Hoppa till innehåll
Innehållsförteckning
   Siffertabell
     Allmänt
     Inkomstposter
     Anslag
       21. Riksdagen
       23. Statsrådets kansli
         01. Förvaltning
         60. Energipolitik
         70. Integration

Statsbudgeten 2015

41. Statsunderstöd för att främja företagens internationalisering och tillväxt (reservationsanslag 3 år)PDF-versio

Under momentet beviljas 49 342 000 euro.

Anslaget får användas i enlighet med statsrådets förordning om allmänt understöd till sammanslutningar som främjar utrikeshandeln, näringspolitiken och företags internationalisering (1301/2010) som allmänt understöd

1) för sammanslutningar med anknytning till arbets- och näringsministeriets verksamhetsområde som främjar näringspolitiken och för utveckling och produktion av tjänster för små och medelstora företag

2) till att producera grundläggande rådgivning, sakkunnigtjänster och företags utvecklingstjänster som tillhandahålls av sammanslutningar som främjar internationell affärsverksamhet

3) för turistfrämjande verksamhet

4) för främjande av utländska investeringar i Finland.

Anslaget får dessutom användas som allmänt understöd

1) för standardiseringsverksamhet

2) för skötseln av uppgifterna på nationell nivå inom det nordiska miljömärkningssystemet.

Anslaget får användas som specialunderstöd

1) för finansiering av statsbidragssammanslutningars, offentliga sammanslutningars och andra sammanslutningars projekt

2) för tjänster och verksamhet inom ramen för Team Finland som främjar företagens internationella affärsverksamhet samt investeringar och turism i Finland

3) för genomförandet av ett treårigt program som stimulerar små och medelstora företags internationella affärsverksamhet, turism och utländska investeringar

4) för finansiering av Finlands verksamhet inom nätverket Enterprise Europe Network.

Upprätthållandet av nätverket av exportcentra och de sakkunnigtjänster som främjar internationell affärsverksamhet är funktioner som kan finansieras till det fulla kostnadsbeloppet. Dessutom kan för kostnaderna för att främja turism och utländska investeringar och för att effektivisera nyttiggörandet av formgivning i näringsverksamheten samt för att utveckla företagstjänster, på grund av att servicen i fråga kan jämställas med en kollektiv nyttighet, allmänt understöd beviljas till ett belopp som motsvarar det fulla kostnadsbeloppet. I särskilda fall kan även för åtgärder som främjar tjänster för små och medelstora företag, företagsverksamheten inom de kreativa branscherna samt den kreativa ekonomin på grund av åtgärdernas samhälleliga effekter och goda resultat beviljas statsunderstöd till ett belopp som motsvarar det fulla kostnadsbeloppet. Också tjänster och verksamhet inom ramen för Team Finland och genomförandet av det treåriga programmet för att stimulera små och medelstora företags internationella affärsverksamhet, turism och utländska investeringar kan på grund av de samhälleliga effekterna och goda resultaten finansieras till ett belopp som motsvarar det fulla kostnadsbeloppet.

Anslaget budgeteras enligt principen om betalningsbeslut.

Förklaring:Allmänt understöd kan beviljas för Finpro rf:s sakkunnig-, rådgivnings- och kontaktskapande tjänster samt för kostnaderna för upprätthållandet av nätverket av exportcentra som lyder under Finpro. Inom den turistfrämjande verksamheten samordnas åtgärder som stärker bilden av Finland som turistland. Dessutom stimuleras exporten av och efterfrågan på turismprodukter genom gemensam marknadsföring tillsammans med aktörerna samt genom stöd för produktutveckling. När det gäller anskaffning av investeringar betonas kunskapsintensiva branscher, produktion med högt mervärde, investeringar i forskning, utveckling och innovationer samt investeringarnas sysselsättningsverkningar.

