Hoppa till innehåll
  Svara på användarenkäten om denna webbplatsen och bidra till utvecklingen av en ny webbplats med information om statsbudgeten. Gå till enkäten via denna länk.
Innehållsförteckning
   Siffertabell
     Allmänt
     Inkomstposter
     Anslag
       21. Riksdagen
       23. Statsrådets kansli
         01. Förvaltning
         02. Tillsyn
         03. Forskning och utveckling
         30. Sjukförsäkring
         40. Pensioner
         50. Stöd till veteranerna

Statsbudgeten 2015

01. FörvaltningPDF-versio

Förklaring:Utgifterna under kapitlet består av omkostnader för social- och hälsovårdsministeriet, besvärsnämnden för utkomstskyddsärenden, besvärsnämnden för social trygghet, statens sinnessjukhus och barnskyddsenheter som lyder under Institutet för hälsa och välfärd samt av vissa andra utgifter.

De verksamhetspolitiska målen för social- och hälsovårdsministeriets förvaltningsområde anges i motiveringen till huvudtiteln. Utgångspunkten är styrningen på politisk nivå, och riktlinjerna för denna ingår i regeringsprogrammet. Verksamheten styrs därutöver av strategidokumentet Ett socialt hållbart Finland 2020.

Social- och hälsovårdsministeriet leder och styr utvecklingen av den sociala tryggheten och social- och hälsovårdsservicen samt främjandet av välfärd och hälsa. Ministeriet fastställer riktlinjerna för social- och hälsovårdspolitiken, bereder de centrala reformerna och styr genomförandet och samordningen av dem. Besvärsnämnden för utkomstskyddsärenden och besvärsnämnden för social trygghet har som mål att meddela sina klienter rättvisa, motiverade och enhetliga beslut inom rimlig tid. Statens sinnessjukhus tillhandahåller vård- och undersökningstjänster inom specialiteten rättspsykiatri för hela landet. Statens barnskyddsenheter har som uppgift att tillhandahålla sådan öppen vård, vård utom hemmet och eftervård som avses i barnskyddslagen.

01. Social- och hälsovårdsministeriets omkostnader (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett nettoanslag på 38 353 000 euro.

Anslaget får även användas

1) för anordnande av huvudfesten på den nationella veterandagen

2) till betalning av utgifter för beredskapen med tanke på det medicinska räddningsväsendet och undantagsförhållanden och anskaffningar av anordningar och inventarier i samband härmed

3) till finansiering av forsknings- och utvecklingsprojekt som social- och hälsovårdsministeriet godkänner

4) till kostnader för att inrätta en informationstjänst för jämställdhet

5) för att översätta allmänt bindande kollektivavtal till svenska.

Förklaring:Social- och hälsovårdsministeriet genomför målen i regeringsprogrammet och ministeriets strategiska riktlinjer med hjälp av sakkunskapen vid ämbetsverk och inrättningar och i enlighet med målen i resultatavtalen.

För den avgiftsbelagda verksamhetens del baserar sig social- och hälsovårdsministeriets budget delvis på nettobudgetering. De inkomster som intäktsförs under omkostnadsmomentet utgörs av inkomster av läkemedelsprisnämndens avgiftsbelagda prestationer och inkomster av arbetarskyddsförvaltningens avgiftsbelagda prestationer enligt de grunder som social- och hälsovårdsministeriet har fastställt med stöd av lagen om grunderna för avgifter till staten (150/1992) och av ersättningar enligt 45 § i lagen om penningautomatunderstöd (1056/2001) för övervakning och styrning av Penningautomatföreningen samt av ersättningar som med stöd av social- och hälsovårdsministeriets förordning om ersättning för kostnaderna för uppföljningen av och forskningen kring spelberoende (381/2002) tas ut hos penningspelssammanslutningarna för uppföljningen av och forskningen kring de problem som orsakas av deltagande i lotterier.

