Hoppa till innehåll
Innehållsförteckning
   Siffertabell
     Allmänt
     Inkomstposter
     Anslag
       21. Riksdagen
       23. Statsrådets kansli
         01. Förvaltning
         02. Tillsyn
         03. Forskning och utveckling
              63. Vissa specialprojekt
         30. Sjukförsäkring
         40. Pensioner
         50. Stöd till veteranerna

Statsbudgeten 2015

03. Forskning och utvecklingPDF-versio

Förklaring:Utgifterna under kapitlet föranleds i huvudsak av verksamhet i anslutning till forskning, utveckling, statistikföring, registrering och sakkunnigtjänster inom social- och hälsovårdsministeriets förvaltningsområde samt av statligt stöd för Arbetshälsoinstitutets utgifter.

Social- och hälsovårdsministeriet svarar för forsknings- och utvecklingspolitiken inom sitt ansvarsområde. Målsättningen för denna politik är att producera sådana forskningsrön som systematiskt kan utnyttjas för olika utvecklingsåtgärder inom social- och hälsovårdspolitiken, såsom beredning och verkställande av lagstiftning, olika program och projekt och ministeriets beslutsfattande i övrigt.

Forskningen och utvecklingen inom social- och hälsovårdsministeriets förvaltningsområde är ett redskap för ledningen och en förutsättning för att de strategiska målen ska kunna nås. Forsknings- och utvecklingspolitiken innebär strategiskt beslutsfattande och beredning och verkställande av lagstiftning och budget samtidigt som den är en investering som stöder informationsstyrningen. Vid forskningsinrättningarna inom förvaltningsområdet bedrivs också verksamhet i anslutning till omsättande av resultaten av forskningen och utvecklingen i praktiken, såsom sakkunnigtjänster, informationsförmedling och utbildning. Därutöver har forskningsinrättningarna lagstadgade eller med ministeriet överenskomna särskilda uppgifter som ansluter sig till t.ex. tillsyn, statistikföring eller beredskap inför särskilda risksituationer.

Effektivitet

Grunden för forskningen och utvecklingen inom social- och hälsovårdsministeriets förvaltningsområde är strategidokumentet Ett socialt hållbart Finland 2020 och prioriteringarna i regeringsprogrammet. Enligt dessa är de centrala riktlinjerna för forskning och utveckling, informationsproduktion och informationsförmedling inom förvaltningsområdet:

 • — en stadig grund för välfärden
 • — tillgång till välfärd för alla
 • — en livsmiljö som stöder hälsa och trygghet.

I regeringsprogrammet betonas också familjens ställning och jämställdheten mellan könen särskilt.

Verksamhetens resultat

Inom delområdet för hälsofrämjande strävar man efter att minska riskfaktorerna för folksjukdomar, förebygga olyckor och skapa förhållanden som främjar hälsan. Ett särskilt mål är att få tobaksrökning, alkoholkonsumtion och överviktighet under kontroll (mom. 33.03.04 och mom. 33.03.50).

Välbefinnande i arbetslivet är ett viktigt mål, och man försöker göra arbetet mera meningsfullt genom att förbättra arbetstagarnas fysiska och psykiska hälsa och garantera säkerheten på arbetsplatserna. Också säkerställandet av jämställdheten i arbetslivet och samordningen av arbetslivet och familjen är av hög prioritet (mom. 33.03.50).

Ett förebyggande perspektiv på fattigdom och utslagning är den primära verksamhetsmodellen. Man tar sig an barnens, de ungas och familjernas problem med hjälp av nya modeller, långtidsarbetslösheten bekämpas och utkomsten tryggas för dem som löper störst risk att bli fattiga (mom. 33.03.04 och mom. 33.03.50).

Ett fungerande servicesystem och kunnig arbetskraft i tillräcklig utsträckning skapar grund för tjänster av hög kvalitet. En särskild utmaning är tryggandet av basservice och service för den åldrande befolkningen. Ett hjälpmedel kommer att vara ett utbrett utnyttjande av den nya teknologin och utvecklandet av den (mom. 33.03.04).

De produktivitetsfrämjande åtgärderna inom social- och hälsovårdsministeriets förvaltningsområde avser effektivisering av forskningsverksamheten vid Institutet för hälsa och välfärd och Arbetshälsoinstitutet.

