Hoppa till innehåll
Innehållsförteckning
   Siffertabell
     Allmänt
     Inkomstposter
     Anslag
       21. Riksdagen
       23. Statsrådets kansli
         10. Trafiknätet
         50. Forskning

Statsbudgeten 2015

40. Kommunikationstjänster och kommunikationsnät samt stöd för kommunikationPDF-versio

Förklaring:Kommunikationstjänsterna och kommunikationsnäten utgör en väsentlig del av utvecklingen av informationssamhället, eftersom en avsevärd del av samhällets tjänster produceras och konsumeras med utnyttjande av kommunikationstjänster och kommunikationsnät. För Finlands ekonomiska utveckling och konkurrenskraft är det centralt att kunna omvandla det starka kunnandet inom kommunikationsinfrastrukturen och kommunikationstjänsterna till en styrka för produktionen och det omfattande nyttiggörandet av digitala tjänster. Man utvecklar ny teknologi och nya kommunikationstjänster och strävar efter att ta dem i bruk inom så många livsområden som möjligt för att underlätta medborgarnas vardag.

01. Kommunikationsverkets omkostnader (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett nettoanslag på 11 894 000 euro.

Anslaget får även användas till betalning av medlemsavgifter till internationella organisationer. För deras del budgeteras anslaget enligt kontantprincipen.

Förklaring:Digital teknik och digitala tjänster utnyttjas i omfattande grad inom samhällets olika delområden. Kommunikationens och informationssamhällets bastjänster och deras säkerhet säkerställs. Mångsidiga och högklassiga kommunikations- och informationssamhällstjänster finns tillgängliga till ett rimligt pris i hela landet. Användning av informations- och kommunikationsteknik och digitala tjänster fullt ut främjar samhällets funktion, medborgarnas välfärd och företagens konkurrenskraft.

Målet för Kommunikationsverket är att utbudet på kommunikationstjänster ska bli mångsidigare, tillgången till grundläggande kommunikationstjänster ska förbättras och funktionssäkerheten och säkerheten inom kommunikationsnäten och kommunikationstjänsterna ska utvecklas. I enlighet med prioriteringarna för verksamheten 2015 ska Kommunikationsverket ingripa i missförhållanden på kommunikationsmarknaden, erbjuda frekvenser för nya användningsområden, öka transparensen på marknaden, främja utbyggnaden av snabba bredbandsnät och se till att post-, telefon-, tv- och bredbandtjänsterna håller en miniminivå. Kommunikationsverket förbättrar dessutom den nationella datasäkerheten och effektiviserar den tekniska styrningen och övervakningen.

För Kommunikationsverket ställer kommunikationsministeriet preliminärt upp följande verksamhetsmål för 2015, som stöder de mål för samhälleliga verkningar som i motiveringen till huvudtiteln ställts upp för kommunikationssektorn och de gemensamma mål som ställts upp för förvaltningsområdet.

Resultatmål 2013
utfall
2014
mål
2015
mål
       
PRODUKTION OCH KVALITETSLEDNING      
Auktion av radiofrekvenser genomförs, tidpunkt 1—10/2013 - -
Ökning av antalet frekvenser som anvisats för användning av tillståndspliktiga radioanläggningar i näringslivet och hobbyverksamhet, %/år 1 (näring), 5 (hobby) 1 (näring), 4 (hobby) 1 (näring), 4 (hobby)
Antalet tillämpningar som befriats från radiotillstånd, st./år 8 3 3
Cybersäkerhetscentralens verksamhet inleds och etableras. Kommunikationsverket producerar lägesbilder om cybersäkerheten och tjänster för observation av datasäkerhetsavvikelser. Cybersäkerhetscentralens samarbetsnätverk utvärderar lägesbildens kvalitet. Enkät för samarbetsnätverket (skalan 1—5) - 3,7 3,7
Kommunikationsverket producerar aktuella lägesbilder om kommunikationsnäten och om fel- och störningssituationer i näten på Kommunikationsverkets webbplats. Uppdaterad information om kommunikationsnätens tillstånd i form av en behändig karta tas i bruk etappvis på följande sätt:      
1 etappen: temperaturkarta över allvarliga störningar uppnås - -
2 etappen: detaljerad karta över störningar och kvalitet - uppnås -
3 etappen: servicekarta (störningar, kvalitet, tillgång och övervakning) - - uppnås
Operatörer som erbjuder bredbandstjänster har tillträde till fiberbaserade accessnät till ett rimligt pris. Utveckling i fråga om antalet tillträden till fiberbaserade accessnät som hyrts ut till konkurrenter, %/år 200 5 5
Tillgången till snabba (över 30 Mb) bredbandsförbindelser förbättras. Tillgången till bredbandsuppkopplingar ökar, %/år 9,5 5 5
Snabb behandling av ansökningar om statligt stöd för bredband. Andelen anhängiga ansökningar som behandlats inom tre månader efter att tillräckliga utredningar inkommit, andel % 100 80 80
Frekvensplaneringen är högkvalitativ. Skadliga störningar som beror på frekvensplanering högst, st./år 0 8 8
Tillgången till postens samhällsomfattande tjänster säkerställs. Medborgarnas tillfredsställelse med postens samhällsomfattande tjänster, kundenkät (skalan 1—5) 3,9 3,5 3,5
Användbarheten i fråga om kommunikationsnäten och kommunikationstjänsterna ligger på en god nivå. Antalet långvariga allvarliga fel högst, st./år 6 6 6
Enkät för kunder och intressentgrupper (skalan 1—5) 3,8 3,5 3,5
Verket främjar användning av internettjänster genom att utveckla den nationella datasäkerheten. Enkät för kunder och intressentgrupper (skalan 1—5) 3,8 3,5 3,5
Verket främjar utveckling av internettjänster genom att garantera en fungerande nätmiljö. Användbarheten i fråga om namnservrar, % 100 100 100
Besluten om tillstånd och frekvenser uppnår målet för servicetiden. Målet för servicetiden är 28 dagar, andel %/år 98 95 95
Effektiv utredning av radiostörningar. Utredning av radiostörningar i nöd- och säkerhetstrafiken samt myndighetsradionätet högst, timmar under tjänstetid 16 16 16
Verket har genomfört en standardisering av datasäkerheten enligt en allmänt godkänd datasäkerhetsstandard. Avsikten är att datasäkerheten ska granskas årligen. - uppnås uppnås
Intressentgruppernas tillfredsställelse med Kommunikationsverkets verksamhet (skalan 1—5) 3,6 3,6 3,6
       