Allmänt understöd kan också användas för produktion av internationaliseringstjänster. Allmänt understöd för främjande av internationalisering inom de kreativa branscherna riktas till främjande av kännedomen om och efterfrågan på finländsk musik, den finländska filmbranschen och den finländska audiovisuella branschen i världen. Den primära uppgiften för sammanslutningar som främjar internationell affärsverksamhet är att tillhandahålla tjänster för de finländska företagen och näringslivet både i och utanför Finland som en del av nätverket Team Finland.

Specialunderstödet kan användas för Team Finland-verksamhet för att skaffa utländska investeringar till Finland, för Team Finland-verksamhet för att främja internationell affärsverksamhet samt för genomförandet av det treåriga program som ska stimulera företagens internationella affärsverksamhet, turism och utländska investeringar. Nätverket Team Finland för samman de statsfinansierade aktörerna och gör det möjligt att genomföra de funktioner och tjänster som hör till verksamhetsfältet på ett kundorienterat och innovativt sätt i ett samarbete mellan staten och privata aktörer.

Inom ramen för det treåriga programmet för att stimulera små och medelstora företags internationalisering, turism och utländska investeringar kan man införa nya och flexibla verksamhetsmodeller och genomföra snabba försök i syfte att stödja internationalisering och omstrukturering av verksamheten hos finska företag exempelvis på nya tillväxtområden som cleantech, bioekeonomi och naturresursekonomi, affärsverksamhet i Arktis och de möjligheter som öppnas genom digitalisering, samt främja anskaffningen av nya investeringar till Finland med särskild tyngdpunkt på investeringar i forskning, utveckling och innovationer som stärker det finländska kunnandet.

Effektivitet

  2013
utfall
2014
mål
2015
mål
       
Företagen internationaliseras och bildar nätverk och deras kunskaper i internationell affärsverksamhet fördjupas      
— Antal kunder hos Finpros rådgivningstjänst (st.) 1 832 1 300 1 500
Inkomsterna från turismen ökar      
— Med export likställda inkomster från utländsk turism (inkl. transportinkomster, mn euro) 4 200 4 425 4 800
Utländska investeringar skapar ekonomisk tillväxt, ökar antalet arbetsplatser och stärker kunskapsunderlaget      
— Utländska investeringars sysselsättningsskapande effekt (antalet arbetsplatser) 591 600 630
— Utländska investeringars ekonomiska betydelse (mn euro) 416 450 470
Standardisering stöder utvecklandet och kommersialiseringen av nya teknologier och marknader      
— Antal arbetsobjekt på nya områden 1 258 1 350 1 430
Konsumtionen inriktas på miljösparande produkter och tjänster och antalet finländska företag som förbinder sig till att vara ansvarsfulla ökar      

Beräknad användning av anslaget (euro)

   
Globala internationaliseringstjänster, främjande av utländska investeringar och turism 32 240 000
Treårigt program för att främja företagens internationalisering och utländska investeringar 5 000 000
Team Finland-verksamhet för att främja internationalisering och utländska investeringar 9 000 000
Främjande av företagande och de kreativa branscherna 1 772 000
Standardiseringsverksamhet 1 330 000
Sammanlagt 49 342 000

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

   
Bortfall av poster av engångsnatur -2 425
EEN-programmet (överföring från moment 32.20.40) 500
Mervärdesskatteutgifter (överföring från moment 32.01.29) 1 300
Omfördelning av inbesparingar av näringsunderstöd (regeringsprogr.) inom huvudtiteln 300
Regeringens tillväxtsatsningar 20 000
Samordning inom ramen för Team Finland (överföring till moment 23.01.01) -1 000
Statsunderstöd för turistfrämjande verksamhet (överföring från moment 32.20.(07)) 10 030
Uppfinningsverksamhet (överföring till moment 32.30.45) -750
Omfördelning -1 000
Sparbeslut -5 000
Nivåförändring 750
Sammanlagt 22 705

Momentets rubrik har ändrats.


2015 budget 49 342 000
2014 II tilläggsb. 6 300 000
2014 I tilläggsb. 29 000 000
2014 budget 26 637 000
2013 bokslut 36 122 000