04. Omkostnader för Institutet för hälsa och välfärd (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett nettoanslag på 60 393 000 euro.

Anslaget får även användas

1) till betalning av sådana medlemsavgifter till internationella och inhemska organisationer som har anknytning till verksamheten, av finansiella bidrag till samfinansierade projekt, av projekt som genomförs utomlands, av utgifter som föranleds av understöd för kompletterande utbildning och av utgifter som föranleds av samarbetsprojekt

2) till betalning av utgifter för projekt som EU har godkänt

3) för Stiftelsen för alkoholforskning, för utarbetande av riktlinjer för god medicinsk praxis, för tekniskt underhåll av cancerregistret vid Suomen Syöpäyhdistys - Cancerföreningen i Finland ry, för tekniskt underhåll av synskaderegistret vid Synskadades Centralförbund rf och för betalning av statsunderstöd till projekt för utveckling av social- och hälsovårdens informationsförvaltning

4) till betalning av utgifter som verksamheten vid Stiftelsen för alkoholforskning medför för Institutet för hälsa och välfärd

5) till ersättning till kommunerna för verksamheten vid utbildningsrådgivningarna

6) till betalning av stipendier som direkt hänför sig till inkomsterna av den nettobudgeterade samfinansierade verksamheten

7) för hälsofrämjande projekt som Institutet för hälsa och välfärd självt genomför

8) för projekt i anslutning till förebyggande och övervakning av smittsamma sjukdomar som Institutet för hälsa och välfärd självt genomför.

Förklaring:Institutet för hälsa och välfärd finns för främjande av befolkningens välfärd och hälsa, förebyggande av sjukdomar och sociala problem och utveckling av social- och hälsovårdstjänster. Institutet genomför sin uppgift genom forskning, uppföljning och utvärdering, utvecklingsarbete, expertpåverkan och myndighetsuppgifter samt internationellt samarbete. Institutet för hälsa och välfärd är dessutom statistikmyndighet inom sitt område samtidigt som institutet sörjer för kunskapsunderlaget inom sitt uppgiftsområde och för nyttiggörandet av det.

Institutets verksamhet grundar sig på lagen om Institutet för hälsa och välfärd samt social- och hälsovårdsministeriets strategi Ett socialt hållbart Finland 2020. Enligt institutets centrala riktlinjer som härleds från dessa fastslås som mål att befolkningens hälsa, funktionsförmåga och välbefinnande ska öka, att skillnaderna i hälsa och välfärd ska minska, att beredskapen att avvärja hot mot hälsa och välfärd globalt och nationellt ska ligga på en hög nivå och att social- och hälsovårdsbranschens servicesystem på ett effektivt sätt ska svara mot befolkningens och samhällets behov.

Inom institutets verksamhet understryks dess roll som sakkunniginrättning genom att utnyttjandet av information främjas på alla nivåer inom beslutsfattandet. Detta stöder institutets verksamhet när det gäller att utveckla dataarkiv och information och att underlätta utnyttjandet av dem.

Resursminskningen vid Institutet för hälsa och välfärd förutsätter strategisk förnyelse av institutet.

Den i administrativt hänseende självständiga Stiftelsen för alkoholforskning främjar och stöder alkoholforskning och annan rusmedelsforskning genom att dela ut stipendier och genom att bedriva eller låta bedriva forskning samt genom att idka publikationsverksamhet i anslutning till forskningen.

Verksamhetens resultat

Då resurserna minskar ser Institutet för hälsa och välfärd över prioritetsområdena för verksamheten så att de lagstadgade funktionerna och det kunskapsunderlag som behövs för beslutsfattandet säkerställs. Nedskärningarna fördelas i enlighet med strategin. Kärnfunktionerna fungerar effektivt, ekonomiskt och klientinriktat och deras kvalitet och kostnadseffektivitet förbättras. Institutets produktivitet ökar och överskottet av den avgiftsbelagda verksamheten används till produktutveckling och investeringar. Institutets informations- och statistikproduktion samt nättjänster och portaler utgör tillsammans en fungerande helhet. Institutets organisation fungerar som en helhet och organisationsstrukturen stöder institutets strategiska riktlinjer. Finansieringsstrukturen för Institutet för hälsa och välfärd är ändamålsenlig.

