Hoppa till innehåll
Innehållsförteckning
   Siffertabell
     Allmänt
     Inkomstposter
     Anslag
       21. Riksdagen
       23. Statsrådets kansli
         01. Förvaltning
         02. Tillsyn
         03. Forskning och utveckling
         30. Sjukförsäkring
         40. Pensioner
         50. Stöd till veteranerna

Statsbudgeten 2015

04. Omkostnader för statens sinnessjukhus (reservationsanslag 2 år)PDF-versio

Under momentet beviljas ett nettoanslag på 590 000 euro.

Anslaget får användas

1) till betalning av utgifter som föranleds av vetenskapligt forskningsarbete och universitetsundervisning samt övriga omkostnader

2) till betalning av utgifter som föranleds av variationen i efterfrågan på de tjänster som tillhandahålls av den psykiatriska vårdenheten för farliga och svårbehandlade barn och unga

3) till betalning av utgifter som motsvarar jordbruksstöden

4) till betalning av sådana kostnader som uppkommer för Institutet för hälsa och välfärd på grund av allmän förvaltning och styrning av sjukhusen.

Förklaring:Utgifterna för statens sinnessjukhus täcks till största delen med de ersättningar som kommunerna betalar. De ersättningar som kommunerna ska betala prissätts enligt de företagsekonomiska grunder som social- och hälsovårdsministeriet bestämmer med stöd av lagen om grunderna för avgifter till staten (150/1992). Klientavgifter uppbärs enligt lagen om klientavgifter inom social- och hälsovården (734/1992).

De resultatmål som uppställs för statens sinnessjukhus anges i de resultatavtal för 2015 som statens sinnessjukhus ingår med Institutet för hälsa och välfärd.

Verksamhetens resultat

Inom verksamheten vid sjukhusen ligger tyngdpunkten i allt högre grad på rättspsykiatriskt specialkunnande, och vetenskaplig forskning till stöd för vårdverksamheten utförs och utnyttjas fortlöpande. Kvaliteten på vården och uppföljningen av vårdresultaten uppmärksammas fortsättningsvis genom att de terapeutiska färdigheterna förbättras. Vården utvecklas så att tvångsåtgärder behövs i så liten utsträckning som möjligt. Dessutom förbättras mätmetoderna och systemen för uppföljning av verksamheten.

Verksamhetens produktivitet förbättras genom att man utvecklar multiprofessionella arbetssätt samt arbetsledning som bättre motsvarar de krav som ställs bl.a. på högspecialiserad psykiatrisk sjukvård. Statens sinnessjukhus bedriver effektiv och resultatrik verksamhet och utvecklar samtidigt verksamhetens kvalitet. Kostnaderna täcks med intäkterna från den avgiftsbelagda verksamheten.

Finansieringsstruktur för statens sinnessjukhus

  2013
utfall
1 000 €
årsv. 2014
uppskattning
1 000 €
årsv. 2015
uppskattning
1 000 €
årsv.
             
Omkostnadsanslag 551 5 600 5 590 5
Företagsekonomiska prestationer 56 591 825 57 904 818 58 659 814
Utomstående finansiering sammanlagt 109 1 128 1 114 1
Sammanlagt 57 251 831 58 632 824 59 363 820

Utgifter för och inkomster av verksamheten (1 000 euro)

  2013
utfall
2014
ordinarie
budget
2015
budgetprop.
       
Bruttoutgifter 57 251 58 632 59 363
Bruttoinkomster 56 700 58 032 58 773
Nettoutgifter 551 600 590
       
Poster som överförs      
— överförts från föregående år 600    
— överförts till följande år 600    

Utveckling av produktiviteten vid sinnessjukhusen (antal fakturerade vård- och sinnesundersökningsdagar/årsverke)

  2013
utfall
2014
uppskattning
2015
uppskattning
       
Vuxenavdelningarna vid Niuvanniemi sjukhus 183,1 186,0 188,0
Ungdomsavdelningen vid Niuvanniemi sjukhus 97,6 86,0 86,0
Vuxenavdelningarna vid Gamla Vasa sjukhus 196,8 194,8 200,8

Uppskattad utveckling av resurshushållningen vid sinnessjukhusen (totala kostnader/antal fakturerade vård- och sinnesundersökningsdagar)

  2013
utfall
2014
uppskattning
2015
uppskattning
       
Vuxenavdelningarna vid Niuvanniemi sjukhus 360,09 370 373
Ungdomsavdelningen vid Niuvanniemi sjukhus 867,69 850 869
Vuxenavdelningarna vid Gamla Vasa sjukhus 363,53 380,39 372

Kostnadsmotsvarighetskalkyl för den avgiftsbelagda verksamheten (företagsekonomiska prestationer, 1 000 euro)

  2013
utfall
2014
ordinarie
budget
2015
budgetprop.
       
Intäkter av den avgiftsbelagda verksamheten      
— intäkter av försäljningen av prestationer 55 726 56 904 57 659
— övriga intäkter 1 109 1 128 1 114
Intäkter sammanlagt 56 835 58 032 58 773
       
Totala kostnader för den avgiftsbelagda verksamheten      
— särkostnader 56 439 57 489 58 262
— andel av samkostnader 375 451 451
Totala kostnader 56 814 57 940 58 713
       
Kostnadsmotsvarighet (intäkter - kostnader) 21 92 60
Kostnadsmotsvarighet, % 100 100 100

Sinnessjukhusen beräknas tillhandahålla sina klienter bl.a. följande prestationer

  2013
utfall
2014
uppskattning
2015
uppskattning
       
Vårddygn för vårdpatienter 141 471 139 595 141 571
Sinnesundersökningsvårddygn 4 545 4 545 4 742
Sinnesundersökningar 78 76 78
Vårddagar vid vårdenheten för minderåriga 4 532 4 526 4 562
Sinnesundersökningsvårddygn vid vårdenheten för minderåriga 16 110 110
Sinnesundersökningar vid vårdenheten för minderåriga 1 2 2
Hantering och utveckling av mänskliga resurser

Utvecklandet av personalen och personalens arbetsförmåga stöds genom att bl.a. vårdmetoderna utvecklas så att de bättre motsvarar de krav som ställs på högspecialiserad psykiatrisk sjukvård samt genom att arbetsledningssystemet och programmen för välbefinnande i arbetet effektiviseras. Målet är att minska antalet sjukdagar och förbättra arbetshälsoindex. Personalens fortbildning stöds. Tillgången till intern skräddarsydd utbildning på högspecialiserad nivå utökas.

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

   
Den inbesparing som motsvarar indexhöjningen av hyresutgifterna -1
Indexhöjning av hyresutgifterna 1
Produktivitetsinbesparing i omkostnaderna -3
Ytterligare besparing i omkostnaderna -7
Sammanlagt -10

2015 budget 590 000
2014 budget 600 000
2013 bokslut 551 252