Hoppa till innehåll
Innehållsförteckning
   Siffertabell
     Allmänt
     Inkomstposter
     Anslag
       21. Riksdagen
       23. Statsrådets kansli
         01. Förvaltning
              44. Regionalt transportstöd
              50. Lönegaranti
         60. Energipolitik
         70. Integration

Statsbudgeten 2015

45. Stödjande av företagens investerings- och utvecklingsprojekt (förslagsanslag)PDF-versio

Under momentet beviljas 24 980 000 euro.

Anslaget får användas

1) till betalning av stöd i enlighet med lagen om statsunderstöd för utvecklande av företagsverksamhet (1336/2006)

2) till betalning av stöd i enlighet med lagen om statsunderstöd för utvecklande av företagsverksamhet (9/2014).

Anslaget budgeteras enligt principen om betalningsbeslut.

Fullmakt

År 2015 får nya förbindelser om investeringar med sysselsättningsfrämjande effekt ingås till ett belopp av högst 21 678 000 euro.

Om en del av bevillningsfullmakten för 2014 är oanvänd, får beslut om beviljande av den oanvända delen fattas ännu år 2015 till ett belopp av högst 15 000 000 euro.

Förklaring:Motiveringen till att den oanvända delen av fullmakten överförs från 2014 till 2015 är i synnerhet de åtgärder som ska vidtas inom områden med plötslig strukturomvandling. Inom dessa områden pågår aktivering och förberedelser för projekt av vilka en del genomförs först under 2015.

Stöden under momentet riktas till projekt som främjar internationalisering, tillväxt, förnyelse och kompetens i små och medelstora företag.

Avsikten är att av fullmakten under momentet används

  • — 10 000 000 euro för att främja internationalisering i små och medelstora företag,
  • — 3 000 000 euro i områden och branscher med plötslig strukturomvandling och
  • — 2 000 000 euro för att främja små och medelstora företags uppfinningar, dvs. utveckling och kommersialisering av innovativa produkter, tjänster och produktionsmetoder.

Understöden enligt momentet bedöms bidra till uppkomsten av 800 nya arbetstillfällen och 90 nya företag.

Genom den fullmakt som riktas till att främja internationalisering i små- och medelstora företag förbättras i betydande grad uppskattningsvis ca 300 små- och medelstora företags beredskap att inleda internationell affärsverksamhet eller utvidga den internationella affärsverksamheten. Av fullmakten beviljas understöd till små och medelstora företag för projekt och åtgärder som förbättrar deras beredskap för internationalisering.

Utgifter för staten som förbindelser och avtal i anslutning till användningen av fullmakter föranleder (1 000 euro)

  2015 2016 2017 2018 Sammanlagt
fr.o.m.
2015
           
Förbindelser som ingåtts före år 2015 20 573 12 818 4 178 400 37 969
Förbindelser år 2015 4 407 8 200 5 700 3 371 21 678
Utgifter sammanlagt 24 980 21 018 9 878 3 771 59 647

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

   
Justeringar av det anslag som står till förfogande för betalning -3 259
Stöd för främjande av internationalisering i små och medelstora företag 3 500
Understöd för utveckling av företagens verksamhetsmiljö (överföring från moment 32.30.64) 500
Uppfinningsverksamhet (överföring från moment 32.20.41) 750
Ändring av utbetalningen av fullmaktsökningen i II tilläggsbudg. 2014 1 400
Sparbeslut -7 150
Sammanlagt -4 259

2015 budget 24 980 000
2014 II tilläggsb. 500 000
2014 budget 29 239 000
2013 bokslut 24 176 476