Hantering och utveckling av mänskliga resurser

Institutet för hälsa och välfärd utvecklar och förnyar kunskapskapitalet. Personalens aktionsberedskap och kunnande utvecklas i enlighet med institutets strategi. Ledarskapet är professionellt och sporrande. Det välbefinnande som personalen upplever i sitt arbete ökar och arbetsgivarbilden blir bättre. Personalplaneringen är långsiktig.

Vid dimensioneringen av anslaget har som nettobudgeterade inkomster beaktats medfinansieringen i avtalsundersökningar och andra gemensamma projekt, inkomsterna av den avgiftsbelagda serviceverksamheten och beställda undersökningar som grundar sig på separata avtal, övriga försäljningsinkomster av den avgiftsbelagda verksamheten såsom royaltyer och motsvarande samt erhållna donationsmedel och sponsorinkomster.

Av anslaget har 400 000 euro reserverats för betalning av statsbidrag till Stiftelsen för alkoholforskning.

Inkomsterna av försäljning och förmedling av sällan förekommande vaccin har antecknats under moment 12.33.03.

Utgifter för och inkomster av verksamheten (1 000 euro)

  2013
utfall
2014
ordinarie
budget
2015
budgetprop.
       
Bruttoutgifter 100 248 97 708 87 393
Bruttoinkomster 30 382 29 755 27 000
Nettoutgifter 69 866 67 953 60 393
       
Poster som överförs      
— överförts från föregående år 6 361    
— överförts till följande år 6 546    

Kostnadsmotsvarighetskalkyl för den avgiftsbelagda verksamheten inom Institutet för hälsa och välfärd (1 000 euro)

  2013
utfall
2014
ordinarie
budget
2015
budgetprop.
       
Intäkter av den avgiftsbelagda verksamheten,intäkter av försäljningen av prestationer 6 700 5 397 5 397
— försäljningsintäkter 53 250 250
— varav intäkter som inte nettobudgeteras under omkostnadsmomentet 53 250 250
— övriga intäkter      
Intäkter sammanlagt 6 700 5 397 5 397
       
Totala kostnader för den avgiftsbelagda verksamheten      
— särkostnader 4 774 4 178 4 178
— andel av samkostnader 1 290 1 111 1 111
Totala kostnader 6 064 5 289 5 289
       
Kostnadsmotsvarighet (intäkter - kostnader) 636 108 108
Kostnadsmotsvarighet, % 110 102 102

Kostnadsmotsvarighetskalkyl för den samfinansierade verksamheten inom Institutet för hälsa och välfärd (1 000 euro)

  2013
utfall
2014
ordinarie
budget
2015
budgetprop.
       
Intäkter av den samfinansierade verksamheten      
— finansiering från andra statliga ämbetsverk 22 966 15 395 15 395
— finansiering från EU 3 581 2 380 2 380
— annan finansiering utanför statsförvaltningen 875 1 244 1 244
— övriga intäkter från den samfinansierade verksamheten 5 359 5 358 5 358
Intäkter sammanlagt 32 781 24 377 24 377
       
Totala kostnader för projekt 40 082 28 679 28 679
       
Självfinansieringsandel (intäkter - kostnader) -7 301 -4 302 -4 302
Självfinansieringsandel, % 18 15 15

Totala kostnader för verksamheten och årsverken resultatområdesvis1)

  2013
bokslut
1 000 €
årsv. 2014
uppskattning
1 000 €
årsv. 2015
mål
1 000 €
årsv.
             
Ansvarsområdet Välfärds- och hälsopolitik 10 212 114 9 927 100 8 879 84
Ansvarsområdet Främjande av välfärd och hälsa 23 294 260 22 712 252 20 314 210
Ansvarsområdet Hälsoskydd 24 353 272 23 745 273 21 239 221
Ansvarsområdet Social- och hälsotjänster 28 186 315 27 482 266 24 582 214
Avdelningen för information 11 562 129 11 275 106 10 083 90
Internationella ärenden 2 641 29 2 567 18 2 296 16
Sammanlagt 100 248 1 119 97 708 1 015 87 393 835

1) Gemensamma tjänster och övriga stödfunktioner har fördelats på verksamhetsområdena i förhållande till årsverken. I utgifterna ingår också anskaffningar av vaccin enligt vaccinationsprogrammet och användning av medlen under momentet för den rättsmedicinska verksamheten. Dessa utgifter minskar inte anslagen under momentet.

