Hoppa till innehåll
Innehållsförteckning
   Siffertabell
     Allmänt
     Inkomstposter
     Anslag
       21. Riksdagen
       23. Statsrådets kansli
         01. Förvaltning
              20. Civiltjänst
         60. Energipolitik
         70. Integration

Statsbudgeten 2015

01. FörvaltningPDF-versio

Förklaring:Arbets- och näringsministeriet ansvarar för verksamhetsbetingelserna för företagsamheten och innovationsverksamheten i Finland, arbetsmarknadens funktionsduglighet och arbetstagarnas sysselsättningsförutsättningar samt utvecklandet av regionerna. Ministeriet leder och styr närings- och innovationspolitiken, sysselsättnings- och företagsamhetspolitiken, konsument- och konkurrenspolitiken, region-, energi- och klimatpolitiken samt utvecklingen av arbetslivet och integrationen av invandrare. Vid arbets- och näringsministeriet pågår fem strategiska program (Cleantech, Skogsprogrammet, Välfärdsprogrammet HYVÄ, Strukturomvandling och arbetsmarknadens funktion samt Arbetsliv 2020), vilka syftar till att uppnå de arbets- och näringspolitiska målen enligt regeringsprogrammet med hjälp av specifika åtgärder och ett brett förvaltningsövergripande samarbete.

Närings-, trafik- och miljöcentralerna (NTM-centralerna) främjar den regionala utvecklingen genom att sköta statsförvaltningens verkställighets- och utvecklingsuppgifter inom regionerna. NTM-centralerna främjar företagsamhet, arbetsmarknadens funktion, kunnande och kultur, landsbygdens livskraft, kollektivtrafiken och utvecklandet av den, trafiksystemets funktion och trafiksäkerhet, en god miljö och ett hållbart utnyttjande av naturen och naturresurserna inom regionerna samt invandring av arbetskraft till regionerna. NTM-centralerna har ett nära samarbete med landskapsförbunden och kommunerna. Bland lokalförvaltningsmyndigheterna omfattas arbets- och näringsbyråerna (TE-byråerna) av NTM-centralernas styrning.

Det finns femton NTM-centraler, och av dem sköter nio centraler uppgifter inom alla tre ansvarsområden: 1) näringar, arbetskraft, kompetens och kultur, 2) trafik och infrastruktur samt 3) miljö och naturresurser.

Den allmänna administrativa styrningen av NTM-centralerna hör till arbets- och näringsministeriet. Ansvaret för styrningen av NTM-centralernas verksamhet hör inom respektive verksamhetsområde till inrikesministeriet, undervisnings- och kulturministeriet, kommunikationsministeriet, jord- och skogsbruksministeriet, arbets- och näringsministeriet, miljöministeriet eller den myndighet inom centralförvaltningen som har ålagts att sköta styrningen. Den strategiska styrningen av NTM-centralerna sker i samarbete mellan nämnda ministerier och den samordnas av arbets- och näringsministeriet.

01. Arbets- och näringsministeriets omkostnader (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett nettoanslag på 53 109 000 euro.

Anslaget får även användas

1) för ett pris för offentliggörande av konsumentinformation

2) till bidrag i anslutning till verksamheten vid rådgivningsenheten för offentlig upphandling

3) till betalning av överföringsutgifter som föranleds av projekt som finansieras med medel från EU:s SOLID-fond.

I fråga om överföringsutgifterna budgeteras anslaget enligt principen om betalningsbeslut.

