Hoppa till innehåll
Innehållsförteckning
   Siffertabell
     Allmänt
     Inkomstposter
     Anslag
       21. Riksdagen
       23. Statsrådets kansli
         01. Förvaltning
         60. Energipolitik
         70. Integration

Statsbudgeten 2015

31. Ersättning för ordnandet av ekonomisk rådgivning och skuldrådgivning (reservationsanslag 2 år)PDF-versio

Under momentet beviljas 4 731 000 euro.

Anslaget får användas

1) betalning av ersättningar enligt lagen om ekonomisk rådgivning och skuldrådgivning (713/2000) till dem som tillhandahåller ekonomiska rådgivningstjänster och skuldrådgivningstjänster

2) rekrytering av projektpersonal motsvarande högst ett årsverke till Konkurrens- och konsumentverket

3) utveckling, utbildning av ekonomiska rådgivare och skuldrådgivare och till produktion av material samt till ett rapporteringssystem.

I fråga om överföringsutgifterna budgeteras anslaget enligt principen om betalningsbeslut.

Förklaring:I samband med budgetpropositionen har regeringen till riksdagen överlämnat en proposition med förslag till lag om ändring av lagen om skuldsanering för privatpersoner (RP 83/2014 rd). Enligt propositionen ska privata närings- och yrkesutövare kunna söka sig till ekonomisk rådgivning och skuldrådgivning på samma sätt som andra personer med skuldsvårigheter.

Den ekonomiska rådgivningen och skuldrådgivningen syftar till att underlätta gäldenärernas ställning när det gäller kreditarrangemang, stödja större livskompetens hos gäldenärerna och förebygga utslagning.

Den ersättning som betalas för ordnandet av tjänsterna bestäms enligt de grunder som arbets- och näringsministeriet fastställt så att ersättningen motsvarar de ändamålsenliga utgifter som föranleds av produktionen av tjänsterna. Ersättningen betalas till en kommun eller en annan serviceproducent som ingått avtal med regionförvaltningsverket. Om kommunen inte ordnar rådgivning ska regionförvaltningsverket ordna med rådgivning på något annat sätt, t.ex. som en köpt tjänst. Utbetalningen av ersättningen till kommunerna sköts av Konkurrens- och konsumentverket och till övriga serviceproducenter av regionförvaltningsverket.

Bedömning av fördelningen av statsandelarna

  2013
utfall
2014
uppskattning
2015
uppskattning
       
Den ekonomiska rådgivningens och skuldrådgivningens resurser      
– Ekonomiska rådgivare och skuldrådgivare (årsv.) 132 132 137
— Assistenter (årsv.) 26 26 26
Statens ersättning för kostnaderna för ekonomisk rådgivning och skuldrådgivning, % 63 60 55

I samband med beredningen av budgetpropositionen ställer arbets- och näringsministeriet preliminärt upp följande resultatmål för verksamheten för 2015:

  • — Den genomsnittliga kötiden för nya kunder är högst 60 dagar (utfall 2013: 77 % av enheterna uppnådde målet för väntetiden).

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

   
Bortfall av en post av engångsnatur -500
Utvidgning av verksamheten till att omfatta privata närings- och yrkesutövare 220
Sammanlagt -280

2015 budget 4 731 000
2014 budget 5 011 000
2013 bokslut 5 211 000