Hoppa till innehåll
Innehållsförteckning
   Siffertabell
     Allmänt
     Inkomstposter
     Anslag
       21. Riksdagen
       23. Statsrådets kansli
         01. Förvaltning
         60. Energipolitik
         70. Integration

Statsbudgeten 2015

80. Lån för Finlands Exportkredit Ab:s refinansieringsverksamhet (förslagsanslag)PDF-versio

Under momentet beviljas 459 295 000 euro.

Anslaget får användas

1) till betalning av de lån som beviljats Finlands Exportkredit Ab för refinansieringsverksamhet när det gäller exporten

2) till betalning av sådana kostnader som tas ut hos låntagaren i samband med ränta eller i övrigt. Kostnaderna föranleds av åtgärder som behövs för skydd mot ränte- och valutarisker i fråga om lån som beviljats Statskontoret för refinansieringsverksamhet.

Förklaring:Modellen för refinansiering av exporten tillämpades temporärt åren 2009—2011, varefter den ersättes av ett exportfinansieringssystem baserat på finansiering från Finnvera Abp (1543/2011). Utbetalningen av refinansieringskrediter som beviljats under den tid som den temporära refinansieringsmodellen tillämpades fortsätter till år 2015.

Utbetalningen av lånet följer samma tidtabell som den refinansiering som Finlands Exportkredit Ab beviljar. Det maximala beloppet av Finlands Exportkredit Ab:s finansieringsandel är beloppet av den exportkredit som beviljas på OECD-villkor, förutsatt att Finnvera Abp ställer Finlands Exportkredit Ab full garanti. Ett ytterligare villkor är att den bank som beviljas refinansiering i tillräcklig utsträckning uppfyller kraven på soliditet och ekonomisk funktionsförmåga.

Statens utgifter för refinansieringsverksamhet (1 000 euro)

  2015 2016 2017 2018 2019 Sammanlagt
             
Uttagna krediter 402 200 - - - - 402 200
Utgifter för skyddsåtgärder 57 095 52 300 50 300 45 100 41 000 245 795
Sammanlagt 459 295 52 300 50 300 45 100 41 000 647 995

De tillgångar som används till refinansieringsverksamhet är sådana lån som ska återbetalas och som staten får inkomster av i form av återbetalat kapital och räntor. Staten kan också få inkomster av skyddsåtgärder. År 2013 var inkomsterna av refinansieringsverksamheten 124,5 miljoner euro och amorteringarna på lån 108,8 miljoner euro. De beräknade inkomsterna av refinansieringen och amorteringarna på lån är sammanlagt 445,2 miljoner euro 2014 och 373,3 miljoner euro 2015. Amorteringarna på lånen för refinansieringsverksamheten intäktsförs under moment 15.01.04 och räntorna under moment 13.01.05.

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

   
Ökning av skyddsutgifterna 44 400
Ökning av utbetalningen av krediter 31 095
Nivåförändring -30 700
Sammanlagt 44 795

2015 budget 459 295 000
2014 I tilläggsb. 60 000 000
2014 budget 414 500 000
2013 bokslut 803 255 945