Förklaring:I samband med beredningen av budgetpropositionen ställs följande resultatmål preliminärt upp för ministeriets verksamhet för 2015:

Verksamhetens resultat

  2013
utfall
2014
mål
2015
mål
       
Produktion och kvalitetsledning      
Arbets- och näringsministeriet      
Regeringspropositioner (st.) 28 15 10
— Till riksdagen inom utlovad sessionsperiod (%) 70 > 80 > 80
— Ändringar i riksdagen på grund av författningstekniska eller språkliga brister (%) 2,8 0 0
Statsrådsförordningar (st.) 40 30 20
Genomförandeunderskott för direktiv som omfattas av lagstiftningen för den inre marknaden (%) 0,8 < 1,0 < 1,0
Utbildnings- och utvecklingscentret Salmia      
Antal personer som deltagit i utbildning och utvecklingsverksamhet 3 278 2 500 2 500

Fördelningen av arbets- och näringsministeriets resurser enligt resultatområde

  2013
utfall
2014
uppskattning
2015
uppskattning
  1 000
euro
årsv. 1 000
euro
årsv. 1 000
euro
årsv.
             
Koncernstyrning 1 414 17,1 1 500 15 1 500 15
Sysselsättning och företagsamhet 6 396 77,4 6 400 77 6 400 75
Arbetsliv och arbetsmarknad 4 876 55,0 4 900 55 4 900 54
Näring och innovationer 6 395 64,5 9 000 72 9 000 71
Energi 4 133 47,2 4 000 47 4 000 46
Utveckling av regionerna 3 832 55,4 3 800 54 3 700 53
Information 5 887 77,2 5 800 75 5 800 74
Ledningen och ministeriets gemensamma resurser 12 309 6,0 11 838 6 11 047 6
Strategiska projekt 2 771 6,0 - - - -
Kommunikation 923 10,0 900 10 900 10
Personal och förvaltning 3 664 65,2 3 600 63 3 500 60
Granskning 360 4,0 360 4 350 4
Arbetsrådet, riksförlikningsmännens byrå och samarbetsombudsmannens byrå 591 7,0 650 7 650 7
Utbildnings- och utvecklingscentret Salmia 1 226 - 1 362 - 1 362 -
Sammanlagt 54 777 492 54 110 485 53 109 475

Hantering och utveckling av mänskliga resurser

  2013
utfall
2014
mål
2015
mål
       
Utvecklingen av årsverken 569 541 518
Arbetstillfredsställelse totalt (1—5) 3,49 > 3,49 > 3,49

Beräknad användning av anslaget (euro)

   
Försöks- och utredningsverksamhet 1 220 000
Strategiska projekt 3 303 000
Utbildnings- och utvecklingscentret Salmias omkostnader 1 362 000
Övriga omkostnader 47 224 000
Sammanlagt 53 109 000

Utbildnings- och utvecklingscentret Salmia är ett utbildnings- och utvecklingscentrum för den regionala och lokala förvaltningen, som är underställt arbets- och näringsministeriet. Salmias utbildnings- och utvecklingstjänster främjar verkställandet av arbets- och näringspolitiken samt stöder verksamheten och effektiviteten hos arbets- och näringsministeriets organisationer inom region- och lokalförvaltningen. Till centrets kunder hör närings-, trafik- och miljöcentralerna, arbets- och näringsbyråerna samt centralernas och byråernas samarbetspartner.

Utgifter för och inkomster av verksamheten (1 000 euro)

  2013
utfall
2014
ordinarie
budget

2015
budgetprop.
       
Bruttoutgifter 67 509 62 110 65 109
Bruttoinkomster 12 732 8 000 12 000
Nettoutgifter 54 777 54 110 53 109
       
Poster som överförs      
— överförts från föregående år 7 270    
— överförts till följande år 13 309    

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

   
Löneutgifter och andra utgifter för kompetenscentrumet (överföring från moment 32.70.03) 45
Produktivitetsavdrag (det gamla produktivitetsprogrammet) -284
Totalrenovering av ANM (återföring av ett avdrag av engångsnatur) 340
Överföring till moment 23.01.02 -150
Den inbesparing som motsvarar indexhöjningen av hyresutgifterna -76
Indexhöjning av hyresutgifterna 73
Koncentrering av statens skadeståndsverksamhet (överföring till moment 28.20.01) -5
Lokaleffektiviteten inom förvaltningen (regeringsprogr.) -1 000
Löneglidningsinbesparing -90
Lönejusteringar 224
Produktivitetsinbesparing i omkostnaderna -271
Sparbeslut 1 000
Utgiftsbesparing som gäller IT-kostnader inom den offentliga förvaltningen, II periodisering (regeringsprogr.) -179
Ytterligare besparing i omkostnaderna -628
Sammanlagt -1 001