Social- och hälsovårdsministeriet har uppställt följande preliminära resultatmål för sin verksamhet år 2015:

Funktionell effektivitet
 • — Den interna redovisningen och andra uppföljningssystem utvecklas i samband med att informationssystemet Kieku tas i bruk.
 • — Målet för den avgiftsbelagda verksamheten, vilken är av relativt liten omfattning, är kostnadsmotsvarighet för de offentligrättsliga prestationerna och lönsamhet för de företagsekonomiska prestationerna.
Produktion och kvalitetsledning
 • — Ministeriet genomför och följer upp viktiga program och andra projekt som ministeriet ansvarar för, såsom nationella utvecklingsprogrammet för social- och hälsovården (Kaste) och projektet för utveckling av elektroniska datasystem (KanTa och Tikesos).
 • — Man deltar i beredningen av kommunreformen.
 • — Verkställandet av den reviderade socialvårdslagstiftningen inleds.
 • — Verkställandet och utvärderingen av den nya hälso- och sjukvårdslagen fortsätter.
 • — Man håller på att bereda och verkställa en lagreform som gäller ordnande, finansiering, utveckling och övervakning av social- och hälsovården.
 • — Verkställandet och utvärderingen av äldreomsorgslagen fortsätter.
 • — Samarbetet mellan forsknings- och utvecklingsinstitutionerna utökas.
 • — Integreringen av jämställdhetsperspektivet fortsätter.
 • — Utvärderingen av lagstiftningens verkningar konsolideras.
Hantering och utveckling av mänskliga resurser
 • — Utvecklandet av social- och hälsovårdsministeriets personal och personalstruktur fortsätter med beaktande av de uppställda målen för utveckling av ministeriets produktivitet på ett sådant sätt att de resurser och det kunnande som ministeriets kärnuppgifter kräver säkerställs.
 • — Arbetstillfredsställelseindex är minst 3,6 (på en skala från 1—5) (år 2014 var utfallet 3,59, år 2013 3,47 och år 2011 3,5).
 • — Sjukfrånvaron är högst 8 dagar/årsverke (år 2013 var utfallet 8,4, år 2012 8,6 och år 2011 11,2).

I inkomster av EU-projekt och från övriga internationella instanser beräknas inflyta 5 000 euro och motsvarande bruttoutgifter beräknas uppgå till 5 000 euro.

Utgifter per resultatområde (1 000 euro)

  2013
utfall
2014
budget
2015
budgetprop.
       
Ledningen och de särskilda enheterna 6 006 6 087 4 572
Stödet för ledningen      
Förvaltnings- och planeringsavdelningen 15 154 15 563 14 348
Försäkringsavdelningen 3 459 3 506 3 569
Avdelningen för främjande av välfärd och hälsa 5 165 5 235 5 278
Avdelningen för social- och hälsovårdstjänster 5 950 6 030 6 066
Arbetarskyddsavdelningen 4 509 4 569 4 520
Sammanlagt 40 243 40 990 38 353

Utgifter för och inkomster av verksamheten (1 000 euro)

  2013
utfall
2014
ordinarie
budget
2015
budgetprop.
       
Bruttoutgifter 44 140 44 863 42 516
Bruttoinkomster 3 897 3 873 4 163
Nettoutgifter 40 243 40 990 38 353
       
Poster som överförs      
— överförts från föregående år 7 807    
— överförts till följande år 8 594    

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

   
Avdrag i anslutning till genomförandet av produktivitetsprogrammet -270
Omkostnader för ombudsmännen (överföring till moment 25.01.03) -1 650
Överföring av uppgiften som systemadministratör för myndighetsradionätet VIRVE från moment 33.02.05 (1 årsv.) 70
Överföring till moment 23.01.02 -150
Den inbesparing som motsvarar indexhöjningen av hyresutgifterna -57
Indexhöjning av hyresutgifterna 44
Koncentrering av statens skadeståndsverksamhet (överföring till moment 28.20.01) -2
Koncentrering av statens skadeståndsverksamhet (överföring till moment 28.50.50) -4
Löneglidningsinbesparing -65
Lönejusteringar 168
Produktivitetsinbesparing i omkostnaderna -204
Utgiftsbesparing som gäller IT-kostnader inom den offentliga förvaltningen, II periodisering (regeringsprogr.) -50
Ytterligare besparing i omkostnaderna -467
Sammanlagt -2 637

