Statens budgetpropositioner
 


  Startsida  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Tidigare budgetar 

  Anvisningar  

Finansministeriet    Suomi    
 
Innehållsförteckning
 REGERINGENS PROPOSITION TILL RIKSDAGEN OM STATSBUDGETEN FÖR 2015
   Allmän motivering
   Siffertabell
   Detaljmotivering
     Allmänt
     Inkomstposter
     Anslag
       21. Riksdagen
       22. Republikens president
       23. Statsrådets kansli
       24. Utrikesministeriets förvaltningsområde
       25. Justitieministeriets förvaltningsområde
       26. Inrikesministeriets förvaltningsområde
       27. Försvarsministeriets förvaltningsområde
       28. Finansministeriets förvaltningsområde
       29. Undervisnings- och kulturministeriets förvaltningsområde
       30. Jord- och skogsbruksministeriets förvaltningsområde
       31. Kommunikationsministeriets förvaltningsområde
       32. Arbets- och näringsministeriets förvaltningsområde
         01. Förvaltning
              01. Arbets- och näringsministeriets omkostnader
              02. Närings-, trafik- och miljöcentralernas omkostnader
              20. Civiltjänst
              21. Produktivitetsanslag för arbets- och näringsministeriets förvaltningsområde
              29. Mervärdesskatteutgifter för arbets- och näringsministeriets förvaltningsområde
              60. Överföringar till förvaltningsområdets fonder
              66. Medlemsavgifter och finansiella bidrag till internationella organisationer
         20. Närings- och innovationspolitik
         30. Sysselsättnings- och företagsamhetspolitik
         40. Företagens omvärld, marknadsreglering och arbetslivet
         50. Regionutveckling och strukturfondspolitik
         60. Energipolitik
         70. Integration
       33. Social- och hälsovårdsministeriets förvaltningsområde
       35. Miljöministeriets förvaltningsområde
       36. Räntor på statsskulden

Statsbudgeten 2015

01. FörvaltningPDF-versio

Förklaring: Arbets- och näringsministeriet ansvarar för verksamhetsbetingelserna för företagsamheten och innovationsverksamheten i Finland, arbetsmarknadens funktionsduglighet och arbetstagarnas sysselsättningsförutsättningar samt utvecklandet av regionerna. Ministeriet leder och styr närings- och innovationspolitiken, sysselsättnings- och företagsamhetspolitiken, konsument- och konkurrenspolitiken, region-, energi- och klimatpolitiken samt utvecklingen av arbetslivet och integrationen av invandrare. Vid arbets- och näringsministeriet pågår fem strategiska program (Cleantech, Skogsprogrammet, Välfärdsprogrammet HYVÄ, Strukturomvandling och arbetsmarknadens funktion samt Arbetsliv 2020), vilka syftar till att uppnå de arbets- och näringspolitiska målen enligt regeringsprogrammet med hjälp av specifika åtgärder och ett brett förvaltningsövergripande samarbete.

Närings-, trafik- och miljöcentralerna (NTM-centralerna) främjar den regionala utvecklingen genom att sköta statsförvaltningens verkställighets- och utvecklingsuppgifter inom regionerna. NTM-centralerna främjar företagsamhet, arbetsmarknadens funktion, kunnande och kultur, landsbygdens livskraft, kollektivtrafiken och utvecklandet av den, trafiksystemets funktion och trafiksäkerhet, en god miljö och ett hållbart utnyttjande av naturen och naturresurserna inom regionerna samt invandring av arbetskraft till regionerna. NTM-centralerna har ett nära samarbete med landskapsförbunden och kommunerna. Bland lokalförvaltningsmyndigheterna omfattas arbets- och näringsbyråerna (TE-byråerna) av NTM-centralernas styrning.

Det finns femton NTM-centraler, och av dem sköter nio centraler uppgifter inom alla tre ansvarsområden: 1) näringar, arbetskraft, kompetens och kultur, 2) trafik och infrastruktur samt 3) miljö och naturresurser.