2015 budget 53 109 000
2014 I tilläggsb.
2014 budget 54 110 000
2013 bokslut 60 816 000

02. Närings-, trafik- och miljöcentralernas omkostnader (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett nettoanslag på 209 207 000 euro.

Anslaget får även användas

1) till betalning av utgifter som föranleds av eurorådgivningscentralerna och av uppgifter av projektnatur vid Innovationsfinansieringsverket Tekes inbegripet utveckling av personalens kompetens

2) till betalning av utgifter för skötseln av fastigheter som staten besitter i enlighet med lagen om renskötsellägenheter, naturnäringslagen, skoltlagen och den lagstiftning som föregick lagen om gårdsbruksenheter

3) till betalning av utgifter som gäller självfinansieringsandelen i projekt som genomförs med stöd ur EU:s fonder

4) för utveckling och underhåll av portalen FöretagsFinland

5) till betalning av utgifter som föranleds av uppgifter som främjar uppfinningsverksamheten samt för skaffande av de utredningar om uppfinningar som ska göras.

Förklaring:I samband med beredningen av budgetpropositionen ställer de styrande ministerierna (inrikesministeriet, undervisnings- och kulturministeriet, kommunikationsministeriet, jord- och skogsbruksministeriet, arbets- och näringsministeriet och miljöministeriet) preliminärt för närings-, trafik- och miljöcentralerna upp följande resultatmål för verksamheten för 2015:

Effektivitet

  2013
utfall
2014
mål
2015
mål
       
Regionernas livskraft      
— sysselsättningsgraden (%, minst) 68,5 70 69
— arbetslöshetsgraden (%, högst) 8,2 7,9 8,3
— skicket på livligt trafikerade vägar (% av vägnätet som är i dåligt skick, högst) 6,5 6,0 4,2
— befolkningsandel som bor på områden med en befolkningstäthet på minst 20 inv./ha av stadsregionens befolkning (%) - 64,1 66,5
— andel bostadslägenheter som byggts inom detaljplaneområde av de lägenheter som byggts inom hela den större stadsregionen (%) - 92 89
— mängd biologiskt nedbrytbart kommunalt avfall på avstjälpningsplatser (1 000 t/år) 600 600 425
— jordbrukets fosforbalans (kg/ha) - < 3,8 < 5,0
— jordbrukets kvävebalans (kg/ha) - < 46 < 46
— antal naturskyddsområden (1 000 ha) - 3 010 3 075
       
Näringslivets framgångsfaktorer      
— andelen verksamhetsställen som haft rekryteringsproblem (%, högst) 28 29 26
— näringslivets tillfredsställelse med transporterna (skalan 1—5) 3,9 3,9 4,0
       
Befolkningens välbefinnande      
— arbetslöshetsgrad bland personer under 25 år (%, högst) 19,9 15,6 15
Medborgarnas tillfredsställelse med resornas smidighet (skalan 1—5, allmän tillfredsställelse) 3,2 3,7 3,4
— flyktingar som placerats i kommuner (antal) 1 196 2 000 2 000
— arbetslöshetsgraden bland utlänningar (%, högst) 28,4 17,9 20
— andel aktörer inom livsmedelskedjan som uppfyller kraven i bestämmelserna (%, minst) - 95 95
— olyckor som lett till personskador (antal) 2 745 < 2 880 < 2 797

Utöver de preliminära effektmål som de styrande ministerierna gemensamt ställer upp ska NTM-centralerna i sin verksamhet beakta de effektmål som varje styrande ministerium ställer upp i motiveringen till huvudtiteln och kapitlen till den del som NTM-centralerna utför uppgifter inom förvaltningsområdet i fråga.

