Hoppa till innehåll
Innehållsförteckning
   Siffertabell
     Allmänt
     Inkomstposter
     Anslag
       21. Riksdagen
       23. Statsrådets kansli
         01. Förvaltning
         60. Energipolitik
         70. Integration

Statsbudgeten 2015

06. Omkostnader för Innovationsfinansieringsverket Tekes (reservationsanslag 3 år)PDF-versio

Under momentet beviljas ett nettoanslag på 40 362 000 euro.

Anslaget får även användas

1) till att förbättra lönsamheten och effektiviteten i projekt- och programverksamhet samt aktiveringsverksamheten

2) till omkostnaderna för prognostiseringsnätverket Team Finland och för utvecklande och genomförande av prognosmodellen.

Förklaring:Innovationsfinansieringsverket Tekes främjar utvecklingen av industrin och tjänsterna genom teknologi, innovationer och tillväxtfinansiering. Detta förnyar näringarna, höjer förädlingsvärdet, förbättrar produktiviteten och arbetslivskvaliteten, ökar exporten samt skapar sysselsättning och välfärd. Resultaten nås genom kundernas forsknings-, utvecklings- och innovationsverksamhet som Tekes uppmuntrar genom finansiering och anknytande service. Till Tekes kunder hör utan branschbegränsningar företag av olika storlek samt forskningsorganisationer och offentliga organisationer.

I samband med beredningen av budgetpropositionen ställer arbets- och näringsministeriet preliminärt upp följande resultatmål för Tekes för 2015:

Effektivitet

  2013
utfall
2014
uppskattning
2015
mål
       
Produktiviteten och den internationella affärsverksamheten ökar och näringslivet förnyas särskilt med hjälp av radikala innovationer och sektorsövergripande innovationsverksamhet      
Unga företag med snabb tillväxt      
— Antalet unga företag med finansiering 499 440 440
— Företagens prognostiserade omsättning/Tekes finansiering, koefficient 30 23 23
— Företagens realiserade/prognostiserade omsättning, koefficient 0,98 1 1
Tillväxtföretag som internationaliseras      
— Prognostiserad omsättning för utvecklade affärsverksamheter/Tekes finansiering, koefficient 19 19 19
— Realiserad/prognostiserad omsättning för utvecklade affärsverksamheter, koefficient 0,56 1 1
Offentliga forskningsorganisationer      
— Antalet användare av resultaten av nätverkade projekt 15,2 12 12
       
Bättre kompetens och starkare nätverk möjliggör en framgångsrik innovationsverksamhet      
Tillväxtföretag som internationaliseras      
— Nyhetsvärde för finansierade projekt (index 0—100) 79 80 80
— Andelen internationell affärsverksamhet av företagens omsättning 48 49 50
Storbolag      
— Tekes-penningflöde inom stora bolag, % 95 80 80
— Stora bolags nätverksbildning i Tekes-projekt totalt, % 201 170 170
Offentliga forskningsorganisationer      
— Andelen internationella samprojekt (% av alla projekt) 86 85 85
       
Verksamheten resulterar i tjänster, produkter och processer som förbättrar människornas och miljöns välstånd      
Specialteman som gäller flera kundsegment      
— Antalet anställda som drar nytta arbetsorganisationernas utvecklingsprojekt, st. 10 864 12 000 12 000
— Andelen cleantech av Tekes-finansieringen (%) - 33 33
— Antalet innovationer som direkt främjar nationella energi- och miljömål 606 500 520

I arbetet med att nå Tekes resultatmål deltar förutom Tekes egen personal också den personal som vid närings-, trafik- och miljöcentralerna sköter Tekes-uppgifter. I fråga om detta har resurser budgeterats under moment 32.01.02. I syfte att nå resultatmålen används också anslagen och fullmakterna under moment 32.20.40, 32.20.42, 32.20.83 och 32.20.89. Genom fullmakterna finansierar Tekes egna program, program och projekt för de strategiska centren för spetskompetens samt riskfyllda forsknings-, utvecklings- och innovationsprojekt som huvudsakligen genomförs 2015—2018.

Uppnåendet av effektmålen för Tekes följs i första hand upp genom effektivitetsbedömningar som görs med tre års mellanrum samt genom indikativa uppföljningsmätare som publiceras årligen.

Funktionell effektivitet

  2013
utfall
2014
mål
2015
mål
       
Verksamhetens resurshållning      
De totala kostnaderna för finansierings- och kundrelationsarbetet/beviljad finansiering, % 4,2 < 5,0 < 5,0
Produktivitet      
Värdet av projekt som inleds, mn euro/årsv. 3,3 > 2,7 > 2,7

Produktion och kvalitetsledning

  2013
utfall
2014
mål
2015
mål
       
Serviceförmåga och kvalitet      
Prestationer      
— Små och medelstora företags andel av företagsfinansieringen, % 67 > 60 > 60
Kundrespons på Tekes verksamhet, allmän bedömning (1—5) 4,0 > 4,0 > 4,0
Handläggningstider för de viktigaste prestationerna      
— Handläggningstid för ny ansökan om finansiering till små och medelstora företag, dagar 57 < 59 < 59
— Handläggningstid för ny ansökan om finansiering till storbolag, dagar 69 < 70 < 70
— Handläggningstid för anhållan om utbetalning samt rapport för små och medelstora företag, dagar 22 < 21 < 21
— Rättelseyrkanden/överklagbara beslut, % 0,5 < 0,6 < 0,6

Hantering och utveckling av mänskliga resurser

  2013
utfall
2014
mål
2015
mål
       
Utvecklingen av årsverken 285 290 290
Arbetstillfredsställelse totalt (1—5) 3,5 3,5 > 3,5

Beräknad användning av anslaget (euro)

   
Projekt- och programverksamhet 7 340 000
Omkostnader 33 022 000
Sammanlagt 40 362 000

Utgifter för och inkomster av verksamheten (1 000 euro)

  2013
utfall
2014
ordinarie
budget

2015
budgetprop.
       
Bruttoutgifter 43 090 41 884 40 662
Bruttoinkomster 516 600 300
Nettoutgifter 42 574 41 284 40 362
       
Poster som överförs      
— överförts från föregående år 20 223    
— överförts till följande år 18 288    

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

   
Bortfall av ett tillägg av engångsnatur (Team Finland) -400
Den nationella samordningen av fusionsforskningen (överföring till moment 32.20.49) -160
Nationella tjänster inom ramen för INKA-programmet (överföring från moment 32.20.42) 500
Den inbesparing som motsvarar indexhöjningen av hyresutgifterna -57
Finansiellt instrument för strategisk forskning (överföring till moment 29.40.54) -143
Indexhöjning av hyresutgifterna 29
Löneglidningsinbesparing -53
Lönejusteringar 111
Produktivitetsinbesparing i omkostnaderna -204
Utgiftsbesparing som gäller IT-kostnader inom den offentliga förvaltningen, II periodisering (regeringsprogr.) -68
Ytterligare besparing i omkostnaderna -477
Sammanlagt -922

2015 budget 40 362 000
2014 I tilläggsb. -160 000
2014 budget 41 284 000
2013 bokslut 40 639 000