Hoppa till innehåll
Innehållsförteckning
   Siffertabell
     Allmänt
     Inkomstposter
     Anslag
       21. Riksdagen
       23. Statsrådets kansli
         01. Förvaltning
              62. Utvecklande av landsbygden
         60. Energipolitik
         70. Integration

Statsbudgeten 2015

50. Regionutveckling och strukturfondspolitikPDF-versio

Förklaring:Regionutvecklingsverksamheten styrs förutom av lagen om utveckling av regionerna och förvaltning av strukturfondsverksamheten (7/2014) även av de tyngdpunkter för utveckling av regionerna som statsrådet fastställt, de regionstrategier som preciserar utvecklingsmålen och som ministerierna fastställt och de landskapsprogram inklusive genomförandeplaner som landskapsförbunden har berett. Dessa nationella mål stöds av strukturfondsprogrammet för Finland "Hållbar tillväxt och jobb 2014—2020", som har utarbetats för EU:s strukturfondsperiod 2014—2020.

Regionutvecklingsstrategierna inom de olika förvaltningsområdena och inriktningen av anslagen i statsbudgeten stärker på ett verkningsfullt sätt regionpolitikens strategiska roll i beslutsfattandet vid statsrådet och inom de olika förvaltningsområdena.

Finansieringen av regionutvecklingen och genomförandet av åtgärder inom centralförvaltningen följs upp och utvärderas av en tväradministrativ regionutvecklingsdelegation som statsrådet tillsatt. Den största delen av regionutvecklingsåtgärderna kanaliseras via närings-, trafik- och miljöcentralerna (NTM-centralerna). Regionförvaltningsverkens verksamhet är central med tanke på tryggandet av tillgången till och utvecklandet av kommunala tjänster.

Av landskapsprogrammet och dess årliga verkställighetsplan framgår regionutvecklingsmålen och åtgärderna för att nå dessa mål. Dessa handlingar knyter samman regionutvecklingsverksamheten inom de olika sektorerna vid NTM-centralerna och regionförvaltningsverken. Landskapsprogramprocessen utvecklas som ett samarbete mellan de ministerier som styr regionförvaltningsmyndigheterna, regionförvaltningsmyndigheterna och landskapsförbunden. De statliga regionförvaltningsmyndigheterna bereder i samarbete med landskapsförbunden förslag till strategiska resultatavtalshandlingar. I de resultatförhandlingar som förs om dessa med centralförvaltningen deltar också landskapsförbunden.

Nationell regionutveckling

De nationella särskilda politikprogrammen stadspolitik, landsbygdspolitik och skärgårdspolitik fortgår. Stadspolitiken, skärgårdspolitiken, som grundar sig på lagen om främjande av skärgårdens utveckling (494/1981), och landsbygdspolitiken styrs genom stadspolitiska, landsbygdspolitiska och skärgårdspolitiska åtgärdsprogram, som grundar sig på de nationella utvecklingsmål för regionerna som statsrådet fastställt. Metropolpolitiken fortgår som en specialåtgärd.

Nätverksbyggande såväl regionalt som nationellt och internationellt har vid sidan av den traditionella regionala eller sektorsvisa politiken blivit ett nytt sätt att samarbeta. Nätverksbyggandet syns t.ex. i projekt som överskrider landskapsgränserna och i användningen av resurser.

Strukturfondspolitik

Det praktiska genomförandet av programmen inom strukturfondsprogramperioden 2007—2013, de avslutande åtgärderna och säkerställandet av ett fullständigt genomförande fortsätter ända till slutet av 2015. Det allmänna målet med den nationella strukturfondsstrategin för 2007—2013 är att stärka både den nationella och den regionala konkurrenskraften, sysselsättningen och välfärden. Strukturfondsprogrammen genomför målen för Europa 2020-strategin under programperiodens sista år.

Statdsrådet antog år 2014 för EU:s strukturfonders programperiod 2014—2020 en programhandling som inbegriper både Europeiska regionala utvecklingsfondens (ERUF) och Europeiska socialfondens (ESF) åtgärder. Strukturfondsprogrammet för Finland har fem verksamhetslinjer. Utifrån dem stöds i synnerhet små och medelstora företags konkurrenskraft, produktionen och användningen av ny information och kunskap, sysselsättning och arbetskraftens rörlighet, utbildning, yrkeskompetens och livslångt lärande samt social delaktighet och kampen mot fattigdom. Ett genomgående horisontellt specialmål är bl.a. att främja ett utsläppssnålt samhälle. Av ERUF:s finansiering riktas 25 % till detta mål. Strukturfondsprogrammet genomför och främjar målen för Europa 2020-strategin.

