Hoppa till innehåll
Innehållsförteckning
   Siffertabell
     Allmänt
     Inkomstposter
     Anslag
       21. Riksdagen
       23. Statsrådets kansli
         10. Trafiknätet
         50. Forskning

Statsbudgeten 2015

01. Kommunikationsverkets omkostnader (reservationsanslag 2 år)PDF-versio

Under momentet beviljas ett nettoanslag på 11 894 000 euro.

Anslaget får även användas till betalning av medlemsavgifter till internationella organisationer. För deras del budgeteras anslaget enligt kontantprincipen.

Förklaring:Digital teknik och digitala tjänster utnyttjas i omfattande grad inom samhällets olika delområden. Kommunikationens och informationssamhällets bastjänster och deras säkerhet säkerställs. Mångsidiga och högklassiga kommunikations- och informationssamhällstjänster finns tillgängliga till ett rimligt pris i hela landet. Användning av informations- och kommunikationsteknik och digitala tjänster fullt ut främjar samhällets funktion, medborgarnas välfärd och företagens konkurrenskraft.

Målet för Kommunikationsverket är att utbudet på kommunikationstjänster ska bli mångsidigare, tillgången till grundläggande kommunikationstjänster ska förbättras och funktionssäkerheten och säkerheten inom kommunikationsnäten och kommunikationstjänsterna ska utvecklas. I enlighet med prioriteringarna för verksamheten 2015 ska Kommunikationsverket ingripa i missförhållanden på kommunikationsmarknaden, erbjuda frekvenser för nya användningsområden, öka transparensen på marknaden, främja utbyggnaden av snabba bredbandsnät och se till att post-, telefon-, tv- och bredbandtjänsterna håller en miniminivå. Kommunikationsverket förbättrar dessutom den nationella datasäkerheten och effektiviserar den tekniska styrningen och övervakningen.

För Kommunikationsverket ställer kommunikationsministeriet preliminärt upp följande verksamhetsmål för 2015, som stöder de mål för samhälleliga verkningar som i motiveringen till huvudtiteln ställts upp för kommunikationssektorn och de gemensamma mål som ställts upp för förvaltningsområdet.

