Hoppa till innehåll
  Svara på användarenkäten om denna webbplatsen och bidra till utvecklingen av en ny webbplats med information om statsbudgeten. Gå till enkäten via denna länk.
Innehållsförteckning
   Siffertabell
     Allmänt
     Inkomstposter
     Anslag
       21. Riksdagen
       23. Statsrådets kansli
         01. Förvaltning
         02. Tillsyn
         03. Forskning och utveckling
         30. Sjukförsäkring
         40. Pensioner
         50. Stöd till veteranerna

Statsbudgeten 2015

03. Strålsäkerhetscentralens omkostnader (reservationsanslag 2 år)PDF-versio

Under momentet beviljas ett nettoanslag på 14 437 000 euro.

Av anslaget får högst 1 500 000 euro användas för samarbete mellan Finland och Ryssland om strål- och kärnsäkerhet:

1) till sådana projekt för främjande av strål- och kärnsäkerheten som genomförs tillsammans med i första hand Ryska federationens kärnsäkerhetsmyndigheter och verksamhetsutövare

2) till betalning av statens överföringsutgifter i anslutning till strål- och kärnsäkerhetssamarbetet.

Förklaring:Social- och hälsovårdsministeriet har preliminärt uppställt följande resultatmål för Strålsäkerhetscentralen för 2015. Målen preciseras i det resultatavtal som ministeriet och ämbetsverket ingår.

Verksamhetens resultat

Målet är att det inte ska inträffa några olyckor eller allvarliga incidenter som äventyrar säkerheten när strålkällor används och att arbetstagarnas stråldoser ska hållas under den fastställda gränsen för personlig stråldos.

När det gäller övervakningen av kärnkraftverk är målsättningen att det inte inträffar några olyckor eller sådana allvarliga incidenter som äventyrar säkerheten i kraftverken, utsläppen av radioaktiva ämnen från kraftverken är små vid normal drift och de årliga stråldoser som beräknas på grundval av utsläppen är under en procent av det gränsvärde som fastställs i statsrådets förordning (733/2008). Behandlingen, upplagringen och slutförvaringen av kärnavfall planeras och genomförs på ett sådant sätt att avfallsmängden blir så liten som möjligt och att verksamheten i praktiken inte ger upphov till några utsläpp överhuvudtaget. Syftet med övervakningen av strålning i miljön är att Strålsäkerhetscentralen oavbrutet ska vara informerad om strålningsnivån i miljön.

Strålsäkerhetscentralens verksamhet baserar sig på effektiv övervakning, upprätthållande av snabb beredskap inför olyckor samt påverkan genom betydande aktörer så att objekt som är avgörande med tanke på strål- och kärnsäkerheten tryggas. Strålsäkerhetscentralen inriktar forskningsverksamhet som är relevant bl.a. för beredskapsverksamheten efter samhällets behov och utarbetade riktlinjer. Genom effektiv riskkommunikation i olika sammanhang tillgodoser Strålsäkerhetscentralen olika aktörers och medborgarnas informationsbehov som anknyter till strål- och kärnsäkerhet. Strålsäkerhetscentralen ordnar effektiv övervakning med hjälp av en flexibel organisation och strävar efter att genom systematisk kompetensförsörjning säkerställa kunnandet i myndighetsverksamheten inom strål- och kärnsäkerhet, särskilt i samband med stora kärnsäkerhetsprojekt och övervakning av strålningen i miljön. Strålsäkerhetscentralen strävar efter att utveckla sin serviceverksamhet som en del av stabiliseringen av den offentliga ekonomin.

Strålsäkerhetscentralens finansieringsstruktur och årsverken

  2013
utfall
1 000 €
årsv. 2014
ordinarie budget
1 000 €
årsv. 2015
budgetprop.
1 000 €
årsv.
             
Budgetfinansiering 12 873 93 16 277 121 14 437 83
Avgiftsbelagd verksamhet 26 810 236 29 843 249 39 888 301
Samfinansierad verksamhet 1 117 26 800 20 900 23
Sammanlagt 40 800 355 46 920 390 55 225 407

Strålsäkerhetscentralens kostnader och årsverken resultatområdesvis

  2013
bokslut
1 000 €
årsv. 2014
mål
1 000 €
årsv. 2015
mål
1 000 €
årsv.1)
             
Kärnenergi 20 366 121 26 381 146 34 795 164
Strålningsverksamhet 4 400 29 4 063 32 4 651 31
Beredskapsverksamhet 1 685 11 1 777 12 1 864 12
Forskning och utveckling 5 112 30 5 875 35 4 249 25
Tjänster 5 091 27 4 914 27 5 201 28
Kommunikation 1 282 9 947 7 1 276 9
Miljö 2 864 13 2 963 14 3 189 14
Gemensamma tjänster2) - 48 - 45 - 43
Sammanlagt 40 800 288 46 920 318 55 225 334

1) Tabellen omfattar inte semestrar och frånvaro. År 2015 uppskattas dessa motsvara 73 årsv.