I samband med beredningen av budgetpropositionen ställer arbets- och näringsministeriet för resultatområdet regionutveckling och strukturfondspolitik i samarbete med koncernens övriga resultatområden preliminärt upp följande mål för samhälleliga verkningar för 2015, härledda ur riktlinjerna för koncernstrategins mål och resultatområdets övriga strategier:

  2011
utfall
2012
uppskattning
2013
prognos
2014
prognos
2015
prognos
           
Regionernas internationella konkurrenskraft förbättras          
— Hela Finland: BNP/invånare (index, EU=100) 115,0 115,0 115,0 115,0 115,0
— Södra Finland: BNP/invånare (index, EU=100) 130,0 129,2 129,2 129,1 128,7
— Västra Finland: BNP/invånare (index, EU=100) 102,5 104,1 104,3 104,4 104,7
— Östra Finland: BNP/invånare (index, EU=100) 92,6 95,6 96,8 97,1 97,6
— Norra Finland: BNP/invånare (index, EU=100) 101,1 97,6 95,8 95,6 95,8
Skillnaderna mellan regionernas utvecklingsnivåer minskar          
— Landskapens BNP/invånare standardavvikelse (indextal) 12,9 12,4 12,4 12,3 12,1
En regionstruktur med många centrum som grundar sig på starka landskap stärker både stadsregionernas och landsbygdens livskraft          
Utarbetade eller uppdaterade byaplaner - 2 200 2 201 2 000 2 000

Inkomsterna från EU för programperioderna 2007—2013 och 2014—2020 budgeteras under moment 12.32.50.

(43.) Landskapsutvecklingspengar (reservationsanslag 3 år)

Förklaring:Det föreslås att momentet och anslaget under det stryks i budgeten.

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

   
Bortfall av en post av engångsnatur -500
Sparbeslut -5 566
Sammanlagt -6 066

2014 budget 6 066 000
2013 bokslut 11 866 000

62. Utvecklande av landsbygden (reservationsanslag 3 år)

Under momentet beviljas 1 623 000 euro.

Med anslaget avses det anslag som reserverats för utveckling av landsbygden som avses i 2 § 4 punkten i lagen om finansiering av regionutveckling och strukturfondsprojekt (8/2014).

Anslaget får användas

1) till betalning av utgifter för genomförande av rikstäckande utvecklings- och forskningsprojekt som gäller landsbygden, inklusive de konsumtionsutgifter som ingår i projekten, i den utsträckning som anges i lagen om finansiering av regionutveckling och strukturfondsprojekt och i de förordningar som utfärdats med stöd av den

2) till betalning av utgifterna för landsbygdspolitikens samarbetsgrupp enligt 16 § i lagen om utveckling av regionerna och förvaltning av strukturfondsverksamheten (7/2014)

3) i anslutning till genomförandet av offentligrättsliga samfunds projekt, till betalning av utgifter för avlönande av personal i en omfattning motsvarande högst 10 årsverken och till betalning av andra konsumtionsutgifter

4) för riksomfattande utveckling av byaverksamheten i enlighet med statsunderstödslagen (688/2001).

I fråga om överföringsutgifterna budgeteras anslaget enligt principen om betalningsbeslut.

Förklaring:Med anslaget stöds genomförandet av målen för det landsbygdspolitiska åtgärdsprogrammet och det sjätte landsbygdspolitiska helhetsprogrammet. Anslaget används för omkostnaderna för landsbygdpolitikens samarbetsgrupp och för att stärka samarbetsgruppens nätverkande. Med anslaget finansieras i det landsbygdspolitiska helhetsprogrammet avsedda riksomfattande forsknings- och utvecklingsprojekt som gäller landsbygden. Anslaget används för att stödja byaverksamhet.

Arbetet i samarbetsgruppen för landsbygdspolitiken, i samarbetsgruppens sekretariat och i temagrupperna utförs som tjänsteuppdrag till den del arbetet utförs i ministerierna. Övriga utgifter som föranleds av samarbetsgruppens verksamhet får betalas av detta anslag.

Avsikten är att 1 025 000 euro av anslaget ska anvisas för riksomfattande utveckling av byaverksamheten.