Den allmänna administrativa styrningen av NTM-centralerna hör till arbets- och näringsministeriet. Ansvaret för styrningen av NTM-centralernas verksamhet hör inom respektive verksamhetsområde till inrikesministeriet, undervisnings- och kulturministeriet, kommunikationsministeriet, jord- och skogsbruksministeriet, arbets- och näringsministeriet, miljöministeriet eller den myndighet inom centralförvaltningen som har ålagts att sköta styrningen. Den strategiska styrningen av NTM-centralerna sker i samarbete mellan nämnda ministerier och den samordnas av arbets- och näringsministeriet.

01. Arbets- och näringsministeriets omkostnader (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett nettoanslag på 53 109 000 euro.

Anslaget får även användas

1) för ett pris för offentliggörande av konsumentinformation

2) till bidrag i anslutning till verksamheten vid rådgivningsenheten för offentlig upphandling

3) till betalning av överföringsutgifter som föranleds av projekt som finansieras med medel från EU:s SOLID-fond.

I fråga om överföringsutgifterna budgeteras anslaget enligt principen om betalningsbeslut.

Förklaring: I samband med beredningen av budgetpropositionen ställs följande resultatmål preliminärt upp för ministeriets verksamhet för 2015:

Verksamhetens resultat

 2013
utfall
2014
mål
2015
mål
    
Produktion och kvalitetsledning   
Arbets- och näringsministeriet   
Regeringspropositioner (st.)281510
— Till riksdagen inom utlovad sessionsperiod (%)70> 80> 80
— Ändringar i riksdagen på grund av författningstekniska eller språkliga brister (%)2,800
Statsrådsförordningar (st.)403020
Genomförandeunderskott för direktiv som omfattas av lagstiftningen för den inre marknaden (%)0,8< 1,0< 1,0
Utbildnings- och utvecklingscentret Salmia   
Antal personer som deltagit i utbildning och utvecklingsverksamhet3 2782 5002 500

Fördelningen av arbets- och näringsministeriets resurser enligt resultatområde

 2013
utfall
2014
uppskattning
2015
uppskattning
 1 000
euro
årsv.1 000
euro
årsv.1 000
euro
årsv.
       
Koncernstyrning1 41417,11 500151 50015
Sysselsättning och företagsamhet6 39677,46 400776 40075
Arbetsliv och arbetsmarknad4 87655,04 900554 90054
Näring och innovationer6 39564,59 000729 00071
Energi4 13347,24 000474 00046
Utveckling av regionerna3 83255,43 800543 70053
Information5 88777,25 800755 80074
Ledningen och ministeriets gemensamma resurser12 3096,011 838611 0476
Strategiska projekt2 7716,0----
Kommunikation92310,09001090010
Personal och förvaltning3 66465,23 600633 50060
Granskning3604,036043504
Arbetsrådet, riksförlikningsmännens byrå och samarbetsombudsmannens byrå5917,065076507
Utbildnings- och utvecklingscentret Salmia1 226-1 362-1 362-
Sammanlagt54 77749254 11048553 109475

Hantering och utveckling av mänskliga resurser

 2013
utfall
2014
mål
2015
mål
    
Utvecklingen av årsverken569541518
Arbetstillfredsställelse totalt (1—5) 3,49> 3,49> 3,49

Beräknad användning av anslaget (euro)

  
Försöks- och utredningsverksamhet 1 220 000
Strategiska projekt3 303 000
Utbildnings- och utvecklingscentret Salmias omkostnader1 362 000
Övriga omkostnader47 224 000
Sammanlagt53 109 000

Utbildnings- och utvecklingscentret Salmia är ett utbildnings- och utvecklingscentrum för den regionala och lokala förvaltningen, som är underställt arbets- och näringsministeriet. Salmias utbildnings- och utvecklingstjänster främjar verkställandet av arbets- och näringspolitiken samt stöder verksamheten och effektiviteten hos arbets- och näringsministeriets organisationer inom region- och lokalförvaltningen. Till centrets kunder hör närings-, trafik- och miljöcentralerna, arbets- och näringsbyråerna samt centralernas och byråernas samarbetspartner.

