Hoppa till innehåll
Innehållsförteckning
   Siffertabell
     Allmänt
     Inkomstposter
     Anslag
       21. Riksdagen
       23. Statsrådets kansli
         10. Trafiknätet
         50. Forskning

Statsbudgeten 2015

50. ForskningPDF-versio

Förklaring:Forskningsverksamheten inom kommunikationsministeriets förvaltningsområde stöder realiseringen av ministeriets trafik- och kommunikationspolitik. Forskningen inom förvaltningsområdet bedrivs av Meteorologiska institutet. Den information som institutet producerar främjar säkerheten inte bara inom kommunikationsministeriets förvaltningsområde utan också över förvaltningsgränserna. Institutet har också en central roll vid produktionen av den grundkunskap som behövs för att anpassa samhället till klimatförändringen.

01. Meteorologiska institutets omkostnader (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett nettoanslag på 45 415 000 euro.

Anslaget får även användas

1) till utgifter som föranleds av verksamheten i Antarktis

2) till betalning av utgifter som gäller självfinansieringsandelen i projekt som genomförs med stöd ur EU:s fonder

3) till betalning av medlemsavgifter till internationella organisationer.

Fullmakt

Meteorologiska institutet berättigas att ingå avtal för METNET/MOI-projektet som gäller forskning om Mars så att de utgifter som föranleds inklusive de tidigare förbindelserna uppgår till högst 3 569 000 euro.

Fullmakten får användas för förvaltningskostnader och allmänna kostnader för rymdforskningsprogrammet METNET/MOI samt till löneutgifter för personal motsvarande två årsverken.

Förklaring:Meteorologiska institutet producerar tillförlitliga observations- och forskningsdata om atmosfären och havsområdena. Meteorologiska institutet har en central roll vid produktion av den grundkunskap som behövs för att anpassa samhället till klimatförändringen. Detta kunnande sammanställer institutet till tjänster som produceras effektivt för främjande av den allmänna säkerheten och för ökande av människornas och miljöns välmående. Institutet observerar atmosfärens fysikaliska tillstånd, kemiska sammansättning och elektromagnetiska fenomen samt havens och i synnerhet Östersjöns fysikaliska tillstånd. Institutet producerar också information och tjänster om atmosfärens och havens tidigare, nuvarande och kommande tillstånd. Institutet bedriver högklassig forskning speciellt på sina prioritetsområden som är väderlek och säkerhet, klimatförändring och samhälle, Östersjön och de arktiska områdena samt trafik och energi. Institutet deltar aktivt i nationellt och internationellt samarbete. Institutet är inriktat på att främja en hållbar utveckling i sin verksamhet.

För Meteorologiska institutet ställer kommunikationsministeriet preliminärt upp följande verksamhetsmål för 2015, som stöder de mål för samhälleliga verkningar som i motiveringen till huvudtiteln ställts upp trafikens och kommunikationens sektorer samt de gemensamma mål som uppställts för förvaltningsområdet.

Resultatmål 2013
utfall
2014
mål
2015
mål
       
PRODUKTION OCH KVALITETSLEDNING      
De senaste data som erhållits genom forskningen tillämpas bl.a. vid utveckling av klimatmodeller samt observations-, prognos- och varningssystem och andra tjänster.      
Korrekta temperaturprognoser, 1 dygn, % 86,4 84,0 84,5
Korrekta temperaturprognoser, 2—5 dygn, % 72,5 71,0 71,5
Korrekta regnprognoser på förhand, timmar 100,7 102 104
Korrekta vindvarningar, %1) - - 81
Korrekta flygplatsprognoser, % 90,9 89 89
Leveranssäkerhet för väder- och havstjänster, % 99,1 98 98
       
Sådant kunnande och sådan sakkunskap som behövs inom trafik- och kommunikationssektorn utvecklas och information som stöder lagstiftningen och det politiska beslutsfattandet tas fram.      
Intressentgruppernas tillfredsställelse med Meteorologiska institutets verksamhet (skala 1—5) 4,04 4,0 4,0
Kundtillfredsställelse (skala 1—5) 4,12 4,0 4,0
       
Med de medel som forskningen erbjuder stöds bl.a. anpassningen till klimatförändringen genom brett samarbete med branschens övriga aktörer.      
Extern finansiering av forskningen, 1 000 euro 15 034 11 000 12 300
Internationellt förhandsgranskade publikationer, st. 336 270 280
       
FUNKTIONELL EFFEKTIVITET      
Produktiviteten inom förvaltningsområdets verksamhet förbättras.      
Kostnadsmotsvarighet för företagsekonomiska prestationer, % 120 100 100
Kostnadsmotsvarighet för offentligrättsliga prestationer, % 98 100 100
Den externa finansieringens andel av den samfinansierade forskningsverksamhetens kostnader, % 65 50 50
Förändring i arbetsproduktiviteten, % -0,5 1 1
Förändring i den totala produktiviteten, % 1,88 2 2

1) Målet har reviderats 2015.