Verksamhetens resultat

  2013
utfall
2014
mål
2015
mål
       
Bindningar för fullmakter som anvisats NTM-centralerna (%)      
— ERUF-bindningar 76 100 100
— ESF-bindningar 97 100 100
Betalningar för NTM-centralernas bindningar (%)      
— ERUF-betalningar 67 95 100
— ESF-betalningar 80 95 100
Genomförandegraden för tillsynen över jordbruksstöd 100 100 100
Övergripande tillfredsställelse hos NTM-centralernas intressentgrupper (1—5) 3,6 - 3,6

Hantering och utveckling av mänskliga resurser

  2013
utfall
2014
mål
2015
mål
       
Utvecklingen av årsverken 3 996 3 907 3 578
Arbetstillfredsställelse totalt (1—5) 3,4 - > 3,4

Utgifter för och inkomster av verksamheten (1 000 euro)

  2013
utfall
2014
ordinarie
budget
2015
budgetprop.
       
Bruttoutgifter 282 044 276 897 275 207
Bruttoinkomster 62 532 61 000 66 000
Nettoutgifter 219 512 215 897 209 207
       
Poster som överförs      
— överförts från föregående år 19 697    
— överförts till följande år 15 389    

Kostnadsmotsvarighetskalkyl för den avgiftsbelagda verksamheten (1 000 euro)

  2013
utfall
2014
ordinarie
budget
2015
budgetprop.
       
Offentligrättsliga prestationer      
Intäkter av den avgiftsbelagda verksamheten      
— intäkter av försäljningen av prestationer 9 099 8 000 12 000
— övriga intäkter -1 - -
Intäkter sammanlagt 9 098 8 000 12 000
       
Totala kostnader för den avgiftsbelagda verksamheten      
— särkostnader 5 489 7 000 9 300
— andel av samkostnaderna 3 472 3 000 4 000
Kostnader sammanlagt 8 961 10 000 13 300
       
Kostnadsmotsvarighet (intäkter - kostnader) 137 -2 000 -1 300
Kostnadsmotsvarighet, % 102 80 90

Kostnadsmotsvarighetskalkyl för den samfinansierade verksamheten (1 000 euro)

  2013
utfall
2014
ordinarie
budget
2015
budgetprop.
       
Intäkter av den samfinansierade verksamheten      
— finansiering från andra statliga ämbetsverk 32 077 35 000 32 000
— finansiering från EU 399 300 300
— annan finansiering utanför statsförvaltningen 39 - -
— övriga intäkter från den samfinansierade verksamheten 3 485 2 500 3 500
Intäkter sammanlagt 36 000 37 800 35 800
       
Totala kostnader för projekt 42 064 44 000 42 000
       
Självfinansieringsandel (intäkter - kostnader) -6 064 -6 200 -6 200
Självfinansieringsandel, % 86 86 85

Genom närings-, trafik- och miljöcentralerna styrs finansiering från följande moment i budgeten: 30.10.41, 51, 61 och 62, 30.20.43, 30.40.20, 31, 51, 62 och 77, 31.10.20, 50 och 76, 31.30.63 och 64, 32.30.44, 45, 51 och 64, 32.50.64, 32.60.40, 32.70.30, 33.20.31 och 52, 35.10.21, 22, 61 och 63 samt 35.20.64.