FUNKTIONELL EFFEKTIVITET      
Kostnaderna för styrningen av och tillsynen över televerksamheten exkl. medlemsavgifter till internationella organisationer, euro/anslutning till det allmänna telenätet (innefattar konventionella anslutningar och bredbandsanslutningar) 0,38 0,40 0,40
Kostnaderna för styrningen av och tillsynen över datasäkerheten exkl. medlemsavgifter till internationella organisationer, euro/anslutning till det allmänna telenätet (innefattar konventionella anslutningar och bredbandsanslutningar) 0,30 0,75 0,90
Kostnaderna för tillsynen över posttjänsterna exkl. medlemsavgifter till internationella organisationer, euro/mottagarhushåll 0,50 0,58 0,58
Kostnaderna för övervakning av medietjänster, euro/tv-tittarhushåll 0,26 0,34 0,34
Kostnaderna för frekvensförvaltningen exkl. medlemsavgifter till internationella organisationer, euro, i relation till antalet gällande radiokoncessioner och kompetensbevis samt det totala antalet koncessions- och intygsansökningar och ordnade examina 77 125 125
Förändring i arbetsproduktiviteten, % 4,9 1 1
Förändring i den totala produktiviteten, % 4,86 2 2
Kostnadsmotsvarighet för offentligrättsliga prestationer, % 102 94 95
Kostnadsmotsvarighet för prestationer av skattenatur, % 108 96 97

Inkomsterna grundar sig på kommunikationsministeriets förordning om frekvensavgifter och övriga avgifter som tas ut för Kommunikationsverkets prestationer gällande radioförvaltningen (1222/2010) och kommunikationsministeriets förordning om vissa av Kommunikationsverkets avgifter (865/2012), vilka har utfärdats med stöd av lagen om grunderna för avgifter till staten, samt på lagen om statens televisions- och radiofond (745/1998).

Kommunikationsverket tar ut en informationssamhällsavgift samt en tillsynsavgift för televisions- och radioverksamhet på de grunder som anges i informationssamhällsbalken, en tillsynsavgift för postverksamhet på de grunder som anges i postlagen (415/2011) samt en avgift hos leverantörer av tjänster för elektronisk identifiering på de grunder som anges i lagen om stark autentisering och elektroniska signaturer (617/2009).

Informationssamhällsavgiften 4 180 000 euro, tillsynsavgiften för postverksamheten 1 535 000 euro, tillsynsavgiften för televisions- och radioverksamheten 1 069 000 euro och certifikatavgiften 208 000 euro intäktsförs under moment 11.19.04. Utgifterna för dessa funktioner har beaktats vid dimensioneringen av anslaget för Kommunikationsverkets omkostnader.

Utgifter för och inkomster av verksamheten (1 000 euro)

  2013
utfall
2014
ordinarie
budget

2015
budgetprop.
       
Bruttoutgifter 31 169 31 357 33 050
Bruttoinkomster 22 614 20 312 21 156
Nettoutgifter 8 555 11 045 11 894
       
Poster som överförs      
— överförts från föregående år 4 516    
— överförts till följande år 5 856    

Kostnadsmotsvarighetskalkyl för den avgiftsbelagda verksamheten (1 000 euro)

  2013
utfall
2014
ordinarie
budget
2015
budgetprop.
       
