Hoppa till innehåll
  Svara på användarenkäten om denna webbplatsen och bidra till utvecklingen av en ny webbplats med information om statsbudgeten. Gå till enkäten via denna länk.
Innehållsförteckning
   Siffertabell
     Allmänt
     Inkomstposter
     Anslag
       21. Riksdagen
       23. Statsrådets kansli
         01. Förvaltning
         02. Tillsyn
         03. Forskning och utveckling
         30. Sjukförsäkring
         40. Pensioner
         50. Stöd till veteranerna

Statsbudgeten 2015

06. Omkostnader för Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet (reservationsanslag 2 år)PDF-versio

Under momentet beviljas ett nettoanslag på 4 167 000 euro.

Anslaget får även användas

1) till finansiering av forsknings-, utbildnings- och utvecklingsprojekt som är godkända av Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet och som förverkligas utanför centret

2) till betalning av extra utgifter i anslutning till regionaliseringen av centret.

Förklaring:Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet inledde sin verksamhet den 1 november 2009. Alla tjänster vid centret placeras i Kuopio före utgången av 2018. Centret har vid behov lokaler i städer som är centrala med tanke på verksamheten, såsom Helsingfors och London. För täckandet av extra kostnader i anslutning till regionaliseringen av centret reserveras 600 000 euro för 2015. Extra utgifter föranleds av flyttnings- och resekostnader, ombyggnad av de nya lokalerna, anskaffningar och upprättande av datakommunikationsförbindelser och annan infrastruktur för IKT.

Social- och hälsovårdsministeriet har preliminärt uppställt följande resultatmål för Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet för 2015. Målen preciseras i det resultatavtal som ministeriet och ämbetsverket ingår.

Funktionell effektivitet (resurshushållning, produktivitet, lönsamhet, kostnadsmotsvarighet)

Avsikten är att prestationerna inom ämbetsverkets avgiftsbelagda verksamhet ska produceras kostnadsmotsvarigt. Centret följer upp produktivitetsutvecklingen med hjälp av Statistikcentralens produktivitetsindikatorer.

Funktionell effektivitet (index 100 = år 2011)

  2013
bokslut
2014
mål
2015
mål
       
Produktivitetsindex för arbete 100,8 >100 >100
Totalproduktivitetsindex 102,0 >100 >100

Antal årsverken inom centret (årsv.)

  2013
utfall
2014
uppskattning
2015
uppskattning
       
Avgiftsbelagd verksamhet 186 193 210
Avgiftsfri verksamhet 43 37 30
Sammanlagt 229 230 240

Utgifter för och inkomster av verksamheten (1 000 euro)

  2013
utfall1)
2014
ordinarie
budget
2015
budgetprop.
       
Bruttoutgifter 25 142 26 052 25 117
Bruttoinkomster 20 466 20 550 20 950
Nettoutgifter 4 676 5 502 4 167
       
Poster som överförs      
— överförts från föregående år 2 581    
— överförts till följande år 1 483    

1) Inbegriper användning av anslag som överförts från det föregående året.

Finansieringsstruktur för Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet (1 000 år)

  2013
utfall
2014
ordinarie
budget
2015
budgetprop.
       
Budgetfinansiering 3 578 5 502 4 167
— mom. 33.02.04 3 584    
— IV tilläggsbudget 2013 mom. 33.02.06 -6    
       
Intäkter av den avgiftsbelagda verksamheten, sammanlagt 18 983 20 550 20 950
— offentligrättsliga prestationer 16 971 18 600 19 000
— företagsekonomiska prestationer - - -
— prestationer enligt speciallagar 1 959 1 950 1 950
Andra intäkter 53 - -
Post som överförts från föregående år 2 581 1 483 -
Sammanlagt 25 142 27 535 25 117

Kostnadsmotsvarighetskalkyl för den avgiftsbelagda verksamheten (prestationer enligt lagen om grunderna för avgifter till staten, 1 000 euro)

  2013
utfall
2014
ordinarie
budget
2015
budgetprop.
       
