Hoppa till innehåll
Innehållsförteckning
   Siffertabell
     Allmänt
     Inkomstposter
     Anslag
       21. Riksdagen
       23. Statsrådets kansli
         01. Förvaltning
              44. Regionalt transportstöd
              50. Lönegaranti
         60. Energipolitik
         70. Integration

Statsbudgeten 2015

51. Offentlig arbetskrafts- och företagsservice (reservationsanslag 2 år)PDF-versio

Under momentet beviljas 563 899 000 euro.

Anslaget får användas

1) till upphandling av sakkunnigbedömningar, prövning, träning och arbetskraftsutbildning och sysselsättningspolitiskt understöd samt till betalning av kostnadsersättningar till dem som söker sig till arbete och tjänster och dem som deltar i tjänster och sakkunnigbedömningar och till betalning av stöd för specialarrangemang på arbetsplatsen enligt lagen om offentlig arbetskrafts- och företagsservice (916/2012)

2) till betalning av utgifter som föranleds av information, anbudsförfrågan och upphandlingsannonsering inom ramen för arbetskraftsutbildningen, betalning av utgifter för utvecklings-, försöks- och utredningsarbete som stöder planeringen och upphandlingen av arbetskraftsutbildning och för upphandling av utbildnings- och konsulttjänster samt för avlöning av personal motsvarande högst ett årsverke för uppgifter i anslutning till arbetskraftsutbildningen

3) för anskaffning av utbildning och inkvartering som ordnas av Stiftelsen Utbildning Nordkalotten

4) i enlighet med lagen om offentlig arbetskrafts- och företagsservice, till ersättning av andra lönekostnader än semesterpremie för avlöning av personal motsvarande högst 900 årsverken vid statens ämbetsverk och inrättningar, med en månadslön på högst 3 100 euro per person, samt till betalning av motsvarande semesterpremie

5) till betalning av lönesubvention i enlighet med 7 kap. 7 § 2 mom. i lagen om offentlig arbetskrafts- och företagsservice till ett belopp av högst 2 000 euro i månaden per person samt till betalning av semesterpremie motsvarande högst 65 procents arbetstid

6) till betalning av startpeng och annan lönesubvention än sådan som avses i 5 punkten samt till betalning av tilläggstöd till kommunerna i enlighet med lagen om offentlig arbetskrafts- och företagsservice

7) till kostnader för försäkringsskydd enligt lagen om offentlig arbetskrafts- och företagsservice

8) till betalning av utgifter på högst 437 000 euro för yrkesinriktad utveckling av arbetskraft från de ryska närområdena så som närmare föreskrivs av arbets- och näringsministeriet

9) till utgifter för avlöning av andra personer med handikapp som anställts innan sysselsättningslagen (275/1987) trädde i kraft än sådana som anställts vid universitet, och som fortfarande är anställda i samma anställningsförhållande

10) till utgifter för avlöning av personer med handikapp som anställts vid universitet innan sysselsättningslagen (275/1987) trädde i kraft och som fortfarande är anställda i samma anställningsförhållande, med en månadslön på högst 3 100 euro

11) till upphandling av service för utveckling av företagsverksamhet enligt lagen om offentlig arbetskrafts- och företagsservice till ett belopp av högst 10 000 000 euro

12) till betalning av arvoden till ett belopp av högst 2 000 000 euro till föreningar och stiftelser i kommunförsökskommunerna som skaffar en arbetsplats efter lönesubventionsperioden till sådana långtidsarbetslösa som varit anställda hos dem och högst 2 000 000 euro för betalning av resultatpremier till de kommuner som deltar i kommunförsöket på det sätt som beslutats av arbets- och näringsministeriet.

Mervärdesskatteutgifter med anknytning till utgifter som betalas med medel under momentet har budgeterats under moment 32.01.29 för mervärdesskatteutgifter inom ministeriets förvaltningsområde.

Anslaget får också användas till betalning av konsumtionsutgifter.

Av överföringsutgifterna budgeteras lönesubventionen, startpengen och det sysselsättningspolitiska understödet enligt kontantprincipen, Statskontorets olycksfallsförsäkringspremier enligt principen om betalningsbeslut och övriga överföringsutgifter enligt prestationsprincipen.

