Hoppa till innehåll
Innehållsförteckning
   Siffertabell
     Allmänt
     Inkomstposter
     Anslag
       21. Riksdagen
       23. Statsrådets kansli
         01. Förvaltning
         60. Energipolitik
         70. Integration

Statsbudgeten 2015

01. Konkurrens- och konsumentverkets omkostnader (reservationsanslag 2 år)PDF-versio

Under momentet beviljas ett nettoanslag på 10 816 000 euro.

Av anslaget får högst 360 000 euro användas till betalningar som föranleds av ett upphandlingskontrakt för tidningen Kuluttaja.

Förklaring:Konkurrens- och konsumentverket främjar marknadens funktionsduglighet. Målet är att trygga en sund och fungerande konkurrens och att öka effektiviteten inom ekonomin såväl i privat som offentlig verksamhet och att företagen handlar ansvarsfullt och att konsumenterna kan lita på att marknaden fungerar och att störningssituationer snabbt kan redas ut. Verket sköter även de övervakningsuppgifter som hör till konsumentombudsmannen. Dessutom arbetar verket allmänt för en fungerande konkurrens och konsumenternas ställning och handhar internationella uppgifter som tilldelats verket.

I samband med beredningen av budgetpropositionen ställer arbets- och näringsministeriet preliminärt upp följande resultatmål för Konkurrens- och konsumentverket för 2015:

Samhälleliga verkningar

Vid inriktandet av verkets verksamhet beaktas regeringens strukturpolitiska program, programmet för främjande av sund konkurrens och det konsumentpolitiska programmet. Övervakningen av konkurrensbegränsningarna och de konkurrensfrämjande åtgärderna inriktas särskilt på fenomen som belastar den ekonomiska tillväxten och anpassningsförmågan. I verksamheten prioriteras bekämpningen av karteller och man ingriper i de begränsningar som är mest skadliga ur konsumentsynvinkel. Konsumenträttslig tillsyn, information och påverkan inriktas på branscher där det förekommer mest brister i fråga om marknadens funktion.Informationen om brister i marknadens funktion grundar sig på den konsumentrespons som fås från EU:s konsumenttavla för konsumentmarknaderna och databanken för konsumentförvaltningen.

Utfallet av de samhälleliga effektmålen följs med hjälp av en indikator som mäter marknadens funktionsduglighet (Market Performance Indicator MPI) och med hjälp av ett index som beskriver konsumenternas omvärld (Consumer Confidence Indicator CCI).

Verksamhetens resultat

  2013
utfall
2014
mål
2015
mål
       
Funktionell effektivitet      
Kostnadsmotsvarighet      
— Registret över paketreserörelser, de avgiftsbelagda prestationernas kostnadsmotsvarighet, % 66 100 100
Produktion och kvalitetsledning      
Konkurrens- och konsumenttillsynen är effektiv och förebygger problem      
— Stärkt trovärdig politik mot "hard core"-karteller (intressentgruppernas bedömning 1—5) 3,7 > 4,0 > 4,0
— Antalet föreslagna påföljdsavgifter i viktiga konkurrenstillsynsfrågor av kategori I och II (st.) 0 > 1 > 1
— En övervakning av företagsförvärv som effektivt förhindrar konkurrensproblem i företagskoncentrationer (intressentgruppsbedömning 1—5) 3,4 > 3,7 > 3,7
— Antalet fall där företag genom konsumentombudsmannens åtgärder har ändrat sin verksamhet i enlighet med konsumentskyddslagstiftningen - 130 130
— Säkerheternas tillräcklighet vid en paketreserörelses konkurs, % 100 100 100
Konsumenterna har tillgång till webbtjänster som till sitt innehåll är aktuella och lättanvända och fungerar smidigt enligt självbetjäningsprincipen      
— Antal besök på webbtjänsterna/månad 168 000 120 000 130 000
Behandlingstiderna hålls på en skälig nivå      
— Inrikes konkurrensbegränsningsfall som varit över 3 år under behandling (antal) 6 0 0
— Behandlingstiden för paketreserörelsers registreringsansökningar (dagar) 2,4 7 7

Uppskattad fördelning av årsverken sektorsvis

  2013
utfall
2014
mål
2015
mål
       
Främjande av marknadernas funktion 18,5 30 29,5
Konkurrenstillsyn 51,2 59 59
Konsumenträttslig tillsyn och ekonomiska gottgörelser 32,2 27 28
Konsumentinformation 12,3 7 7
Styrning av regional- och lokalförvaltningen 3,5 6 6
Förvaltningstjänster 25,9 22 21,5
Sammanlagt 143,6 151 151

Hantering och utveckling av mänskliga resurser

  2013
utfall
2014
mål
2015
mål
       
Utvecklingen av årsverken 143,6 151 151
Arbetstillfredsställelse totalt (1—5) 3,2 - > 3,5

Utgifter för och inkomster av verksamheten (1 000 euro)

  2013
utfall
2014
ordinarie
budget

2015
budgetprop.
       
Bruttoutgifter 12 511 12 412 11 486
Bruttoinkomster 1 125 1 050 670
Nettoutgifter 11 386 11 362 10 816
       
Poster som överförs      
— överförts från föregående år 2 294    
— överförts till följande år 1 845    

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

   
Produktivitetsavdrag (det gamla produktivitetsprogrammet) -45
Den inbesparing som motsvarar indexhöjningen av hyresutgifterna -15
Indexhöjning av hyresutgifterna 15
Löneglidningsinbesparing -20
Lönejusteringar 66
Produktivitetsinbesparing i omkostnaderna -55
Sparbeslut -400
Utgiftsbesparing som gäller IT-kostnader inom den offentliga förvaltningen, II periodisering (regeringsprogr.) 36
Ytterligare besparing i omkostnaderna -128
Sammanlagt -546

2015 budget 10 816 000
2014 budget 11 362 000
2013 bokslut 10 936 727