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

   
Inbesparing i fråga om lokaler -700
Produktivitetsprogrammet -1 670
Den inbesparing som motsvarar indexhöjningen av hyresutgifterna -87
Finansiellt instrument för strategisk forskning (överföring till moment 29.40.54) -528
Inbesparing som gäller sektorforskningen (regeringsprogr.) -3 500
Indexhöjning av hyresutgifterna 85
Koncentrering av statens skadeståndsverksamhet (överföring till moment 28.50.50) -2
Löneglidningsinbesparing -108
Lönejusteringar 510
Omkostnadsbesparing (regeringsprogr.) -500
Produktivitetsinbesparing i omkostnaderna -310
Statsrådets utrednings- och forskningsverksamhet (överföring till moment 23.01.22) -333
Stärkande av den rättspolitiska forskningen (överföring till moment 29.40.50) -59
Utgiftsbesparing som gäller IT-kostnader inom den offentliga förvaltningen, II periodisering (regeringsprogr.) -50
Ytterligare besparing i omkostnaderna -708
Öppnande av offentliga datalager (regeringsprog.) 400
Sammanlagt -7 560

2015 budget 60 393 000
2014 budget 67 953 000
2013 bokslut 70 051 000

50. Statsbidrag för utgifterna vid Arbetshälsoinstitutet (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas 33 287 000 euro.

Anslaget får användas

1) till betalning av det statsbidrag som med stöd av 3 § i lagen om arbetshälsoinstitutets verksamhet och finansiering (159/1978) ska betalas för utgifterna för Arbetshälsoinstitutets verksamhet

2) till finansiering av forskningsprojekt som EU har godkänt.

Av anslaget får högst 350 000 euro användas till betalning av utgifter för utbildning inom företagshälsovården och för genomförande av projekt i samband med utvecklandet av personalen inom företagshälsovården.

Förklaring:För de utgifter som social- och hälsovårdsministeriet fastställt betalas till Arbetshälsoinstitutet i statsbidrag 80 % av kostnaderna, dock så att den andel som motsvarar den hyra och mervärdesskatt för verksamhetslokalen som ska betalas till statens fastighetsverk beviljas som utökat statsbidrag med stöd av 3 § 2 mom. i den lag som nämns ovan.

Av statsbidraget beräknas 19 050 000 euro hänföra sig till löneutgifter och 13 887 000 euro till övriga utgifter och 350 000 euro till utgifter för utbildning inom företagshälsovården och för genomförande av projekt i samband med utvecklandet av personalen inom företagshälsovården.

Arbetshälsoinstitutet är ett självständigt offentligrättsligt samfund inom social- och hälsovårdsministeriets förvaltningsområde. Arbetshälsoinstitutet är en forsknings- och sakkunniginrättning som främjar hälsa och säkerhet i arbetet som en del av ett gott liv.

Social- och hälsovårdsministeriet har preliminärt uppställt följande resultatmål för Arbetshälsoinstitutet för 2015. Målen preciseras i det resultatavtal som ministeriet och ämbetsverket ingår. Målen uppfyller social- och hälsovårdsministeriets strategi.

Verksamhetens resultat

För att uppfylla målen enligt riktlinjerna för En stadig grund för välfärden utvecklar, marknadsför och erbjuder Arbetshälsoinstitutet lösningar för att

 • — förlänga tiden i arbetslivet, öka arbetslivets dragningskraft, bättre ork i arbetet och produktivitet
 • — utveckla arbetet, arbetsförhållandena och kvaliteten på arbetslivet
 • — utvärdera arbetshälsan och ledarskapet på arbetsplatserna, också med beaktande av behoven på små arbetsplatser
 • — utveckla ledningen och arbetshälsan för nätverk på nationell och lokal nivå
 • — effektivisera företagshälsovård, rehabilitering och samarbetet mellan arbetsplatser för en bättre arbetshälsa och behärskad sjukfrånvaro.

