Hoppa till innehåll
Innehållsförteckning
   Siffertabell
     Allmänt
     Inkomstposter
     Anslag
       21. Riksdagen
       23. Statsrådets kansli
         01. Förvaltning
         60. Energipolitik
              40. Energistöd
              43. Kyotomekanismerna
         70. Integration

Statsbudgeten 2015

44. Produktionsstöd för förnybar energi (förslagsanslag)PDF-versio

Under momentet beviljas 204 000 000 euro.

Anslaget får i fråga om följande energikällor som fastställs i lagen om stöd till produktion av el från förnybara energikällor (1396/2010) användas

1) till betalning av produktionsstöd för el (ett inmatningspris) som producerats med vindkraft

2) till betalning av produktionsstöd för produktion av biogasbaserad el (ett inmatningspris höjt med en värmepremie)

3) till betalning av produktionsstöd för produktion av trädbränslebaserad el (ett inmatningspris höjt med en värmepremie)

4) till betalning av produktionsstöd för produktion av skogsflisbaserad el (ett inmatningspris höjt med förgasarpremie).

Anslaget budgeteras enligt principen om betalningsbeslut.

Förklaring:Med stöd av lagen om stöd till produktion av el från förnybara energikällor stöds produktion av el med vindkraft, biogas, skogsflis och träbränsle i anläggningar som godkänts inom inmatningstariffsystemet. Med stöd av lagen betalas till producenterna av vindkrafts-, biogas- och trädbränslebaserad el som stöd inom inmatningstariffsystemet skillnaden mellan det målpris som fastställs i lagen och medeltalet av det områdespris för Finland som under tre månader realiserats på elbörsen (inmatningstariffsystem) samt till producenter av skogsflisbaserad el ett stöd som varierar med utsläppsrättens pris och skatten på torv. Till producenter av biogasbaserad och trädbränslebaserad el betalas dessutom ett inmatningspris höjt med en värmepremie vid kraftvärmeproduktion och till producenter av skogsflisbaserad el ett inmatningspris höjt med en förgasarpremie vid förgasning av skogsflis i en förgasare till bränsle för en pulverförbränningspanna. Stöd betalas ut i högst 12 år per kraftverk.

EU har ställt som mål att öka andelen förnybar energi till 20 % av slutanvändningen av energi fram till år 2020. I Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/28/EG om främjande av användningen av förnybara energikällor och om ändring och ett senare upphävande av direktiven 2001/77/EG och 2003/30/EG har mål för andelen förnybar energi av slutanvändningen av energi fastställts för medlemsländerna för 2020. För Finlands del är målet 38 %.

Produktionsstöd och målpris

   
Målpris för vindkraft, €/MWh (förhöjt pris högst 3 år/kraftverk) 105,30
— Målpris fr.o.m. 1.1.2016, €/MWh 83,50
Målpris för biogasbaserad el, €/MWh 83,50
Värmepremie för biogasbaserad el i kraftvärmeproduktion, €/MWh 50,00
Målpris för trädbränslebaserad el, €/MWh 83,50
Värmepremie för trädbränslebaserad el i kraftvärmeproduktion, €/MWh 20,00
— högst per år/kraftverk som producerar trädbränslebaserad el, € 750 000
Produktionsstöd, som varierar enligt priset på en utsläppsrätt och skatten på torv, till producenter av skogsflisbaserad el, högst €/MWh, förutsatt att det genomsnittliga priset på en utsläppsrätt under tre månader är högst 10 €/t och skatten på torv är 4,90 €/MWh 13,1324
Förgasarpremie, som varierar enligt skatten på torv, till producenter av skogsflisbaserad el som använder förgasare, högst €/MWh, när skatten på torv är 4,90 €/MWh 5,4716

Samhälleliga effektmål

  • — Vindkraftverkens och biogaskraftverkens samt de på skogsenergi baserade kraftverkens konkurrenskraft förbättras jämfört med elproduktion baserad på andra energikällor.
  • — Elproduktionen blir mångsidigare och självförsörjningen av el förbättras.

Beräknad användning av anslaget (euro)

   
Vindkraftverk (inmatningstariff) 137 900 000
Biogaskraftverk (inmatningstariff och dess höjning) 3 600 000
Biogaskraftverk (inmatningspris med höjning) 60 200 000
Trädbränslekraftverk (inmatningstariff och dess höjning) 2 300 000
Sammanlagt 204 000 000

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

   
Förändring i marknadspriset på el 3 600
Ökning av vindkraftskapaciteten 56 000
Sammanlagt 59 600

2015 budget 204 000 000
2014 budget 144 400 000
2013 bokslut 57 532 024