Hoppa till innehåll
Innehållsförteckning
   Siffertabell
     Allmänt
     Inkomstposter
     Anslag
       21. Riksdagen
       23. Statsrådets kansli
         01. Förvaltning
         60. Energipolitik
              40. Energistöd
              43. Kyotomekanismerna
         70. Integration

Statsbudgeten 2015

41. Investeringsstöd för LNG-terminaler (förslagsanslag)PDF-versio

Under momentet beviljas 30 750 000 euro.

Anslaget får användas till betalning av investeringsunderstöd för terminaler för kondenserad naturgas (LNG).

Anslaget budgeteras enligt principen om betalningsbeslut.

Fullmakt

Om en del av bevillningsfullmakten för 2014 är oanvänd, får beslut om beviljande av den oanvända delen fattas år 2015.

Förklaring:I den första tilläggsbudgeten för 2013 beviljades för investeringsunderstöd för LNG-terminaler en fullmakt på 33 000 000 euro och i statsbudgeten för 2014 en fullmakt på 90 000 000 euro, Stöden beviljas med stöd av statsrådets förordning om allmänna villkor för beviljande av investeringsstöd för terminaler för kondenserad naturgas (707/2013). De beslut som fattas är villkorliga och stödet kan betalas först efter det att Europeiska kommissionen har godkänt att stödet är förenligt med den gemensamma marknaden.

Som en följd av EU:s svaveldirektiv, som trädde i kraft i början av 2015, övergår man inom havstrafiken till att använda bränslen med låga utsläpp. Detta ökar de årliga exportkostnaderna i synnerhet inom den energiintensiva industriella primärproduktionen. Kondenserad naturgas (LNG) är ett kostnadseffektivt och ur miljösynvinkel bra alternativ i fartygstrafiken jämfört med konkurrerande drivmedel. Användningen av LNG förutsätter att man bygger infrastruktur för Östersjöområdet och för LNG-terminaler i Finland innan investeringar görs i LNG-drivna fartyg. Utbyggnaden av LNG-terminaler skulle dessutom främja leveranssäkerheten i fråga om naturgas och främja en diversifiering av bränsleupphandlingen samt konkurrensen på naturgasmarknaden eller i övrigt på bränslemarknaden.

Samhälleliga effektmål

Ett distributionsnät för kondenserad naturgas som också betjänar havstrafiken byggs ut.

— Leveranssäkerheten i fråga om naturgas förbättras, bränsleupphandlingen diversifieras och konkurrensen på bränslemarknaden ökar.

Utgifter för staten som förbindelser och avtal i anslutning till användningen av fullmakter föranleder (1 000 euro)

  2015 2016 2017 Sammanlagt
fr.o.m.
2015
         
Förbindelser som ingåtts före år 2015 30 750 61 500 30 750 123 000
Utgifter sammanlagt 30 750 61 500 30 750 123 000

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

   
Justering av utbetalningar (försenade stödbeslut) -17 250
Nivåförändring 6 000
Sammanlagt -11 250

2015 budget 30 750 000
2014 budget 42 000 000
2013 bokslut