Hoppa till innehåll
  Svara på användarenkäten om denna webbplatsen och bidra till utvecklingen av en ny webbplats med information om statsbudgeten. Gå till enkäten via denna länk.
Innehållsförteckning
   Siffertabell
     Allmänt
     Inkomstposter
     Anslag
       21. Riksdagen
       23. Statsrådets kansli
         01. Förvaltning
         02. Tillsyn
         03. Forskning och utveckling
              51. Barnbidrag
              53. Militärunderstöd
              54. Bostadsbidrag
              55. Underhållsstöd
         30. Sjukförsäkring
         40. Pensioner
         50. Stöd till veteranerna

Statsbudgeten 2015

10. Utjämning av familje- och boendekostnader samt vissa tjänsterPDF-versio

Förklaring: Utgifterna under kapitlet föranleds närmast av moderskapsunderstödet, barnbidraget, militärunderstödet, det allmänna bostadsbidraget, underhållsstödet och ordnandet av tolktjänster samt av omkostnader som Folkpensionsanstalten har för verkställigheten av förmånerna och kostnaderna för servicefonden för Nationella hälsoarkivet.

Avsikten med moderskapsunderstödet och barnbidraget är att utjämna de kostnader barnfamiljerna har jämfört med andra familjer på grund av barnens födelse och underhåll och internationella adoptioner. Förmånerna betalas till barnfamiljerna för varje barn oberoende av familjens inkomster eller förmögenhet.

Moderskapsunderstödet är en ersättning som familjen kan få i form av antingen pengar eller moderskapsförpackning och det betalas förhöjt till de familjer i vilka det samtidigt föds eller adopteras flera barn. Moderskapsunderstödets storlek fastställs av statsrådet.

Barnbidrag betalas för barn under 17 år. Om barnbidragets storlek bestäms i barnbidragslagen. Barnbidragen är graderade så att beloppet per barn blir större när antalet barn i familjen ökar. Till ensamförsörjare betalas barnbidraget förhöjt.

Stöd för hemvård av barn betalas ut till utlandet i enlighet med förordning (EG) nr 883/2004. Syftet är att förhindra att en arbetstagare och hans familj hamnar utanför socialskyddet till följd av att den fria rörligheten utnyttjas.

Då en värnpliktig fullgör tjänstgöring enligt värnpliktslagen eller civiltjänstlagen betalas till den värnpliktiges anhöriga militärunderstöd, under förutsättning att den värnpliktiges tjänstgöring minskat den sökandes möjligheter till utkomst och att sökanden är i behov av understöd. Understödet till värnpliktigas anhöriga består av grundunderstöd, bostadsunderstöd och särskilt understöd. I militärunderstöd betalas till den värnpliktige själv sådana räntor på studielån som förfaller till betalning under tjänstgöringstiden samt av särskilda skäl bostadsunderstöd för kostnader för den bostad som är i den värnpliktiges bruk.

Det allmänna bostadsbidraget har förnyats så att det grundar sig på den totala hyran och på definitionen av den lineära självrisken. Genom bostadsbidraget främjas möjligheten för barnfamiljer och andra hushåll som är i behov av stöd att uppnå och bevara en rimlig boendenivå genom att man sänker deras boendeutgifter.

Avsikten med underhållsstödet är att trygga barnets rätt till tillräckligt underhåll i situationer då barnets privaträttsliga underhåll inte tryggas. Bestämmelser om underhållsstödets belopp och om förutsättningarna för erhållande av stödet finns i lagen om underhållsstöd (580/2008).

Avsikten med ordnandet av tolkningstjänster är att erbjuda svårt hörselskadade, hörsel- och synskadade och personer med talskada de tolkningstjänster de behöver. Till tolktjänsterna hör tolkning p.g.a. arbete, studier, uträttande av ärenden, deltagande i samhällelig verksamhet, rekreation eller någon annan motsvarande orsak.

De ovan nämnda förmånerna är alla skattefria för mottagaren. Utgifterna under kapitlet betalas i sin helhet med statens medel.

