Hoppa till innehåll
  Svara på användarenkäten om denna webbplatsen och bidra till utvecklingen av en ny webbplats med information om statsbudgeten. Gå till enkäten via denna länk.
Innehållsförteckning
   Siffertabell
     Allmänt
     Inkomstposter
     Anslag
       21. Riksdagen
       23. Statsrådets kansli
         01. Förvaltning
         02. Tillsyn
         03. Forskning och utveckling
         30. Sjukförsäkring
         40. Pensioner
         50. Stöd till veteranerna

Statsbudgeten 2015

25. Nationella elektroniska klientdatasystem inom social- och hälsovården (reservationsanslag 3 år)PDF-versio

Under momentet beviljas 17 330 000 euro.

Anslaget får användas

1) till strategisk planering och operativ planering och styrning (SHM, Institutet för hälsa och välfärd) av nationella elektroniska datasystem för social- och hälsovården (KanTa-projektet och nationella elektroniska klientdatasystem inom social- och hälsovården)

2) till uppgörande och upprätthållande av nationella specifikationer i anslutning till KanTa-projektet (Institutet för hälsa och välfärd)

3) till betalning av ersättning till Folkpensionsanstalten enligt lagen om elektronisk behandling av klientuppgifter inom social- och hälsovården (159/2007) och lagen om elektroniska recept (61/2007) för utveckling av KanTa-tjänsten (den nationella elektroniska arkiveringstjänsten för patientuppgifter, Receptcentret, den nationella arkiveringstjänsten för socialvården samt den tjänst som ger medborgarna möjlighet att ta del av egna recept- och klientuppgifter elektroniskt, patientens informationshanteringstjänst och recepttjänsten) (FPA)

4) till beviljande av statsunderstöd för effektivisering av infrastrukturen för den lokala hälso- och sjukvården och informationsinfrastrukturen (SHM, Institutet för hälsa och välfärd)

5) till koordinering av samarbetet inom systemutvecklingen och av ibruktagande och spridning av klientdatasystemet (Institutet för hälsa och välfärd)

6) till avlönande av personal motsvarande högst 30 årsverken per år för den strategiska och operativa planeringen och styrningen av nationella elektroniska klientdatasystem inom social- och hälsovården, till uppgörande och upprätthållande av nationella specifikationer samt utvecklande och ibruktagande av systemet högst till utgången av programperioden.

Förklaring:Social- och hälsovårdsministeriet ansvarar för den strategiska planeringen och styrningen av nationella elektroniska klientdatasystem för social- och hälsovården. Folkpensionsanstaltens uppgift är att inrätta ett elektroniskt klientdataarkiv i enlighet med lagen om elektronisk behandling av klientuppgifter inom social- och hälsovården (159/2007) och lagen om elektroniska recept (61/2007). Den operativa enhet som inrättats i anslutning till Institutet för hälsa och välfärd koordinerar utformningen, styrningen, verkställandet och utvecklandet av nationella elektroniska datasystem för social- och hälsovården, såsom KanTa-projektet, på nationell nivå och motsvarande arbete inom socialvården samt samarbetet på EU-nivå (epSOS-projektet). Tyngdpunkten för finansieringen överförs till uppbyggnaden av det elektroniska klientdatasystemet för socialvården i enlighet med kommande lagstiftning. Avsikten är att anslaget under momentet också ska användas till betalning av statsbidrag till kommuner och samkommuner samt vid behov till andra parter för en klarare strukturering och effektivisering av den lokala och regionala infrastrukturen då det gäller social- och hälsovårdens datasystem som helhet.

Beräknad användning av anslaget (1 000 euro)

   
Social- och hälsovårdsministeriet  
Strategisk planering och styrning (SHM) 600
Ändringar som föranleds av lagstiftningen samt anskaffningar av nya datasystemtjänster 6 000
Institutet för hälsa och välfärd  
Den operativa ledningen av genomförandet 2 300
Utformningen och förvaltandet av social- och hälsovårdstjänsterna på nationell nivå 4 430
Statsunderstöd för effektivisering av den lokala och regionala infrastrukturen 4 000
Sammanlagt 17 330

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

   
Nivåförändring 1 000
Sammanlagt 1 000

2015 budget 17 330 000
2014 budget 16 330 000
2013 bokslut 11 800 000