2015 budget 38 353 000
2014 I tilläggsb. -154 000
2014 budget 40 990 000
2013 bokslut 41 030 000

02. Omkostnader för besvärsnämnden för utkomstskyddsärenden (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas 2 245 000 euro.

Förklaring:Social- och hälsovårdsministeriet har uppställt följande resultatmål för besvärsnämnden för utkomstskyddsärenden för 2015. Målen preciseras i det resultatavtal som ministeriet och ämbetsverket ingår.

Effektivitet

Besvärsnämnden för utkomstskyddsärenden är första besvärsinstans för ändringssökande inom sitt ansvarsområde och främjar medborgarnas rättssäkerhet genom enhetliga och rättvisa beslut. Målet är att förkorta behandlingstiden.

Verksamhetens resultat
  2013
utfall
2014
prognos
2015
uppskattning
       
Funktionell effektivitet      
Beslutspris (euro/avgörande) 259 263 271
Produktiviteten av arbetet (avgöranden/årsv.) 293 295 290
       
Produktion och kvalitetsledning      
Anhängiggjorda besvärsärenden 9 380 9 500 9 500
Behandlingstid för besvären (mån.) 7,0 7,0 6,0

Produktiviteten av arbetet har räknats ut på basis av följande uppskattningar: 8 500 beslut och 30 årsverken. Priset på ett beslut har räknats ut utgående från 8 500 beslut och ett anslag på 2 216 000 euro.

Besvärsnämndens prestationer, dvs. beslut som meddelas med anledning av besvär och ansökningar om undanröjande av beslut, är avgiftsfria.

Hantering och utveckling av mänskliga resurser

Personalens kunnande tryggas. Med hjälp av enkäter om arbetstrivsel följer man regelbundet upp hur besvärsnämndens ledningssystem fungerar, vilken förmännens ledarförmåga är samt personalens välbefinnande i arbetet.

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

   
Den inbesparing som motsvarar indexhöjningen av hyresutgifterna -3
Indexhöjning av hyresutgifterna 4
Löneglidningsinbesparing -4
Lönejusteringar 11
Produktivitetsinbesparing i omkostnaderna -11
Utgiftsbesparing som gäller IT-kostnader inom den offentliga förvaltningen, II periodisering (regeringsprogr.) -2
Sammanlagt -5

2015 budget 2 245 000
2014 budget 2 250 000
2013 bokslut 2 363 000

03. Omkostnader för besvärsnämnden för social trygghet (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas 4 539 000 euro.

Förklaring:Social- och hälsovårdsministeriet har uppställt följande resultatmål för besvärsnämnden för social trygghet år 2015. Målen preciseras i det resultatavtal som ministeriet och ämbetsverket ingår.

Effektivitet

Besvärsnämnden för social trygghet är första besvärsinstans för ändringssökande inom sitt ansvarsområde i alla ärenden som behandlas av Folkpensionsanstalten, med undantag för studiestödet och utkomstskyddet för arbetslösa, och främjar medborgarnas rättssäkerhet i alla ärenden som gäller utkomst genom att så snabbt som möjligt producera riktiga, enhetliga och rättvisa beslut. Målet är att förkorta behandlingstiden.

Verksamhetens resultat
  2013
utfall
2014
prognos
2015
uppskattning
       
Produktivitet och lönsamhet      
Beslutspris (euro/avgörande) 194 200 203
Produktiviteten av arbetet (avgöranden/årsv.) 403 395 400
       
Produktion och kvalitetsledning      
Anhängiggjorda besvärsärenden (antal) 20 910 22 000 22 000
Behandlingstid för besvären (mån.) 8,3 7 6

Produktiviteten av arbetet har räknats ut utifrån 23 000 avgöranden och 57,5 årsverken. Beslutspriset har räknats ut utifrån 23 000 avgöranden och ett anslag på 4 539 000 euro.