Fullmakt

År 2015 får upphandlingen av arbetskraftsutbildning föranleda staten utgifter efter år 2015 högst 90 000 000 euro.

Förklaring:I samband med budgetpropositionen överlämnar regeringen till riksdagen en proposition med förslag till lag om ändring av lagen om offentlig arbetskrafts- och företagsservice, där den regionala garantin enligt lagen föreslås bli slopad och unga som saknar yrkesutbildning ges rätt till kostnadsersättning under tiden i arbetsprövning. Avsikten är att kostnaderna för ordnande av arbete inte längre ska ersättas när en person anställs hos staten. En registrerad förening och registrerad stiftelse som sysselsätter en långtidsarbetslös person i uppgifter som inte har samband med näringsverksamhet ska kunna betalas lönesubvention som utgör 100 procent av de lönekostnader som motsvarar högst 65 procents arbetstid. Stöd ska emellertid kunna betalas till högst det belopp som fastställs i statsbudgeten. Dessutom ska föreningen eller stiftelsen kunna betalas ersättning för semesterpremier motsvarande högst 65 procents arbetstid.

Med medel under momentet ska i fortsättningen även finansieras andelen grunddel av lönesubventionen och startpengen för dem som får arbetsmarknadsstöd, som tidigare har finansierats med medel under moment 33.20.52 under social- och hälsovårdsministeriets huvudtitel.

Beräknad användning av anslaget (euro)

   
Sakkunnigbedömningar 4 000 000
Arbetsprövning och träning 27 570 000
   
Upphandling av arbetskraftsutbildning  
— Yrkesutbildning 150 400 000
— Integrationsutbildning 52 000 000
Utvecklings-, informations- och annonseringsverksamhet för arbetskraftsutbildning 1 300 000
Utbildning som anskaffas vid Stiftelsen Utbildning Nordkalotten 1 500 000
Sammanlagt 205 200 000
   
Startpeng 31 700 000
   
Lönesubventionerat arbete  
— Statsförvaltningen 27 750 000
— Kommuner och samkommuner 69 650 000
— Privata sektorn 153 650 000
Sammanlagt 251 050 000
   
Sysselsättningspolitiskt understöd 26 000 000
Kompensationer 3 042 000
Försäkringsskydd 900 000
Yrkesinriktad utveckling av arbetskraft från de ryska närområdena (högst) 437 000
Upphandling av utvecklingstjänster för företagsverksamhet (högst) 10 000 000
Resultatpremier som betalas till kommunförsökskommunerna (högst) 4 000 000
Alla sammanlagt 563 899 000

Anslaget under momentet kan användas inom områden och branscher med plötslig strukturomvandling.

Försörjningen under utbildningstiden för dem som deltar i arbetskraftsutbildning och träning tryggas med medel under moment 33.20.50, 33.20.51 och 33.20.52 under social- och hälsovårdsministeriets huvudtitel.

Samhälleliga effektmål

  2013
utfall
2014
uppskattning
2015
mål
       
— andelen arbetslösa efter 3 månaders yrkesinriktad arbetskraftsutbildning, högst, % 37 31 36
— andelen arbetslösa efter 3 månaders lönesubventionerat arbete, högst, % 46,7 45 45

Utgifter för staten som förbindelser och avtal i anslutning till användningen av fullmakter föranleder (1 000 euro)

  2015 2016 2017 2018 Sammanlagt
fr.o.m.
2015
           
Arbetskraftsutbildning          
Förbindelser som ingåtts före år 2015 75 207 21 006 3 501 - 99 714
Förbindelser år 2015 - 66 000 21 000 3 000 90 000
Utgifter sammanlagt 75 207 87 006 24 501 3 000 189 714

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

   
Andelen grunddel av lönesubventionen och startpengen för dem som får arbetsmarknadsstöd (överföring från moment 33.20.52) 125 000
Den regionala garantin i fråga om sysselsättningen avskaffas -800
Integrationsutbildning 7 000
Verkställande av strukturpolitiska åtgärder (överföring till moment 32.30.01) -5 000
Överföring till moment 29.30.32 -7 500
Sparbeslut -50 000
Nivåförändring -8 776
Sammanlagt 59 924

2015 budget 563 899 000
2014 II tilläggsb. 3 000 000
2014 I tilläggsb. -2 500 000
2014 budget 503 975 000
2013 bokslut 579 254 000