Hoppa till innehåll
Innehållsförteckning
   Siffertabell
     Allmänt
     Inkomstposter
     Anslag
       21. Riksdagen
       23. Statsrådets kansli
         01. Förvaltning
         60. Energipolitik
         70. Integration

Statsbudgeten 2015

(05.) Mätteknikcentralens omkostnader (reservationsanslag 2 år)PDF-versio

Förklaring:Det föreslås att momentet slopas i budgeten.

Statsrådet antog den 5 september 2013 ett principbeslut om en totalreform av statens forskningsinstitut och forskningsfinansiering. Enligt principbeslutet slås Teknologiska forskningscentralen VTT (VTT) och Mätteknikcentralen (MIKES) samman och den enhet som bildas bolagiseras. Som ett led i reformen kommer Mätteknikcentralens ackrediteringsenhet (FINAS) att omplaceras och bli en del av Säkerhets- och kemikalieverket (Tukes).

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

   
Ackrediteringstjänsten FINAS (överföring till moment 32.40.05) -420
Statsunderstöd för VTT Ab:s verksamhet (överföring till moment 32.20.49) -5 447
Finansiellt instrument för strategisk forskning (överföring till moment 29.40.54) -35
Löneglidningsinbesparing -12
Lönejusteringar 32
Statsrådets utrednings- och forskningsverksamhet (överföring till moment 23.01.22) -19
Stärkande av den rättspolitiska forskningen (överföring till moment 29.40.50) -4
Utgiftsbesparing som gäller IT-kostnader inom den offentliga förvaltningen, II periodisering (regeringsprogr.) -29
Sammanlagt -5 934

2014 budget 5 934 000
2013 bokslut 5 965 000