Hoppa till innehåll
Innehållsförteckning
   Siffertabell
     Allmänt
     Inkomstposter
     Anslag
       21. Riksdagen
       23. Statsrådets kansli
         01. Förvaltning
         60. Energipolitik
         70. Integration

Statsbudgeten 2015

47. Ersättningar för Finnvera Abp:s förluster (förslagsanslag)PDF-versio

Under momentet beviljas 54 338 000 euro.

Anslaget för användas för ersättning av förluster som uppkommit till följd av bolagens utlånings- och borgensverksamhet i enlighet med statsrådets förbindelser som ingåtts med stöd av lagen om statens specialfinansieringsbolags kredit-, borgens- och kapitalplaceringsverksamhet (445/1998) och den lag om aktiebolaget Kera Abp (65/1971) som föregick denna.

Förklaring:Ersättningarna för kreditförluster gör det möjligt för Finnvera Abp att bevilja riskfyllda lån och ställa borgen också när företagets säkerhet är otillräcklig. I fråga om tillväxtföretag och nystartade företag bedöms risknivån vara högre än i snitt.

Statsrådet har med stöd av 8 § i lagen om statens specialfinansieringsbolags kredit-, borgens- och kapitalplaceringsverksamhet ingått en förbindelse om att staten, enligt villkoren i förbindelsen, ersätter Finnvera Abp för kreditförluster som gäller de krediter och borgensförbindelser som bolaget beviljar från och med den 1 januari 1999. I fråga om krediter och borgensförbindelser som beviljats av Kera Abp före denna tidpunkt ersätts kredit- och borgensförluster i enlighet med statsrådets förbindelser enligt lagen om Kera Abp.

Vid dimensioneringen av anslaget har man beaktat det beslut genom vilket statens ersättningsandel av förluster som gäller krediter och borgensförbindelser som Finnvera Abp beviljar höjs från 40 procent till 55 procent utanför stödområdena i andra delar av Finland. De krediter och borgensförbindelser som Finnvera Abp beviljar 2015 beräknas orsaka staten utgifter första gången år 2016.

Även finansiering ur Europeiska regionala utvecklingsfonden har kanaliserats till ersättning av kreditförluster för investerings- och driftskapitallån som beviljats av Finnvera Abp under programperioden 2000—2006. Ersättningarna för förluster (ERUF:s andel och den nationella andelen) betalas från ERUF-spärrkontot så länge som denna avtalsstock är gällande.

Effektivitet

  2013
utfall
2014
uppskattning
2015
uppskattning
       
Antal nystartade företag som får finansiering från bolaget, st. 3 473 3 500 3 500
Antalet nya arbetstillfällen som Finnvera Abp främjat, st. 8 663 8 000 8 000

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

   
Höjning av ersättningsprocenten för förluster utanför stödområdena 490
Justeringar av det anslag som står till förfogande för betalning 526
Tillägg som gäller risktagning (regeringsprogr.) 800
Sparbeslut -200
Sammanlagt 1 616

Momentets rubrik har ändrats.


2015 budget 54 338 000
2014 budget 52 722 000
2013 bokslut 60 310 400