Hoppa till innehåll
Innehållsförteckning
   Siffertabell
     Allmänt
     Inkomstposter
     Anslag
       21. Riksdagen
       23. Statsrådets kansli
         01. Förvaltning
         02. Tillsyn
         03. Forskning och utveckling
              63. Vissa specialprojekt
         30. Sjukförsäkring
         40. Pensioner
         50. Stöd till veteranerna

Statsbudgeten 2015

50. Statsbidrag för utgifterna vid Arbetshälsoinstitutet (reservationsanslag 2 år)PDF-versio

Under momentet beviljas 33 287 000 euro.

Anslaget får användas

1) till betalning av det statsbidrag som med stöd av 3 § i lagen om arbetshälsoinstitutets verksamhet och finansiering (159/1978) ska betalas för utgifterna för Arbetshälsoinstitutets verksamhet

2) till finansiering av forskningsprojekt som EU har godkänt.

Av anslaget får högst 350 000 euro användas till betalning av utgifter för utbildning inom företagshälsovården och för genomförande av projekt i samband med utvecklandet av personalen inom företagshälsovården.

Förklaring:För de utgifter som social- och hälsovårdsministeriet fastställt betalas till Arbetshälsoinstitutet i statsbidrag 80 % av kostnaderna, dock så att den andel som motsvarar den hyra och mervärdesskatt för verksamhetslokalen som ska betalas till statens fastighetsverk beviljas som utökat statsbidrag med stöd av 3 § 2 mom. i den lag som nämns ovan.

Av statsbidraget beräknas 19 050 000 euro hänföra sig till löneutgifter och 13 887 000 euro till övriga utgifter och 350 000 euro till utgifter för utbildning inom företagshälsovården och för genomförande av projekt i samband med utvecklandet av personalen inom företagshälsovården.

Arbetshälsoinstitutet är ett självständigt offentligrättsligt samfund inom social- och hälsovårdsministeriets förvaltningsområde. Arbetshälsoinstitutet är en forsknings- och sakkunniginrättning som främjar hälsa och säkerhet i arbetet som en del av ett gott liv.

Social- och hälsovårdsministeriet har preliminärt uppställt följande resultatmål för Arbetshälsoinstitutet för 2015. Målen preciseras i det resultatavtal som ministeriet och ämbetsverket ingår. Målen uppfyller social- och hälsovårdsministeriets strategi.

Verksamhetens resultat

För att uppfylla målen enligt riktlinjerna för En stadig grund för välfärden utvecklar, marknadsför och erbjuder Arbetshälsoinstitutet lösningar för att

 • — förlänga tiden i arbetslivet, öka arbetslivets dragningskraft, bättre ork i arbetet och produktivitet
 • — utveckla arbetet, arbetsförhållandena och kvaliteten på arbetslivet
 • — utvärdera arbetshälsan och ledarskapet på arbetsplatserna, också med beaktande av behoven på små arbetsplatser
 • — utveckla ledningen och arbetshälsan för nätverk på nationell och lokal nivå
 • — effektivisera företagshälsovård, rehabilitering och samarbetet mellan arbetsplatser för en bättre arbetshälsa och behärskad sjukfrånvaro.

För att uppfylla målen enligt riktlinjerna för Tillgång till välfärd för alla utvecklar, marknadsför och erbjuder Arbetshälsoinstitutet lösningar för att

 • — förbättra innehåll, kvalitet, tillgänglighet och kostnadseffektivitet när det gäller företagshälsovårdens tjänster och förbättra interoperabiliteten som en del av servicestrukturreformen inom social- och hälsovården
 • — förbättra möjligheterna till sysselsättning för ungdomar, partiellt arbetsföra personer och arbetslösa
 • — utveckla kompetensen hos företagshälsovårdens personal
 • — inleda företagshälsovårdssamarbete på arbetsplatserna
 • — leda social- och hälsovårdsbranschen och främja personalens arbetshälsa

