Hoppa till innehåll
Innehållsförteckning
   Siffertabell
     Allmänt
     Inkomstposter
     Anslag
       21. Riksdagen
       23. Statsrådets kansli
         01. Förvaltning
         60. Energipolitik
         70. Integration

Statsbudgeten 2015

83. Lån för forsknings- och innovationsverksamhet (förslagsanslag)PDF-versio

Under momentet beviljas 140 500 000 euro.

Anslaget får användas i enlighet med lagen om statens långivning samt statsborgen och statsgaranti (449/1988), på grunder som närmare föreskrivs genom förordningar av statsrådet och genom förordning (EG) nr 1407/2013 avseende stöd av mindre betydelse, för företag och andra sammanslutningar för teknologi, affärsverksamhet och annan forsknings-, utvecklings- och innovationsverksamhet som syftar till att utveckla och nyttiggöra produkter, produktionsmetoder och tjänster samt för inledande av verksamheten i sådana företagsacceleratorer och företag som samlar in medel till riskkapitalfonder som främst tjänar nystartade innovativa företag.

Lån kan beviljas som innehåller villkor för riskexponering. Om utvecklingsarbetet misslyckas tekniskt eller om det inte leder till ett resultat som kan utnyttjas i ekonomiskt syfte har Tekes rätt att på ansökan av låntagaren ändra lånevillkoren på det sätt som närmare bestäms genom statsrådets förordning. Stora företag kan beviljas lån endast av mycket tungt vägande skäl speciellt när lånevillkoret för riskexponering är väsentligt med tanke på genomförandet av projektet och det kan fastställas på förhand.

Lånen beviljas i regel utan krav på säkerhet. En del av finansieringen kan betalas ut i förskott.

Anslaget budgeteras enligt principen om betalningsbeslut.

Fullmakt

År 2015 får nya lån beviljas till ett belopp av högst 166 823 000 euro.

Om en del av bevillningsfullmakten för 2014 är oanvänd, får beslut om beviljande av den oanvända delen fattas år 2015 till ett belopp av högst 50 000 000 euro.

Förklaring:I den första tilläggsbudgeten för 2014 beviljades under momentet en tilläggsfullmakt på 60 000 000 euro. Tilläggsfullmakten är avsedd i synnerhet för omfattande pilot- och demonstrationsprojekt som drivs av flera aktörer i form av samprojekt. Beredningen av sådana projekt kräver ett längre planeringsskede än enskilda företags utvecklingsprojekt. Därför kan det hända att förbindelser som gäller tilläggsfullmaktens fulla belopp inte hinner ingås under 2014. Av denna anledning föreslås det att om en del av bevillningsfullmakten för 2014 är oanvänd får beslut om beviljande av den oanvända delen fattas år 2015 till ett belopp av högst 50 000 000 euro.

Med lånen sporras såväl stora som små och medelstora företag och andra sammanslutningar till teknologi-, forsknings- och innovationsverksamhet samt till gemensamma teknologi-, forsknings-, utvecklings- och innovationsprogram som har som mål att påskynda utvecklingen samt att höja förädlingsvärdet och förbättra produktiviteten.

Finansiering beviljas särskilt

— företag och andra sammanslutningar för forsknings- och utvecklingsarbete som syftar till att främja utvecklingen och förbättringen av internationellt konkurrenskraftiga produkter, produktionsmetoder och tjänster

— för riskfyllda forsknings-, utvecklings- och innovationsprojekt och program som syftar till nyttiggörande av ny teknologi och kompetens samt till utveckling av energiekonomi och miljö- och välfärdsteknologier inom industrin och i samband med tjänster

— för startande av affärsverksamheter vid nygrundade innovativa företag och nya affärsverksamheter vid redan verksamma företag samt för främjande av företagsekonomiskt nyttiggörande av forsknings- och utvecklingsverksamheten och dess resultat

— små och medelstora företag för marknadsnära riskfyllda utvecklings- och produktifieringsprojekt

— för utveckling av innovativa produktionssätt och testning i pilot- eller demonstrationsskala samt till försöksproduktion

— små och medelstora företag för teknologianskaffningar och anskaffning av industriella rättigheter och innovationstjänster som en del av ett forsknings-, produktutvecklings- eller innovationsprojekt.

Tekes lånestock som sköts av statskontoret uppgick i 2013 års bokslut till 683,5 miljoner euro.

Inkomsterna av återbetalning av lån har antecknats under moment 15.01.04 och räntorna under moment 13.01.05.

Målen har angetts i samband med Tekes omkostnadsmoment (32.20.06).

Utgifter för staten som förbindelser och avtal i anslutning till användningen av fullmakter föranleder (1 000 euro)

  2015 2016 2017 2018 2019— Sammanlagt
fr.o.m.
2015
             
Förbindelser som ingåtts före år 2015 75 500 27 000 9 000 4 000 1 100 116 600
Förbindelser år 2015 65 000 63 000 25 500 7 500 5 823 166 823
Utgifter sammanlagt 140 500 90 000 34 500 11 500 6 923 283 423

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

   
Justeringar av det anslag som står till förfogande för betalning 4 500
Regeringens tillväxtsatsningar 46 200
Övrig förändring -600
Sammanlagt 50 100

2015 budget 140 500 000
2014 I tilläggsb. 24 600 000
2014 budget 90 400 000
2013 bokslut 101 511 668