2) Kostnaderna för gemensamma tjänster har överförts på andra resultatområden.

Utgifter för och inkomster av verksamheten (1 000 euro)

  2013
utfall
2014
ordinarie
budget
2015
budgetprop.
       
Bruttoutgifter 39 831 49 920 49 372
Bruttoinkomster 26 958 33 643 34 935
Nettoutgifter 12 873 16 277 14 437
       
Poster som överförs      
— överförts från föregående år 3 073    
— överförts till följande år 4 042    

Målet för den offentligrättsliga och övriga avgiftsbelagda verksamheten är kostnadsmotsvarighet.

Kostnadsmotsvarighetskalkyl för den avgiftsbelagda verksamheten inom övervakningen av kärnsäkerheten (1 000 euro)

  2013
utfall
2014
ordinarie
budget
2015
budgetprop.
       
Intäkter av den avgiftsbelagda verksamheten, inkomster av försäljningen av prestationer 18 285 25 129 30 638
       
Totala kostnader för den avgiftsbelagda verksamheten 18 293 25 129 30 638
       
Kostnadsmotsvarighet, % 100 100 100

Offentligrättsliga prestationer enligt speciallagar (1 000 euro)

  2013
utfall
2014
ordinarie
budget
2015
budgetprop.
       
Intäkter av den avgiftsbelagda verksamheten, inkomster av försäljningen av prestationer 2 728 2 814 3 250
       
Totala kostnader för den avgiftsbelagda verksamheten 2 951 2 814 3 250
       
Kostnadsmotsvarighet, % 92,5 100 100

Kostnadsmotsvarighetskalkyl för den samfinansierade verksamheten (1 000 euro)

  2013
utfall
2014
ordinarie
budget
2015
budgetprop.
       
Intäkter av den samfinansierade verksamheten      
— finansiering från andra statliga ämbetsverk 131 100 100
— finansiering från EU 823 600 700
— annan finansiering utanför statsförvaltningen 163 100 100
Intäkter sammanlagt 1 117 800 900
       
Totala kostnader för projekt 2 722 1 600 1 800
       
Självfinansieringsandel (intäkter - kostnader) -1 605 -800 -900
Självfinansieringsandel, % 59 50 50
Hantering och utveckling av mänskliga resurser

Målet är att personalens kompetens och yrkesskicklighet är av hög klass, att den tid som personalen använder för utbildning uppgår till 3—4 % av den totala arbetstiden och att personalens arbetstillfredsställelse och motivation utvecklas i positiv riktning. Ytterligare ett mål är att antalet frånvarodagar till följd av egen sjukdom eller olycksfall är under 8,5 per årsverke.

Strål- och kärnsäkerhetssamarbetet med Ryska federationen har omfattat sex olika ämnesområden: Leningrads kärnkraftverk, Kola kärnkraftverk, kärnsäkerhetsövervakning, radioaktivt avfall, övervakning av strålning i miljön och beredskap inför olyckor samt övervakning av kärnmaterial. Största delen av anslagen är riktade till höjning av säkerheten vid de två kärnkraftverken så, att det huvudsakliga föremålet för anslagen är Leningrads kärnkraftverk, vars placering och reaktorer av Tjernobyltyp ökar behovet av kontinuerliga förbättringar. I projekten har ingått bl.a. utbildning, säkerhetsanalyser, förbättringar av den tekniska säkerheten och leveranser av utrustning, utveckling av metoder för kontroll av utrustningen och framtagande av bestämmelser. Systemen för övervakning av strålningen i miljön runt de båda kärnkraftverken har genomförts inom ramen för närområdessamarbetet.

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

   
Förnyande av apparatur för strålningsövervakning och beredskapsverksamhet, minskning av ett tillägg av engångsnatur -1 200
Den inbesparing som motsvarar indexhöjningen av hyresutgifterna -21
Finansiellt instrument för strategisk forskning (överföring till moment 29.40.54) -51
Inbesparing som gäller sektorforskningen (regeringsprogr.) -560
Indexhöjning av hyresutgifterna 16
Löneglidningsinbesparing -24
Lönejusteringar 145
Produktivitetsinbesparing i omkostnaderna -74
Statsrådets utrednings- och forskningsverksamhet (överföring till moment 23.01.22) 36
Stärkande av den rättspolitiska forskningen (överföring till moment 29.40.50) -7
Utgiftsbesparing som gäller IT-kostnader inom den offentliga förvaltningen, II periodisering (regeringsprogr.) -50
Ytterligare besparing i omkostnaderna -168
Öppnande av offentliga datalager (regeringsprog.) 200
Nivåförändring -82
Sammanlagt -1 840

2015 budget 14 437 000
2014 budget 16 277 000
2013 bokslut 13 842 000