Resultatmål 2013
utfall
2014
mål
2015
mål
       
PRODUKTION OCH KVALITETSLEDNING      
Auktion av radiofrekvenser genomförs, tidpunkt 1—10/2013 - -
Ökning av antalet frekvenser som anvisats för användning av tillståndspliktiga radioanläggningar i näringslivet och hobbyverksamhet, %/år 1 (näring), 5 (hobby) 1 (näring), 4 (hobby) 1 (näring), 4 (hobby)
Antalet tillämpningar som befriats från radiotillstånd, st./år 8 3 3
Cybersäkerhetscentralens verksamhet inleds och etableras. Kommunikationsverket producerar lägesbilder om cybersäkerheten och tjänster för observation av datasäkerhetsavvikelser. Cybersäkerhetscentralens samarbetsnätverk utvärderar lägesbildens kvalitet. Enkät för samarbetsnätverket (skalan 1—5) - 3,7 3,7
Kommunikationsverket producerar aktuella lägesbilder om kommunikationsnäten och om fel- och störningssituationer i näten på Kommunikationsverkets webbplats. Uppdaterad information om kommunikationsnätens tillstånd i form av en behändig karta tas i bruk etappvis på följande sätt:      
1 etappen: temperaturkarta över allvarliga störningar uppnås - -
2 etappen: detaljerad karta över störningar och kvalitet - uppnås -
3 etappen: servicekarta (störningar, kvalitet, tillgång och övervakning) - - uppnås
Operatörer som erbjuder bredbandstjänster har tillträde till fiberbaserade accessnät till ett rimligt pris. Utveckling i fråga om antalet tillträden till fiberbaserade accessnät som hyrts ut till konkurrenter, %/år 200 5 5
Tillgången till snabba (över 30 Mb) bredbandsförbindelser förbättras. Tillgången till bredbandsuppkopplingar ökar, %/år 9,5 5 5
Snabb behandling av ansökningar om statligt stöd för bredband. Andelen anhängiga ansökningar som behandlats inom tre månader efter att tillräckliga utredningar inkommit, andel % 100 80 80
Frekvensplaneringen är högkvalitativ. Skadliga störningar som beror på frekvensplanering högst, st./år 0 8 8
Tillgången till postens samhällsomfattande tjänster säkerställs. Medborgarnas tillfredsställelse med postens samhällsomfattande tjänster, kundenkät (skalan 1—5) 3,9 3,5 3,5
Användbarheten i fråga om kommunikationsnäten och kommunikationstjänsterna ligger på en god nivå. Antalet långvariga allvarliga fel högst, st./år 6 6 6
Enkät för kunder och intressentgrupper (skalan 1—5) 3,8 3,5 3,5
Verket främjar användning av internettjänster genom att utveckla den nationella datasäkerheten. Enkät för kunder och intressentgrupper (skalan 1—5) 3,8 3,5 3,5
Verket främjar utveckling av internettjänster genom att garantera en fungerande nätmiljö. Användbarheten i fråga om namnservrar, % 100 100 100
Besluten om tillstånd och frekvenser uppnår målet för servicetiden. Målet för servicetiden är 28 dagar, andel %/år 98 95 95
Effektiv utredning av radiostörningar. Utredning av radiostörningar i nöd- och säkerhetstrafiken samt myndighetsradionätet högst, timmar under tjänstetid 16 16 16
Verket har genomfört en standardisering av datasäkerheten enligt en allmänt godkänd datasäkerhetsstandard. Avsikten är att datasäkerheten ska granskas årligen. - uppnås uppnås
Intressentgruppernas tillfredsställelse med Kommunikationsverkets verksamhet (skalan 1—5) 3,6 3,6 3,6
       
FUNKTIONELL EFFEKTIVITET      
Kostnaderna för styrningen av och tillsynen över televerksamheten exkl. medlemsavgifter till internationella organisationer, euro/anslutning till det allmänna telenätet (innefattar konventionella anslutningar och bredbandsanslutningar) 0,38 0,40 0,40
Kostnaderna för styrningen av och tillsynen över datasäkerheten exkl. medlemsavgifter till internationella organisationer, euro/anslutning till det allmänna telenätet (innefattar konventionella anslutningar och bredbandsanslutningar) 0,30 0,75 0,90
Kostnaderna för tillsynen över posttjänsterna exkl. medlemsavgifter till internationella organisationer, euro/mottagarhushåll 0,50 0,58 0,58
Kostnaderna för övervakning av medietjänster, euro/tv-tittarhushåll 0,26 0,34 0,34
Kostnaderna för frekvensförvaltningen exkl. medlemsavgifter till internationella organisationer, euro, i relation till antalet gällande radiokoncessioner och kompetensbevis samt det totala antalet koncessions- och intygsansökningar och ordnade examina 77 125 125
Förändring i arbetsproduktiviteten, % 4,9 1 1
Förändring i den totala produktiviteten, % 4,86 2 2
Kostnadsmotsvarighet för offentligrättsliga prestationer, % 102 94 95
Kostnadsmotsvarighet för prestationer av skattenatur, % 108 96 97

Inkomsterna grundar sig på kommunikationsministeriets förordning om frekvensavgifter och övriga avgifter som tas ut för Kommunikationsverkets prestationer gällande radioförvaltningen (1222/2010) och kommunikationsministeriets förordning om vissa av Kommunikationsverkets avgifter (865/2012), vilka har utfärdats med stöd av lagen om grunderna för avgifter till staten, samt på lagen om statens televisions- och radiofond (745/1998).

Kommunikationsverket tar ut en informationssamhällsavgift samt en tillsynsavgift för televisions- och radioverksamhet på de grunder som anges i informationssamhällsbalken, en tillsynsavgift för postverksamhet på de grunder som anges i postlagen (415/2011) samt en avgift hos leverantörer av tjänster för elektronisk identifiering på de grunder som anges i lagen om stark autentisering och elektroniska signaturer (617/2009).