Intäkter av den avgiftsbelagda verksamheten, inkomster av försäljningen av prestationer 16 971 18 600 19 000
       
Totala kostnader för den avgiftsbelagda verksamheten      
— särkostnader 13 243 14 671 14 975
— andel av samkostnader 3 728 3 929 4 025
Totala kostnader 16 971 18 600 19 000
       
Kostnadsmotsvarighet (intäkter - kostnader) - - -
Kostnadsmotsvarighet, % 100 100 100

Kostnadsmotsvarighetskalkyl för den avgiftsbelagda verksamheten (prestationer enligt speciallagar, 1 000 euro)

  2013
utfall
2014
ordinarie
budget
2015
budgetprop.
       
Intäkter av den avgiftsbelagda verksamheten,inkomster av försäljningen av prestationer 1 959 1 950 1 950
       
Totala kostnader för den avgiftsbelagda verksamheten      
— särkostnader 1 497 1 539 1 539
— andel av samkostnader 400 411 411
Totala kostnader 1 897 1 950 1 950
       
Kostnadsmotsvarighet (intäkter - kostnader) 62 - -
Kostnadsmotsvarighet, % 103 100 100
Produktion och kvalitetsledning
  • — Produktiviteten förbättras genom att förnya förfaringssätt och effektivera processer.
  • — Samarbetet med aktörerna inom hälso- och sjukvården utökas i läkemedelssäkerhetsfrågor i syfte att förbättra läkemedelssäkerheten och säkerheten när det gäller medicinering.
  • — Myndigheternas rådgivning utvecklas så att den bättre motsvarar behoven hos nya företag som försöker komma in i branschen i syfte att främja utvecklandet av läkemedel.
  • — En förutsebar styrning av tillsynsmyndigheterna och aktörerna utökas i syfte att främja en heltäckande och effektiv tillsyn.
  • — Information och multidisciplinära verksamhetsmodeller produceras till stöd för en rationell läkemedelsbehandling och dessutom produceras information till stöd för det läkemedelspolitiska beslutsfattandet.
  • — Ett nätverk för läkemedelsinformation kommer att utveckla läkemedelsinformationen i en klientorienterad riktning.
  • — Utvärderingen av läkemedelsbehandling genomförs i form av nätverkssamarbete mellan centret och inhemska och utvalda internationella aktörer.
Hantering och utveckling av mänskliga resurser

Vid Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet upprätthålls, stöds och utvecklas personalens kompetens och arbetsförmåga.

Nyckeltal 2013
utfall
2014
mål
2015
mål
       
Personalens välbefinnande      
— arbetstillfredsställelseindex 3,5 3,6 över genomsnittet för staten
— sjukfrånvaron mätt i dagar/årsv. minskar 7,8 <10 under genomsnittet för staten

Av anslaget är 150 000 euro avsett för finansiering av forskningsprojekt. Vid dimensioneringen av anslaget har som nettobudgeterade inkomster av den avgiftsbelagda verksamheten beaktats inkomsterna av offentligrättsliga prestationer enligt lagen om grunderna för avgifter till staten och inkomster som avses i läkemedelslagen (84 b §, 595/2009).

Budgeten för Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet baserar sig på nettobudgetering. Utgifterna täcks huvudsakligen med avgifterna för tillsyns- och serviceverksamheten. Servicen inom den avgiftsbelagda verksamheten produceras till självkostnadspris. Avgifter för prestationerna tas ut i enlighet med lagen om grunderna för avgifter till staten. Kostnaderna för övervakning av läkemedlens kvalitet täcks genom den avgift som avses i 84 b § i läkemedelslagen (595/2009).

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

   
Ombudgetering av regionaliseringsmedel som blev oanvända 2011, minskning av ett tillägg av engångsnatur -832
Den inbesparing som motsvarar indexhöjningen av hyresutgifterna -6
Indexhöjning av hyresutgifterna 6
Löneglidningsinbesparing -6
Lönejusteringar 92
Produktivitetsinbesparing i omkostnaderna -21
Utgiftsbesparing som gäller IT-kostnader inom den offentliga förvaltningen, II periodisering (regeringsprogr.) -25
Ytterligare besparing i omkostnaderna -43
Nivåförändring -500
Sammanlagt -1 335

2015 budget 4 167 000
2014 budget 5 502 000
2013 bokslut 3 578 000