Hoppa till innehåll
Innehållsförteckning
   Siffertabell
     Allmänt
     Inkomstposter
     Anslag
       21. Riksdagen
       23. Statsrådets kansli
         01. Förvaltning
         02. Tillsyn
         03. Forskning och utveckling
         30. Sjukförsäkring
         40. Pensioner
         50. Stöd till veteranerna

Statsbudgeten 2015

03. Omkostnader för besvärsnämnden för social trygghet (reservationsanslag 2 år)PDF-versio

Under momentet beviljas 4 539 000 euro.

Förklaring:Social- och hälsovårdsministeriet har uppställt följande resultatmål för besvärsnämnden för social trygghet år 2015. Målen preciseras i det resultatavtal som ministeriet och ämbetsverket ingår.

Effektivitet

Besvärsnämnden för social trygghet är första besvärsinstans för ändringssökande inom sitt ansvarsområde i alla ärenden som behandlas av Folkpensionsanstalten, med undantag för studiestödet och utkomstskyddet för arbetslösa, och främjar medborgarnas rättssäkerhet i alla ärenden som gäller utkomst genom att så snabbt som möjligt producera riktiga, enhetliga och rättvisa beslut. Målet är att förkorta behandlingstiden.

Verksamhetens resultat
  2013
utfall
2014
prognos
2015
uppskattning
       
Produktivitet och lönsamhet      
Beslutspris (euro/avgörande) 194 200 203
Produktiviteten av arbetet (avgöranden/årsv.) 403 395 400
       
Produktion och kvalitetsledning      
Anhängiggjorda besvärsärenden (antal) 20 910 22 000 22 000
Behandlingstid för besvären (mån.) 8,3 7 6

Produktiviteten av arbetet har räknats ut utifrån 23 000 avgöranden och 57,5 årsverken. Beslutspriset har räknats ut utifrån 23 000 avgöranden och ett anslag på 4 539 000 euro.

Beslut som meddelas med anledning av besvär som anförts hos besvärsnämnden är avgiftsfria.

Hantering och utveckling av mänskliga resurser

Besvärsnämndens verksamhet effektiviseras och arbetsprocesserna utvecklas och förbättras ytterligare. Dessutom utvecklas personalens arbete för att öka uppgifternas kravnivå och utmaningen i arbetet och besvärsnämndens personalstruktur revideras i enlighet med besvärsnämndens nya uppgifter. Arbetet med att stärka arbetshälsan fortsätter i enlighet med arbetsplatsutredningen.

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

   
Den inbesparing som motsvarar indexhöjningen av hyresutgifterna -6
Indexhöjning av hyresutgifterna 6
Löneglidningsinbesparing -8
Lönejusteringar 21
Produktivitetsinbesparing i omkostnaderna -23
Nivåförändring 1
Sammanlagt -9

2015 budget 4 539 000
2014 budget 4 548 000
2013 bokslut 4 524 000