Informationssamhällsavgiften 4 180 000 euro, tillsynsavgiften för postverksamheten 1 535 000 euro, tillsynsavgiften för televisions- och radioverksamheten 1 069 000 euro och certifikatavgiften 208 000 euro intäktsförs under moment 11.19.04. Utgifterna för dessa funktioner har beaktats vid dimensioneringen av anslaget för Kommunikationsverkets omkostnader.

Utgifter för och inkomster av verksamheten (1 000 euro)

  2013
utfall
2014
ordinarie
budget

2015
budgetprop.
       
Bruttoutgifter 31 169 31 357 33 050
Bruttoinkomster 22 614 20 312 21 156
Nettoutgifter 8 555 11 045 11 894
       
Poster som överförs      
— överförts från föregående år 4 516    
— överförts till följande år 5 856    

Kostnadsmotsvarighetskalkyl för den avgiftsbelagda verksamheten (1 000 euro)

  2013
utfall
2014
ordinarie
budget
2015
budgetprop.
       
Intäkter      
Frekvensavgifter och andra prestationer gällande radioförvaltningen 9 933 10 558 10 668
Domännamnsavgifter 3 550 3 600 3 600
Avgifter för numrering 2 774 2 780 2 780
Övrig avgiftsbelagd verksamhet 6 294 4 535 4 078
Intäkter sammanlagt 22 551 21 473 21 126
       
Kostnader      
Frekvensavgifter och andra prestationer gällande radioförvaltningen 10 753 11 692 11 725
Domännamnsavgifter 3 035 3 676 3 568
Avgifter för numrering 2 698 2 868 2 772
Övrig avgiftsbelagd verksamhet 5 725 4 623 4 186
Kostnader sammanlagt 22 211 22 859 22 251
       
Överskott (+)/Underskott (-)      
Frekvensavgifter och andra prestationer gällande radioförvaltningen -820 -1 134 -1 057
Domännamnsavgifter 515 -76 32
Avgifter för numrering 76 -88 8
Övrig avgiftsbelagd verksamhet 569 -88 -108
Överskott (+)/Underskott (-) sammanlagt 340 -1 386 -1 125
       
Kostnadsmotsvarighet, %      
Frekvensavgifter och andra prestationer gällande radioförvaltningen 92 90 91
Domännamnsavgifter 117 98 101
Avgifter för numrering 103 97 100
Övrig avgiftsbelagd verksamhet 110 98 97
Kostnadsmotsvarighet, % sammanlagt 102 94 95

Kostnadsmotsvarighetskalkyl för verksamhet av skattenatur (1 000 euro)

  2013
utfall
2014
ordinarie
budget
2015
budgetprop.
       
Intäkter      
Vissa avgifter på kommunikationsområdet 6 646 6 633 6 992
Intäkter sammanlagt 6 646 6 633 6 992
       
Kostnader      
Vissa avgifter på kommunikationsområdet 6 143 6 900 7 186
Kostnader sammanlagt 6 143 6 900 7 186
       
Överskott (+)/Underskott (-)      
Vissa avgifter på kommunikationsområdet 503 -267 -194
Överskott (+)/Underskott (-) sammanlagt 503 -267 -194
       
Kostnadsmotsvarighet, %      
Vissa avgifter på kommunikationsområdet 108 96 97
Kostnadsmotsvarighet, % sammanlagt 108 96 97

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

   
Cybersäkerhetscentral 500
Informationssamhällsavgift 300
PRS-myndighetsverksamhet 150
Skötsel av NCSA-uppgifter 100
Den inbesparing som motsvarar indexhöjningen av hyresutgifterna -17
Indexhöjning av hyresutgifterna 17
Produktivitetsinbesparing i omkostnaderna -60
Ytterligare besparing i omkostnaderna -141
Sammanlagt 849

2015 budget 11 894 000
2014 budget 11 045 000
2013 bokslut 9 895 000