Vid dimensioneringen av anslaget har som nettobudgeterade inkomster beaktats inkomsterna av den avgiftsbelagda servicen, inkomsterna från EU och från andra samarbetsparter som hänför sig till samfinansierade, avtalsenliga undersökningar samt övriga inkomster. För Antarktisverksamheten har det reserverats 849 000 euro. Finlands Antarktisverksamhet grundar sig på ett internationellt avtal. ICOS-projektet (Integrated Carbon Observing System), som godkänts inom Europeiska strategiska forumet för forskningsinfrastruktur, har stor betydelse för verifieringen och uppföljningen av de minskade utsläppen av växthusgaser. Meteorologiska institutets andel av underhållet av infrastrukturen för det högkvarter som placeras i Finland, 1,25 miljoner euro, ingår i momentets anslag.

Utgifter för och inkomster av verksamheten (1 000 euro)

  2013
utfall
2014
ordinarie
budget
2015
budgetprop.
       
Bruttoutgifter 75 792 68 366 67 715
Bruttoinkomster 28 119 21 000 22 300
Nettoutgifter 47 673 47 366 45 415
       
Poster som överförs      
— överförts från föregående år 10 972    
— överförts till följande år 10 496    

Kostnadsmotsvarighetskalkyl för den avgiftsbelagda verksamheten (1 000 euro)

  2013
utfall
2014
ordinarie
budget
2015
budgetprop.
       
Intäkter      
Offentligrättsliga prestationer 1 763 1 184 1 184
Företagsekonomiska prestationer 5 077 5 002 5 002
Prestationer för den civila luftfarten 6 398 3 814 3 814
Intäkter sammanlagt 13 238 10 000 10 000
       
Kostnader      
Offentligrättsliga prestationer 1 790 1 184 1 184
Företagsekonomiska prestationer 4 233 5 002 5 002
Prestationer för den civila luftfarten 6 039 3 814 3 814
Kostnader sammanlagt 12 062 10 000 10 000
       
Överskott (+)/Underskott (-)      
Offentligrättsliga prestationer -27 - -
Företagsekonomiska prestationer 844 - -
Prestationer för den civila luftfarten 359 - -
Överskott (+)/Underskott (-) sammanlagt 1 176 - -
       
Kostnadsmotsvarighet, %      
Offentligrättsliga prestationer 98 100 100
Företagsekonomiska prestationer 120 100 100
Prestationer för den civila luftfarten 106 100 100
Kostnadsmotsvarighet, % sammanlagt 110 100 100

Kostnadsmotsvarighetskalkyl för den samfinansierade verksamheten (1 000 euro)

  2013
utfall
2014
ordinarie
budget
2015
budgetprop.
       
Intäkter av den samfinansierade verksamheten      
— finansiering från andra statliga ämbetsverk 7 736 7 000 7 000
— finansiering från EU 4 402 2 000 3 300
— annan finansiering utanför statsförvaltningen 2 896 2 000 2 000
Intäkter sammanlagt 15 034 11 000 12 300
       
Totala kostnader för projekten 23 654 22 000 24 600
       
Självfinansieringsandel (intäkter - kostnader) -8 620 -11 000 -12 300
Självfinansieringsandel, % 36 50 50

Utgifter för staten som förbindelser och avtal i anslutning till användningen av fullmakt föranleder (1 000 USD)

  2015 2016 2017 2018— Sammanlagt fr.o.m. 2015
           
Förbindelser som ingås 2015 eller därefter 304 375 702 2 059 3 440

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

   
Rysslands skuldkonversion, METNET/MOI 304
Den inbesparing som motsvarar indexhöjningen av hyresutgifterna -65
Finansiellt instrument för strategisk forskning (överföring till moment 29.40.54) -297
Indexhöjning av hyresutgifterna 56
Löneglidningsinbesparing -75
Lönejusteringar 197
Produktivitetsinbesparing i omkostnaderna -231
Statsrådets utrednings- och forskningsverksamhet (överföring till moment 23.01.22) -165
Stärkande av den rättspolitiska forskningen (överföring till moment 29.40.50) -33
Utgiftsbesparing som gäller IT-kostnader inom den offentliga förvaltningen, II periodisering (regeringsprogr.) -791
Ytterligare besparing i omkostnaderna -537
Nivåförändring -314
Sammanlagt -1 951

2015 budget 45 415 000
2014 I tilläggsb. 1 530 000
2014 budget 47 366 000
2013 bokslut 47 197 000