Hoppa till innehåll
Innehållsförteckning
   Siffertabell
     Allmänt
     Inkomstposter
     Anslag
       21. Riksdagen
       23. Statsrådets kansli
         01. Förvaltning
         02. Tillsyn
         03. Forskning och utveckling
              63. Vissa specialprojekt
         30. Sjukförsäkring
         40. Pensioner
         50. Stöd till veteranerna

Statsbudgeten 2015

04. Omkostnader för Institutet för hälsa och välfärd (reservationsanslag 2 år)PDF-versio

Under momentet beviljas ett nettoanslag på 60 393 000 euro.

Anslaget får även användas

1) till betalning av sådana medlemsavgifter till internationella och inhemska organisationer som har anknytning till verksamheten, av finansiella bidrag till samfinansierade projekt, av projekt som genomförs utomlands, av utgifter som föranleds av understöd för kompletterande utbildning och av utgifter som föranleds av samarbetsprojekt

2) till betalning av utgifter för projekt som EU har godkänt

3) för Stiftelsen för alkoholforskning, för utarbetande av riktlinjer för god medicinsk praxis, för tekniskt underhåll av cancerregistret vid Suomen Syöpäyhdistys - Cancerföreningen i Finland ry, för tekniskt underhåll av synskaderegistret vid Synskadades Centralförbund rf och för betalning av statsunderstöd till projekt för utveckling av social- och hälsovårdens informationsförvaltning

4) till betalning av utgifter som verksamheten vid Stiftelsen för alkoholforskning medför för Institutet för hälsa och välfärd

5) till ersättning till kommunerna för verksamheten vid utbildningsrådgivningarna

6) till betalning av stipendier som direkt hänför sig till inkomsterna av den nettobudgeterade samfinansierade verksamheten

7) för hälsofrämjande projekt som Institutet för hälsa och välfärd självt genomför

8) för projekt i anslutning till förebyggande och övervakning av smittsamma sjukdomar som Institutet för hälsa och välfärd självt genomför.

Förklaring:Institutet för hälsa och välfärd finns för främjande av befolkningens välfärd och hälsa, förebyggande av sjukdomar och sociala problem och utveckling av social- och hälsovårdstjänster. Institutet genomför sin uppgift genom forskning, uppföljning och utvärdering, utvecklingsarbete, expertpåverkan och myndighetsuppgifter samt internationellt samarbete. Institutet för hälsa och välfärd är dessutom statistikmyndighet inom sitt område samtidigt som institutet sörjer för kunskapsunderlaget inom sitt uppgiftsområde och för nyttiggörandet av det.

Institutets verksamhet grundar sig på lagen om Institutet för hälsa och välfärd samt social- och hälsovårdsministeriets strategi Ett socialt hållbart Finland 2020. Enligt institutets centrala riktlinjer som härleds från dessa fastslås som mål att befolkningens hälsa, funktionsförmåga och välbefinnande ska öka, att skillnaderna i hälsa och välfärd ska minska, att beredskapen att avvärja hot mot hälsa och välfärd globalt och nationellt ska ligga på en hög nivå och att social- och hälsovårdsbranschens servicesystem på ett effektivt sätt ska svara mot befolkningens och samhällets behov.

Inom institutets verksamhet understryks dess roll som sakkunniginrättning genom att utnyttjandet av information främjas på alla nivåer inom beslutsfattandet. Detta stöder institutets verksamhet när det gäller att utveckla dataarkiv och information och att underlätta utnyttjandet av dem.

Resursminskningen vid Institutet för hälsa och välfärd förutsätter strategisk förnyelse av institutet.

Den i administrativt hänseende självständiga Stiftelsen för alkoholforskning främjar och stöder alkoholforskning och annan rusmedelsforskning genom att dela ut stipendier och genom att bedriva eller låta bedriva forskning samt genom att idka publikationsverksamhet i anslutning till forskningen.

Verksamhetens resultat

Då resurserna minskar ser Institutet för hälsa och välfärd över prioritetsområdena för verksamheten så att de lagstadgade funktionerna och det kunskapsunderlag som behövs för beslutsfattandet säkerställs. Nedskärningarna fördelas i enlighet med strategin. Kärnfunktionerna fungerar effektivt, ekonomiskt och klientinriktat och deras kvalitet och kostnadseffektivitet förbättras. Institutets produktivitet ökar och överskottet av den avgiftsbelagda verksamheten används till produktutveckling och investeringar. Institutets informations- och statistikproduktion samt nättjänster och portaler utgör tillsammans en fungerande helhet. Institutets organisation fungerar som en helhet och organisationsstrukturen stöder institutets strategiska riktlinjer. Finansieringsstrukturen för Institutet för hälsa och välfärd är ändamålsenlig.

Hantering och utveckling av mänskliga resurser

Institutet för hälsa och välfärd utvecklar och förnyar kunskapskapitalet. Personalens aktionsberedskap och kunnande utvecklas i enlighet med institutets strategi. Ledarskapet är professionellt och sporrande. Det välbefinnande som personalen upplever i sitt arbete ökar och arbetsgivarbilden blir bättre. Personalplaneringen är långsiktig.

