Statens budgetpropositioner
 


  Startsida  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Tidigare budgetar 

  Anvisningar  

Finansministeriet    Suomi    
 
Innehållsförteckning
 REGERINGENS PROPOSITION TILL RIKSDAGEN OM STATSBUDGETEN FÖR 2015
   Allmän motivering
   Siffertabell
   Detaljmotivering
     Allmänt
     Inkomstposter
     Anslag
       21. Riksdagen
       22. Republikens president
       23. Statsrådets kansli
       24. Utrikesministeriets förvaltningsområde
       25. Justitieministeriets förvaltningsområde
       26. Inrikesministeriets förvaltningsområde
       27. Försvarsministeriets förvaltningsområde
       28. Finansministeriets förvaltningsområde
       29. Undervisnings- och kulturministeriets förvaltningsområde
       30. Jord- och skogsbruksministeriets förvaltningsområde
       31. Kommunikationsministeriets förvaltningsområde
         01. Förvaltning och verksamhetsområdets gemensamma utgifter
         10. Trafiknätet
         20. Myndighetstjänster för trafiken
         30. Stöd till trafiken och köp av tjänster
         40. Kommunikationstjänster och kommunikationsnät samt stöd för kommunikation
         50. Forskning
              01. Meteorologiska institutets omkostnader
       32. Arbets- och näringsministeriets förvaltningsområde
       33. Social- och hälsovårdsministeriets förvaltningsområde
       35. Miljöministeriets förvaltningsområde
       36. Räntor på statsskulden

Statsbudgeten 2015

50. ForskningPDF-versio

Förklaring: Forskningsverksamheten inom kommunikationsministeriets förvaltningsområde stöder realiseringen av ministeriets trafik- och kommunikationspolitik. Forskningen inom förvaltningsområdet bedrivs av Meteorologiska institutet. Den information som institutet producerar främjar säkerheten inte bara inom kommunikationsministeriets förvaltningsområde utan också över förvaltningsgränserna. Institutet har också en central roll vid produktionen av den grundkunskap som behövs för att anpassa samhället till klimatförändringen.

01. Meteorologiska institutets omkostnader (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett nettoanslag på 45 415 000 euro.

Anslaget får även användas

1) till utgifter som föranleds av verksamheten i Antarktis

2) till betalning av utgifter som gäller självfinansieringsandelen i projekt som genomförs med stöd ur EU:s fonder

3) till betalning av medlemsavgifter till internationella organisationer.

Fullmakt

Meteorologiska institutet berättigas att ingå avtal för METNET/MOI-projektet som gäller forskning om Mars så att de utgifter som föranleds inklusive de tidigare förbindelserna uppgår till högst 3 569 000 euro.

Fullmakten får användas för förvaltningskostnader och allmänna kostnader för rymdforskningsprogrammet METNET/MOI samt till löneutgifter för personal motsvarande två årsverken.

Förklaring: Meteorologiska institutet producerar tillförlitliga observations- och forskningsdata om atmosfären och havsområdena. Meteorologiska institutet har en central roll vid produktion av den grundkunskap som behövs för att anpassa samhället till klimatförändringen. Detta kunnande sammanställer institutet till tjänster som produceras effektivt för främjande av den allmänna säkerheten och för ökande av människornas och miljöns välmående. Institutet observerar atmosfärens fysikaliska tillstånd, kemiska sammansättning och elektromagnetiska fenomen samt havens och i synnerhet Östersjöns fysikaliska tillstånd. Institutet producerar också information och tjänster om atmosfärens och havens tidigare, nuvarande och kommande tillstånd. Institutet bedriver högklassig forskning speciellt på sina prioritetsområden som är väderlek och säkerhet, klimatförändring och samhälle, Östersjön och de arktiska områdena samt trafik och energi. Institutet deltar aktivt i nationellt och internationellt samarbete. Institutet är inriktat på att främja en hållbar utveckling i sin verksamhet.

För Meteorologiska institutet ställer kommunikationsministeriet preliminärt upp följande verksamhetsmål för 2015, som stöder de mål för samhälleliga verkningar som i motiveringen till huvudtiteln ställts upp trafikens och kommunikationens sektorer samt de gemensamma mål som uppställts för förvaltningsområdet.

Resultatmål2013
utfall
2014
mål
2015
mål
    
PRODUKTION OCH KVALITETSLEDNING   
De senaste data som erhållits genom forskningen tillämpas bl.a. vid utveckling av klimatmodeller samt observations-, prognos- och varningssystem och andra tjänster.   
Korrekta temperaturprognoser, 1 dygn, %86,484,084,5
Korrekta temperaturprognoser, 2—5 dygn, %72,571,071,5
Korrekta regnprognoser på förhand, timmar100,7102104
Korrekta vindvarningar, %1)--81
Korrekta flygplatsprognoser, %90,98989
Leveranssäkerhet för väder- och havstjänster, %99,19898
    
Sådant kunnande och sådan sakkunskap som behövs inom trafik- och kommunikationssektorn utvecklas och information som stöder lagstiftningen och det politiska beslutsfattandet tas fram.   
Intressentgruppernas tillfredsställelse med Meteorologiska institutets verksamhet (skala 1—5)4,044,04,0
Kundtillfredsställelse (skala 1—5)4,124,04,0
    