Beslut som meddelas med anledning av besvär som anförts hos besvärsnämnden är avgiftsfria.

Hantering och utveckling av mänskliga resurser

Besvärsnämndens verksamhet effektiviseras och arbetsprocesserna utvecklas och förbättras ytterligare. Dessutom utvecklas personalens arbete för att öka uppgifternas kravnivå och utmaningen i arbetet och besvärsnämndens personalstruktur revideras i enlighet med besvärsnämndens nya uppgifter. Arbetet med att stärka arbetshälsan fortsätter i enlighet med arbetsplatsutredningen.

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

   
Den inbesparing som motsvarar indexhöjningen av hyresutgifterna -6
Indexhöjning av hyresutgifterna 6
Löneglidningsinbesparing -8
Lönejusteringar 21
Produktivitetsinbesparing i omkostnaderna -23
Nivåförändring 1
Sammanlagt -9

2015 budget 4 539 000
2014 budget 4 548 000
2013 bokslut 4 524 000

04. Omkostnader för statens sinnessjukhus (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett nettoanslag på 590 000 euro.

Anslaget får användas

1) till betalning av utgifter som föranleds av vetenskapligt forskningsarbete och universitetsundervisning samt övriga omkostnader

2) till betalning av utgifter som föranleds av variationen i efterfrågan på de tjänster som tillhandahålls av den psykiatriska vårdenheten för farliga och svårbehandlade barn och unga

3) till betalning av utgifter som motsvarar jordbruksstöden

4) till betalning av sådana kostnader som uppkommer för Institutet för hälsa och välfärd på grund av allmän förvaltning och styrning av sjukhusen.

Förklaring:Utgifterna för statens sinnessjukhus täcks till största delen med de ersättningar som kommunerna betalar. De ersättningar som kommunerna ska betala prissätts enligt de företagsekonomiska grunder som social- och hälsovårdsministeriet bestämmer med stöd av lagen om grunderna för avgifter till staten (150/1992). Klientavgifter uppbärs enligt lagen om klientavgifter inom social- och hälsovården (734/1992).

De resultatmål som uppställs för statens sinnessjukhus anges i de resultatavtal för 2015 som statens sinnessjukhus ingår med Institutet för hälsa och välfärd.

Verksamhetens resultat

Inom verksamheten vid sjukhusen ligger tyngdpunkten i allt högre grad på rättspsykiatriskt specialkunnande, och vetenskaplig forskning till stöd för vårdverksamheten utförs och utnyttjas fortlöpande. Kvaliteten på vården och uppföljningen av vårdresultaten uppmärksammas fortsättningsvis genom att de terapeutiska färdigheterna förbättras. Vården utvecklas så att tvångsåtgärder behövs i så liten utsträckning som möjligt. Dessutom förbättras mätmetoderna och systemen för uppföljning av verksamheten.

Verksamhetens produktivitet förbättras genom att man utvecklar multiprofessionella arbetssätt samt arbetsledning som bättre motsvarar de krav som ställs bl.a. på högspecialiserad psykiatrisk sjukvård. Statens sinnessjukhus bedriver effektiv och resultatrik verksamhet och utvecklar samtidigt verksamhetens kvalitet. Kostnaderna täcks med intäkterna från den avgiftsbelagda verksamheten.

Finansieringsstruktur för statens sinnessjukhus

  2013
utfall
1 000 €
årsv. 2014
uppskattning
1 000 €
årsv. 2015
uppskattning
1 000 €
årsv.
             
