Hoppa till innehåll
Innehållsförteckning
   Siffertabell
     Allmänt
     Inkomstposter
     Anslag
       21. Riksdagen
       23. Statsrådets kansli
         01. Förvaltning
         60. Energipolitik
         70. Integration

Statsbudgeten 2015

43. Internationaliseringsunderstöd för företags samprojekt (förslagsanslag)PDF-versio

Under momentet beviljas 14 518 000 euro.

Fullmakt

År 2015 får nya understöd beviljas till ett belopp av 9 786 000 euro.

Fullmakten och anslaget får användas till genomförande och betalning av projekt enligt statsrådets förordning om internationaliseringsunderstöd för företags gemensamma projekt (1300/2010).

Enligt den ovan nämnda förordningen får fullmakten och anslaget förutom för internationaliseringsprojekt som främjar utrikeshandel och export dessutom användas

1) för gemensamt deltagande i internationella utställningar samt för exportnätverksprojekt och partnerskapsprogram

2) för andra samprojekt, för gemensamma projekt inom nya verksamhetsområden och servicebranscher, för strategiska spetsprojekt, för stödjande av företagsinitierade kulturexportprojekt samt för riksomfattande projekt inom turistbranschen.

Understödet till små och medelstora företag är högst 50 %. Understöd kan dock beviljas till högre procentandelar för sådana riksomfattande eller regionalt betydelsefulla projekt i vilka företag inte medverkar, beträffande vilka det är svårt att fördela kostnaderna företagsvis, där nyttan av projektet kan uppskattas tillfalla ett stort antal företag eller där projektet till sin natur är avvikande och riskfyllt.

Anslaget budgeteras enligt principen om betalningsbeslut.

Förklaring:Företags gemensamma projekt genomförs av organisationer som främjar utrikeshandeln och näringspolitiken och av Finpro ry, olika branschförbund och företag eller sammanslutningar av dem.

Med anslaget genomförs sådana samprojekt för företag där deltagarna utgörs av små och medelstora företag. Genom att delta i samprojekt strävar företagen efter att inleda export inom nya marknadsområden samt att exportera nya produkter till marknaden, öka exporten och hålla kvar befintliga affärsförbindelser samt att se sig om efter nya partnerskap inom nya exportmarknader. Att delta i samprojekt sänker företags tröskel för internationalisering och snabbar upp små och medelstora företags inträde på nya marknader. Deltagarna i samprojekten utgörs av tillväxtföretag, företag som befinner sig i kommersialiseringsskedet efter produktutvecklingsskedet, nya och innovativa nätverk av företag samt andra företagsgrupper. Understöden riktas särskilt till samprojekt inom miljöaffärsverksamheten och branscher för ren teknologi samt till utbildningsexporten och till innovativa nya projekt inom högteknologibranscher. Dessutom kan deltagarna vara aktörer inom kreativa branscher eller aktörer som skapar nya innovationer och utvecklar och skapar nya mångsidiga tjänster inom bioteknologi eller hälso- och välfärdsteknologi.

Särskilda målländer där projekt genomförs i är BRICS-länderna Ryssland, Kina, Indien, Brasilien och Sydafrika. I företagens traditionella exportländer i Europa satsar man i huvudsak enbart på nya öppningar. Särskild vikt fästs vid branscher som är föremål för betydande strukturella förändringar

Samhälleliga verkningar

  2013
utfall
2014
uppskattning
2015
uppskattning
       
Affärskompetensen och internationaliseringsfärdigheterna vid små och medelstora företag stärks      
— Antal företag som deltar i strategiska spetsprojekt som stöds av ministeriet, st. 190 150 120

Verksamhetens resultat

  2013
utfall
2014
uppskattning
2015
uppskattning
       
Företag som deltar i samprojekt, st. 1 749 1 200 1 000
Små och medelstora företags andel av understöden för samprojekt, % 73 85 87
Antalet genomförda enskilda samprojekt, st. 393 330 300

Produktion och kvalitetsledning

  2013
utfall
2014
uppskattning
2015
uppskattning
       
Antal anmälningar, st. 331 340 350
Antal positiva beslut, st. 263 220 200
Behandlingstid, mån. 1—2 mån. 1—2 mån. 1—2 mån.
Antal exportnätverksprojekt och partnerskapsprogram som riktar sig till små och medelstora företag, st. 70 40 30
Deltagande i internationella utställningar 108 90 80

Utgifter för staten som förbindelser och avtal i anslutning till användningen av fullmakter föranleder (1 000 euro)

  2015 2016 2017 2018 Sammanlagt
fr.o.m.
2015
           
Förbindelser som ingåtts före år 2015 7 668 3 400 1 580 752 13 400
Förbindelser år 2015 6 850 1 467 978 491 9 786
Utgifter sammanlagt 14 518 4 867 2 558 1 243 23 186

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

   
Justeringar av det anslag som står till förfogande för betalning 107
Minskningar av utbetalningar av tidigare fullmaktsökningar (IV tilläggsbudget 2010, budget 2011, III tilläggsbudget 2012, tilläggsbudget 2013, III tilläggsbudget 2013) -1 400
Sparbeslut -4 704
Sammanlagt -5 997

2015 budget 14 518 000
2014 I tilläggsb. -1 700 000
2014 budget 20 515 000
2013 bokslut 15 977 000