Hoppa till innehåll
Innehållsförteckning
   Siffertabell
     Allmänt
     Inkomstposter
     Anslag
       21. Riksdagen
       23. Statsrådets kansli
         10. Trafiknätet
         50. Forskning

Statsbudgeten 2015

50. Statsunderstöd för genomförande av det riksomfattande bredbandsprojektet (reservationsanslag 3 år)PDF-versio

Under momentet beviljas 16 000 000 euro.

Anslaget får användas för betalning av sådant statligt stöd som beviljats av Kommunikationsverket och som avses i lagen om stöd för byggande av bredband i glesbygdsområden.

Anslaget budgeteras enligt principen om betalningsbeslut.

Fullmakt

Kommunikationsverket bemyndigas att med landskapsförbund och teleföretag ingå avtal så att de utgifter som de föranleder staten uppgår till högst 5 500 000 euro.

Kommunikationsverket bemyndigas dessutom att ingå avtal enligt de fullmakter som beviljats 2009 till den del dessa fullmakter inte har använts.

Förklaring:Lagen om stöd för byggande av bredband i glesbygdsområden och en ändring av lagen om stöd för utveckling av landsbygden trädde i kraft den 1 januari 2010. Avsikten är att man som stöd för byggande av bredband genom Kommunikationsverkets beslut använder anslag under detta moment samt genom beslut av närings-, trafik- och miljöcentralerna använder sådant anslag under moment 30.10.61 som avses i lagen om stöd för utveckling av landsbygden. Villkoret för statligt stöd är att kommunerna förbinder sig att projektvis finansiera sin egen andel av det offentliga finansieringsstödet. Det offentliga finansieringsstödet kan vara högst 2/3 av projektets kostnader. Statens finansieringsandel är högst 33 % av bredbandsprojektets stödberättigande kostnader och kommunens finansieringsandel 33 %. Statens finansieringsandel är dock högst 58 % och kommunens andel 8 % i de kommuner där finansieringen av projektet annars skulle bli en oskälig ekonomisk belastning. Bestämmelser om grunderna för fastställandet av den kommunrelaterade andelen utfärdas genom förordning av statsrådet.

Närings-, trafik- och miljöcentralerna betalade åren 2010—2013 i statlig andel av bredbandsprojekten 25,15 miljoner euro under moment 30.10.61. I dessa projekt var kommunens betalningsandel 22 %. Närings-, trafik- och miljöcentralerna begär utlåtande av Kommunikationsverket före beslutet om statsstöd.

Genom en justering av fullmakten från 64 miljoner euro till 69,5 miljoner euro främjas det att statens andel av finansieringen till de projekt som redan inletts inom ramen för bredbandsprojektet i glesbygdsområden är tillräcklig i enlighet med den halvtidsöversyn av projektet som gjordes 2013. Efterfrågan på finansiering har överskridit de uppskattningar som gjordes när projektet inleddes. Justeringen av fullmakten föranleds också av behovet att finansiera projektet, eftersom projekt inte längre 2015 kan finansieras under moment 30.10.61.

Statsrådet har genom ett principbeslut den 4 december 2008 uppställt som mål att det senast den 31 december 2015 överallt i landet beroende på efterfrågan ska finnas tillgång till ett optiskt fibernät eller kabelnät, som möjliggör 100 megabits förbindelser, eller något annat nät med jämförbara egenskaper. En anslutning till dessa nät med en högst två kilometer lång fast eller trådlös abonnentförbindelse medför att åtminstone 99 % av alla fasta bostäder samt av fasta driftställen för företag och organisationer inom den offentliga förvaltningen kan använda sådana kommunikationstjänster och andra informationssamhällstjänster som kräver mycket stora överföringshastigheter.

Bevillningsfullmakten beräknas bli förnyad till ett belopp av ca 20 miljoner euro. Förnyandet av fullmakten beror på att besluten om beviljande av stöd för bredband har fattats under flera finansår.

Utgifter för staten som förbindelser och avtal i anslutning till användningen av fullmakter föranleder (1 000 euro)

  2015 2016 2017 2018— Sammanlagt fr.o.m. 2015
           
Förbindelser som ingåtts före år 2015 16 000 16 100 11 000 - 43 100
Förbindelser år 2015 - 2 500 1 500 1 500 5 500
Utgifter sammanlagt 16 000 18 600 12 500 1 500 48 600

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

   
Omfördelning 5 500
Sammanlagt 5 500

2015 budget 16 000 000
2014 I tilläggsb. 1 409 000
2014 budget 10 500 000
2013 bokslut 18 870 000