Utgifter för och inkomster av verksamheten (1 000 euro)

 2013
utfall
2014
ordinarie
budget

2015
budgetprop.
    
Bruttoutgifter67 50962 11065 109
Bruttoinkomster12 7328 00012 000
Nettoutgifter54 77754 11053 109
    
Poster som överförs   
— överförts från föregående år7 270  
— överförts till följande år13 309  

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

  
Löneutgifter och andra utgifter för kompetenscentrumet (överföring från moment 32.70.03)45
Produktivitetsavdrag (det gamla produktivitetsprogrammet) -284
Totalrenovering av ANM (återföring av ett avdrag av engångsnatur)340
Överföring till moment 23.01.02-150
Den inbesparing som motsvarar indexhöjningen av hyresutgifterna-76
Indexhöjning av hyresutgifterna73
Koncentrering av statens skadeståndsverksamhet (överföring till moment 28.20.01)-5
Lokaleffektiviteten inom förvaltningen (regeringsprogr.)-1 000
Löneglidningsinbesparing-90
Lönejusteringar224
Produktivitetsinbesparing i omkostnaderna-271
Sparbeslut1 000
Utgiftsbesparing som gäller IT-kostnader inom den offentliga förvaltningen, II periodisering (regeringsprogr.)-179
Ytterligare besparing i omkostnaderna -628
Sammanlagt-1 001

2015 budget53 109 000
2014 I tilläggsb.
2014 budget54 110 000
2013 bokslut60 816 000

02. Närings-, trafik- och miljöcentralernas omkostnader (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett nettoanslag på 209 207 000 euro.

Anslaget får även användas

1) till betalning av utgifter som föranleds av eurorådgivningscentralerna och av uppgifter av projektnatur vid Innovationsfinansieringsverket Tekes inbegripet utveckling av personalens kompetens

2) till betalning av utgifter för skötseln av fastigheter som staten besitter i enlighet med lagen om renskötsellägenheter, naturnäringslagen, skoltlagen och den lagstiftning som föregick lagen om gårdsbruksenheter

3) till betalning av utgifter som gäller självfinansieringsandelen i projekt som genomförs med stöd ur EU:s fonder

4) för utveckling och underhåll av portalen FöretagsFinland

5) till betalning av utgifter som föranleds av uppgifter som främjar uppfinningsverksamheten samt för skaffande av de utredningar om uppfinningar som ska göras.

Förklaring: I samband med beredningen av budgetpropositionen ställer de styrande ministerierna (inrikesministeriet, undervisnings- och kulturministeriet, kommunikationsministeriet, jord- och skogsbruksministeriet, arbets- och näringsministeriet och miljöministeriet) preliminärt för närings-, trafik- och miljöcentralerna upp följande resultatmål för verksamheten för 2015:

Effektivitet

 2013
utfall
2014
mål
2015
mål
    
Regionernas livskraft   
— sysselsättningsgraden (%, minst)68,57069
— arbetslöshetsgraden (%, högst)8,27,98,3
— skicket på livligt trafikerade vägar (% av vägnätet som är i dåligt skick, högst)6,56,04,2
— befolkningsandel som bor på områden med en befolkningstäthet på minst 20 inv./ha av stadsregionens befolkning (%)-64,166,5
— andel bostadslägenheter som byggts inom detaljplaneområde av de lägenheter som byggts inom hela den större stadsregionen (%)-9289
— mängd biologiskt nedbrytbart kommunalt avfall på avstjälpningsplatser (1 000 t/år) 600600425
— jordbrukets fosforbalans (kg/ha)-< 3,8< 5,0
— jordbrukets kvävebalans (kg/ha)-< 46< 46
— antal naturskyddsområden (1 000 ha)-3 0103 075
    
Näringslivets framgångsfaktorer   
— andelen verksamhetsställen som haft rekryteringsproblem (%, högst) 282926
— näringslivets tillfredsställelse med transporterna (skalan 1—5)3,93,94,0
    
