Hoppa till innehåll
Innehållsförteckning
   Siffertabell
     Allmänt
     Inkomstposter
     Anslag
       21. Riksdagen
       23. Statsrådets kansli
         01. Förvaltning
         60. Energipolitik
         70. Integration

Statsbudgeten 2015

05. Säkerhets- och kemikalieverkets omkostnader (reservationsanslag 2 år)PDF-versio

Under momentet beviljas ett nettoanslag på 18 607 000 euro.

Vid nettobudgeteringen beaktas avgifter för kemikalieregistrets produktregister och för ackrediteringstjänster, arvoden som Europeiska kemikalieverket betalat på basis av kommissionens förordning (EG) nr 340/2008 samt den finansiering som fås av övriga parter för gemensamma projekt.

Förklaring:Ackrediteringstjänsten FINAS som finns i anslutning till Mätteknikcentralen MIKES övergår till Säkerhets- och kemikalieverket från och med den 1 januari 2015. I samband med överföringen av uppgifterna överförs sammanlagt 25 årsverken till verket.

Säkerhets- och kemikalieverket övervakar och främjar den tekniska säkerheten och överensstämmelsen med kraven hos produkter, tjänster och produktionssystem samt övervakar och främjar konsumentsäkerhet samt kemikaliers säkerhet och kvalitet.Verket är också nationell gruvmyndighet. Dessutom producerar verket ackrediteringstjänster som anger kompetens och tillförlitlighet, och främjar ackreditering. Målet är att förebygga skador på personer, egendom och miljön, förebygga olägenheter för hälsan och miljön och säkerställa den fria rörligheten för varor och tjänster som överensstämmer med föreskrivna krav. Verksamheten inriktas på industrin, handeln, primärproduktionen, verksamhetsutövarna, serviceproducenterna, den offentliga förvaltningen och enskilda medborgare.

I samband med beredningen av budgetpropositionen ställer arbets- och näringsministeriet samt i fråga om produkttillsynen över kemikalier de övriga styrande ministerierna (jord- och skogsbruksministeriet, miljöministeriet och social- och hälsovårdsministeriet) preliminärt upp följande resultatmål för Säkerhets- och kemikalieverket för 2015:

Effektivitet
  • — Företagen och medborgarna agerar ansvarsfullt och tryggt och på eget initiativ.
  • — Den tekniska säkerheten och överensstämmelsen med kraven i fråga om produkter, anläggningar och inrättningar förblir åtminstone på samma nivå som tidigare och antalet skador på människa, miljö och egendom minskar.

Verksamhetens resultat

  2013
utfall
2014
mål
2015
mål
       
Funktionell effektivitet      
Totalproduktivitet      
– Värdet på totalproduktivitetsindexet 99 100 100
Kostnadsmotsvarighet      
— Kostnadsmotsvarighet vid avgiftsbelagd verksamhet 92 100 100
Produktion och kvalitetsledning      
Tillsynen är riskbaserad och synlig      
— Tillsynsbesök och tillsynsfall 6 179 4 920 5 120
— Tillstånd, anmälningar och registreringar inom tillsynen över anläggningar 19 996 16 284 16 134
— Tillstånd, anmälningar och registreringar inom produkttillsynen 5 043 4 317 3 912
— Tillstånd, anmälningar och registreringar inom produkttillsynen över kemikalier 25 527 12 785 14 474
— Organ som Finas ackrediterat 213 215 218
Serviceförmåga och kvalitet      
— Andelen ärenden som handlagts inom utsatt tid, % 95 89 89
— Kundtillfredsställelse (på skalan 1–5), FINAS 4,4 > 4 > 4

Hantering och utveckling av mänskliga resurser

  2013
utfall
2014
mål
2015
mål
       
Utvecklingen av årsverken 223 225 250
Arbetstillfredsställelse totalt (1—5) 3,5 3,5 3,5

Inkomsterna av den avgiftsbelagda verksamheten har antecknats under moment 12.32.20.

Utgifter för och inkomster av verksamheten (1 000 euro)

  2013
utfall
2014
ordinarie
budget
2015
budgetprop.
       
Bruttoutgifter 20 657 19 657 22 440
Bruttoinkomster 1 550 1 100 3 833
Nettoutgifter 19 107 18 557 18 607
       
Poster som överförs      
— överförts från föregående år 1 603    
— överförts till följande år 726    

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

   
Ackrediteringstjänsten FINAS (överföring från moment 32.20.(05)) 420
Produktivitetsavdrag (det gamla produktivitetsprogrammet) -55
Den inbesparing som motsvarar indexhöjningen av hyresutgifterna -26
Indexhöjning av hyresutgifterna 20
Löneglidningsinbesparing -33
Lönejusteringar 88
Produktivitetsinbesparing i omkostnaderna -93
Utgiftsbesparing som gäller IT-kostnader inom den offentliga förvaltningen, II periodisering (regeringsprogr.) -51
Ytterligare besparing i omkostnaderna -220
Sammanlagt 50

2015 budget 18 607 000
2014 budget 18 557 000
2013 bokslut 18 230 000