Beräknad användning av anslaget (euro)

   
Nationella forsknings- och utvecklingsprojekt 488 000
Statsbidrag till byaverksamhet 1 025 000
Samarbetsgruppen för landsbygdspolitiken 110 000
Sammanlagt 1 623 000

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

   
Bortfall av en post av engångsnatur -250
Riksomfattande utveckling av byaverksamheten 600
Sparbeslut -1 000
Sammanlagt -650

2015 budget 1 623 000
2014 budget 2 273 000
2013 bokslut 2 273 000

64. EU-medfinansiering och statlig medfinansiering i EU:s strukturfondsprogram, program för samarbete vid de yttre gränserna och andra program inom sammanhållningspolitiken (förslagsanslag)

Under momentet beviljas 444 990 000 euro.

Anslaget får användas

1) till betalning av den statliga medfinansieringen och EU-medfinansieringen av projekt med anknytning till åtgärdsprogram som förverkligar målet Regional konkurrenskraft och sysselsättning och som finansieras med medel ur Europeiska regionala utvecklingsfonden under EU:s programperiod 2007—2013 samt till betalning av den statliga medfinansieringen av projekt med anknytning till målet Europeiskt territoriellt samarbete (mål 3) och delområdet Gränsöverskridande samarbete inom målprogrammet Europeiska grannskaps- och partnerskapsinstrumentet (ENPI CBC)

2) till betalning av EU-finansieringen och den statliga medfinansieringen av projekt med anknytning till strukturfondsprogrammet för Finland "Hållbar tillväxt och jobb 2014—2020" som förverkligar målet investering, tillväxt och arbetsplats och som finansieras med medel ur Europeiska regionala utvecklingsfonden under EU:s programperiod 2014—2020, och till betalning av den statliga medfinansieringen av målet europeiskt territoriellt samarbete (ETS) och delområdet gränsöverskridande samarbete inom det europeiska grannskapsinstrumentet (ENI CBC)

3) till betalning av EU-medfinansieringen och den statliga medfinansieringen av projekt som förverkligar ESF-programmet för Fastlandsfinland under EU:s programperiod 2007—2013 och till betalning av EU-medfinansieringen och den statliga medfinansieringen av projekt med anknytning till strukturfondsprogrammet för Finland "Hållbar tillväxt och jobb 2014—2020" under EU:s programperiod 2014—2020 som förverkligar målet investering, tillväxt och arbetsplats och som delfinansieras av Europeiska socialfonden.

4) till betalning av tekniskt bistånd i anslutning till de ovan nämnda programmen och av de konsumtionsutgifter som är nödvändiga med tanke på genomförandet av programmen

5) till avlöning av personal motsvarande högst 350 årsverken som behövs för att genomföra de program som delfinansieras av Europeiska regionala utvecklingsfonden och Europeiska socialfonden under programperioden 2007–2013 samt det program som delfinansieras under programperioden 2014—2020

6) till betalning av åtaganden som föranleds av förbindelser i fråga om projekt under EU:s programperiod 2000—2006 och till betalning av Finlands åtaganden enligt artikel 39 (finansiella korrigeringar) i rådets förordning (EG) nr 1260/1999

7) till betalning av åtaganden som föranleds av förbindelser i fråga om projekt under EU:s programperiod 2007—2013 och till betalning av Finlands åtaganden enligt artiklarna 98—102 (finansiella korrigeringar) i rådets förordning (EG) nr 1083/2006

8) till betalning av EU-medfinansieringen och den statliga medfinansieringen av program som finansieras med medel ur fonden för europeiskt bistånd till dem som har det sämst ställt

9) till betalning av stöd i förskott, om detta är motiverat med tanke på genomförandet av projektet.

Anslaget budgeteras enligt kontantprincipen.

Fullmakt

År 2015 får nya beslut om beviljande av medel fattas till ett belopp av sammanlagt 328 549 000 euro. Om en del av bevillningsfullmakten för 2014 är oanvänd, får beslut om beviljande av den oanvända delen fattas ännu 2015.

Förklaring:Av bevillningsfullmakten är sammanlagt 179 776 000 euro EU:s strukturfonders medfinansiering och 148 773 000 euro statlig medfinansiering. Av bevillningsfullmakten är ett belopp på sammanlagt 353 897 000 euro avsett att användas under programperioden 2007—2013 för utbetalning av medel, varav 189 335 000 euro är EU:s strukturfonders medfinansiering och 164 562 000 euro är den statliga medfinansieringen. Av bevillningsfullmakten är sammanlagt 91 093 000 euro avsett att användas under programperioden 2014—2020 för utbetalning av medel, varav 49 623 000 euro är EU:s strukturfonders medfinansiering och 41 470 000 euro är den statliga medfinansieringen.

För ett flerårigt projekt sker bindningen av bevillningsfullmakten för strukturfondsprogrammen i regel för ett år, så att flera projekt kan finansieras samtidigt och man därmed säkrar att programmedlen används fullt ut.