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

   
Effektivisering av regionförvaltningen (regeringsprogr.) -2 500
Produktivitetsavdrag (det gamla produktivitetsprogrammet) -5 535
Valtori (överföring till moment 28.40.01) -865
Valtori (överföring till moment 28.40.02) -546
Överföring från moment 28.40.01 (0,5 årsv.) 39
Övriga utgifter i samband med överföring av personal (överföring från moment 32.01.20) 144
Den inbesparing som motsvarar indexhöjningen av hyresutgifterna -294
Indexhöjning av hyresutgifterna 201
Koncentrering av statens skadeståndsverksamhet (överföring till moment 28.50.50) -20
Löneglidningsinbesparing -477
Lönejusteringar 1 716
Produktivitetsinbesparing i omkostnaderna -1 053
Sparbeslut -1 000
Nivåförändring 3 500
Sammanlagt -6 690

2015 budget 209 207 000
2014 I tilläggsb. -1 152 000
2014 budget 215 897 000
2013 bokslut 215 204 000

20. Civiltjänst (förslagsanslag)

Under momentet beviljas 4 939 000 euro.

Anslaget får användas

1) för kostnader som föranleds av civiltjänst som ordnas med stöd av civiltjänstlagen (1446/2007), med undantag av lönekostnaderna

2) för kostnader för civiltjänstepliktiga som blir utan tjänstgöringsplats i enlighet med 46 § 3 mom. i civiltjänstlagen.

I fråga om överföringsutgifterna budgeteras anslaget enligt principen om betalningsbeslut.

Förklaring:Förstatligandet av civiltjänsten förändrade ställningen för dem som saknar tjänstgöringsställe, eftersom de tjänsteuppgifter som civiltjänstcentralen erbjuder numera endast kan vara sådana som hör till centralen, och inte såsom tidigare uppgifter som hör till Lappträsk kommuns ansvarsområde. Förändringen påverkar antalet personer som hemförlovas från civiltjänstcentralen efter fullgjord tjänstgöring.

Man försöker minska antalet civiltjänstpliktiga som blir utan tjänstgöringsplats genom att främja en ökning av antalet till buds stående civiltjänstgöringsplatser med hjälp av en aktiv marknadsföring av civiltjänstgöringen till potentiella tjänstgöringsplatser. Avsikten är dessutom att processen för ansökan om tjänstgöringsplats ska effektiviseras på individuell nivå både under utbildningsperioden och efter den. Målet är att mindre än 10 % av de tjänstgöringspliktiga ska bli utan tjänstgöringsplats.

Merparten tjänstgöringspliktiga lämnade utbildningscentralen för att fullgöra arbetstjänsten vid en annan tjänstgöringsplats så snart de fått en plats.

  2013
utfall
2014
uppskattning
2015
uppskattning
       
Personer som ansökt om civiltjänstgöring 2 250 2 250 2 200
Antal utbildade personer 1 757 1 800 1 800
Antal personer som saknade tjänstgöringsplats efter utbildningsperioden 351 350 300
— antal personer som hemförlovats från civiltjänstcentralen efter fullgjord tjänstgöring 45 20 20

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

   
Övriga utgifter i samband med överföring av personal (överföring till moment 32.01.02) -144
Sammanlagt -144

2015 budget 4 939 000
2014 budget 5 083 000
2013 bokslut 5 505 400

21. Produktivitetsanslag för arbets- och näringsministeriets förvaltningsområde (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas 663 000 euro.

Anslaget får användas

1) till investeringar, forskning och undersökningar som syftar till att främja produktiviteten inom ministeriets förvaltningsområde samt till att skaffa utbildningstjänster och andra tjänster

2) för avlönande av personal motsvarande högst fem årsverken i uppgifter för viss tid för att främja produktivitetsåtgärder.

Förklaring:Under momentet har man samlat anslag som motsvarar de besparingar som de produktivitetsfrämjande åtgärderna inom förvaltningsområdet medför. Avsikten är att anslaget ska användas för att finansiera projekt som främjar produktiviteten.

