Hoppa till innehåll
Innehållsförteckning
   Siffertabell
     Allmänt
     Inkomstposter
     Anslag
       21. Riksdagen
       23. Statsrådets kansli
         01. Förvaltning
         60. Energipolitik
         70. Integration

Statsbudgeten 2015

49. Teknologiska forskningscentralen VTT:s omkostnader (reservationsanslag 2 år)PDF-versio

Under momentet beviljas 105 710 000 euro.

Av anslaget får som ett allmänt understöd till bolaget, som finansiering enligt bolagslagen användas

1) 86 710 000 euro för annan strategisk verksamhet vid Teknologiska forskningscentralen VTT än sådan som bedrivs på företagsekonomiska grunder. Detta innefattar bl.a. utgifter för bolagets själv- och samfinansierade forsknings- och utvecklingsarbete, kompetensutveckling, innovationsverksamhet, teknologilicensiering och generering av nya företag samt självfinansieringsandelen inom samfinansierade forskningsprojekt, samt införandet, förvaltningen och utvecklandet av det nationella mätnormalsystemet på allmän nivå, styrningen av verksamheten vid de nationella mätnormallaboratorierna, organiseringen av den nationella kalibreringstjänsten samt främjandet av mätteknik.

2) 19 000 000 euro för att kompensera bolaget för andelen mervärdesskatt i anskaffningar och lokalhyror samt för lokalhyrornas dolda mervärdesskattekostnader i fråga om annan företagsekonomisk verksamhet än sådan rörelsemässig verksamhet som avses i 1 § 1 mom. 1 punkten i mervärdesskattelagen (1503/1993).

1) för skötseln av den nationella samordningen av Europeiska atomenergigemenskapens fusionsforskning (Euratomprogrammet 2014—2018)

4) till betalning av medlemsavgiften i internationella byrån för mått och vikt.

Förklaring:Mervärdersskattekompensationen justeras årligen utifrån det senaste mervärdesskatteintaget för bolaget. Kompensationen betalas i euro och baserar sig på uppgifterna i det senast fastställda bokslutet.

VTT:s uppgift är att i egenskap av oberoende och opartisk forskningsanstalt på bred front främja nyttiggörandet och kommersialiseringen av forskning och teknik i näringslivet och i samhället. Uppgiften innefattar genomförande av internationella måttenhetssystemet SI i Finland i egenskap av nationellt metrologiinstitut. Genom att delta i den internationella spetsforskningen på området säkerställer VTT att verksamheten hålls på hög nivå. Nya mättekniker och mätinstrument utvecklas för den finska industrins behov. Bolaget svarar för den internationella verksamhet som ingår i dess uppdrag. För att fullgöra sitt uppdrag kan bolaget ha dotterbolag.

I forskning av särskild stor strategisk betydelse är det statliga stödet 100 %.

VTT genomför sina effektmål såväl genom sina egna program (spets- och innovationsprogram, programmet Emerging Technologies) som genom att delta i offentliga forskningsprojekt (EU, Tekes, SHOK-programmen och Finlands Akademi) där man utvecklar ny kompetens. Huvuddelen av statsunderstödet används som självfinansieringsandel i dessa offentliga forskningsprojekt. Det huvudsakliga verktyget för reformen av VTT är programmet Emerging Technologies, inom ramen för vilket man skapar lösningar som kommer att ha betydande teknologiska, industriella och samhälleliga effekter på 5—10 års sikt. VTT: forskningsverksamhet bidrar till att främja den finska industrins livsduglighet och konkurrenskraft genom att skapa tillämpad teknologisk forskning och tillämpade teknologiska innovationer. Statsunderstödet används dessutom till att bygga ut och upprätthålla högklassiga forsknings- och pilotinfrastrukturer. På så sätt säkerställer man att forskningsresultaten är högkvalitativa och användbara för industriella ändamål.

Statsunderstödet inriktas på helheter med stort genomslag (% av beloppet av statsunderstödet)

  2013
utfall
2014
uppskattning
2015
mål
       
Spets- och innovationsprogram 44 48 50—60

Kompetensutveckling
52 49 35—45
Förnyelse (programmet Emerging Technologies) 3 3 5
Effektivitet
  • — VTT:s pionjärroll inom forskningen ger det finländska näringslivet konkurrenskraft och värdeskapande förmåga. VTT riktar in åtgärder på utvecklings- och kompetensbehoven inom utvalda, strategiska tillväxtområden i Finland, i synnerhet när det gäller bio- och naturresursekonomin samt cleantech och hälsoområdet.
  • — VTT skapar förutsättningar för företagande och för tillväxt i synnerhet i små och medelstora företag samt förutsättningar för ekonomisk förnyelse genom att föra samman kunnande från flera olika sektorer och genom att inrikta forskning på att lösa samhälleliga problem och på forskning som utgår från användarens behov.
  • — Genom att delta i nationella och internationella värdenätverk och nyttiggöra nationell och internationell spetskompetens stärker VTT Finlands dragningskraft som innovationsmiljö och partner i innovationsverksamhet.
  • — MIKES-funktionen inom VTT genomför måttenhetssystemet SI i Finland och säkerställer med hjälp av internationell spetsforskning att systemet stöder den finska industrin. Nya mättekniker och mätinstrument utvecklas.

Mätare

  2013
utfall
2014
mål
2015
mål
       
— Projektresultat som nyttiggjorts inom produktion eller kommersiellt eller projektresultat som ska nyttiggöras inom 3 år, % 69 65—70 65—70
— VTT:s roll inom den teknologiska utvecklingen och främjandet av idrifttagning, VTT:s enkät om kundupplevd effektivitet (1—5), medelvärde 3,6 4,0 4,0
— VTT:s externa intäkter från SHOK-projekt (mn euro) 15,6 11—13 11—13
— VTT:s roll vid effektiviseringen av användningen av energi och råvaror, VTT:s enkät om kundupplevd effektivitet (1—5), medelvärde 3,5 3,6—3,8 3,6—3,9

Beräknad användning av anslaget (1 000 euro)

   
Allmänt understöd till basfinansiering 86 460
Mervärdesskattekompensation 19 000
Specialunderstöd för skötseln av den nationella samordningen av Europeiska atomenergigemenskapens fusionsforskning (Euratomprogrammet 2014—2018) 160
Specialunderstöd för medlemsavgifter 90
Sammanlagt 105 710

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

   
Den nationella samordningen av fusionsforskningen (överföring från moment 32.20.06) 160
Mervärdesskatteutgifter (överföring från moment 32.01.29) 19 000
Statsunderstöd för VTT Ab:s verksamhet (överföring från moment 32.20.(02)) 82 103
Statsunderstöd för VTT Ab:s verksamhet (överföring från moment 32.20.(05)) 5 447
Omfördelning -1 000
Sammanlagt 105 710

2015 budget 105 710 000