Vid användningen av finansieringen tillämpas de nationella bestämmelser och EU-bestämmelser som är tillämpliga inom verksamhet som finansieras av respektive förvaltningsområde, och finansieringen inriktas inom ramarna för de nämnda bestämmelserna och strukturfondsprogrammen inom varje förvaltningsområde på det sätt som ministeriet i fråga bestämmer. Rätten till stöd för kostnader som uppkommer ska dessutom vara granskad på förhand enligt de nationella bestämmelserna och Europeiska unionens bestämmelser, med undantag för betalningen av förskotten och de arbetskraftspolitiska kostnaderna för överföringsutgifternas del.

Beslut om tekniskt bistånd fattas inom ramen för det förfarande som föreskrivs i EU:s strukturfondsbestämmelser och de nationella strukturfondsbestämmelserna. Av bevillningsfullmakten för 2015 är 10 696 000 euro tekniskt bistånd.

Finansieringen av strukturfondsprogrammen under programperioden 2007—2013 och genomförandet av projekt med anknytning till programmen upphör 2015. Projekten har riktats på åtgärder som skapar företagsamhet, ny affärsverksamhet och nya arbetsplatser samt på sysselsättnings- och utbildningsåtgärder. Programmen inom målet europeiskt territoriellt samarbete (mål 3) samt delområdet gränsöverskridande samarbete inom det europeiska grannskaps- och partnerskapsinstrumentet (ENPI CBC) kommer fortfarande att genomföras i samarbete med flera andra länder.

Finansieringen av strukturfondsprogrammen under programperioden 2014—2020 riktas på att främja sysselsättningen, minska den strukturella arbetslösheten och förbättra arbetslivets kvalitet, säkerställa tillgången till arbetskraft, nyttiggöra kunnande och ny kunskap, förbättra tillväxtmöjligheterna för små och medelstora företag, öka den förnybara energin och förbättra energieffektiviteten samt främja den sociala integrationen. Med åtgärder inom ramen för målet europeiskt territoriellt samarbete samt delområdet gränsöverskridande samarbete inom det europeiska grannskapsinstrumentet (ENI CBC) under programperioden 2014—2020 stöds integrering och utbyte av erfarenheter samt skapande och stärkande av nätverk i gränsområdena och i de större samarbetsområdena. Programmen syftar till att påverka bl.a. konkurrenskraften och den ekonomiska utvecklingen i gränsområdena.

Fördelningen av strukturfondsprogrammet för Finland "Hållbar tillväxt och jobb 2014—2020" enligt verksamhetslinje (omfattar inte andelarna för målet europeiskt territoriellt samarbete (ETS) och delområdet gränsöverskridande samarbete inom det europeiska grannskapsinstrumentet (ENI, CBC)

  Andel under hela programperioden (%) Fullmakt 2015 (mn euro)
     
VL 1. Små- och medelstora företags konkurrenskraft (ERUF) 25,3 78,318
VL 2. Produktion och användning av ny information och kunskap (ERUF) 33,5 103,705
VL 3. Sysselsättning och arbetskraftens rörlighet (ESF) 18,0 55,718
VL 4. Utbildning, yrkeskompetens och livslångt lärande (ESF) 12,6 39,000
VL 5. Social delaktighet och kampen mot fattigdom (ESF) 7,7 23,830
VL 6. Tekniskt bistånd (ERUF och ESF) 3,0 10,696
Sammanlagt 100,0 311,267

Utgifter som föranleds av användningen av bevillningsfullmakten för programperioderna 2007—2013 och 2014—2020, statlig medfinansiering sammanlagt (mn euro)

  2015 2016 2017 2018 Sammanlagt
fr.o.m.
2015
           
Programperioden 2007—2013          
Förbindelser år 2012 55,000 - - - 55,000
Förbindelser år 2013 210,000 - - - 210,000
Förbindelser år 2014 68,897 - - - 68,897
Förbindelser år 2015 20,000 - - - 20,000
Sammanlagt 353,897 - - - 353,897
           
Programperioden 2014—2020          
Förbindelser år 2014 58,239 101,918 101,918 - 262,075
Förbindelser år 2015 32,854 65,709 114,993 114,993 328,549
Sammanlagt 91,093 167,627 216,911 114,993 590,624
           
Programperioderna sammanlagt 444,990 167,627 216,911 114,993 944,521

Användningen av bevillningsfullmakten och anslaget för olika delområden och prioriteter, EU:s medfinansiering (mn euro)