För att uppfylla målen enligt riktlinjerna för En livsmiljö som stöder hälsa och välmående utvecklar, marknadsför och erbjuder Arbetshälsoinstitutet lösningar för att

 • — säkra en funktionell och hälsofrämjande inomhusmiljö med hjälp av reparationer och nyproduktion av lokaler
 • — minska antalet olyckor i arbetet och antalet fall av arbetsrelaterade sjukdomar
 • — garantera en trygg användning av nanoteknik i olika arbetsmiljöer och främja säker nanoteknik i olika industriella processer
 • — främja användbarheten för informations- och kommunikationsteknologi (IKT) i arbetsmiljön
 • — hantera miljöbetingad överkänslighet
 • — hantera riskerna förknippade med kemikalier i en krissituation (upprätthållande av beredskap vid C-laboratorier).
Hantering av mänskliga resurser

Arbetshälsoinstitutet anpassar sina personalresurser enligt möjligheterna att finansiera verksamheten. Arbetshälsoinstitutet genomför forsknings- och utvecklingsprojekt i samarbete med sammanslutningar inom social- och hälsovårdsbranscherna (SOTERKO) och effektiviserar partnerskaps- och klientsamarbetet för att förbättra kvaliteten på och utnyttjandet av sin kompetens.

Produktion och kvalitetsledning

Arbetshälsoinstitutets kvantitativa prestationer

  2013
utfall
2014
mål
2015
mål
       
Vetenskapliga publikationer 408 400 400
Populariserade publikationer 366 450 300
Besökare på webbsidorna antal/mån. 141 000 140 000 150 000
Erbjudna sakkunnigtjänster räknat i arbetsdagar 48 200 56 000 50 000
Mätningar och analyser av arbetsmiljön 67 000 56 000 50 000
Undersökningar för bedömning av yrkessjukdomar och arbetsförmåga 1 681 1 800 1 600
Kursdeltagardagar 22 089 24 000 22 000

För Arbetshälsoinstitutets totala utgifter, som beräknas uppgå till 63 164 000 euro, beviljas 33 287 000 euro i statsbidrag. Omfattningen av verksamheten resultatområdesvis beräknas vara följande under år 2015:

Verksamhetens omfattning resultatområdesvis år 2013—2015

  Utgifter (1 000 euro) Självfinansiering
(1 000 euro)
Statsbidrag (1 000 euro)
Kompetenscentrum 2013
utfall
2014
uppskattning
2015
uppskattning
2013
utfall
2014
uppskattning
2015
uppskattning
2013
utfall
2014
uppskattning
2015
uppskattning
                   
Påverkan genom information 9 196 9 137 8 739 1 680 1 845 1 845 7 516 7 292 6 894
Utveckling av nya lösningar 22 866 21 513 20 469 9 369 8 500 8 500 13 497 13 013 11 969
Kundanpassade lösningar 20 951 20 692 20 687 18 455 18 500 18 500 2 496 2 192 2 187
Kompetenscentrum 16 369 15 078 13 269 1 914 1 032 1 032 14 455 14 046 12 237
Sammanlagt 69 382 66 420 63 164 31 418 29 877 29 877 37 964 36 543 33 787
                   
Finansieringsandel, %       45 45 47 55 55 52

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

   
Produktivitetsprogrammet -337
Finansiellt instrument för strategisk forskning (överföring till moment 29.40.54) -296
Inbesparing som gäller sektorforskningen (regeringsprogr.) -2 500
Lönejusteringar 150
Statsrådets utrednings- och forskningsverksamhet (överföring till moment 23.01.22) -190
Stärkande av den rättspolitiska forskningen (överföring till moment 29.40.50) -33
Utgiftsbesparing som gäller IT-kostnader inom den offentliga förvaltningen, II periodisering (regeringsprogr.) -50
Sammanlagt -3 256

2015 budget 33 287 000
2014 budget 36 543 000
2013 bokslut 37 964 000