Verksamhetens omfattning 2013—2015

  2013
utfall
2014
uppskattning
2015
uppskattning
       
Moderskapsunderstöd      
Antal moderskapsunderstöd (barn) 58 018 61 300 61 400
Moderskapsunderstödens belopp, euro 140 140 140
       
Internationell adoption      
Antal adoptionsunderstöd (barn) 140 235 235
       
Barnbidrag      
Antal barn i genomsnitt 1 006 757 1 008 200 1 014 100
Antal barn till ensamförsörjare i genomsnitt 151 907 153 300 154 600
Antal familjer som lyfter barnbidrag i genomsnitt 553 997 554 700 557 900
Barnbidragens belopp euro/mån.      
1:a barnet 104,19 104,19 95,44
2:a barnet 115,13 115,13 105,46
3:e barnet 146,91 146,91 134,65
4:e barnet 168,27 168,27 154,14
5:e barnet osv. 189,63 189,63 173,70
Förhöjning till ensamförsörjare euro/mån. 48,55 48,55 48,55
       
Stöd för hemvård av barn som ska ersättas till personer som är bosatta utomlands      
Genomsnittligt antal familjer som får stöd/mån. 408 450 450
       
Militärunderstöd      
Antal personer som omfattas av understödet 14 057 14 000 13 900
Antal hushåll som lyfter understödet 12 017 11 700 11 700
Understödets genomsnittliga belopp, euro/mån.(hushåll) 310 347 359
       
Allmänt bostadsbidrag      
Antal hushåll som får bostadsbidrag 192 274 205 600 218 000
Barnfamiljer som får bidraget, varav 64 380 64 500 71 000
— ensamförsörjare 44 030 44 100 47 500
Arbetslösa hushåll1) 116 384 120 200 127 400
Genomsnittligt bidrag, euro/mån. 286 291 313
Bostadsbidragstagare i hyresbostäder      
— genomsnittlig hyra euro/m2/mån 10,8 11,2 11,6
— genomsnittlig bostadsyta m2 52,9 53,0 53,0
Boendeutgifternas andel av bostadsbidragsinkomsterna för bostadsbidragstagare i hyresbostäder (%)      
— utan bostadsbidrag 63,1 63,2 60,2
— när bostadsbidrag lyfts 30,8 30,8 26,1
— bostadsbidragets andel av den genomsnittliga hyran (%) 51,2 51,3 54,9
       
Underhållsstöd      
Barn som fått underhållsstöd (situationen 31.12), till vilka underhållsstödet betalats 101 584 104 000 104 800
— till fullt belopp 89 900 91 700 92 300
— som komplement till underhållsbidraget eller i övrigt nedsatt 11 700 12 300 12 500
Underhållsstöd till fullt belopp euro/mån. 151,85 153,63 156,09
Underhållsskyldiga 31.12. 41 000 40 000 40 000
Underhållsstöd som betalats ut under året sammanlagt (mn euro) 184,4 190,2 193,8
       
Tolktjänster      
Berättigade till tolktjänster 5 350 5 550 5 600
Faktiska mottagare (de som anlitat servicen) 3 450 3 700 3 800
Utgifter för tolktjänster(mn euro) 35,0 39,0 41,5

1) Stödtagaren eller åtminstone en av makarna är arbetslös.

50. Moderskapsunderstöd och statens understöd vid internationell adoption (förslagsanslag)

Under momentet beviljas 11 700 000 euro.

Anslaget får användas

1) till moderskapsunderstöd enligt lagen om moderskapsunderstöd (477/1993) och till betalning av mervärdesskatt och allmänna omkostnader för moderskapsförpackningar

2) till betalning av understöd för kostnader som föranleds av internationell adoption.

Förklaring:Moderskapsunderstödets belopp är 140 euro år 2015. Modersskapsunderstödet betalas förhöjt till de familjer i vilka det samtidigt föds eller adopteras flera barn.

Moderskapsunderstöd betalas för uppskattningsvis 61 400 barn år 2015. Av de mödrar som har rätt till moderskapsunderstöd väljer ca 70 % moderskapsförpackningen och resten av understödet i pengar, medan de övriga lyfter hela understödet i pengar.

En adoptivförälder får ersättning av statsmedel för en del av de kostnader som föranleds av internationell adoption. Stödbeloppet är 1 900, 3 000, 3 800 eller 4 500 euro enligt barnets utreseland. Om flera barn samtidigt utses eller placeras i samma familj, betalas för det andra barnet och de därpå följande barnen 30 % av ovan nämnda stöd. År 2015 beräknas antalet understödstagare uppgå till 235.