För att uppfylla målen enligt riktlinjerna för Tillgång till välfärd för alla utvecklar, marknadsför och erbjuder Arbetshälsoinstitutet lösningar för att

 • — förbättra innehåll, kvalitet, tillgänglighet och kostnadseffektivitet när det gäller företagshälsovårdens tjänster och förbättra interoperabiliteten som en del av servicestrukturreformen inom social- och hälsovården
 • — förbättra möjligheterna till sysselsättning för ungdomar, partiellt arbetsföra personer och arbetslösa
 • — utveckla kompetensen hos företagshälsovårdens personal
 • — inleda företagshälsovårdssamarbete på arbetsplatserna
 • — leda social- och hälsovårdsbranschen och främja personalens arbetshälsa

För att uppfylla målen enligt riktlinjerna för En livsmiljö som stöder hälsa och välmående utvecklar, marknadsför och erbjuder Arbetshälsoinstitutet lösningar för att

 • — säkra en funktionell och hälsofrämjande inomhusmiljö med hjälp av reparationer och nyproduktion av lokaler
 • — minska antalet olyckor i arbetet och antalet fall av arbetsrelaterade sjukdomar
 • — garantera en trygg användning av nanoteknik i olika arbetsmiljöer och främja säker nanoteknik i olika industriella processer
 • — främja användbarheten för informations- och kommunikationsteknologi (IKT) i arbetsmiljön
 • — hantera miljöbetingad överkänslighet
 • — hantera riskerna förknippade med kemikalier i en krissituation (upprätthållande av beredskap vid C-laboratorier).
Hantering av mänskliga resurser

Arbetshälsoinstitutet anpassar sina personalresurser enligt möjligheterna att finansiera verksamheten. Arbetshälsoinstitutet genomför forsknings- och utvecklingsprojekt i samarbete med sammanslutningar inom social- och hälsovårdsbranscherna (SOTERKO) och effektiviserar partnerskaps- och klientsamarbetet för att förbättra kvaliteten på och utnyttjandet av sin kompetens.

Produktion och kvalitetsledning

Arbetshälsoinstitutets kvantitativa prestationer

  2013
utfall
2014
mål
2015
mål
       
Vetenskapliga publikationer 408 400 400
Populariserade publikationer 366 450 300
Besökare på webbsidorna antal/mån. 141 000 140 000 150 000
Erbjudna sakkunnigtjänster räknat i arbetsdagar 48 200 56 000 50 000
Mätningar och analyser av arbetsmiljön 67 000 56 000 50 000
Undersökningar för bedömning av yrkessjukdomar och arbetsförmåga 1 681 1 800 1 600
Kursdeltagardagar 22 089 24 000 22 000

För Arbetshälsoinstitutets totala utgifter, som beräknas uppgå till 63 164 000 euro, beviljas 33 287 000 euro i statsbidrag. Omfattningen av verksamheten resultatområdesvis beräknas vara följande under år 2015:

Verksamhetens omfattning resultatområdesvis år 2013—2015

  Utgifter (1 000 euro) Självfinansiering
(1 000 euro)
Statsbidrag (1 000 euro)
Kompetenscentrum 2013
utfall
2014
uppskattning
2015
uppskattning
2013
utfall
2014
uppskattning
2015
uppskattning
2013
utfall
2014
uppskattning
2015
uppskattning
                   
Påverkan genom information 9 196 9 137 8 739 1 680 1 845 1 845 7 516 7 292 6 894
Utveckling av nya lösningar 22 866 21 513 20 469 9 369 8 500 8 500 13 497 13 013 11 969
Kundanpassade lösningar 20 951 20 692 20 687 18 455 18 500 18 500 2 496 2 192 2 187
Kompetenscentrum 16 369 15 078 13 269 1 914 1 032 1 032 14 455 14 046 12 237
Sammanlagt 69 382 66 420 63 164 31 418 29 877 29 877 37 964 36 543 33 787
                   
Finansieringsandel, %       45 45 47 55 55 52

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

   
Produktivitetsprogrammet -337
Finansiellt instrument för strategisk forskning (överföring till moment 29.40.54) -296
Inbesparing som gäller sektorforskningen (regeringsprogr.) -2 500
Lönejusteringar 150
Statsrådets utrednings- och forskningsverksamhet (överföring till moment 23.01.22) -190
Stärkande av den rättspolitiska forskningen (överföring till moment 29.40.50) -33
Utgiftsbesparing som gäller IT-kostnader inom den offentliga förvaltningen, II periodisering (regeringsprogr.) -50
Sammanlagt -3 256

2015 budget 33 287 000
2014 budget 36 543 000
2013 bokslut 37 964 000

63. Vissa specialprojekt (reservationsanslag 3 år)

Under momentet beviljas 5 612 000 euro.

