Hoppa till innehåll
Innehållsförteckning
   Siffertabell
     Allmänt
     Inkomstposter
     Anslag
       21. Riksdagen
       23. Statsrådets kansli
         01. Förvaltning
         02. Tillsyn
         03. Forskning och utveckling
         30. Sjukförsäkring
         40. Pensioner
         50. Stöd till veteranerna

Statsbudgeten 2015

02. Omkostnader för besvärsnämnden för utkomstskyddsärenden (reservationsanslag 2 år)PDF-versio

Under momentet beviljas 2 245 000 euro.

Förklaring:Social- och hälsovårdsministeriet har uppställt följande resultatmål för besvärsnämnden för utkomstskyddsärenden för 2015. Målen preciseras i det resultatavtal som ministeriet och ämbetsverket ingår.

Effektivitet

Besvärsnämnden för utkomstskyddsärenden är första besvärsinstans för ändringssökande inom sitt ansvarsområde och främjar medborgarnas rättssäkerhet genom enhetliga och rättvisa beslut. Målet är att förkorta behandlingstiden.

Verksamhetens resultat
  2013
utfall
2014
prognos
2015
uppskattning
       
Funktionell effektivitet      
Beslutspris (euro/avgörande) 259 263 271
Produktiviteten av arbetet (avgöranden/årsv.) 293 295 290
       
Produktion och kvalitetsledning      
Anhängiggjorda besvärsärenden 9 380 9 500 9 500
Behandlingstid för besvären (mån.) 7,0 7,0 6,0

Produktiviteten av arbetet har räknats ut på basis av följande uppskattningar: 8 500 beslut och 30 årsverken. Priset på ett beslut har räknats ut utgående från 8 500 beslut och ett anslag på 2 216 000 euro.

Besvärsnämndens prestationer, dvs. beslut som meddelas med anledning av besvär och ansökningar om undanröjande av beslut, är avgiftsfria.

Hantering och utveckling av mänskliga resurser

Personalens kunnande tryggas. Med hjälp av enkäter om arbetstrivsel följer man regelbundet upp hur besvärsnämndens ledningssystem fungerar, vilken förmännens ledarförmåga är samt personalens välbefinnande i arbetet.

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

   
Den inbesparing som motsvarar indexhöjningen av hyresutgifterna -3
Indexhöjning av hyresutgifterna 4
Löneglidningsinbesparing -4
Lönejusteringar 11
Produktivitetsinbesparing i omkostnaderna -11
Utgiftsbesparing som gäller IT-kostnader inom den offentliga förvaltningen, II periodisering (regeringsprogr.) -2
Sammanlagt -5

2015 budget 2 245 000
2014 budget 2 250 000
2013 bokslut 2 363 000