Av anslaget beräknas 10 700 000 euro åtgå till betalning av moderskapsunderstöd och 1 000 000 euro till betalning/ersättande av utgifter som föranleds av internationell adoption.

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

   
Ändring i behovskalkylen -100
Sammanlagt -100

2015 budget 11 700 000
2014 budget 11 800 000
2013 bokslut 10 920 000

51. Barnbidrag (förslagsanslag)

Under momentet beviljas 1 377 800 000 euro.

Anslaget får användas till betalning av barnbidrag enligt barnbidragslagen (796/1992).

Förklaring:Av anslaget under momentet betalas uppskattningsvis barnbidrag för i medeltal 1 014 100 barn år 2015. Av dem är ca 154 600 barn till ensamförsörjare. Till ensamförsörjare betalas barnbidraget förhöjt. Antalet familjer som får barnbidrag år 2015 beräknas vara ca 557 900.

I samband med budgetpropositionen överlämnar regeringen till riksdagen en proposition med förslag till lag om ändring av barnbidragslagen. Enligt förslaget kommer barnbidragsutgifterna att minska med 113 000 000 euro 2015.

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

   
Anpassningsåtgärd, nedskärning på ca 8 % i barnbidragen -113 000
Ändring i behovskalkylen 4 400
Sammanlagt -108 600

2015 budget 1 377 800 000
2014 budget 1 486 400 000
2013 bokslut 1 484 400 000

52. Vissa familjeförmåner som ska ersättas av staten (förslagsanslag)

Under momentet beviljas 3 300 000 euro.

Anslaget får användas till betalning av ersättningar som staten betalar enligt 9 § i lagen om stöd för hemvård och privat vård av barn (1128/1996).

Förklaring:Det beräknas att stöd för hemvård av barn år 2015 betalas till i medeltal 450 familjer i utlandet per månad.


2015 budget 3 300 000
2014 budget 3 300 000
2013 bokslut 2 782 992

53. Militärunderstöd (förslagsanslag)

Under momentet beviljas 19 200 000 euro.

Anslaget får användas till betalning av militärunderstöd enligt militärunderstödslagen (781/1993).

Förklaring:Det beräknas att 13 900 personer omfattas av militärunderstödet år 2015. Ca 5,5 % av understödstagarna är anhöriga till beväringar och civiltjänstgörare årligen. Grundbidragets belopp för de anhöriga utgör sammanlagt ca 1 400 000 euro på årsnivå.

I samband med budgetpropositionen överlämnar regeringen till riksdagen en proposition med förslag till lag om indexjusteringar år 2015. Enligt förslaget ska en indexhöjning på 0,4 procent genomföras på förmåner som är bundna till folkpensionsindexet och arbetspensionsindexet. En partiell frysning av indexhöjningen gäller momenten 33.10.53, 33.10.54, 33.20.50, 33.20.51, 33.20.52, 33.20.55, 33.20.56, 33.30.60, 33.40.50, 33.40.51, 33.40.52, 33.40.60, 33.50.50 och 33.50.51.

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

   
Partiell frysning av FP-index -100
Ändring i behovskalkylen -700
Sammanlagt -800

2015 budget 19 200 000
2014 budget 20 000 000
2013 bokslut 18 900 000

54. Bostadsbidrag (förslagsanslag)

Under momentet beviljas 847 300 000 euro.

Anslaget får användas till betalning av bostadsbidrag enligt lagen om allmänt bostadsbidrag.

Förklaring:Grunden för dimensioneringen av anslaget är behovet av bostadsbidrag enligt lagen om allmänt bostadsbidrag. På behovet av bostadsbidrag inverkar de förändringar som sker i antalet bidragstagare samt i bidragstagarnas boendeutgifter och inkomster. Bostadsbidraget har dimensionerats utgående från de kostnader som förutsätts enligt den lag som träder i kraft vid ingången av 2015. Nivån på de boendeutgifter som ska beaktas vid beviljande av bostadsbidrag 2015 har fastställts i lag. Övriga faktorer som inverkar på bostadsbidragets belopp och som ska indexjusteras, exempelvis bassjälvriskandelar och de vårdutgifter som ska beaktas vid beviljande av bidrag ska justeras till 2015 års nivå i överensstämmelse med ändringen av folkpensionsindex. Vid dimensioneringen av anslaget har beaktats det skyddade beloppet för förvärvsinkomster som man enades om i rambeslutet för åren 2015—2018 enligt det strukturpolitiska programmet och som börjar tillämpas den 1 september 2015. Antalet bostadsbidragstagare beräknas vara ca 205 600 vid utgången av 2014 och 218 000 vid utgången av 2015. Det genomsnittliga bidraget beräknas vara ca 295 euro vid utgången av 2014 och 331 euro vid utgången av 2015. Ökningen i det genomsnittliga bidraget beror på ökningen i boendeutgifter och de höjningar av maximiboendeutgifterna för bostadsbidraget samt sänkningen av självriskandelarna som man enades om i rambeslutet för 2014—2017 och som fastställdes i regeringsprogrammet.