Befolkningens välbefinnande   
— arbetslöshetsgrad bland personer under 25 år (%, högst)19,915,615
Medborgarnas tillfredsställelse med resornas smidighet (skalan 1—5, allmän tillfredsställelse)3,23,73,4
— flyktingar som placerats i kommuner (antal)1 1962 0002 000
— arbetslöshetsgraden bland utlänningar (%, högst)28,417,920
— andel aktörer inom livsmedelskedjan som uppfyller kraven i bestämmelserna (%, minst)-9595
— olyckor som lett till personskador (antal)2 745< 2 880< 2 797

Utöver de preliminära effektmål som de styrande ministerierna gemensamt ställer upp ska NTM-centralerna i sin verksamhet beakta de effektmål som varje styrande ministerium ställer upp i motiveringen till huvudtiteln och kapitlen till den del som NTM-centralerna utför uppgifter inom förvaltningsområdet i fråga.

Verksamhetens resultat

 2013
utfall
2014
mål
2015
mål
    
Bindningar för fullmakter som anvisats NTM-centralerna (%)   
— ERUF-bindningar76100100
— ESF-bindningar97100100
Betalningar för NTM-centralernas bindningar (%)   
— ERUF-betalningar6795100
— ESF-betalningar8095100
Genomförandegraden för tillsynen över jordbruksstöd100100100
Övergripande tillfredsställelse hos NTM-centralernas intressentgrupper (1—5)3,6-3,6

Hantering och utveckling av mänskliga resurser

 2013
utfall
2014
mål
2015
mål
    
Utvecklingen av årsverken3 9963 9073 578
Arbetstillfredsställelse totalt (1—5)3,4-> 3,4

Utgifter för och inkomster av verksamheten (1 000 euro)

 2013
utfall
2014
ordinarie
budget
2015
budgetprop.
    
Bruttoutgifter282 044276 897275 207
Bruttoinkomster62 53261 00066 000
Nettoutgifter219 512215 897209 207
    
Poster som överförs   
— överförts från föregående år19 697  
— överförts till följande år15 389  

Kostnadsmotsvarighetskalkyl för den avgiftsbelagda verksamheten (1 000 euro)

 2013
utfall
2014
ordinarie
budget
2015
budgetprop.
    
Offentligrättsliga prestationer   
Intäkter av den avgiftsbelagda verksamheten   
— intäkter av försäljningen av prestationer9 0998 00012 000
— övriga intäkter-1--
Intäkter sammanlagt9 0988 00012 000
    
Totala kostnader för den avgiftsbelagda verksamheten   
— särkostnader5 4897 0009 300
— andel av samkostnaderna 3 4723 0004 000
Kostnader sammanlagt 8 96110 00013 300
    
Kostnadsmotsvarighet (intäkter - kostnader)137-2 000-1 300
Kostnadsmotsvarighet, %1028090

Kostnadsmotsvarighetskalkyl för den samfinansierade verksamheten (1 000 euro)

 2013
utfall
2014
ordinarie
budget
2015
budgetprop.
    
Intäkter av den samfinansierade verksamheten   
— finansiering från andra statliga ämbetsverk32 07735 00032 000
— finansiering från EU399300300
— annan finansiering utanför statsförvaltningen39--
— övriga intäkter från den samfinansierade verksamheten3 4852 5003 500
Intäkter sammanlagt36 00037 80035 800
    
Totala kostnader för projekt42 06444 00042 000
    
Självfinansieringsandel (intäkter - kostnader)-6 064-6 200-6 200
Självfinansieringsandel, %868685

Genom närings-, trafik- och miljöcentralerna styrs finansiering från följande moment i budgeten: 30.10.41, 51, 61 och 62, 30.20.43, 30.40.20, 31, 51, 62 och 77, 31.10.20, 50 och 76, 31.30.63 och 64, 32.30.44, 45, 51 och 64, 32.50.64, 32.60.40, 32.70.30, 33.20.31 och 52, 35.10.21, 22, 61 och 63 samt 35.20.64.

