Statens budgetpropositioner
 


  Startsida  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Tidigare budgetar 

  Anvisningar  

Finansministeriet    Suomi    
 
Innehållsförteckning
 REGERINGENS PROPOSITION TILL RIKSDAGEN OM STATSBUDGETEN FÖR 2015
   Allmän motivering
   Siffertabell
   Detaljmotivering
     Allmänt
     Inkomstposter
     Anslag
       21. Riksdagen
       22. Republikens president
       23. Statsrådets kansli
       24. Utrikesministeriets förvaltningsområde
       25. Justitieministeriets förvaltningsområde
       26. Inrikesministeriets förvaltningsområde
       27. Försvarsministeriets förvaltningsområde
       28. Finansministeriets förvaltningsområde
       29. Undervisnings- och kulturministeriets förvaltningsområde
       30. Jord- och skogsbruksministeriets förvaltningsområde
       31. Kommunikationsministeriets förvaltningsområde
       32. Arbets- och näringsministeriets förvaltningsområde
         01. Förvaltning
              01. Arbets- och näringsministeriets omkostnader
              02. Närings-, trafik- och miljöcentralernas omkostnader
              20. Civiltjänst
              21. Produktivitetsanslag för arbets- och näringsministeriets förvaltningsområde
              29. Mervärdesskatteutgifter för arbets- och näringsministeriets förvaltningsområde
              60. Överföringar till förvaltningsområdets fonder
              66. Medlemsavgifter och finansiella bidrag till internationella organisationer
         20. Närings- och innovationspolitik
         30. Sysselsättnings- och företagsamhetspolitik
         40. Företagens omvärld, marknadsreglering och arbetslivet
         50. Regionutveckling och strukturfondspolitik
         60. Energipolitik
         70. Integration
       33. Social- och hälsovårdsministeriets förvaltningsområde
       35. Miljöministeriets förvaltningsområde
       36. Räntor på statsskulden

Statsbudgeten 2015

02. Närings-, trafik- och miljöcentralernas omkostnader (reservationsanslag 2 år)PDF-versio

Under momentet beviljas ett nettoanslag på 209 207 000 euro.

Anslaget får även användas

1) till betalning av utgifter som föranleds av eurorådgivningscentralerna och av uppgifter av projektnatur vid Innovationsfinansieringsverket Tekes inbegripet utveckling av personalens kompetens

2) till betalning av utgifter för skötseln av fastigheter som staten besitter i enlighet med lagen om renskötsellägenheter, naturnäringslagen, skoltlagen och den lagstiftning som föregick lagen om gårdsbruksenheter

3) till betalning av utgifter som gäller självfinansieringsandelen i projekt som genomförs med stöd ur EU:s fonder

4) för utveckling och underhåll av portalen FöretagsFinland

5) till betalning av utgifter som föranleds av uppgifter som främjar uppfinningsverksamheten samt för skaffande av de utredningar om uppfinningar som ska göras.

Förklaring: I samband med beredningen av budgetpropositionen ställer de styrande ministerierna (inrikesministeriet, undervisnings- och kulturministeriet, kommunikationsministeriet, jord- och skogsbruksministeriet, arbets- och näringsministeriet och miljöministeriet) preliminärt för närings-, trafik- och miljöcentralerna upp följande resultatmål för verksamheten för 2015:

Effektivitet

 2013
utfall
2014
mål
2015
mål
    
Regionernas livskraft   
— sysselsättningsgraden (%, minst)68,57069
— arbetslöshetsgraden (%, högst)8,27,98,3
— skicket på livligt trafikerade vägar (% av vägnätet som är i dåligt skick, högst)6,56,04,2
— befolkningsandel som bor på områden med en befolkningstäthet på minst 20 inv./ha av stadsregionens befolkning (%)-64,166,5
— andel bostadslägenheter som byggts inom detaljplaneområde av de lägenheter som byggts inom hela den större stadsregionen (%)-9289
— mängd biologiskt nedbrytbart kommunalt avfall på avstjälpningsplatser (1 000 t/år) 600600425
— jordbrukets fosforbalans (kg/ha)-< 3,8< 5,0
— jordbrukets kvävebalans (kg/ha)-< 46< 46
— antal naturskyddsområden (1 000 ha)-3 0103 075
    
Näringslivets framgångsfaktorer   
— andelen verksamhetsställen som haft rekryteringsproblem (%, högst) 282926
— näringslivets tillfredsställelse med transporterna (skalan 1—5)3,93,94,0
    
Befolkningens välbefinnande   
— arbetslöshetsgrad bland personer under 25 år (%, högst)19,915,615
Medborgarnas tillfredsställelse med resornas smidighet (skalan 1—5, allmän tillfredsställelse)3,23,73,4
— flyktingar som placerats i kommuner (antal)1 1962 0002 000
— arbetslöshetsgraden bland utlänningar (%, högst)28,417,920
— andel aktörer inom livsmedelskedjan som uppfyller kraven i bestämmelserna (%, minst)-9595
— olyckor som lett till personskador (antal)2 745< 2 880< 2 797

Utöver de preliminära effektmål som de styrande ministerierna gemensamt ställer upp ska NTM-centralerna i sin verksamhet beakta de effektmål som varje styrande ministerium ställer upp i motiveringen till huvudtiteln och kapitlen till den del som NTM-centralerna utför uppgifter inom förvaltningsområdet i fråga.

