Hoppa till innehåll
Innehållsförteckning
   Siffertabell
     Allmänt
     Inkomstposter
     Anslag
       21. Riksdagen
       23. Statsrådets kansli
         01. Förvaltning
         60. Energipolitik
         70. Integration

Statsbudgeten 2015

42. Utveckling av innovationskluster (reservationsanslag 3 år)PDF-versio

Under momentet beviljas 9 800 000 euro.

Anslaget får användas

1) för genomförandet av programmet Innovativa städer, inbegripet åtgärder som vidtas av kommuner, samkommuner, allmännyttiga samfund samt statens ämbetsverk och inrättningar

2) för utvecklingsåtgärder som stöder innovationskluster och lokal och regional innovationsverksamhet.

Anslaget får också användas till konsumtionsutgifter.

I fråga om överföringsutgifterna budgeteras anslaget enligt principen om betalningsbeslut.

Förklaring:Målet för programmet Innovativa städer (INKA) är att stödja synergin mellan de nationella och regionbaserade åtgärderna inom innovationspolitiken i syfte att skapa internationellt attraktiva innovationskluster. Eftersom programmet baserar sig på lokala åtgärder och förenar de nationella och regionala resurserna och åtgärderna kompletterar det under perioden 2014—2020 andra instrument inom innovationspolitiken.

Programmet stöder stadsregionernas specialisering inom sina starka områden och ackumuleringen av internationellt betydande kompetens genom att sporra klustren till strategiska val av prioriteringar och ett brett samarbete mellan den offentliga sektorn och näringslivet. Kompetensbaserad ny affärsverksamhet främjas genom tidsenliga utvecklingsmiljöer, pionjärmarknader samt genom effektivt nationellt och internationellt nätverkande. Ett av målen för programmet är att utnyttja stora investeringar i stadsregionerna som test- och demonstrationsmiljöer för innovationer.

För programmet har man fastställt fem tematiska fokusområden: hållbara energilösningar, bioekonomi, cybersäkerhet, hälsan i framtiden samt smart stad och industri i förnyelse. De tolv största stadsregionerna har utsetts att genomföra programmet.

Avsikten är att anslaget ska användas för genomförandet av utvecklingsprojekten inom programmet Innovativa städer på de grunder som närmare bestäms genom förordning av statsrådet.

Anslaget under momentet får också användas för utvecklingsåtgärder som stöder innovationskluster och lokal och regional innovationsverksamhet.

Samhälleliga verkningar
  • — I innovationsklustren uppkommer ny kompetensorienterad, internationellt konkurrenskraftig affärsverksamhet som baserar sig på samarbete mellan näringslivets och den offentliga sektorns aktörer
  • — Urbana miljöer görs till attraktiva test- och utvecklingsplattformer för innovationer.
  • — Integreringen av innovationsaktörer i nationella och globala innovations- och värdenätverk stärks.

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

   
INKA-programmet (överföring från moment 32.20.40) 4 000
Nationella tjänster inom ramen för INKA-programmet (överföring till moment 32.20.06) -500
Startup-huset (bortfall av en post av engångsnatur) -300
Sparbeslut -4 000
Sammanlagt -800

2015 budget 9 800 000
2014 budget 10 600 000
2013 bokslut 7 600 000