Hoppa till innehåll
Innehållsförteckning
   Siffertabell
     Allmänt
     Inkomstposter
     Anslag
       21. Riksdagen
       23. Statsrådets kansli
         01. Förvaltning
         60. Energipolitik
         70. Integration

Statsbudgeten 2015

03. Patent- och registerstyrelsens omkostnader (reservationsanslag 3 år)PDF-versio

Under momentet beviljas ett nettoanslag på 2 016 000 euro.

Anslaget får också användas till medlemsavgifter till internationella organisationer och för projekt som hänför sig till internationell verksamhet

På grund av ansöknings-, anmälnings- och handläggningsförfarandena budgeteras inkomsterna under momentet i regel enligt kontantprincipen. Ersättningar som betalas till NTM-centralerna och magistraterna för uppdrag utförda som lokalmyndighet för Patent- och registerstyrelsen budgeteras enligt principen om betalningsbeslut.

Förklaring: Patent- och registerstyrelsen har enligt lagen om Patent- och registerstyrelsen till uppgift att främja den tekniska och ekonomiska utvecklingen och sammanslutningsverksamheten i Finland och internationellt. Patent- och registerstyrelsen handlägger ansökningar som gäller industriella rättigheter och anmälningar som gäller sammanslutningar, för register över dem och tillhandahåller informationstjänster i anslutning till dessa uppgifter.

I samband med budgetpropositionen överlämnar regeringen till riksdagen en proposition med förslag till lag om ändring av handelsregisterlagen, föreningslagen och företags- och organisationsdatalagen. Genom lagändringen överförs magistraternas och NTM-centralernas lokalmyndighetsuppgifter till den del som gäller handels- och föreningsregistret till Patent- och registerstyrelsen från den 1 september 2015. Samtidigt överförs också de uppgifter vid magistraterna som gäller bostadsaktiebolag till Patent- och registerstyrelsen. Personalkonsekvenserna av överföringen är 12,5 årsverken per år.

I samband med beredningen av budgetpropositionen ställer arbets- och näringsministeriet preliminärt upp följande resultatmål för PRS för 2015:

Verksamhetens resultat

    2013
utfall
2014
mål
2015
mål
         
Funktionell effektivitet      
Produktiviteten av arbetet Produktivitetsförändring, % +1,3 +2,0 +2,0
Resurshushållning Förändring av styckkostnader, % +2,4 +2,0 +2,0
         
Produktion och kvalitetsledning      
Kundtillfredsställelse Kundbedömning (1—5) 4,0 4,0 4,0
E-tjänster Patentansökningar, % 92,5 90 90
  Varumärkesansökningar, % 55,3 60 75
  Anmälningar till handelsregistret, % 57,9 65 75
  Anmälningar till föreningsregistret, % 59,9 60 65
Handläggningstid i genomsnitt Nationella patentansökningar (år) 2,6 2,4 2,4
  Nationella varumärkesansökningar (mån) 3,6 5 4
  Anmälningar till handelsregistret (dagar) 10,8 8 7
  Föreningars etableringsanmälningar (dagar) 52 60 40

Hantering och utveckling av mänskliga resurser

  2013
utfall
2014
mål
2015
mål
       
Utvecklingen av årsverken 416,4 412 412
Arbetstillfredsställelse totalt (1—5) 3,7 3,5 3,5

Kostnadsmotsvarighetskalkyl för den avgiftsbelagda verksamheten (1 000 euro)

  2013
utfall
2014
ordinarie
budget
2015
budgetprop.
       
Offentligrättsliga prestationer som prissätts till självkostnadsvärde      
Intäkter av den avgiftsbelagda verksamheten      
— intäkter av försäljningen av prestationer 48 769 47 357 47 357
— övriga intäkter 147 88 88
Intäkter sammanlagt 48 916 47 445 47 445
       
Totala kostnader för den avgiftsbelagda verksamheten      
— särkostnader 37 472 43 863 43 863
— andel av samkostnaderna 12 839 8 628 8 628
Kostnader sammanlagt 50 311 52 491 52 491
       
Kostnadsmotsvarighet (intäkter - kostnader) -1 395 -5 046 -5 046
Kostnadsmotsvarighet, % 97 90 90

När tidpunkten för ikraftträdandet av det enhetliga patentskyddet står klar har verket beredskap att införa en separat avgift i samband med patentundersökningar.

Med medel under momentet betalas 555 000 euro som föranleds av kostnader för tillsynen över stiftelser och tillsynen över ombuden för industriellt rättsskydd. Motsvarande tillsynsavgifter intäktsförs under moment 11.19.09.

Utgifter för och inkomster av verksamheten (1 000 euro)

  2013
utfall
2014
ordinarie
budget
2015
budgetprop.
       
Bruttoutgifter 50 607 49 615 49 498
Bruttoinkomster 48 990 47 482 47 482
Nettoutgifter 1 617 2 133 2 016
       
Poster som överförs      
— överförts från föregående år 2 768    
— överförts till följande år 2 585    

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

   
Produktivitetsavdrag (det gamla produktivitetsprogrammet) -45
Utgifter för tillsynen över ombud för industriellt rättsskydd 55
Återföring av en överföring av engångsnatur 231
Den inbesparing som motsvarar indexhöjningen av hyresutgifterna -3
Indexhöjning av hyresutgifterna 3
Produktivitetsinbesparing i omkostnaderna -10
Ytterligare besparing i omkostnaderna -23
Öppnande av offentliga datalager (regeringsprog.) -325
Sammanlagt -117

2015 budget 2 016 000
2014 budget 2 133 000
2013 bokslut 1 434 000