Hoppa till innehåll
Innehållsförteckning
   Siffertabell
     Allmänt
     Inkomstposter
     Anslag
       21. Riksdagen
       23. Statsrådets kansli
         01. Förvaltning
         60. Energipolitik
         70. Integration

Statsbudgeten 2015

70. IntegrationPDF-versio

Förklaring:Verkställigheten av lagen om främjande av integration (1386/2010) stärks på ett sätt som stöder och främjar invandrarnas integrering, sysselsättning och delaktighet i det finska samhället. Genomförandet av statens program för integrationsfrämjande som avses i lagen om främjande av integration säkras, och de mål och åtgärder som tilldelats de olika förvaltningsområdena i programmet följs upp.

För att säkerställa en oavbruten integrationsprocess och garantera att invandrarna i rätt tid får tillgång till sådana tjänster som deras servicebehov förutsätter förnyas de inledande tjänsterna för invandrare i enlighet med rekommendationerna från tidigare utvecklingsprojekt och de verksamhetsmodeller som utvecklats inom ramen för de projekten. En central utgångspunkt vid planeringen av serviceprocessen är att säkerställa att processen löper smidigt och ger goda resultat samt att stärka kopplingen till arbetslivet.

Kärnuppgiften för det kunskapscentrum för integrationsfrämjande som inrättats i samband med arbets- och näringsministeriet är att stödja verkställigheten av lagen om främjande av integration och genomförandet av statens integreringsprogram och att förbättra effekten av integrationen. Kunskapscentrumets verksamhet stöder på ett sektorsövergripande sätt sakkunnigas arbete hos staten, kommunerna och organisationerna.

Placeringen i kommunerna av personer som får internationellt skydd främjas genom att systemet för ersättningar till kommunerna förenklas bl.a. genom att man utnyttjar myndighetsregister och ser över förfarandena i samband med betalning av ersättning på grundval av kostnader, samt genom att man effektiviserar systemet och ökar samarbetet mellan de olika aktörerna inom statsförvaltningen och kommunerna.

Flyktingar som fått uppehållstillstånd och som omfattas av integration

  2013
utfall
2014
uppskattning
2015
uppskattning
       
— Asylsökande som beviljats uppehållstillstånd 1 827 1 500 1 500
     — varav minderåriga som fått uppehållstillstånd 98 150 150
— Familjeåterföreningar 586 500 500
— Kvotflyktingar 707 1 050 750
Flyktingar sammanlagt 3 120 3 050 2 750
Flyktingar som omfattas av den kommunala, kalkylerade ersättningen1) 9 276 9 376 9 578
Inkvarteringsplatser i familjegrupphem sammanlagt 144 144 144

1) Antalet personer som omfattas av ersättningarna uppskattas på grundval av det antal som anlänt till landet under de tre föregående åren och på grundval av uppskattningen för budgetåret och för kvotflyktingarnas del på grundval av de fyra föregående åren och på grundval av uppskattningen för budgetåret.

I samband med beredningen av budgetpropositionen ställer arbets- och näringsministeriet preliminärt upp följande resultatmål för resultatområdet för innovationspolitik 2015:

  2013
utfall
2014
mål
2015
mål
       
Antalet platser anvisade för flyktingar i kommunerna, minst (antal) 1 196 2 300 2 000

03. Främjande av invandrares integration och sysselsättning (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas 2 246 000 euro.

Anslaget får användas

1) för förebyggande av rasism och etnisk diskriminering och till information, utbildning och uppföljning som syftar till att motverka rasism och etnisk diskriminering, till åtgärder som främjar växelverkan mellan olika befolkningsgrupper samt för understöd till organisationer

2) för stödjande av projekt som genomförs av invandrarorganisationer

3) för genomförande av integrationsfrämjande projekt, till nationell medfinansiering av integrationsfrämjande projekt som finansieras av EU samt till information som främjar integration

4) för uppsökande arbete och rådgivningsarbete i syfte att identifiera offer för människohandel

5) till betalning av olycksfallsersättningar och gruppansvarsförsäkringar för personer som deltar i frivilliga studier enligt 22 § i lagen om främjande av integration eller i andra integrationsfrämjande åtgärder om vilka överenskommits specificerat samt till betalning av de skötselkostnader som Statskontoret tar ut för dem

6) för utgifter för kompetenscentrumet för integrationsfrämjande, högst 1 585 000 euro

7) för avlönande av personal motsvarande högst två årsverken i uppgifter för viss tid.

Anslaget får också användas till betalning av överföringsutgifter.

Anslaget budgeteras enligt principen om betalningsbeslut beträffande överföringsutgifterna.

Förklaring:Serviceprocessen och integrationsutbildningen samt de övriga tjänsterna för invandrare utvecklas i syfte att främja invandrares integration och sysselsättning. Integrationsutbildningens genomslag förbättras genom att man utvecklar sätten på vilka invandrare styrs till utbildning bl.a. genom att införa Koulutusportti-systemet i hela landet, genom att utveckla testningen av språkkunskaper och genom att utveckla innehållet i utbildningen, exempelvis integrationsutbildningsmodeller med koppling till arbetslivet.

Till de centrala uppgiftsområdena inom den verksamhet som kompetenscentrumet för integrationsfrämjande bedriver hör att utveckla utvärderingen och uppföljningen av resultaten av integrationen, att utvärdera verksamhetssätten och verksamhetsmodellerna samt att sprida och etablera god praxis. Kompetenscentrumet utvecklar de sakkunnigas kompetens och stöder samarbetet mellan nätverken av integrationsaktörer. I kompetenscentrumets verksamhet ingår också ett system för uppföljningen av integreringen, integrationsfrämjandet och främjandet av de etniska relationerna samt upprätthållandet av materialet Grundläggande information om Finland, som med stöd av 7 § i lagen om främjande av integration ska ges till invandrare.

