Hoppa till innehåll
Innehållsförteckning
   Siffertabell
     Allmänt
     Inkomstposter
     Anslag
       21. Riksdagen
       23. Statsrådets kansli
         01. Förvaltning
         02. Tillsyn
         03. Forskning och utveckling
              63. Vissa specialprojekt
         30. Sjukförsäkring
         40. Pensioner
         50. Stöd till veteranerna

Statsbudgeten 2015

63. Vissa specialprojekt (reservationsanslag 3 år)PDF-versio

Under momentet beviljas 5 612 000 euro.

Anslaget får användas

1) till utvecklande av social- och hälsovårdens servicesystem med hjälp av datateknik och byggande av den infrastruktur som utnyttjandet av datatekniken förutsätter

2) till sådan utbildnings- och utvecklingsverksamhet som genomförandet av projektet kräver på de grunder som social- och hälsovårdsministeriet bestämmer särskilt

3) till betalning av statsunderstöd och finansieringsunderstöd

4) till finansiering av forsknings- och utvecklingsprojekt som stöder social- och hälsovårdsministeriets strategiska planering och verksamhetsplanering och beslutsfattandet

5) till betalning av omkostnader och finansieringsunderstöd som föranleds av genomförandet av program och försök som hänför sig till ministeriets ansvarsområde

6) till finansiering av projekt enligt de ramprogram och särskilda program som EU godkänner

7) till utgifter för kontrollen av och tillsynen över projektet.

Anslaget får användas till avlönande av personal motsvarande högst två årsverken samt till betalning av andra utgifter på grund av detta.

Förklaring:Anslaget stöder skapandet av nätverk för verksamhetsenheterna inom social- och hälsovården och utvecklandet av samfungerande datasystem framför allt genom att man på nationell nivå inför sådana tjänster som stöder en enhetlig utveckling av informationsförvaltningstjänsterna inom förvaltningsområdet. Målet är att genom effektiverat utnyttjande av datatekniken också förbättra tillgången till service och servicekvalitet på lika villkor samt att stödja människors företagsamhet och möjligheter att bo kvar hemma och klara sig på egen hand. Målet är också att säkerställa att den nya datatekniken tas i bruk på ett jämlikt sätt i hela landet, bl.a. genom införandet av elektroniska hälsovårdstjänster för medborgarna.

Av användningen av anslaget bedöms överföringsutgifterna utgöra tre femtedelar och konsumtionsutgifterna två femtedelar. Variationen i fråga om andelarna föranleds av innehållet i och sättet att genomföra pågående projekt samt de mål som ställts på dem.

Beräknad fördelning av anslaget på olika projekt

 
Fortsättning och effektivisering av pågående projekt
Folkhälsoprogrammet Hälsa 2015
Företagshälsovård
Fungerande basservice inom social- och hälsovården
Forum för arbetshälsa, nätverkssamarbete för arbetshälsa
Objektdatasystemet för miljö- och hälsoskyddet
Det nationella programmet för sällsynta sjukdomar
Ett nätverk för den nationella cancercentralen
Den nationella finansieringen av Joint Action-projekten
Programmet för minskning av våldet mot kvinnor
Ett projekt för planering och beredning av sammanslagningen av handikapplagar
Rätt att få vård och konsekvenserna av ökad valfrihet
Utvidgning av försöket med arbetsbanker till ungdoms- och läroavtalsutbildningen
Vård för missbrukarmödrar
Uppgifter som hänför sig till genomförandet av Istanbulkonventionen
Främjande av faktabaserat vårdarbete till forskningsstiftelser för vårdarbete
Spridning av verksamhets- och utbildningsmodeller med låg tröskel
 
EU:s ramprogram och särskilda program
Nationell medfinansiering i EU:s jämställdhetsprogram

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

   
Genomförande av handlingsprogrammet Osatyökyky för främjande av sysselsättningen av partiellt arbetsförmögna -100
Minskning av ett tillägg av engångsnatur för riksdagen -2 400
Utvidgning av försöket med arbetsbanker till ungdoms- och läroavtalsutbildningen -500
Utvidgning av försöket med arbetsbanker till ungdoms- och läroavtalsutbildningen med ett tillägg som är nödvändigt för fortsättningen 500
Överföring från moment 33.01.21 82
Försöket med arbetsbanker och övriga sysselsättningsåtgärder (regeringsprogr.) 300
Inbesparing som gäller sektorforskningen (regeringsprogr.) -2 400
Sammanlagt -4 518

2015 budget 5 612 000
2014 I tilläggsb.
2014 budget 10 130 000
2013 bokslut 9 326 000