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

   
Genomförandet av REMIT-förordningen (2 årsv., överföring till moment 32.60.01) -250
Sparbeslut -3 514
Utgiftsbesparing som gäller IT-kostnader inom den offentliga förvaltningen, II periodisering (regeringsprogr.) -1 592
Sammanlagt -5 356

2015 budget 663 000
2014 budget 6 019 000
2013 bokslut 4 777 000

29. Mervärdesskatteutgifter för arbets- och näringsministeriets förvaltningsområde (förslagsanslag)

Under momentet beviljas 57 996 000 euro.

Anslaget får även användas till betalning av mervärdesskatteandelar som hänför sig till utgifterna under moment 32.30.51, till betalning av mervärdesskatteandelar som hänför sig till statliga investeringsprojekt som finansieras med medel under moment 32.30.64 samt till betalning av mervärdesskatteandelar som hänför sig till konsumtionsutgifter som betalas med medel under moment 32.20.40.

Förklaring:

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

   
Mervärdesskatteutgifter för Centralen för turistfrämjande (överföring till moment 32.20.41) -1 300
Mervärdesskatteutgifter för Teknologiska forskningscentralen VTT och Mätteknikcentralen (överföring till moment 32.20.49) -19 000
Valtori (överföring till moment 28.01.29) -3 396
Sammanlagt -23 696

2015 budget 57 996 000
2014 budget 81 692 000
2013 bokslut 85 910 083

60. Överföringar till förvaltningsområdets fonder (förslagsanslag)

Under momentet beviljas 20 000 euro.

Anslaget får användas

1) till betalning av ersättningsutgifter för garantier som beviljats med stöd av lagen om statsgarantifonden (444/1998), lagen om exportgaranti (479/1962) och lagen om statliga exportgarantier (422/2001)

2) till betalning av ersättningsutgifter som föranleds av garantiförbindelser som ingåtts i statsgarantiverksamheten med stöd av lagar gällande denna (375/1963, 573/1972 och 609/1973), av garantier och borgen som beviljats med stöd av lagen om statsgarantier för tryggande av basråvaruförsörjningen (651/1985) och lagen om statens konsolideringsgarantier (529/1993) samt av garantier som före 1999 beviljats med stöd av lagen om statens kapitalgarantier (594/1992).

Anslaget budgeteras enligt principen om betalningsbeslut.


2015 budget 20 000
2014 budget 20 000
2013 bokslut

66. Medlemsavgifter och finansiella bidrag till internationella organisationer (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas 9 507 000 euro.

Anslaget får användas

1) till betalning av medlemsavgifter och finansiella bidrag samt för fullgörande av förpliktelser till internationella organisationer

2) till betalning av utgifter som föranleds av stödjande av särskilda program

3) till betalning av utgifter som föranleds av internationellt samarbete.

Anslaget får också användas till konsumtionsutgifter.

I fråga om överföringsutgifterna budgeteras anslaget enligt principen om betalningsbeslut.

Förklaring:

Beräknad användning av anslaget (euro)

   
Nordiskt samarbete inom kärnsäkerhetssamarbetet 340 000
Medlemsavgift till Internationella atomenergiorganet (IAEA) 1 950 000
Avgifter och finansiella bidrag i anslutning till verksamheten vid OECD:s organisationer på energiområdet 898 000
Finlands andel till Internationella atomenergiorganets (IAEA) fond för tekniskt bistånd och samarbete 350 000
Kostnaderna för sekretariatet för Europeiska energistadgan 44 000
Medlemsavgift till Europeiska rymdorganisationen (ESA) och andel av pensionsavgifterna 3 252 000
Medlemsavgift till Internationella arbetsorganisationen (ILO) 1 650 000
Medlemsavgift till den internationella byrån för förnybar energi (IRENA) 100 000
Övriga medlemsavgifter till internationella organisationer och finansiella bidrag till OECD 123 000
Finansiella bidrag för samarbete till internationella finansiella institut, organisationer och samarbetsorganisationer 800 000
Sammanlagt 9 507 000

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

   
Sparbeslut -500
Sammanlagt -500

2015 budget 9 507 000
2014 budget 10 007 000
2013 bokslut 10 007 000