Program/delområde/prioritet De ekonomiska ramarna
i form av
fullmakt
under programperioden 2014—2020
Budgeterat
fullmakt
i 2014 års
budget
Bevillningsfullmakt
i 2015 års
Budgeterat
anslag
i 2014 års
Anslag
i 2015 års
           
Europeiska regionala utvecklingsfonden (ERUF)          
Tekniskt bistånd 23,604 3,175 3,238 0,730 2,256
Nationella teman 46,700 5,544 6,358 0,610 1,885
Regiondelar sammanlagt 716,473 85,369 97,259 8,133 25,130
   Östra Finland och Norra Finland 526,967 62,615 71,312 5,749 17,763
   Södra och Västra Finland 189,506 22,754 25,947 2,384 7,366
Sammanlagt 786,777 94,088 106,855 9,473 29,270
           
Europeiska socialfonden (ESF)          
Tekniskt bistånd 15,381 2,069 2,110 0,200 0,634
Nationella teman 124,326 14,760 16,926 1,501 4,755
Regiondelar sammanlagt 372,977 44,284 50,792 4,408 13,964
   Östra Finland och Norra Finland 245,771 29,181 33,467 3,038 9,624
   Södra och Västra Finland 127,206 15,103 17,325 1,370 4,340
Sammanlagt 512,684 61,113 69,828 6,109 19,353
           
Fonden för europeiskt bistånd (FEAD) 22,541 3,032 3,093 0,269 1,000
           
ERUF, ESF och FEAD sammanlagt 1 322,002 158,233 179,776 15,851 49,623

Användningen av bevillningsfullmakten och anslaget för olika delområden och prioriteter, statlig medfinansiering (mn euro)

Program De ekonomiska ramarna
i form av
fullmakt
under programperioden 2014—2020
Budgeterat
fullmakt
i 2014 års
budget
Bevillningsfullmakt
i 2015 års
Budgeterat
anslag
i 2014 års
Anslag
i 2015 års
           
Europeiska regionala utvecklingsfonden (ERUF)          
Tekniskt bistånd 23,604 3,175 3,238 0,728 2,230
Nationella teman 35,025 4,158 4,769 0,446 1,368
Regiondelar sammanlagt 531,454 64,195 70,234 6,155 18,860
   Östra Finland och Norra Finland 390,885 47,085 49,592 4,546 13,930
   Södra och Västra Finland 140,569 17,110 20,642 1,609 4,930
Sammanlagt 590,083 71,528 78,241 7,329 22,458
           
Europeiska socialfonden (ESF)          
Tekniskt bistånd 15,381 2,069 2,110 0,210 0,664
Nationella teman 93,245 11,070 12,695 1,097 3,467
Regiondelar sammanlagt 275,887 33,300 37,899 3,154 9,969
   Östra Finland och Norra Finland 181,794 21,943 26,761 2,156 6,815
   Södra och Västra Finland 94,093 11,357 11,138 0,998 3,154
Sammanlagt 384,513 46,439 52,704 4,461 14,100
           
Europeiskt territoriellt samarbete (ETS) och delområdet gränsöverskridande samarbete inom det europeiska grannskapsinstrumentet (ENI CBC) 120,975 14,459 17,282 1,445 4,562
           
Fonden för europeiskt bistånd (FEAD) 3,978 0,535 0,546 0,050 0,350
           
ERUF, ESF, ETS, ENI CBC och FEAD sammanlagt 1 099,549 132,961 148,773 13,285 41,470

Kärnindikatorer för strukturprogrammet för Finland "Hållbar tillväxt och jobb 2014—2020"

  Mål
(2023)
   
Nya företag 1 200
Nya arbetsplatser 12 700
Nya FoUI-arbetsplatser 1 360
Antal företag som deltar i forsknings- och utvecklingsinstitutionernas projekt 8 090
Antal företag som främjar koldioxidsnålhet 2 065
Deltagare i ESF-åtgärder 306 000
Deltagare under 30 år som är arbetslösa eller står utanför arbetslivet 26 000
Inom utbildningsåtgärderna: deltagare som fullgjort grundskolestadiet 28 200
Inom åtgärder för att stärka delaktigheten: långtidsarbetslösa 11 250

Inkomster har antecknats under moment 12.32.50 och poster som föranleds av återkrav under moment 12.39.10.

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

   
Justeringar av det anslag som står till förfogande för betalning -120 600
Sammanlagt -120 600

2015 budget 444 990 000
2014 I tilläggsb.
2014 budget 565 590 000
2013 bokslut 466 306 515