Hoppa till innehåll
Innehållsförteckning
   Siffertabell
     Allmänt
     Inkomstposter
     Anslag
       21. Riksdagen
       23. Statsrådets kansli
         01. Förvaltning
         02. Tillsyn
         03. Forskning och utveckling
         30. Sjukförsäkring
         40. Pensioner
         50. Stöd till veteranerna

Statsbudgeten 2015

05. Omkostnader för Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården (reservationsanslag 2 år)PDF-versio

Under momentet beviljas ett nettoanslag på 12 460 000 euro.

Förklaring:Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården främjar befolkningens hälsa och funktionsförmåga med hjälp av den styrning tillsynen kräver samt förhands- och efterhandstillsyn.

Vid dimensioneringen av anslaget har som avdrag beaktats en överföring av tjänsten som systemadministratör för social- och hälsovårdsväsendets myndighetsradionät VIRVE till social- och hälsovårdsministeriet från och med den 1 januari 2015.

Social- och hälsovårdsministeriet har preliminärt uppställt följande resultatmål för Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården för 2015. Målen preciseras i det resultatavtal som ministeriet och ämbetsverket ingår.

Verksamhetens resultat

Målen för Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården är att

— identifiera och förutse risker som anknyter till befolkningens hälsa och välfärd samt servicesystemet och inrikta arbetet utgående från detta

— särskilt sörja för rättigheterna hos personer som inte själva kan försvara sina rättigheter

— harmonisera den styrning som tillsynen över social- och hälsovårdsbranschen förutsätter till en helgjuten riksomfattande helhet

— styra verksamhetsutövarna så att de effektiviserar sin egenkontroll

— vara aktiva och påverka inom EU och internationellt samarbete.

Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården är en tillstånds- och tillsynsmyndighet, vars verksamhetseffekter har en indirekt betydelse för de samhälleliga målen. På de samhälleliga målen inverkar samtidigt statskoncernens verksamhet som helhet betraktat, olika aktörer i samhället i övrigt och den internationella utvecklingen.

Funktionell effektivitet

Budgeten för Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården baserar sig delvis på nettobudgetering. De bruttobudgeterade inkomsterna har budgeterats under moment 12.33.02. De inkomster som bokförs under omkostnadsmomentet är avgifter för prestationer som gäller tillstånd för yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården och riksomfattande tillstånd för social- och hälsovården samt tillstånd för privata serviceproducenter och sådana avgifter för verkets prestationer som fastställs enligt företagsekonomiska grunder. Dessutom betalar regionförvaltningsverken till Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården en andel av de årsavgifter de tar ut som motsvarar de kostnader som tillsynscentralen föranleds av upprätthållandet av ett register över privata tillhandahållare av service.

Funktionell effektivitet

  2013 bokslut 2014 mål 2015 mål
       
Produktivitetsindex för arbete 100,15 förändring>0 förändring>0
Totalproduktivitetsindex 100,76 förändring>0 förändring>0

Utgifter för och inkomster av verksamheten (1 000 euro)

  2013
utfall
2014
ordinarie
budget
2015
budgetprop.
       
Bruttoutgifter 16 781 14 101 15 760
Bruttoinkomster 3 107 2 330 3 300
Nettoutgifter 13 674 11 771 12 460
       
Poster som överförs      
— överförts från föregående år 4 108    
— överförts till följande år 2 599    

Kostnadsmotsvarighetskalkyl för den avgiftsbelagda verksamheten (1 000 euro)

  2013
utfall
2014
ordinarie
budget
2015
budgetprop.
       
Intäkter av den avgiftsbelagda verksamheten, försäljningsintäkter från den avgiftsbelagda verksamheten 4 090 3 300 4 400
— varav intäkter som inte nettobudgeteras under omkostnadsmomentet 983 970 1 100
       
Totala kostnader för den avgiftsbelagda verksamheten      
— särkostnader, sammanlagt 2 845 2 200 3 250
— andel av samkostnader, sammanlagt 967 1 100 1 150
Totalkostnader, sammanlagt 3 812 3 300 4 400
       
Kostnadsmotsvarighet (intäkter - kostnader) 278 - -
Kostnadsmotsvarighet, % 107 100 100
Produktion och kvalitetsledning

Antal ärenden som inkommer till Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården för avgörande

