Hoppa till innehåll
Innehållsförteckning
   Siffertabell
     Allmänt
     Inkomstposter
     Anslag
       21. Riksdagen
       23. Statsrådets kansli
         01. Förvaltning
         02. Tillsyn
         03. Forskning och utveckling
         30. Sjukförsäkring
         40. Pensioner
         50. Stöd till veteranerna

Statsbudgeten 2015

01. Social- och hälsovårdsministeriets omkostnader (reservationsanslag 2 år)PDF-versio

Under momentet beviljas ett nettoanslag på 38 353 000 euro.

Anslaget får även användas

1) för anordnande av huvudfesten på den nationella veterandagen

2) till betalning av utgifter för beredskapen med tanke på det medicinska räddningsväsendet och undantagsförhållanden och anskaffningar av anordningar och inventarier i samband härmed

3) till finansiering av forsknings- och utvecklingsprojekt som social- och hälsovårdsministeriet godkänner

4) till kostnader för att inrätta en informationstjänst för jämställdhet

5) för att översätta allmänt bindande kollektivavtal till svenska.

Förklaring:Social- och hälsovårdsministeriet genomför målen i regeringsprogrammet och ministeriets strategiska riktlinjer med hjälp av sakkunskapen vid ämbetsverk och inrättningar och i enlighet med målen i resultatavtalen.

För den avgiftsbelagda verksamhetens del baserar sig social- och hälsovårdsministeriets budget delvis på nettobudgetering. De inkomster som intäktsförs under omkostnadsmomentet utgörs av inkomster av läkemedelsprisnämndens avgiftsbelagda prestationer och inkomster av arbetarskyddsförvaltningens avgiftsbelagda prestationer enligt de grunder som social- och hälsovårdsministeriet har fastställt med stöd av lagen om grunderna för avgifter till staten (150/1992) och av ersättningar enligt 45 § i lagen om penningautomatunderstöd (1056/2001) för övervakning och styrning av Penningautomatföreningen samt av ersättningar som med stöd av social- och hälsovårdsministeriets förordning om ersättning för kostnaderna för uppföljningen av och forskningen kring spelberoende (381/2002) tas ut hos penningspelssammanslutningarna för uppföljningen av och forskningen kring de problem som orsakas av deltagande i lotterier.

Social- och hälsovårdsministeriet har uppställt följande preliminära resultatmål för sin verksamhet år 2015:

Funktionell effektivitet
 • — Den interna redovisningen och andra uppföljningssystem utvecklas i samband med att informationssystemet Kieku tas i bruk.
 • — Målet för den avgiftsbelagda verksamheten, vilken är av relativt liten omfattning, är kostnadsmotsvarighet för de offentligrättsliga prestationerna och lönsamhet för de företagsekonomiska prestationerna.
Produktion och kvalitetsledning
 • — Ministeriet genomför och följer upp viktiga program och andra projekt som ministeriet ansvarar för, såsom nationella utvecklingsprogrammet för social- och hälsovården (Kaste) och projektet för utveckling av elektroniska datasystem (KanTa och Tikesos).
 • — Man deltar i beredningen av kommunreformen.
 • — Verkställandet av den reviderade socialvårdslagstiftningen inleds.
 • — Verkställandet och utvärderingen av den nya hälso- och sjukvårdslagen fortsätter.
 • — Man håller på att bereda och verkställa en lagreform som gäller ordnande, finansiering, utveckling och övervakning av social- och hälsovården.
 • — Verkställandet och utvärderingen av äldreomsorgslagen fortsätter.
 • — Samarbetet mellan forsknings- och utvecklingsinstitutionerna utökas.
 • — Integreringen av jämställdhetsperspektivet fortsätter.
 • — Utvärderingen av lagstiftningens verkningar konsolideras.
Hantering och utveckling av mänskliga resurser
 • — Utvecklandet av social- och hälsovårdsministeriets personal och personalstruktur fortsätter med beaktande av de uppställda målen för utveckling av ministeriets produktivitet på ett sådant sätt att de resurser och det kunnande som ministeriets kärnuppgifter kräver säkerställs.
 • — Arbetstillfredsställelseindex är minst 3,6 (på en skala från 1—5) (år 2014 var utfallet 3,59, år 2013 3,47 och år 2011 3,5).
 • — Sjukfrånvaron är högst 8 dagar/årsverke (år 2013 var utfallet 8,4, år 2012 8,6 och år 2011 11,2).

I inkomster av EU-projekt och från övriga internationella instanser beräknas inflyta 5 000 euro och motsvarande bruttoutgifter beräknas uppgå till 5 000 euro.

Utgifter per resultatområde (1 000 euro)

  2013
utfall
2014
budget
2015
budgetprop.
       
Ledningen och de särskilda enheterna 6 006 6 087 4 572
Stödet för ledningen      
Förvaltnings- och planeringsavdelningen 15 154 15 563 14 348
Försäkringsavdelningen 3 459 3 506 3 569
Avdelningen för främjande av välfärd och hälsa 5 165 5 235 5 278
Avdelningen för social- och hälsovårdstjänster 5 950 6 030 6 066
Arbetarskyddsavdelningen 4 509 4 569 4 520
Sammanlagt 40 243 40 990 38 353

Utgifter för och inkomster av verksamheten (1 000 euro)

  2013
utfall
2014
ordinarie
budget
2015
budgetprop.
       
Bruttoutgifter 44 140 44 863 42 516
Bruttoinkomster 3 897 3 873 4 163
Nettoutgifter 40 243 40 990 38 353
       
Poster som överförs      
— överförts från föregående år 7 807    
— överförts till följande år 8 594    

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

   
Avdrag i anslutning till genomförandet av produktivitetsprogrammet -270
Omkostnader för ombudsmännen (överföring till moment 25.01.03) -1 650
Överföring av uppgiften som systemadministratör för myndighetsradionätet VIRVE från moment 33.02.05 (1 årsv.) 70
Överföring till moment 23.01.02 -150
Den inbesparing som motsvarar indexhöjningen av hyresutgifterna -57
Indexhöjning av hyresutgifterna 44
Koncentrering av statens skadeståndsverksamhet (överföring till moment 28.20.01) -2
Koncentrering av statens skadeståndsverksamhet (överföring till moment 28.50.50) -4
Löneglidningsinbesparing -65
Lönejusteringar 168
Produktivitetsinbesparing i omkostnaderna -204
Utgiftsbesparing som gäller IT-kostnader inom den offentliga förvaltningen, II periodisering (regeringsprogr.) -50
Ytterligare besparing i omkostnaderna -467
Sammanlagt -2 637

2015 budget 38 353 000
2014 I tilläggsb. -154 000
2014 budget 40 990 000
2013 bokslut 41 030 000