Beräknad användning av anslaget (euro)

   
Förebyggande av rasism och etnisk diskriminering samt uppföljning och utbildning i samband därmed 161 000
Integrationsfrämjande åtgärder 500 000
Kompetenscentrumet för integrationsfrämjande (högst) 1 585 000
Sammanlagt 2 246 000

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

   
Löneutgifter och andra utgifter för kompetenscentrumet (överföring till moment 32.01.01) -45
Sammanlagt -45

2015 budget 2 246 000
2014 budget 2 291 000
2013 bokslut 661 000

30. Statlig ersättning till kommunerna (förslagsanslag)

Under momentet beviljas 94 827 000 euro.

På de grunder som fastställs i lagen om främjande av integration (1386/2010) och statsrådets förordning (1393/2011) får anslaget användas

1) i fråga om personer som definieras i 2 § 2 eller 3 mom. i lagen om främjande av integration, för sådana kostnader för kalkylerad ersättning som betalas ut i samband med anvisande till en kommun, vägledning, rådgivning och ordnande av annan verksamhet som stöder integration

2) för kostnader som kommunen föranleds av integrationsstöd och utkomststöd, tolkservice, ersättande av specialkostnader och stödjande av återflyttning samt till betalning av hyror under den tid då flyktingar väntar på att flytta till kommunen

3) till ersättning för kostnader som kommunen orsakas av placeringen av en minderårig asylsökande som fått uppehållstillstånd i ett familjegrupphem eller någon annan bostadsenhet och för familjevård, stödtjänster för boende och andra åtgärder som kan jämställas med barnskyddstjänster till dess att personen fyller 21 år, samt till betalning av arvode till den företrädare som tingsrätten anvisat den minderåriga

4) till ersättning för kostnader som kommunerna orsakas av integrationsstöd och utkomststöd till återflyttare från det tidigare Sovjetunionen samt för kostnaderna för social- och hälsovård som ges dem, samt till kostnader förorsakade av vård av och omsorg om personer som deltog som frivilliga i Finlands krig

5) till ersättning för kostnader som kommunerna orsakas av ordnandet av social- och hälsovårdstjänster samt andra tjänster för personer som fallit offer för människohandel och som placerats i eller bor i kommunen

6) för kostnader för den inledande kartläggning som kommunen ordnar enligt 9 och 10 § i lagen om främjande av integration (1386/2010).

Anslaget får också användas till betalning av konsumtionsutgifter.

Anslaget budgeteras enligt principen om betalningsbeslut beträffande överföringsutgifterna.

Förklaring:I lagen om främjande av integration ingår en inledande kartläggning som kommunen eller arbets- och näringsbyrån ska ordna för varje invandrare. För inledande kartläggning betalas till kommunen en kalkylerad ersättning på 700 euro. Den inledande kartläggningen beräknas utföras för 2 000 personer. Informationen om den inledande kartläggningen och andra åtgärder som främjar integration effektiviseras särskilt i fråga om personer som är utanför arbetsmarknaden.

Personer som har beviljats uppehållstillstånd med stöd av 48 § eller 47 § 1 mom.1 punkten i utlänningslagen omfattas av den ersättning som hänför sig till återflyttare. Ersättningarna betalas till kommunerna i efterskott.

Antalet personer som omfattas av den ersättning som betalas för personer som definieras i 2 § 2 eller 3 mom. i lagen om främjande av integration uppskattas på grundval av antalet asylsökande som anlänt till landet under de tre föregående åren som fått uppehållstillstånd, antalet personer som anlänt till landet genom familjeåterförening, samt på grundval av uppskattningen för budgetåret. I fråga om kvotflyktingar uppskattas antalet personer som omfattas av ersättningarna på grundval av det antal som anlänt till landet under de fyra föregående åren samt på grundval av uppskattningen för budgetåret. Flyktingkvoten för 2015 är 750 personer.

På motsvarande sätt som i fråga om flyktingar kan ersättning betalas för personer som fallit offer för människohandel som beviljats kontinuerligt uppehållstillstånd och som bor i kommunen. Kommunerna har möjlighet att hos närings-, trafik- och miljöcentralen ansöka om ersättning för tillhandahållande av andra tjänster till följd av en persons ställning som offer för människohandel när personen i fråga bor i kommunen.

I enlighet med 45 § i lagen om främjande av integration betalas kalkylerad ersättning för vägledning, rådgivning och annat ordnande av verksamhet som stöder integration till kommunen för tre år räknat från det då hemkommunsuppgiften första gången registrerats. För kvotflyktingar betalas det för fyra år.

Beräknad användning av anslaget (euro)

   
Kostnader för kostnader 5 060 000
— Utkomststöd 6 mån. 1 120 000
— Utkomststöd 5 år 1 620 000
— Specialkostnader 1 120 000
— Frändeveteraner 1 200 000
Kalkylerade ersättningar för flyktingar(9 578 personer 0—6 år 6 845 €, övriga 2 300 €) 27 000 000
Övriga ersättningar till kommunerna för flyktingar 61 367 000
— Utkomststöd (3 307 €/år/person) 24 867 000
— Specialkostnader (1 333 €/år/person) 10 500 000
— Tolkservice (1 147 €/år/person) 8 000 000
— Ersättningar för omsorg om minderåriga (11 289 €/år/person) 18 000 000
Kostnader för inledande kartläggning(kalkylerad ersättning 700 €/år/person) 1 400 000
Sammanlagt 94 827 000

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

   
Nivåförändring 147
Sammanlagt 147

2015 budget 94 827 000
2014 budget 94 680 000
2013 bokslut 102 266 927