Omkostnadsanslag 551 5 600 5 590 5
Företagsekonomiska prestationer 56 591 825 57 904 818 58 659 814
Utomstående finansiering sammanlagt 109 1 128 1 114 1
Sammanlagt 57 251 831 58 632 824 59 363 820

Utgifter för och inkomster av verksamheten (1 000 euro)

  2013
utfall
2014
ordinarie
budget
2015
budgetprop.
       
Bruttoutgifter 57 251 58 632 59 363
Bruttoinkomster 56 700 58 032 58 773
Nettoutgifter 551 600 590
       
Poster som överförs      
— överförts från föregående år 600    
— överförts till följande år 600    

Utveckling av produktiviteten vid sinnessjukhusen (antal fakturerade vård- och sinnesundersökningsdagar/årsverke)

  2013
utfall
2014
uppskattning
2015
uppskattning
       
Vuxenavdelningarna vid Niuvanniemi sjukhus 183,1 186,0 188,0
Ungdomsavdelningen vid Niuvanniemi sjukhus 97,6 86,0 86,0
Vuxenavdelningarna vid Gamla Vasa sjukhus 196,8 194,8 200,8

Uppskattad utveckling av resurshushållningen vid sinnessjukhusen (totala kostnader/antal fakturerade vård- och sinnesundersökningsdagar)

  2013
utfall
2014
uppskattning
2015
uppskattning
       
Vuxenavdelningarna vid Niuvanniemi sjukhus 360,09 370 373
Ungdomsavdelningen vid Niuvanniemi sjukhus 867,69 850 869
Vuxenavdelningarna vid Gamla Vasa sjukhus 363,53 380,39 372

Kostnadsmotsvarighetskalkyl för den avgiftsbelagda verksamheten (företagsekonomiska prestationer, 1 000 euro)

  2013
utfall
2014
ordinarie
budget
2015
budgetprop.
       
Intäkter av den avgiftsbelagda verksamheten      
— intäkter av försäljningen av prestationer 55 726 56 904 57 659
— övriga intäkter 1 109 1 128 1 114
Intäkter sammanlagt 56 835 58 032 58 773
       
Totala kostnader för den avgiftsbelagda verksamheten      
— särkostnader 56 439 57 489 58 262
— andel av samkostnader 375 451 451
Totala kostnader 56 814 57 940 58 713
       
Kostnadsmotsvarighet (intäkter - kostnader) 21 92 60
Kostnadsmotsvarighet, % 100 100 100

Sinnessjukhusen beräknas tillhandahålla sina klienter bl.a. följande prestationer

  2013
utfall
2014
uppskattning
2015
uppskattning
       
Vårddygn för vårdpatienter 141 471 139 595 141 571
Sinnesundersökningsvårddygn 4 545 4 545 4 742
Sinnesundersökningar 78 76 78
Vårddagar vid vårdenheten för minderåriga 4 532 4 526 4 562
Sinnesundersökningsvårddygn vid vårdenheten för minderåriga 16 110 110
Sinnesundersökningar vid vårdenheten för minderåriga 1 2 2
Hantering och utveckling av mänskliga resurser

Utvecklandet av personalen och personalens arbetsförmåga stöds genom att bl.a. vårdmetoderna utvecklas så att de bättre motsvarar de krav som ställs på högspecialiserad psykiatrisk sjukvård samt genom att arbetsledningssystemet och programmen för välbefinnande i arbetet effektiviseras. Målet är att minska antalet sjukdagar och förbättra arbetshälsoindex. Personalens fortbildning stöds. Tillgången till intern skräddarsydd utbildning på högspecialiserad nivå utökas.

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

   
Den inbesparing som motsvarar indexhöjningen av hyresutgifterna -1
Indexhöjning av hyresutgifterna 1
Produktivitetsinbesparing i omkostnaderna -3
Ytterligare besparing i omkostnaderna -7
Sammanlagt -10

2015 budget 590 000
2014 budget 600 000
2013 bokslut 551 252

05. Omkostnader för de barnskyddsenheter som lyder under Institutet för hälsa och välfärd (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett nettoanslag på 1 031 000 euro.

