Hoppa till innehåll
Innehållsförteckning
   Siffertabell
     Allmänt
     Inkomstposter
     Anslag
       21. Riksdagen
       23. Statsrådets kansli
         01. Förvaltning
         60. Energipolitik
         70. Integration

Statsbudgeten 2015

01. Geologiska forskningscentralens omkostnader (reservationsanslag 2 år)PDF-versio

Under momentet beviljas ett nettoanslag på 36 098 000 euro.

Anslaget får även användas

1) till betalning av internationella medlemsavgifter

2) till betalning av utgifter som gäller självfinansieringsandelen i projekt som ska genomföras med stöd ur EU:s fonder.

Förklaring:Geologiska forskningscentralen (GTK) har till uppgift att producera och distribuera geologisk information som främjar en kontrollerad och bärkraftig markanvändning. Målet för forskningscentralens verksamhet är att med hjälp av kunskap, kompetens och innovationer främja näringslivets och regionernas konkurrenskraft och stödja planeringen och verkställandet av samhällspolitiken. Forskningscentralen utvecklas som ett nationellt geodatacenter med toppexpertis på europeisk nivå inom forskningen i mineraltillgångar, bokföringen av dem och ett hållbart utnyttjande av dem.

I samband med beredningen av budgetpropositionen ställer arbets- och näringsministeriet preliminärt upp följande resultatmål för Geologiska forskningscentralen för 2015:

Effektivitet
  • — Gruv- och utvinningsindustrin och samhällenas råvaruförsörjning stärks som en vital del av ekonomin för hållbar utveckling.
  • — Förutsättningarna för hållbara energilösningar och markanvändningsplaneringen förbättras.
  • — Geoinformation som en dellösning i fråga om utmaningarna för samhället och den globala utvecklingen.

Verksamhetens resultat

  2013
utfall
2014
mål
2015
mål
       
Funktionell effektivitet      
Resultatområdenas andel av kostnaderna, %      
— mineraltillgångar och råvaruförsörjning 59,2 57 57
— energiförsörjning och miljö 20,1 22 22
— markanvändning och byggande 20,7 21 21
       
Produktion och kvalitetsledning      
Rapporterade råvaruundersökningar i berggrunden      
— prognoser och nya tolkningar som gäller malmpotentialen, st. - 3 3
— övriga rapporter och utredda ämnen, st. - 20 20
Kartläggning av torvtillgångar      
— kartlagd torvmarksareal, km2 285 300 300
— rapporterad tekniskt utvinnbar torvvolym, TWh 68 50 50
Regionala stenmaterialsutredningar, st. 1 1 1
Geologiska strukturundersökningar av grundvattensområden, st. 17 18 18
Maringeologisk kartläggning      
— kartlagd areal, km2 650 500 500
Publicering      
— internationella, vetenskapligt granskade publikationer, st. 52 50 55
Serviceförmåga och kvalitet      
— interna auditeringar, st. 8 10 10

Hantering och utveckling av mänskliga resurser

  2013
utfall
2014
mål
2015
mål
       
Utvecklingen av årsverken 589 575 555
Arbetstillfredsställelse totalt (1—5) 3,44 3,5 3,5

Utgifter för och inkomster av verksamheten (1 000 euro)

  2013
utfall
2014
ordinarie
budget

2015
budgetprop.
       
Bruttoutgifter 52 296 46 974 45 098
Bruttoinkomster 11 898 9 000 9 000
Nettoutgifter 40 398 37 974 36 098
       
Poster som överförs      
— överförts från föregående år 2 637    
— överförts till följande år 1 553    

Kostnadsmotsvarighetskalkyl för den avgiftsbelagda verksamheten (1 000 euro)

  2013
utfall
2014
ordinarie
budget

2015
budgetprop.
       
Intäkter av den avgiftsbelagda verksamheten      
— intäkter av försäljningen av prestationer 7 221 6 500 6 500
— övriga intäkter 90 - -
Intäkter sammanlagt 7 311 6 500 6 500
       
Totala kostnader för den avgiftsbelagda verksamheten      
— särkostnader 4 968 4 600 4 600
— andel av samkostnaderna 1 658 1 445 1 445
Kostnader sammanlagt 6 626 6 045 6 045
       
Kostnadsmotsvarighet (intäkter - kostnader) 685 455 455
Kostnadsmotsvarighet, % 110 108 108

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

   
Produktivitetsavdrag (det gamla produktivitetsprogrammet) -942
Den inbesparing som motsvarar indexhöjningen av hyresutgifterna -51
Finansiellt instrument för strategisk forskning (överföring till moment 29.40.54) -177
Indexhöjning av hyresutgifterna 48
Löneglidningsinbesparing -69
Lönejusteringar 171
Produktivitetsinbesparing i omkostnaderna -184
Statsrådets utrednings- och forskningsverksamhet (överföring till moment 23.01.22) -98
Stärkande av den rättspolitiska forskningen (överföring till moment 29.40.50) -20
Utgiftsbesparing som gäller IT-kostnader inom den offentliga förvaltningen, II periodisering (regeringsprogr.) -127
Ytterligare besparing i omkostnaderna -427
Sammanlagt -1 876

2015 budget 36 098 000
2014 budget 37 974 000
2013 bokslut 39 314 000