Statens budgetpropositioner
 


  Startsida  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Tidigare budgetar 

  Anvisningar  

Finansministeriet    Suomi    
 
Innehållsförteckning
 REGERINGENS PROPOSITION TILL RIKSDAGEN OM STATSBUDGETEN FÖR 2015
   Allmän motivering
   Siffertabell
   Detaljmotivering
     Allmänt
     Inkomstposter
     Anslag
       21. Riksdagen
       22. Republikens president
       23. Statsrådets kansli
       24. Utrikesministeriets förvaltningsområde
       25. Justitieministeriets förvaltningsområde
       26. Inrikesministeriets förvaltningsområde
       27. Försvarsministeriets förvaltningsområde
       28. Finansministeriets förvaltningsområde
       29. Undervisnings- och kulturministeriets förvaltningsområde
       30. Jord- och skogsbruksministeriets förvaltningsområde
       31. Kommunikationsministeriets förvaltningsområde
       32. Arbets- och näringsministeriets förvaltningsområde
         01. Förvaltning
              01. Arbets- och näringsministeriets omkostnader
              02. Närings-, trafik- och miljöcentralernas omkostnader
              20. Civiltjänst
              21. Produktivitetsanslag för arbets- och näringsministeriets förvaltningsområde
              29. Mervärdesskatteutgifter för arbets- och näringsministeriets förvaltningsområde
              60. Överföringar till förvaltningsområdets fonder
              66. Medlemsavgifter och finansiella bidrag till internationella organisationer
         20. Närings- och innovationspolitik
         30. Sysselsättnings- och företagsamhetspolitik
         40. Företagens omvärld, marknadsreglering och arbetslivet
         50. Regionutveckling och strukturfondspolitik
         60. Energipolitik
         70. Integration
       33. Social- och hälsovårdsministeriets förvaltningsområde
       35. Miljöministeriets förvaltningsområde
       36. Räntor på statsskulden

Statsbudgeten 2015

01. Arbets- och näringsministeriets omkostnader (reservationsanslag 2 år)PDF-versio

Under momentet beviljas ett nettoanslag på 53 109 000 euro.

Anslaget får även användas

1) för ett pris för offentliggörande av konsumentinformation

2) till bidrag i anslutning till verksamheten vid rådgivningsenheten för offentlig upphandling

3) till betalning av överföringsutgifter som föranleds av projekt som finansieras med medel från EU:s SOLID-fond.

I fråga om överföringsutgifterna budgeteras anslaget enligt principen om betalningsbeslut.

Förklaring: I samband med beredningen av budgetpropositionen ställs följande resultatmål preliminärt upp för ministeriets verksamhet för 2015:

Verksamhetens resultat

 2013
utfall
2014
mål
2015
mål
    
Produktion och kvalitetsledning   
Arbets- och näringsministeriet   
Regeringspropositioner (st.)281510
— Till riksdagen inom utlovad sessionsperiod (%)70> 80> 80
— Ändringar i riksdagen på grund av författningstekniska eller språkliga brister (%)2,800
Statsrådsförordningar (st.)403020
Genomförandeunderskott för direktiv som omfattas av lagstiftningen för den inre marknaden (%)0,8< 1,0< 1,0
Utbildnings- och utvecklingscentret Salmia   
Antal personer som deltagit i utbildning och utvecklingsverksamhet3 2782 5002 500

Fördelningen av arbets- och näringsministeriets resurser enligt resultatområde

 2013
utfall
2014
uppskattning
2015
uppskattning
 1 000
euro
årsv.1 000
euro
årsv.1 000
euro
årsv.
       
Koncernstyrning1 41417,11 500151 50015
Sysselsättning och företagsamhet6 39677,46 400776 40075
Arbetsliv och arbetsmarknad4 87655,04 900554 90054
Näring och innovationer6 39564,59 000729 00071
Energi4 13347,24 000474 00046
Utveckling av regionerna3 83255,43 800543 70053
Information5 88777,25 800755 80074
Ledningen och ministeriets gemensamma resurser12 3096,011 838611 0476
Strategiska projekt2 7716,0----
Kommunikation92310,09001090010
Personal och förvaltning3 66465,23 600633 50060
Granskning3604,036043504
Arbetsrådet, riksförlikningsmännens byrå och samarbetsombudsmannens byrå5917,065076507
Utbildnings- och utvecklingscentret Salmia1 226-1 362-1 362-
Sammanlagt54 77749254 11048553 109475

Hantering och utveckling av mänskliga resurser

 2013
utfall
2014
mål
2015
mål
    
Utvecklingen av årsverken569541518
Arbetstillfredsställelse totalt (1—5) 3,49> 3,49> 3,49

Beräknad användning av anslaget (euro)

  
Försöks- och utredningsverksamhet 1 220 000
Strategiska projekt3 303 000
Utbildnings- och utvecklingscentret Salmias omkostnader1 362 000
Övriga omkostnader47 224 000
Sammanlagt53 109 000

Utbildnings- och utvecklingscentret Salmia är ett utbildnings- och utvecklingscentrum för den regionala och lokala förvaltningen, som är underställt arbets- och näringsministeriet. Salmias utbildnings- och utvecklingstjänster främjar verkställandet av arbets- och näringspolitiken samt stöder verksamheten och effektiviteten hos arbets- och näringsministeriets organisationer inom region- och lokalförvaltningen. Till centrets kunder hör närings-, trafik- och miljöcentralerna, arbets- och näringsbyråerna samt centralernas och byråernas samarbetspartner.

Utgifter för och inkomster av verksamheten (1 000 euro)

 2013
utfall
2014
ordinarie
budget

2015
budgetprop.
    
Bruttoutgifter67 50962 11065 109
Bruttoinkomster12 7328 00012 000
Nettoutgifter54 77754 11053 109
    
Poster som överförs   
— överförts från föregående år7 270  
— överförts till följande år13 309  

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

  
Löneutgifter och andra utgifter för kompetenscentrumet (överföring från moment 32.70.03)45
Produktivitetsavdrag (det gamla produktivitetsprogrammet) -284
Totalrenovering av ANM (återföring av ett avdrag av engångsnatur)340
Överföring till moment 23.01.02-150
Den inbesparing som motsvarar indexhöjningen av hyresutgifterna-76
Indexhöjning av hyresutgifterna73
Koncentrering av statens skadeståndsverksamhet (överföring till moment 28.20.01)-5
Lokaleffektiviteten inom förvaltningen (regeringsprogr.)-1 000
Löneglidningsinbesparing-90
Lönejusteringar224
Produktivitetsinbesparing i omkostnaderna-271
Sparbeslut1 000
Utgiftsbesparing som gäller IT-kostnader inom den offentliga förvaltningen, II periodisering (regeringsprogr.)-179
Ytterligare besparing i omkostnaderna -628
Sammanlagt-1 001

2015 budget53 109 000
2014 I tilläggsb.
2014 budget54 110 000
2013 bokslut60 816 000