  2013
utfall
2014
prognos
2015
prognos
2014/2015
förändrings-%
         
Beslut om utövning av yrken inom hälso- och sjukvården 18 348 18 400 18 400 0,0
Tillsynsärenden 1 126 1 175 1 260 7,2
Tillstånd för avbrytande av havandeskap 961 970 970 0,0
Serviceförmåga 2013
utfall
2014
uppskattning
2015
uppskattning
       
Beslut om rätten att utöva yrke, 90 % av ansökningarna behandlade inom utsatt tid      
— finländsk reglerad utbildning, 5 dagar 95 % behandlades inom 5 dagar förenligt
med målet
förenligt
med målet
— utbildning i EU/EES-länder, 3 eller 4 mån. 95 % behandlades inom 4 mån. förenligt
med målet
förenligt
med målet
— utbildning i länder utanför EU/EES, 4 mån. 95 % behandlades inom 4 mån. förenligt
med målet
förenligt
med målet
Ärenden som gäller avbrytande av havandeskap, inom 4 arbetsdagar inom 4 arbetsdagar förenligt
med målet
förenligt
med målet
Tillståndsärenden inom den privata hälso- och sjukvården, mediantid för behandling 6 mån. och 70 % av tillståndsärendena behandlas inom 8 mån. mediantid 85 dagar och genomsnittlig behandlingstid 4,5 mån. 81 % av tillståndsärendena behandlades inom 8 mån. förenligt
med målet
förenligt
med målet
Tillsynsärenden inom hälso- och sjukvården, mediantid för behandling 9 mån. och 80 % av ärendena behandlas inom 20 mån. mediantid för behandling 8 mån. och 92 % av ärendena behandlades inom knappt 20 mån. förenligt
med målet
förenligt
med målet
Tillståndsärenden inom den privata socialservicen, mediantid för behandling 7 mån. och 70 % av tillståndsärendena behandlas inom 7 mån. mediantid 3,7 mån. och 92 % av ärendena behandlades inom 7 mån. förenligt
med målet
förenligt
med målet
Tillsynsärenden inom socialvården, mediantid för behandling 11,5 mån. och 80 % av ärendena behandlas inom 18 mån. mediantid 1,6 mån. och genomsnittlig behandlingstid 8,2 mån., 92 % av ärendena behandlades inom 18 mån. förenligt
med målet
förenligt
med målet
Ärenden gällande alkoholtillstånd      
— behandling av tillverkningstillstånd, 90 dagar 146 dagar förenligt
med målet
förenligt
med målet
— behandling av partihandelstillstånd för alkohol, 90 dagar 78 dagar förenligt
med målet
förenligt
med målet
— behandling av tillstånd för industriell användning av alkohol, 30 dagar 13 dagar förenligt
med målet
förenligt
med målet
Hantering och utveckling av mänskliga resurser

Personal och personalstrukturer utvecklas på ett sådant sätt att produktionen av verkets kärnfunktioner säkras.

Planeringen av nödvändiga utvecklingsåtgärder förutsätter att verkets kärnfunktioner klarläggs och att uppgifter och funktioner av sekundär karaktär gallras bort. Personalens kompetens utvecklas på det sätt som kärnfunktionerna kräver. Personalomsättningen hanteras så att kompetensen hos avgående personal vid behov kan ersättas samtidigt som omsättningen utnyttjas för att skaffa ny kompetens.

Arbetet med att stödja personalens välbefinnande i arbetet fortsätter med tyngdpunkten förlagd till förhandsprognoser. Genom planmässig verksamhet, utnyttjande av flexibiliteten i arbetslivet och tidigt ingripande upprätthålls personalens arbetsförmåga och motivation.

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

   
Förnyande av alkoholnäringsregistret (överföring till moment 33.01.21) 100
Utvecklande av de elektroniska förvaltningstjänsterna (SAMPO) (2015 års finansiering) (överföring från moment 28.70.20) 825
Återföring av avdrag i samband med produktivitetsprogrammet i form av överföring från moment 33.01.21 108
Överföring av uppgiften som systemadministratör för myndighetsradionätet VIRVE (överföring till moment 33.01.01 (-1 årsv.) -70
Den inbesparing som motsvarar indexhöjningen av hyresutgifterna -16
Indexhöjning av hyresutgifterna 12
Löneglidningsinbesparing -26
Lönejusteringar 67
Produktivitetsinbesparing i omkostnaderna -58
Ytterligare besparing i omkostnaderna -144
Nivåförändring -109
Sammanlagt 689

2015 budget 12 460 000
2014 I tilläggsb. 270 000
2014 budget 11 771 000
2013 bokslut 12 165 000