Anslaget får även användas

1) till utveckling av skolhemmen och fängelsets familjeavdelning innehållsmässigt samt stödjande av verksamheten och utvecklande av förhållandena

2) till utjämnande av den årliga variationen i efterfrågan på elevvårds- och elevplatser samt platser vid fängelsets familjeavdelning

3) till utveckling av regionala och internationella samarbetsnätverk

4) till betalning av sådana kostnader som uppkommer för Institutet för hälsa och välfärd på grund av allmän förvaltning och styrning av skolhemmen och fängelsets familjeavdelning

5) till betalning av månadspeng för elever vid skolhem och till betalning av måltidsersättningar till deras föräldrar.

Förklaring:Utgifterna för statens skolhem täcks huvudsakligen med de ersättningar som kommunerna betalar. På finansieringen av den grundläggande undervisning som ges vid skolhemmen och av annan verksamhet i anslutning till undervisningen tillämpas bestämmelserna i lagen om statsandel för kommunal basservice (1704/2009). Finansieringssystemet grundar sig på kalkylerade priser per enhet som undervisnings- och kulturministeriet bestämmer och statsrådet fastställer på förhand för följande år. De ersättningar som betalas till eleverna och deras föräldrar grundar sig på barnskyddslagen (417/2007), barnskyddsförordningen (1010/1983) och socialvårdslagen (710/1982).

De ersättningar som kommunerna ska betala prissätts enligt de företagsekonomiska grunder som social- och hälsovårdsministeriet bestämmer med stöd av lagen om grunderna för avgifter till staten (150/1992).

De mål som uppställs för statens skolhem anges i de resultatavtal för 2015 som statens skolhem ingår med Institutet för hälsa och välfärd.

Effektivitet

Man kommer att förbättra verksamhetens effektivitet vid statens skolhem genom att utveckla den administrativa strukturen i en mera koncernmässig riktning. Vid utvecklingen av skolhemsverksamheten ska allt större uppmärksamhet fästas vid att hjälpa barn och unga med problem som hänför sig till missbruk av narkotika, läkemedel och/eller alkohol samt barn och unga med psykiska störningar. Resurser riktas till forskning och utveckling som gäller skolhemsarbetets innehåll och kvalitet, dess utformning så att det utgår från klienten samt resultatet av verksamheten. Verksamhetens kvalitet och kvalitetstänkandet utvecklas ytterligare. Den psykosociala vården av barn och unga utvecklas i samarbete med vårdenheterna för barn- och ungdomspsykiatri. Möjligheterna till erfarenheter av tidig växelverkan i en trygg miljö samt till god vård och omsorg för de barn som är placerade vid fängelsets familjeavdelning tryggas. Familjeavdelningsarbetets effektivitet följs upp och verksamheten utvecklas så att den motsvarar de ändrade behoven hos klienterna, dvs. kommunerna.

Verksamhetens resultat

Skolhemmen fungerar effektivt, ekonomiskt och klientinriktat och deras kvalitet och kostnadseffektivitet förbättras. Kostnaderna täcks med intäkterna från den avgiftsbelagda verksamheten.

Finansieringsstruktur för statens skolhem

  2013
utfall
1 000 €
årsv. 2014
ordinarie
budget
1 000 €
årsv. 2015
uppskattning
1 000 €
årsv.
             
Omkostnadsanslag 548 5,5 548 5,5 1 031 5,5
Företagsekonomiska prestationer (omfattar utbildningsstyrelsens finansieringsandel) 20 899 331,6 22 374 321,0 22 374 321,0
Sammanlagt 21 447 337,1 22 922 326,5 23 405 326,5

Utgifter för och inkomster av verksamheten (1 000 euro)

  2013
utfall
2014
ordinarie
budget
2015
budgetprop.
       
