Hoppa till innehåll
Innehållsförteckning
   Siffertabell
     Allmänt
     Inkomstposter
     Anslag
       21. Riksdagen
       23. Statsrådets kansli
         01. Förvaltning
         60. Energipolitik
              40. Energistöd
              43. Kyotomekanismerna
         70. Integration

Statsbudgeten 2015

01. Energimyndighetens omkostnader (reservationsanslag 2 år)PDF-versio

Under momentet beviljas ett nettoanslag på 8 994 000 euro.

Förklaring:Energimyndigheten har till uppgift att övervaka och främja el- och naturgasmarknaden, minskningen av utsläpp, energieffektiviteten och användningen av förnybar energi.

Energimyndighetens tillsynsuppgifter har utvidgas i och med att den är nationell tillsynsmyndighet enligt REMIT-förordningen om integritet och öppenhet på grossistmarknaderna för energi. De tilläggsresurser som de ökade uppgifterna kräver har beaktats vid dimensioneringen av anslaget under momentet.

I samband med beredningen av budgetpropositionen ställer arbets- och näringsministeriet preliminärt upp följande resultatmål för Energimyndigheten för 2015:

  2013
utfall
2014
mål
2015
mål
       
Funktionell effektivitet      
— Totalproduktivitetsindex 129 92 92
Produktion och kvalitetsledning      
Den tillsyn som gäller el- och naturgasnätverksamheten, utsläppshandeln och förnybar energi fungerar väl och arbetet med att främja energieffektivitet och förnybar energi ger goda resultat (kundförfrågan, skala 1—5) 3,7 3,6 3,7

Hantering och utveckling av mänskliga resurser

  2013
utfall
2014
mål
2015
mål
       
Utvecklingen av årsverken 63,6 67 69
Arbetstillfredsställelse totalt (1—5) 3,66 3,7 3,7

Beräknad användning av anslaget (euro)

   
Främjande av energisparande och användning av förnybar energi 3 250 000
Omkostnader 5 744 000
Sammanlagt 8 994 000

Utgifter för och inkomster av verksamheten (1 000 euro)

  2013
utfall
2014
ordinarie
budget
2015
budgetprop.
       
Bruttoutgifter 6 847 10 546 10 444
Bruttoinkomster 1 651 1 674 1 450
Nettoutgifter 5 196 8 872 8 994
       
Poster som överförs      
— överförts från föregående år 524    
— överförts till följande år 497    

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

   
Genomförandet av REMIT-förordningen (2 årsv., överföring från moment 32.01.21) 250
Den inbesparing som motsvarar indexhöjningen av hyresutgifterna -12
Indexhöjning av hyresutgifterna 9
Löneglidningsinbesparing -7
Lönejusteringar 17
Produktivitetsinbesparing i omkostnaderna -45
Utgiftsbesparing som gäller IT-kostnader inom den offentliga förvaltningen, II periodisering (regeringsprogr.) 16
Ytterligare besparing i omkostnaderna -106
Sammanlagt 122

2015 budget 8 994 000
2014 budget 8 872 000
2013 bokslut 5 169 000