Verksamhetens resultat

 2013
utfall
2014
mål
2015
mål
    
Bindningar för fullmakter som anvisats NTM-centralerna (%)   
— ERUF-bindningar76100100
— ESF-bindningar97100100
Betalningar för NTM-centralernas bindningar (%)   
— ERUF-betalningar6795100
— ESF-betalningar8095100
Genomförandegraden för tillsynen över jordbruksstöd100100100
Övergripande tillfredsställelse hos NTM-centralernas intressentgrupper (1—5)3,6-3,6

Hantering och utveckling av mänskliga resurser

 2013
utfall
2014
mål
2015
mål
    
Utvecklingen av årsverken3 9963 9073 578
Arbetstillfredsställelse totalt (1—5)3,4-> 3,4

Utgifter för och inkomster av verksamheten (1 000 euro)

 2013
utfall
2014
ordinarie
budget
2015
budgetprop.
    
Bruttoutgifter282 044276 897275 207
Bruttoinkomster62 53261 00066 000
Nettoutgifter219 512215 897209 207
    
Poster som överförs   
— överförts från föregående år19 697  
— överförts till följande år15 389  

Kostnadsmotsvarighetskalkyl för den avgiftsbelagda verksamheten (1 000 euro)

 2013
utfall
2014
ordinarie
budget
2015
budgetprop.
    
Offentligrättsliga prestationer   
Intäkter av den avgiftsbelagda verksamheten   
— intäkter av försäljningen av prestationer9 0998 00012 000
— övriga intäkter-1--
Intäkter sammanlagt9 0988 00012 000
    
Totala kostnader för den avgiftsbelagda verksamheten   
— särkostnader5 4897 0009 300
— andel av samkostnaderna 3 4723 0004 000
Kostnader sammanlagt 8 96110 00013 300
    
Kostnadsmotsvarighet (intäkter - kostnader)137-2 000-1 300
Kostnadsmotsvarighet, %1028090

Kostnadsmotsvarighetskalkyl för den samfinansierade verksamheten (1 000 euro)

 2013
utfall
2014
ordinarie
budget
2015
budgetprop.
    
Intäkter av den samfinansierade verksamheten   
— finansiering från andra statliga ämbetsverk32 07735 00032 000
— finansiering från EU399300300
— annan finansiering utanför statsförvaltningen39--
— övriga intäkter från den samfinansierade verksamheten3 4852 5003 500
Intäkter sammanlagt36 00037 80035 800
    
Totala kostnader för projekt42 06444 00042 000
    
Självfinansieringsandel (intäkter - kostnader)-6 064-6 200-6 200
Självfinansieringsandel, %868685

Genom närings-, trafik- och miljöcentralerna styrs finansiering från följande moment i budgeten: 30.10.41, 51, 61 och 62, 30.20.43, 30.40.20, 31, 51, 62 och 77, 31.10.20, 50 och 76, 31.30.63 och 64, 32.30.44, 45, 51 och 64, 32.50.64, 32.60.40, 32.70.30, 33.20.31 och 52, 35.10.21, 22, 61 och 63 samt 35.20.64.

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

  
Effektivisering av regionförvaltningen (regeringsprogr.)-2 500
Produktivitetsavdrag (det gamla produktivitetsprogrammet)-5 535
Valtori (överföring till moment 28.40.01)-865
Valtori (överföring till moment 28.40.02)-546
Överföring från moment 28.40.01 (0,5 årsv.)39
Övriga utgifter i samband med överföring av personal (överföring från moment 32.01.20)144
Den inbesparing som motsvarar indexhöjningen av hyresutgifterna-294
Indexhöjning av hyresutgifterna201
Koncentrering av statens skadeståndsverksamhet (överföring till moment 28.50.50)-20
Löneglidningsinbesparing-477
Lönejusteringar1 716
Produktivitetsinbesparing i omkostnaderna-1 053
Sparbeslut-1 000
Nivåförändring3 500
Sammanlagt-6 690

2015 budget209 207 000
2014 I tilläggsb.-1 152 000
2014 budget215 897 000
2013 bokslut215 204 000