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

  
Effektivisering av regionförvaltningen (regeringsprogr.)-2 500
Produktivitetsavdrag (det gamla produktivitetsprogrammet)-5 535
Valtori (överföring till moment 28.40.01)-865
Valtori (överföring till moment 28.40.02)-546
Överföring från moment 28.40.01 (0,5 årsv.)39
Övriga utgifter i samband med överföring av personal (överföring från moment 32.01.20)144
Den inbesparing som motsvarar indexhöjningen av hyresutgifterna-294
Indexhöjning av hyresutgifterna201
Koncentrering av statens skadeståndsverksamhet (överföring till moment 28.50.50)-20
Löneglidningsinbesparing-477
Lönejusteringar1 716
Produktivitetsinbesparing i omkostnaderna-1 053
Sparbeslut-1 000
Nivåförändring3 500
Sammanlagt-6 690

2015 budget209 207 000
2014 I tilläggsb.-1 152 000
2014 budget215 897 000
2013 bokslut215 204 000

20. Civiltjänst (förslagsanslag)

Under momentet beviljas 4 939 000 euro.

Anslaget får användas

1) för kostnader som föranleds av civiltjänst som ordnas med stöd av civiltjänstlagen (1446/2007), med undantag av lönekostnaderna

2) för kostnader för civiltjänstepliktiga som blir utan tjänstgöringsplats i enlighet med 46 § 3 mom. i civiltjänstlagen.

I fråga om överföringsutgifterna budgeteras anslaget enligt principen om betalningsbeslut.

Förklaring: Förstatligandet av civiltjänsten förändrade ställningen för dem som saknar tjänstgöringsställe, eftersom de tjänsteuppgifter som civiltjänstcentralen erbjuder numera endast kan vara sådana som hör till centralen, och inte såsom tidigare uppgifter som hör till Lappträsk kommuns ansvarsområde. Förändringen påverkar antalet personer som hemförlovas från civiltjänstcentralen efter fullgjord tjänstgöring.

Man försöker minska antalet civiltjänstpliktiga som blir utan tjänstgöringsplats genom att främja en ökning av antalet till buds stående civiltjänstgöringsplatser med hjälp av en aktiv marknadsföring av civiltjänstgöringen till potentiella tjänstgöringsplatser. Avsikten är dessutom att processen för ansökan om tjänstgöringsplats ska effektiviseras på individuell nivå både under utbildningsperioden och efter den. Målet är att mindre än 10 % av de tjänstgöringspliktiga ska bli utan tjänstgöringsplats.

Merparten tjänstgöringspliktiga lämnade utbildningscentralen för att fullgöra arbetstjänsten vid en annan tjänstgöringsplats så snart de fått en plats.

 2013
utfall
2014
uppskattning
2015
uppskattning
    
Personer som ansökt om civiltjänstgöring2 2502 2502 200
Antal utbildade personer1 7571 8001 800
Antal personer som saknade tjänstgöringsplats efter utbildningsperioden351350300
— antal personer som hemförlovats från civiltjänstcentralen efter fullgjord tjänstgöring452020

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

  
Övriga utgifter i samband med överföring av personal (överföring till moment 32.01.02)-144
Sammanlagt-144

2015 budget4 939 000
2014 budget5 083 000
2013 bokslut5 505 400

21. Produktivitetsanslag för arbets- och näringsministeriets förvaltningsområde (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas 663 000 euro.

Anslaget får användas

1) till investeringar, forskning och undersökningar som syftar till att främja produktiviteten inom ministeriets förvaltningsområde samt till att skaffa utbildningstjänster och andra tjänster

2) för avlönande av personal motsvarande högst fem årsverken i uppgifter för viss tid för att främja produktivitetsåtgärder.

Förklaring: Under momentet har man samlat anslag som motsvarar de besparingar som de produktivitetsfrämjande åtgärderna inom förvaltningsområdet medför. Avsikten är att anslaget ska användas för att finansiera projekt som främjar produktiviteten.

