Hoppa till innehåll
Innehållsförteckning
   Siffertabell
     Allmänt
     Inkomstposter
     Anslag
       21. Riksdagen
       23. Statsrådets kansli
         01. Förvaltning
         60. Energipolitik
              40. Energistöd
              43. Kyotomekanismerna
         70. Integration

Statsbudgeten 2015

40. Energistöd (förslagsanslag)PDF-versio

Under momentet beviljas 80 908 000 euro.

Anslaget får användas

1) investeringar och utredningar som stöder produktion eller användning av förnybar energi, energisparande, en effektivare energiproduktion eller energianvändning eller införandet av ny teknik med anknytning till detta

2) pilot- och demonstrationsprojekt som hänför sig till teknik för produktion eller användning av biodrivmedel för trafiken samt för utredningar om miljökonsekvenserna och de samhällsekonomiska konsekvenserna av biodrivmedel för trafiken

3) investeringar i produktion eller användning av energi som minskar miljöolägenheterna eller till utredningar om sådan produktion eller användning av energi som minskar miljöolägenheterna.

Understöden beviljas med stöd av statsunderstödslagen (688/2001) och statsrådets förordning om allmänna villkor för beviljande av energistöd (1063/2012). Utredningar som gäller nyttiggörandet av förnybar energi för trafiken är konsumtionsutgifter, och bestämmelserna om stöd tillämpas inte på dem. På de bidrag och utredningar som gäller pilotanläggningar för biodrivmedel som Innovationsfinansieringsverket Tekes beviljar tillämpas Tekes finansieringsvillkor.

Anslaget får även användas till betalning av stöd som tidigare beviljats med stöd av statsrådets förordningar om allmänna villkor för beviljande av energistöd (1313/2007 och 1063/2012).

Anslaget får också användas till konsumtionsutgifter.

I fråga om överföringsutgifterna budgeteras anslaget enligt principen om betalningsbeslut.

Fullmakt

År 2015 får nya förbindelser ingås till ett belopp av högst 35 000 000 euro.

Förklaring:Energistödet är en del av den ekonomiska styrning som syftar till att styra energisystemet mot effektivare lösningar som är optimala med tanke på klimatet och miljön. Energistöd behövs särskilt för att främja införandet av ny teknik och dess kommersialisering, för att öka produktionen av förnybar energi, inbegripet främjande av biodrivmedel för trafiken, samt för att stödja investeringar i energieffektivitet. Som energieffektivitetsteknologi räknas också elfordonssystem, inbegripet väteteknologi. Anslaget kan användas för stödjande av de storskaliga demonstrationsanläggningar som uppförs i Finland och som ingår i EU:s strategiska plan för energiteknik. För att produktionen och användningen av biodrivmedel för trafiken och andra förnybara energikällor också ska främjas så att en nivå som motsvarar målen nås i Finland, förutsätts det att stödinsatserna för energi riktas till pilot- och demonstrationsanläggningar för ny teknik samt till utvärdering av konsekvenserna av bränsleanskaffnings-, bränsleproduktions- och bränsleanvändningskedjorna och till standardisering av alternativa bränslen. Innovationsfinansieringsverket Tekes har vid sidan av arbets- och näringsministeriet en central roll när det gäller att genomföra utvecklingsprogrammet för biobränslen för trafiken. Tekes ansvarar inom ramen för utvecklingsprogrammet för projekt i anslutning till pilotering av teknik, och arbets- och näringsministeriet för stöd som riktas till demonstrationsanläggningarna.

Beräknad användning av bevillningsfullmakten (euro)

   
Program för utveckling av biodrivmedel för trafiken 3 000 000
Övrigt energistöd 32 000 000
Sammanlagt 35 000 000

Samhälleliga effektmål

  • — Finland uppnår EU:s klimat- och energimål.
  • — Ny teknik införs i större utsträckning i produktionen och användningen av energi.
  • — Mångsidigheten inom energiförsörjningen kvarstår på en god nivå.

Utgifter för staten som förbindelser och avtal i anslutning till användningen av fullmakter föranleder (1 000 euro)

  2015 2016 2017 2018 Sammanlagt
fr.o.m.
2015
           
Förbindelser som ingåtts före år 2015 77 408 63 298 26 735 21 000 188 441
Förbindelser år 2015 3 500 14 000 8 750 5 250 31 500
Utgifter sammanlagt 80 908 77 298 35 485 26 250 219 941

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

   
Demonstrationsprojekt som gäller havsvindkraft 10 000
Justering av det anslag som står till förfogande för betalning 2 753
Sparbeslut -4 750
Sammanlagt 8 003

2015 budget 80 908 000
2014 I tilläggsb. -500 000
2014 budget 72 905 000
2013 bokslut 29 282 488