Med de medel som forskningen erbjuder stöds bl.a. anpassningen till klimatförändringen genom brett samarbete med branschens övriga aktörer.   
Extern finansiering av forskningen, 1 000 euro15 03411 00012 300
Internationellt förhandsgranskade publikationer, st.336270280
    
FUNKTIONELL EFFEKTIVITET   
Produktiviteten inom förvaltningsområdets verksamhet förbättras.   
Kostnadsmotsvarighet för företagsekonomiska prestationer, %120100100
Kostnadsmotsvarighet för offentligrättsliga prestationer, %98100100
Den externa finansieringens andel av den samfinansierade forskningsverksamhetens kostnader, % 655050
Förändring i arbetsproduktiviteten, %-0,511
Förändring i den totala produktiviteten, %1,8822

1) Målet har reviderats 2015.

Vid dimensioneringen av anslaget har som nettobudgeterade inkomster beaktats inkomsterna av den avgiftsbelagda servicen, inkomsterna från EU och från andra samarbetsparter som hänför sig till samfinansierade, avtalsenliga undersökningar samt övriga inkomster. För Antarktisverksamheten har det reserverats 849 000 euro. Finlands Antarktisverksamhet grundar sig på ett internationellt avtal. ICOS-projektet (Integrated Carbon Observing System), som godkänts inom Europeiska strategiska forumet för forskningsinfrastruktur, har stor betydelse för verifieringen och uppföljningen av de minskade utsläppen av växthusgaser. Meteorologiska institutets andel av underhållet av infrastrukturen för det högkvarter som placeras i Finland, 1,25 miljoner euro, ingår i momentets anslag.

Utgifter för och inkomster av verksamheten (1 000 euro)

 2013
utfall
2014
ordinarie
budget
2015
budgetprop.
    
Bruttoutgifter75 79268 36667 715
Bruttoinkomster28 11921 00022 300
Nettoutgifter47 67347 36645 415
    
Poster som överförs   
— överförts från föregående år10 972  
— överförts till följande år10 496  

Kostnadsmotsvarighetskalkyl för den avgiftsbelagda verksamheten (1 000 euro)

 2013
utfall
2014
ordinarie
budget
2015
budgetprop.
    
Intäkter   
Offentligrättsliga prestationer1 7631 1841 184
Företagsekonomiska prestationer5 0775 0025 002
Prestationer för den civila luftfarten6 3983 8143 814
Intäkter sammanlagt13 23810 00010 000
    
Kostnader   
Offentligrättsliga prestationer1 7901 1841 184
Företagsekonomiska prestationer4 2335 0025 002
Prestationer för den civila luftfarten6 0393 8143 814
Kostnader sammanlagt12 06210 00010 000
    
Överskott (+)/Underskott (-)   
Offentligrättsliga prestationer-27--
Företagsekonomiska prestationer844--
Prestationer för den civila luftfarten359--
Överskott (+)/Underskott (-) sammanlagt1 176--
    
Kostnadsmotsvarighet, %   
Offentligrättsliga prestationer98100100
Företagsekonomiska prestationer120100100
Prestationer för den civila luftfarten106100100
Kostnadsmotsvarighet, % sammanlagt110100100

Kostnadsmotsvarighetskalkyl för den samfinansierade verksamheten (1 000 euro)

 2013
utfall
2014
ordinarie
budget
2015
budgetprop.
    
Intäkter av den samfinansierade verksamheten   
— finansiering från andra statliga ämbetsverk7 7367 0007 000
— finansiering från EU4 4022 0003 300
— annan finansiering utanför statsförvaltningen2 8962 0002 000
Intäkter sammanlagt15 03411 00012 300
    
Totala kostnader för projekten23 65422 00024 600
    
Självfinansieringsandel (intäkter - kostnader)-8 620-11 000-12 300
Självfinansieringsandel, %365050

Utgifter för staten som förbindelser och avtal i anslutning till användningen av fullmakt föranleder (1 000 USD)

 2015201620172018—Sammanlagt fr.o.m. 2015
      
Förbindelser som ingås 2015 eller därefter3043757022 0593 440

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

  
Rysslands skuldkonversion, METNET/MOI304
Den inbesparing som motsvarar indexhöjningen av hyresutgifterna-65
Finansiellt instrument för strategisk forskning (överföring till moment 29.40.54)-297
Indexhöjning av hyresutgifterna56
Löneglidningsinbesparing-75
Lönejusteringar197
Produktivitetsinbesparing i omkostnaderna-231
Statsrådets utrednings- och forskningsverksamhet (överföring till moment 23.01.22)-165
Stärkande av den rättspolitiska forskningen (överföring till moment 29.40.50)-33
Utgiftsbesparing som gäller IT-kostnader inom den offentliga förvaltningen, II periodisering (regeringsprogr.)-791
Ytterligare besparing i omkostnaderna -537
Nivåförändring-314
Sammanlagt-1 951

2015 budget45 415 000
2014 I tilläggsb.1 530 000
2014 budget47 366 000
2013 bokslut47 197 000