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

  
Genomförandet av REMIT-förordningen (2 årsv., överföring till moment 32.60.01)-250
Sparbeslut-3 514
Utgiftsbesparing som gäller IT-kostnader inom den offentliga förvaltningen, II periodisering (regeringsprogr.)-1 592
Sammanlagt-5 356

2015 budget663 000
2014 budget6 019 000
2013 bokslut4 777 000

29. Mervärdesskatteutgifter för arbets- och näringsministeriets förvaltningsområde (förslagsanslag)

Under momentet beviljas 57 996 000 euro.

Anslaget får även användas till betalning av mervärdesskatteandelar som hänför sig till utgifterna under moment 32.30.51, till betalning av mervärdesskatteandelar som hänför sig till statliga investeringsprojekt som finansieras med medel under moment 32.30.64 samt till betalning av mervärdesskatteandelar som hänför sig till konsumtionsutgifter som betalas med medel under moment 32.20.40.

Förklaring:

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

  
Mervärdesskatteutgifter för Centralen för turistfrämjande (överföring till moment 32.20.41)-1 300
Mervärdesskatteutgifter för Teknologiska forskningscentralen VTT och Mätteknikcentralen (överföring till moment 32.20.49)-19 000
Valtori (överföring till moment 28.01.29)-3 396
Sammanlagt-23 696

2015 budget57 996 000
2014 budget81 692 000
2013 bokslut85 910 083

60. Överföringar till förvaltningsområdets fonder (förslagsanslag)

Under momentet beviljas 20 000 euro.

Anslaget får användas

1) till betalning av ersättningsutgifter för garantier som beviljats med stöd av lagen om statsgarantifonden (444/1998), lagen om exportgaranti (479/1962) och lagen om statliga exportgarantier (422/2001)

2) till betalning av ersättningsutgifter som föranleds av garantiförbindelser som ingåtts i statsgarantiverksamheten med stöd av lagar gällande denna (375/1963, 573/1972 och 609/1973), av garantier och borgen som beviljats med stöd av lagen om statsgarantier för tryggande av basråvaruförsörjningen (651/1985) och lagen om statens konsolideringsgarantier (529/1993) samt av garantier som före 1999 beviljats med stöd av lagen om statens kapitalgarantier (594/1992).

Anslaget budgeteras enligt principen om betalningsbeslut.


2015 budget20 000
2014 budget20 000
2013 bokslut

66. Medlemsavgifter och finansiella bidrag till internationella organisationer (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas 9 507 000 euro.

Anslaget får användas

1) till betalning av medlemsavgifter och finansiella bidrag samt för fullgörande av förpliktelser till internationella organisationer

2) till betalning av utgifter som föranleds av stödjande av särskilda program

3) till betalning av utgifter som föranleds av internationellt samarbete.

Anslaget får också användas till konsumtionsutgifter.

I fråga om överföringsutgifterna budgeteras anslaget enligt principen om betalningsbeslut.

Förklaring:

Beräknad användning av anslaget (euro)

  
Nordiskt samarbete inom kärnsäkerhetssamarbetet340 000
Medlemsavgift till Internationella atomenergiorganet (IAEA)1 950 000
Avgifter och finansiella bidrag i anslutning till verksamheten vid OECD:s organisationer på energiområdet898 000
Finlands andel till Internationella atomenergiorganets (IAEA) fond för tekniskt bistånd och samarbete350 000
Kostnaderna för sekretariatet för Europeiska energistadgan44 000
Medlemsavgift till Europeiska rymdorganisationen (ESA) och andel av pensionsavgifterna3 252 000
Medlemsavgift till Internationella arbetsorganisationen (ILO)1 650 000
Medlemsavgift till den internationella byrån för förnybar energi (IRENA)100 000
Övriga medlemsavgifter till internationella organisationer och finansiella bidrag till OECD123 000
Finansiella bidrag för samarbete till internationella finansiella institut, organisationer och samarbetsorganisationer800 000
Sammanlagt9 507 000

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

  
Sparbeslut-500
Sammanlagt-500

2015 budget9 507 000
2014 budget10 007 000
2013 bokslut10 007 000