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

   
Partiell frysning av FP-index -1 500
Revidering av bostadsbidraget 41 000
Ändring i behovskalkylen 73 800
Det strukturpolitiska programmet 8 000
Sammanlagt 121 300

2015 budget 847 300 000
2014 budget 726 000 000
2013 bokslut 670 000 000

55. Underhållsstöd (förslagsanslag)

Under momentet beviljas 195 600 000 euro.

Anslaget får användas till betalning av underhållsstöd enligt lagen om underhållsstöd (580/2008).

Förklaring: Vid dimensioneringen av anslaget har man beaktat det underhållsstöd som sammanlagt betalats ut under året. Under moment 12.33.98 intäktsförs regressfordringarna och återkravsfordringarna på underhållsstödet. Dessa beräknas uppgå till ca 66 200 000 euro. Antalet mottagare av underhållsstöd beräknas vara ca 104 800 vid utgången av 2015. Anslagen gäller inte landskapet Åland med vilket Folkpensionsanstalten har ett separat avtal om utbetalningen av underhållsstöd.

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

   
Ändring i behovskalkylen 7 400
Sammanlagt 7 400

2015 budget 195 600 000
2014 budget 188 200 000
2013 bokslut 184 384 490

56. Tolktjänster för gravt handikappade (förslagsanslag)

Under momentet beviljas 41 500 000 euro.

Anslaget får användas till ordnande av tolktjänster enligt lagen om tolkningstjänster för handikappade personer (133/2010).

Förklaring:Folkpensionsanstalten svarar för ordnandet av tolktjänsterna för gravt handikappade. Utgifterna för tolktjänsterna beräknas uppgå till 41 500 000 euro. Antalet personer som är berättigade till tolktjänster beräknas uppgå till ca 5 600 år 2015.

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

   
Ändring i behovskalkylen 2 500
Sammanlagt 2 500

2015 budget 41 500 000
2014 budget 39 000 000
2013 bokslut 35 965 538

60. Omkostnader för allmänna fonden för social trygghet och servicefonden som betalas till Folkpensionsanstalten (förslagsanslag)

Under momentet beviljas 152 400 000 euro.

Anslaget får användas till Folkpensionsanstaltens omkostnader för verkställigheten av förmåner som betalas ur allmänna fonden för social trygghet i enlighet med 12 d § i lagen om Folkpensionsanstalten.

Förklaring:Den andel av Folkpensionsanstaltens omkostnader som ska betalas ur allmänna fonden för social trygghet bestäms enligt 12 e § i lagen om Folkpensionsanstalten i förhållande till omkostnaderna för verkställigheten av förmåner. Ur allmänna fonden för social trygghet betalas 35,2 % av Folkpensionsanstaltens omkostnader år 2015.

Staten deltar med 200 000 euro i kostnaderna för uppbyggnad av ett datasystem för elektroniskt informationsutbyte inom EU 2015.

Staten finansierar via servicefonden kostnaderna för upprätthållandet av elektroniska datasystemtjänster för uppgifter om hälsotillstånd i den utsträckning som användarnas avgifter inte täcker dem.

Beräknad användning av anslaget (euro)

   
Allmänna fonden för social trygghet 152 200 000
Elektroniskt informationsutbyte inom EU 200 000
Sammanlagt 152 400 000

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

   
Omkostnadsbesparing för FPA -3 700
Ändring i behovskalkylen -5 400
Överföring av utbetalningen av utkomststödet till FPA, investeringsutgifter 2 200
Inbesparing som gäller sektorforskningen (regeringsprogr.) -400
Sammanlagt -7 300

2015 budget 152 400 000
2014 budget 159 700 000
2013 bokslut 154 060 000