Anslaget får användas

1) till utvecklande av social- och hälsovårdens servicesystem med hjälp av datateknik och byggande av den infrastruktur som utnyttjandet av datatekniken förutsätter

2) till sådan utbildnings- och utvecklingsverksamhet som genomförandet av projektet kräver på de grunder som social- och hälsovårdsministeriet bestämmer särskilt

3) till betalning av statsunderstöd och finansieringsunderstöd

4) till finansiering av forsknings- och utvecklingsprojekt som stöder social- och hälsovårdsministeriets strategiska planering och verksamhetsplanering och beslutsfattandet

5) till betalning av omkostnader och finansieringsunderstöd som föranleds av genomförandet av program och försök som hänför sig till ministeriets ansvarsområde

6) till finansiering av projekt enligt de ramprogram och särskilda program som EU godkänner

7) till utgifter för kontrollen av och tillsynen över projektet.

Anslaget får användas till avlönande av personal motsvarande högst två årsverken samt till betalning av andra utgifter på grund av detta.

Förklaring:Anslaget stöder skapandet av nätverk för verksamhetsenheterna inom social- och hälsovården och utvecklandet av samfungerande datasystem framför allt genom att man på nationell nivå inför sådana tjänster som stöder en enhetlig utveckling av informationsförvaltningstjänsterna inom förvaltningsområdet. Målet är att genom effektiverat utnyttjande av datatekniken också förbättra tillgången till service och servicekvalitet på lika villkor samt att stödja människors företagsamhet och möjligheter att bo kvar hemma och klara sig på egen hand. Målet är också att säkerställa att den nya datatekniken tas i bruk på ett jämlikt sätt i hela landet, bl.a. genom införandet av elektroniska hälsovårdstjänster för medborgarna.

Av användningen av anslaget bedöms överföringsutgifterna utgöra tre femtedelar och konsumtionsutgifterna två femtedelar. Variationen i fråga om andelarna föranleds av innehållet i och sättet att genomföra pågående projekt samt de mål som ställts på dem.

Beräknad fördelning av anslaget på olika projekt

 
Fortsättning och effektivisering av pågående projekt
Folkhälsoprogrammet Hälsa 2015
Företagshälsovård
Fungerande basservice inom social- och hälsovården
Forum för arbetshälsa, nätverkssamarbete för arbetshälsa
Objektdatasystemet för miljö- och hälsoskyddet
Det nationella programmet för sällsynta sjukdomar
Ett nätverk för den nationella cancercentralen
Den nationella finansieringen av Joint Action-projekten
Programmet för minskning av våldet mot kvinnor
Ett projekt för planering och beredning av sammanslagningen av handikapplagar
Rätt att få vård och konsekvenserna av ökad valfrihet
Utvidgning av försöket med arbetsbanker till ungdoms- och läroavtalsutbildningen
Vård för missbrukarmödrar
Uppgifter som hänför sig till genomförandet av Istanbulkonventionen
Främjande av faktabaserat vårdarbete till forskningsstiftelser för vårdarbete
Spridning av verksamhets- och utbildningsmodeller med låg tröskel
 
EU:s ramprogram och särskilda program
Nationell medfinansiering i EU:s jämställdhetsprogram

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

   
Genomförande av handlingsprogrammet Osatyökyky för främjande av sysselsättningen av partiellt arbetsförmögna -100
Minskning av ett tillägg av engångsnatur för riksdagen -2 400
Utvidgning av försöket med arbetsbanker till ungdoms- och läroavtalsutbildningen -500
Utvidgning av försöket med arbetsbanker till ungdoms- och läroavtalsutbildningen med ett tillägg som är nödvändigt för fortsättningen 500
Överföring från moment 33.01.21 82
Försöket med arbetsbanker och övriga sysselsättningsåtgärder (regeringsprogr.) 300
Inbesparing som gäller sektorforskningen (regeringsprogr.) -2 400
Sammanlagt -4 518

2015 budget 5 612 000
2014 I tilläggsb.
2014 budget 10 130 000
2013 bokslut 9 326 000