Vid dimensioneringen av anslaget har som nettobudgeterade inkomster beaktats medfinansieringen i avtalsundersökningar och andra gemensamma projekt, inkomsterna av den avgiftsbelagda serviceverksamheten och beställda undersökningar som grundar sig på separata avtal, övriga försäljningsinkomster av den avgiftsbelagda verksamheten såsom royaltyer och motsvarande samt erhållna donationsmedel och sponsorinkomster.

Av anslaget har 400 000 euro reserverats för betalning av statsbidrag till Stiftelsen för alkoholforskning.

Inkomsterna av försäljning och förmedling av sällan förekommande vaccin har antecknats under moment 12.33.03.

Utgifter för och inkomster av verksamheten (1 000 euro)

  2013
utfall
2014
ordinarie
budget
2015
budgetprop.
       
Bruttoutgifter 100 248 97 708 87 393
Bruttoinkomster 30 382 29 755 27 000
Nettoutgifter 69 866 67 953 60 393
       
Poster som överförs      
— överförts från föregående år 6 361    
— överförts till följande år 6 546    

Kostnadsmotsvarighetskalkyl för den avgiftsbelagda verksamheten inom Institutet för hälsa och välfärd (1 000 euro)

  2013
utfall
2014
ordinarie
budget
2015
budgetprop.
       
Intäkter av den avgiftsbelagda verksamheten,intäkter av försäljningen av prestationer 6 700 5 397 5 397
— försäljningsintäkter 53 250 250
— varav intäkter som inte nettobudgeteras under omkostnadsmomentet 53 250 250
— övriga intäkter      
Intäkter sammanlagt 6 700 5 397 5 397
       
Totala kostnader för den avgiftsbelagda verksamheten      
— särkostnader 4 774 4 178 4 178
— andel av samkostnader 1 290 1 111 1 111
Totala kostnader 6 064 5 289 5 289
       
Kostnadsmotsvarighet (intäkter - kostnader) 636 108 108
Kostnadsmotsvarighet, % 110 102 102

Kostnadsmotsvarighetskalkyl för den samfinansierade verksamheten inom Institutet för hälsa och välfärd (1 000 euro)

  2013
utfall
2014
ordinarie
budget
2015
budgetprop.
       
Intäkter av den samfinansierade verksamheten      
— finansiering från andra statliga ämbetsverk 22 966 15 395 15 395
— finansiering från EU 3 581 2 380 2 380
— annan finansiering utanför statsförvaltningen 875 1 244 1 244
— övriga intäkter från den samfinansierade verksamheten 5 359 5 358 5 358
Intäkter sammanlagt 32 781 24 377 24 377
       
Totala kostnader för projekt 40 082 28 679 28 679
       
Självfinansieringsandel (intäkter - kostnader) -7 301 -4 302 -4 302
Självfinansieringsandel, % 18 15 15

Totala kostnader för verksamheten och årsverken resultatområdesvis1)

  2013
bokslut
1 000 €
årsv. 2014
uppskattning
1 000 €
årsv. 2015
mål
1 000 €
årsv.
             
Ansvarsområdet Välfärds- och hälsopolitik 10 212 114 9 927 100 8 879 84
Ansvarsområdet Främjande av välfärd och hälsa 23 294 260 22 712 252 20 314 210
Ansvarsområdet Hälsoskydd 24 353 272 23 745 273 21 239 221
Ansvarsområdet Social- och hälsotjänster 28 186 315 27 482 266 24 582 214
Avdelningen för information 11 562 129 11 275 106 10 083 90
Internationella ärenden 2 641 29 2 567 18 2 296 16
Sammanlagt 100 248 1 119 97 708 1 015 87 393 835

1) Gemensamma tjänster och övriga stödfunktioner har fördelats på verksamhetsområdena i förhållande till årsverken. I utgifterna ingår också anskaffningar av vaccin enligt vaccinationsprogrammet och användning av medlen under momentet för den rättsmedicinska verksamheten. Dessa utgifter minskar inte anslagen under momentet.

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

   
Inbesparing i fråga om lokaler -700
Produktivitetsprogrammet -1 670
Den inbesparing som motsvarar indexhöjningen av hyresutgifterna -87
Finansiellt instrument för strategisk forskning (överföring till moment 29.40.54) -528
Inbesparing som gäller sektorforskningen (regeringsprogr.) -3 500
Indexhöjning av hyresutgifterna 85
Koncentrering av statens skadeståndsverksamhet (överföring till moment 28.50.50) -2
Löneglidningsinbesparing -108
Lönejusteringar 510
Omkostnadsbesparing (regeringsprogr.) -500
Produktivitetsinbesparing i omkostnaderna -310
Statsrådets utrednings- och forskningsverksamhet (överföring till moment 23.01.22) -333
Stärkande av den rättspolitiska forskningen (överföring till moment 29.40.50) -59
Utgiftsbesparing som gäller IT-kostnader inom den offentliga förvaltningen, II periodisering (regeringsprogr.) -50
Ytterligare besparing i omkostnaderna -708
Öppnande av offentliga datalager (regeringsprog.) 400
Sammanlagt -7 560

2015 budget 60 393 000
2014 budget 67 953 000
2013 bokslut 70 051 000