Hoppa till innehåll
Innehållsförteckning
   Siffertabell
     Allmänt
     Inkomstposter
     Anslag
       21. Riksdagen
       23. Statsrådets kansli
         01. Förvaltning
              44. Regionalt transportstöd
              50. Lönegaranti
         60. Energipolitik
         70. Integration

Statsbudgeten 2015

01. Arbets- och näringsbyråernas omkostnader (reservationsanslag 2 år)PDF-versio

Under momentet beviljas ett nettoanslag på 153 838 000 euro.

Anslaget får även användas

1) till betalning av utgifter för försöks- och utvecklingsprojekt inom den offentliga arbetskraftsservicen med undantag för projekt som gäller arbetskraftsutbildning, vilka finansieras med medel under moment 32.30.51

2) för utveckling av arbetsförvaltningen i närområdena.

Arbets- och näringsministeriet beslutar hur stor andel av det anslag som är avsett för arbets- och näringsbyråernas omkostnader som ska användas för sektorsövergripande samservice som främjar sysselsättningen.

Förklaring:I samband med budgetpropositionen överlämnar regeringen till riksdagen en proposition med förslag till lag om sektorsövergripande samservice som främjar sysselsättning samt om ändring av vissa lagar som har samband med den. Med sektorsövergripande samservice som främjar sysselsättningen avses en samarbetsmodell där arbets- och näringsbyråerna, kommunerna och Folkpensionsanstalten tillsammans bedömer den arbetslösas servicebehov, ordnar tjänster för arbetslösa som behöver samservice så att dessa bildar helheter som är ändamålsenliga med tanke på sysselsättningen, och tillsammans ansvarar för att sysselsättningsprocessen går vidare och för uppföljningen av den. Avsikten är inte att det ska inrättas en ny, självständig organisation för samservicen, utan det är meningen att varje myndighet som omfattas av verksamhetsmodellen ska arbeta inom ramen för sina egna befogenheter.

I samband med beredningen av budgetpropositionen ställer arbets- och näringsministeriet preliminärt upp följande resultatmål för arbets- och näringsbyråerna för 2015:

Verksamhetens resultat

  2013
utfall
2014
mål
2015
mål
       
Serviceförmåga och kvalitet      
— andelen positiva serviceerfarenheter bland arbetsgivarkunder, minst, % 60 69 69
— andelen positiva serviceerfarenheter bland arbetssökande kunder, minst, % 60 65 65
— andelen arbetsplatser som besatts genom arbetserbjudanden eller annars av en sökande från en byrå (inkl. ansökningsställena), minst, % 11,4 22 30
— nyttjandegrad för webbtjänster för arbetssökande, minst, % 39 - 60

Hantering och utveckling av mänskliga resurser

  2013
utfall
2014
mål
2015
mål
       
Utvecklingen av årsverken 2 919 3 053 2 817
Arbetstillfredsställelse totalt (1—5) 3,0 - > 3,2

Utgifter för och inkomster av verksamheten (1 000 euro)

  2013
utfall
2014
ordinarie
budget

2015
budgetprop.
       
Bruttoutgifter 164 046 157 361 154 238
Bruttoinkomster 3 820 400 400
Nettoutgifter 160 226 156 961 153 838
       
Poster som överförs      
— överförts från föregående år 13 688    
— överförts till följande år 14 437    

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

   
Den offentliga förvaltningens gemensamma kundservice (överföring till moment 28.40.03) -21
Produktivitetsavdrag (det gamla produktivitetsprogrammet) -4 134
Verställande av strukturpolitiska åtgärder (överföring till moment 32.30.51) 5 000
Den inbesparing som motsvarar indexhöjningen av hyresutgifterna -212
Indexhöjning av hyresutgifterna 221
Koncentrering av statens skadeståndsverksamhet (överföring till moment 28.50.50) -8
Löneglidningsinbesparing -266
Lönejusteringar 873
Produktivitetsinbesparing i omkostnaderna -758
Sparbeslut -2 000
Ytterligare besparing i omkostnaderna -1 818
Sammanlagt -3 123

2015 budget 153 838 000
2014 I tilläggsb. 2 500 000
2014 budget 156 961 000
2013 bokslut 160 975 000