Hoppa till innehåll
Innehållsförteckning
   Siffertabell
     Allmänt
     Inkomstposter
     Anslag
       21. Riksdagen
       23. Statsrådets kansli
         01. Förvaltning
         60. Energipolitik
         70. Integration

Statsbudgeten 2015

48. Räntestöd och annat stöd till offentligt understödda export- och fartygskrediter (förslagsanslag)PDF-versio

Under momentet beviljas 11 800 000 euro.

Anslaget får användas

1) till betalning av räntestöd enligt lagen om utjämning av räntan för offentligt understödda export- och fartygskrediter (1137/1996) och lagen om offentligt understödda export- och fartygskrediter samt ränteutjämning (1543/2011)

2) till betalning av behövliga åtgärder och kostnader för att skydda ränte- och valutarisker som föranleds Statskontoret till följd av ränteutjämningsavtal

3) till betalning av förvaltningsarvode till bolaget Finlands Exportkredit Ab i enlighet med lagen om ett ränteutjämningsbolag för offentligt understödda export- och fartygskrediter (1136/1996)

4) till betalning av underskottsersättning till bolaget Finlands Exportkredit Ab som avses i lagen om offentligt understödda export- och fartygskrediter samt ränteutjämning (1543/2011).

I fråga om överföringsutgifterna budgeteras anslaget enligt principen om betalningsbeslut.

Förklaring:Syftet med räntestöd för offentligt understödda export- och fartygskrediter är att trygga de finländska bolagen ett internationellt konkurrenskraftigt system för finansiering av export och fartygsleveranser, öka kapitalvaruexporten och fartygsleveranserna från Finland och främja sysselsättningen för exportörer, finländska varv och deras underleverantörer.

Med stöd av lagen om offentligt understödda export- och fartygskrediter samt ränteutjämning (1543/2011) får Finlands Exportkredit Ab ingå ränteutjämningsavtal till ett kapitalvärde av högst 5 000 miljoner euro och fatta finansieringsbeslut som gäller krediter med fast eller rörlig ränta som beviljas på OECD-villkor till ett kapitalvärde av högst 3 000 miljoner euro. Vid beräkningen av bevillningsfullmaktens användningsgrad beaktas i fråga om krediterna och ränteutjämningsavtalen det oförfallna kapitalet till dess fulla belopp och i fråga om anbud 30 % av kapitalvärdet. I överensstämmelse med regeringens strukturpolitiska program höjs finansierings- och ränteutjämningsfullmakterna för export- och fartygskrediter betydligt. Riksdagen har år 2014 godkänt de relevanta lagändringarna (488/2014).

Betalning av underskottsersättning uppkommer när bolaget enligt ett års- eller mellanbokslut gör en sådan förlust till följd av beviljande av export- och fartygskrediter som överstiger bolagets fria egna kapital.

Nyckeltal som beskriver verksamheten

  2013
utfall
2014
uppskattning
2015
uppskattning
       
Ränteutjämningsavtal för nya exportkrediter      
— mn euro 60 750 1 000
Avtalsstocken för beviljade krediter vid utgången av året      
— mn euro 800 1 200 2 000

Utgifter som föranleds staten på grund av ränteutjämningsavtalen (1 000 euro)

  2015 2016 2017 2018 2019 Sammanlagt
fr.o.m.
2015
             
Räntestöd för exportkrediter 7 300 16 300 25 100 33 400 39 700 121 800
Utgifter för skyddsåtgärder 4 500 3 100 1 500 600 200 9 900
Utgifter sammanlagt 11 800 19 400 26 600 34 000 39 900 131 700

Ränteutjämningsavtalen och skyddet mot ränte- och valutarisker ger utöver utgifterna upphov till räntegottgörelser och inkomster av skyddsåtgärder till staten. År 2013 uppgick de räntegottgörelser som inflöt till staten till sammanlagt 25,2 miljoner euro. Ränteutjämningsverksamheten uppvisade ett överskott på 14,8 miljoner euro. De räntegottgörelser och inkomster av skyddsåtgärder som inflyter till staten från ränteutjämningsverksamheten beräknas vara 17,8 miljoner euro 2014 och 12,5 miljoner euro 2015.

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

   
Justering av det anslag som står till förfogande för betalning 1 800
Sammanlagt 1 800

2015 budget 11 800 000
2014 budget 10 000 000
2013 bokslut 10 468 893