Hoppa till innehåll
Innehållsförteckning
   Siffertabell
     Allmänt
     Inkomstposter
     Anslag
       21. Riksdagen
       23. Statsrådets kansli
         01. Förvaltning
         02. Tillsyn
         03. Forskning och utveckling
         30. Sjukförsäkring
         40. Pensioner
         50. Stöd till veteranerna

Statsbudgeten 2015

05. Omkostnader för de barnskyddsenheter som lyder under Institutet för hälsa och välfärd (reservationsanslag 2 år)PDF-versio

Under momentet beviljas ett nettoanslag på 1 031 000 euro.

Anslaget får även användas

1) till utveckling av skolhemmen och fängelsets familjeavdelning innehållsmässigt samt stödjande av verksamheten och utvecklande av förhållandena

2) till utjämnande av den årliga variationen i efterfrågan på elevvårds- och elevplatser samt platser vid fängelsets familjeavdelning

3) till utveckling av regionala och internationella samarbetsnätverk

4) till betalning av sådana kostnader som uppkommer för Institutet för hälsa och välfärd på grund av allmän förvaltning och styrning av skolhemmen och fängelsets familjeavdelning

5) till betalning av månadspeng för elever vid skolhem och till betalning av måltidsersättningar till deras föräldrar.

Förklaring:Utgifterna för statens skolhem täcks huvudsakligen med de ersättningar som kommunerna betalar. På finansieringen av den grundläggande undervisning som ges vid skolhemmen och av annan verksamhet i anslutning till undervisningen tillämpas bestämmelserna i lagen om statsandel för kommunal basservice (1704/2009). Finansieringssystemet grundar sig på kalkylerade priser per enhet som undervisnings- och kulturministeriet bestämmer och statsrådet fastställer på förhand för följande år. De ersättningar som betalas till eleverna och deras föräldrar grundar sig på barnskyddslagen (417/2007), barnskyddsförordningen (1010/1983) och socialvårdslagen (710/1982).

De ersättningar som kommunerna ska betala prissätts enligt de företagsekonomiska grunder som social- och hälsovårdsministeriet bestämmer med stöd av lagen om grunderna för avgifter till staten (150/1992).

De mål som uppställs för statens skolhem anges i de resultatavtal för 2015 som statens skolhem ingår med Institutet för hälsa och välfärd.

Effektivitet

Man kommer att förbättra verksamhetens effektivitet vid statens skolhem genom att utveckla den administrativa strukturen i en mera koncernmässig riktning. Vid utvecklingen av skolhemsverksamheten ska allt större uppmärksamhet fästas vid att hjälpa barn och unga med problem som hänför sig till missbruk av narkotika, läkemedel och/eller alkohol samt barn och unga med psykiska störningar. Resurser riktas till forskning och utveckling som gäller skolhemsarbetets innehåll och kvalitet, dess utformning så att det utgår från klienten samt resultatet av verksamheten. Verksamhetens kvalitet och kvalitetstänkandet utvecklas ytterligare. Den psykosociala vården av barn och unga utvecklas i samarbete med vårdenheterna för barn- och ungdomspsykiatri. Möjligheterna till erfarenheter av tidig växelverkan i en trygg miljö samt till god vård och omsorg för de barn som är placerade vid fängelsets familjeavdelning tryggas. Familjeavdelningsarbetets effektivitet följs upp och verksamheten utvecklas så att den motsvarar de ändrade behoven hos klienterna, dvs. kommunerna.

Verksamhetens resultat

Skolhemmen fungerar effektivt, ekonomiskt och klientinriktat och deras kvalitet och kostnadseffektivitet förbättras. Kostnaderna täcks med intäkterna från den avgiftsbelagda verksamheten.

Finansieringsstruktur för statens skolhem

  2013
utfall
1 000 €
årsv. 2014
ordinarie
budget
1 000 €
årsv. 2015
uppskattning
1 000 €
årsv.
             
Omkostnadsanslag 548 5,5 548 5,5 1 031 5,5
Företagsekonomiska prestationer (omfattar utbildningsstyrelsens finansieringsandel) 20 899 331,6 22 374 321,0 22 374 321,0
Sammanlagt 21 447 337,1 22 922 326,5 23 405 326,5

Utgifter för och inkomster av verksamheten (1 000 euro)

  2013
utfall
2014
ordinarie
budget
2015
budgetprop.
       
Bruttoutgifter 21 447 22 922 23 405
Bruttoinkomster 20 899 22 374 22 374
Nettoutgifter 548 548 1 031
       
Poster som överförs      
— överförts från föregående år 548    
— överförts till följande år 548    

Vid dimensioneringen av anslaget har de jordbruksstöd som erhålls i form av utomstående finansiering beaktats.

Kostnadsmotsvarighetskalkyl för den avgiftsbelagda verksamheten (företagsekonomiska prestationer, 1 000 euro)

  2013
utfall
2014
ordinarie
budget
2015
budgetprop.
       
Intäkter av den avgiftsbelagda verksamheten      
— intäkter av försäljningen av prestationer 19 636 20 804 20 804
— övriga intäkter 2 876 3 105 3 105
Intäkter sammanlagt 22 512 23 909 23 909
— varav intäkter som inte nettobudgeteras under omkostnadsmomentet 1 613 1 535 1 535
       
Totala kostnader för den avgiftsbelagda verksamheten      
— särkostnader 22 396 23 926 23 926
— andel av samkostnader 434 407 407
Totala kostnader 22 830 24 333 24 333
       
Kostnadsmotsvarighet (intäkter - kostnader) -318 -424 -424
Kostnadsmotsvarighet, % 99 98 98

Intäkterna av skolhemmens avgiftsbelagda verksamhet täcker 100 % av deras kostnader. Det beräknas att skolhemmen tillhandahåller bl.a. följande tjänster i form av avgiftsbelagd service för sina klienter:

Vissa klientinriktade prestationer inom den avgiftsbelagda verksamheten vid skolhemmen

  2013
utfall
2014
uppskattning
2015
uppskattning
       
     
Vårddygn 50 071 51 508 47 508
Vårddygn inom den särskilda omsorgen 5 990 5 268 5 268
Skoldagar 27 597 26 024 26 024
Eftervårdsdygn 7 069 4 187 4 187
Fängelsets familjeavdelning      
Vårddygn 2 670 2 700 2 700
Hantering och utveckling av mänskliga resurser

Personalens möjligheter att orka i arbetet stärks genom regelbunden arbetsledning och stöd när det gäller fortbildning.

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

   
Utgifter för utvecklande av statens skolhems lokaler 500
Den inbesparing som motsvarar indexhöjningen av hyresutgifterna -1
Indexhöjning av hyresutgifterna 1
Produktivitetsinbesparing i omkostnaderna -5
Ytterligare besparing i omkostnaderna -12
Sammanlagt 483

2015 budget 1 031 000
2014 budget 548 000
2013 bokslut 548 000