Bruttoutgifter 21 447 22 922 23 405
Bruttoinkomster 20 899 22 374 22 374
Nettoutgifter 548 548 1 031
       
Poster som överförs      
— överförts från föregående år 548    
— överförts till följande år 548    

Vid dimensioneringen av anslaget har de jordbruksstöd som erhålls i form av utomstående finansiering beaktats.

Kostnadsmotsvarighetskalkyl för den avgiftsbelagda verksamheten (företagsekonomiska prestationer, 1 000 euro)

  2013
utfall
2014
ordinarie
budget
2015
budgetprop.
       
Intäkter av den avgiftsbelagda verksamheten      
— intäkter av försäljningen av prestationer 19 636 20 804 20 804
— övriga intäkter 2 876 3 105 3 105
Intäkter sammanlagt 22 512 23 909 23 909
— varav intäkter som inte nettobudgeteras under omkostnadsmomentet 1 613 1 535 1 535
       
Totala kostnader för den avgiftsbelagda verksamheten      
— särkostnader 22 396 23 926 23 926
— andel av samkostnader 434 407 407
Totala kostnader 22 830 24 333 24 333
       
Kostnadsmotsvarighet (intäkter - kostnader) -318 -424 -424
Kostnadsmotsvarighet, % 99 98 98

Intäkterna av skolhemmens avgiftsbelagda verksamhet täcker 100 % av deras kostnader. Det beräknas att skolhemmen tillhandahåller bl.a. följande tjänster i form av avgiftsbelagd service för sina klienter:

Vissa klientinriktade prestationer inom den avgiftsbelagda verksamheten vid skolhemmen

  2013
utfall
2014
uppskattning
2015
uppskattning
       
     
Vårddygn 50 071 51 508 47 508
Vårddygn inom den särskilda omsorgen 5 990 5 268 5 268
Skoldagar 27 597 26 024 26 024
Eftervårdsdygn 7 069 4 187 4 187
Fängelsets familjeavdelning      
Vårddygn 2 670 2 700 2 700
Hantering och utveckling av mänskliga resurser

Personalens möjligheter att orka i arbetet stärks genom regelbunden arbetsledning och stöd när det gäller fortbildning.

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

   
Utgifter för utvecklande av statens skolhems lokaler 500
Den inbesparing som motsvarar indexhöjningen av hyresutgifterna -1
Indexhöjning av hyresutgifterna 1
Produktivitetsinbesparing i omkostnaderna -5
Ytterligare besparing i omkostnaderna -12
Sammanlagt 483

2015 budget 1 031 000
2014 budget 548 000
2013 bokslut 548 000

(21.) Produktivitetsanslag för social- och hälsovårdsministeriets förvaltningsområde (reservationsanslag 2 år)

Förklaring:Det föreslås att momentet slopas i budgeten.

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

   
Förnyande av alkoholnäringsregistret (överföring till moment 33.02.05) -100
Återföring av avdrag i samband med produktivitetsprogrammet (överföring till moment 33.02.05) -108
Överföring till moment 33.03.63 -82
Inbesparing som gäller sektorforskningen (regeringsprogr.) -1 500
Utgiftsbesparing som gäller IT-kostnader inom den offentliga förvaltningen, II periodisering (regeringsprogr.) -1 406
Nivåförändring 2 126
Sammanlagt -1 070

2014 budget 1 070 000
2013 bokslut 1 000

25. Nationella elektroniska klientdatasystem inom social- och hälsovården (reservationsanslag 3 år)

Under momentet beviljas 17 330 000 euro.

Anslaget får användas

1) till strategisk planering och operativ planering och styrning (SHM, Institutet för hälsa och välfärd) av nationella elektroniska datasystem för social- och hälsovården (KanTa-projektet och nationella elektroniska klientdatasystem inom social- och hälsovården)

2) till uppgörande och upprätthållande av nationella specifikationer i anslutning till KanTa-projektet (Institutet för hälsa och välfärd)

3) till betalning av ersättning till Folkpensionsanstalten enligt lagen om elektronisk behandling av klientuppgifter inom social- och hälsovården (159/2007) och lagen om elektroniska recept (61/2007) för utveckling av KanTa-tjänsten (den nationella elektroniska arkiveringstjänsten för patientuppgifter, Receptcentret, den nationella arkiveringstjänsten för socialvården samt den tjänst som ger medborgarna möjlighet att ta del av egna recept- och klientuppgifter elektroniskt, patientens informationshanteringstjänst och recepttjänsten) (FPA)

4) till beviljande av statsunderstöd för effektivisering av infrastrukturen för den lokala hälso- och sjukvården och informationsinfrastrukturen (SHM, Institutet för hälsa och välfärd)

5) till koordinering av samarbetet inom systemutvecklingen och av ibruktagande och spridning av klientdatasystemet (Institutet för hälsa och välfärd)

6) till avlönande av personal motsvarande högst 30 årsverken per år för den strategiska och operativa planeringen och styrningen av nationella elektroniska klientdatasystem inom social- och hälsovården, till uppgörande och upprätthållande av nationella specifikationer samt utvecklande och ibruktagande av systemet högst till utgången av programperioden.

Förklaring:Social- och hälsovårdsministeriet ansvarar för den strategiska planeringen och styrningen av nationella elektroniska klientdatasystem för social- och hälsovården. Folkpensionsanstaltens uppgift är att inrätta ett elektroniskt klientdataarkiv i enlighet med lagen om elektronisk behandling av klientuppgifter inom social- och hälsovården (159/2007) och lagen om elektroniska recept (61/2007). Den operativa enhet som inrättats i anslutning till Institutet för hälsa och välfärd koordinerar utformningen, styrningen, verkställandet och utvecklandet av nationella elektroniska datasystem för social- och hälsovården, såsom KanTa-projektet, på nationell nivå och motsvarande arbete inom socialvården samt samarbetet på EU-nivå (epSOS-projektet). Tyngdpunkten för finansieringen överförs till uppbyggnaden av det elektroniska klientdatasystemet för socialvården i enlighet med kommande lagstiftning. Avsikten är att anslaget under momentet också ska användas till betalning av statsbidrag till kommuner och samkommuner samt vid behov till andra parter för en klarare strukturering och effektivisering av den lokala och regionala infrastrukturen då det gäller social- och hälsovårdens datasystem som helhet.

Beräknad användning av anslaget (1 000 euro)

   
Social- och hälsovårdsministeriet  
Strategisk planering och styrning (SHM) 600
Ändringar som föranleds av lagstiftningen samt anskaffningar av nya datasystemtjänster 6 000
Institutet för hälsa och välfärd  
Den operativa ledningen av genomförandet 2 300
Utformningen och förvaltandet av social- och hälsovårdstjänsterna på nationell nivå 4 430
Statsunderstöd för effektivisering av den lokala och regionala infrastrukturen 4 000
Sammanlagt 17 330

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

   
Nivåförändring 1 000
Sammanlagt 1 000

2015 budget 17 330 000
2014 budget 16 330 000
2013 bokslut 11 800 000

29. Mervärdesskatteutgifter inom social- och hälsovårdsministeriets förvaltningsområde (förslagsanslag)

Under momentet beviljas 20 094 000 euro.

Anslaget får även användas till betalning av den mervärdesskatt som ingår i köp av sådana tjänster som anskaffats i Finland och använts för närområdessamarbete.

Förklaring:

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

   
Valtori (överföring till moment 28.01.29) -806
Sammanlagt -806

2015 budget 20 094 000
2014 budget 20 900 000
2013 bokslut 19 106 003

66. Internationella medlemsavgifter och finansiella bidrag (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas 4 032 000 euro.

Anslaget får användas till betalning av internationella organisationers och inrättningars medlemsavgifter, finansiella bidrag och utgifter för stödjande av speciella program.


2015 budget 4 032 000
2014 budget 4 322 000
2013 bokslut 4 032 000