Intäkter      
Frekvensavgifter och andra prestationer gällande radioförvaltningen 9 933 10 558 10 668
Domännamnsavgifter 3 550 3 600 3 600
Avgifter för numrering 2 774 2 780 2 780
Övrig avgiftsbelagd verksamhet 6 294 4 535 4 078
Intäkter sammanlagt 22 551 21 473 21 126
       
Kostnader      
Frekvensavgifter och andra prestationer gällande radioförvaltningen 10 753 11 692 11 725
Domännamnsavgifter 3 035 3 676 3 568
Avgifter för numrering 2 698 2 868 2 772
Övrig avgiftsbelagd verksamhet 5 725 4 623 4 186
Kostnader sammanlagt 22 211 22 859 22 251
       
Överskott (+)/Underskott (-)      
Frekvensavgifter och andra prestationer gällande radioförvaltningen -820 -1 134 -1 057
Domännamnsavgifter 515 -76 32
Avgifter för numrering 76 -88 8
Övrig avgiftsbelagd verksamhet 569 -88 -108
Överskott (+)/Underskott (-) sammanlagt 340 -1 386 -1 125
       
Kostnadsmotsvarighet, %      
Frekvensavgifter och andra prestationer gällande radioförvaltningen 92 90 91
Domännamnsavgifter 117 98 101
Avgifter för numrering 103 97 100
Övrig avgiftsbelagd verksamhet 110 98 97
Kostnadsmotsvarighet, % sammanlagt 102 94 95

Kostnadsmotsvarighetskalkyl för verksamhet av skattenatur (1 000 euro)

  2013
utfall
2014
ordinarie
budget
2015
budgetprop.
       
Intäkter      
Vissa avgifter på kommunikationsområdet 6 646 6 633 6 992
Intäkter sammanlagt 6 646 6 633 6 992
       
Kostnader      
Vissa avgifter på kommunikationsområdet 6 143 6 900 7 186
Kostnader sammanlagt 6 143 6 900 7 186
       
Överskott (+)/Underskott (-)      
Vissa avgifter på kommunikationsområdet 503 -267 -194
Överskott (+)/Underskott (-) sammanlagt 503 -267 -194
       
Kostnadsmotsvarighet, %      
Vissa avgifter på kommunikationsområdet 108 96 97
Kostnadsmotsvarighet, % sammanlagt 108 96 97

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

   
Cybersäkerhetscentral 500
Informationssamhällsavgift 300
PRS-myndighetsverksamhet 150
Skötsel av NCSA-uppgifter 100
Den inbesparing som motsvarar indexhöjningen av hyresutgifterna -17
Indexhöjning av hyresutgifterna 17
Produktivitetsinbesparing i omkostnaderna -60
Ytterligare besparing i omkostnaderna -141
Sammanlagt 849

2015 budget 11 894 000
2014 budget 11 045 000
2013 bokslut 9 895 000

42. Understödjande av tidningspressen (fast anslag)

Under momentet beviljas 500 000 euro.

Anslaget får användas för att stödja tidningar som publiceras på de riksomfattande minoritetsspråken svenska, samiska, romani eller karelska samt motsvarande elektroniska publikationer, motsvarande elektroniska publikationer på teckenspråk samt produktionen av svenskspråkiga nyhetstjänster. Anslaget får också användas för produktion av innehåll på samiska eller karelska i anslutning till tidningar som ges ut på finska eller svenska.

Förklaring:Avsikten med anslaget är att främja pluralismen och mångsidigheten i den inhemska tidningspressen och informationsförmedlingen.


2015 budget 500 000
2014 budget 500 000
2013 bokslut 500 000

44. Innovationsstöd till medierna (reservationsanslag 3 år)

Under momentet beviljas 10 000 000 euro.

Anslaget får användas till betalning av understöd för forsknings-, utvecklings- och innovationsprojekt i mediebranschen.

Anslaget budgeteras enligt principen om betalningsbeslut.

Förklaring:Syftet med innovationsstödet till medierna är att främja strukturomvandlingen i mediebranschen och stödja skapandet och utvecklandet av nytt journalistiskt innehåll och nya journalistiska tjänster och lösningar i ett digitalt medielandskap.


2015 budget 10 000 000

50. Statsunderstöd för genomförande av det riksomfattande bredbandsprojektet (reservationsanslag 3 år)

Under momentet beviljas 16 000 000 euro.

Anslaget får användas för betalning av sådant statligt stöd som beviljats av Kommunikationsverket och som avses i lagen om stöd för byggande av bredband i glesbygdsområden.

Anslaget budgeteras enligt principen om betalningsbeslut.

Fullmakt

Kommunikationsverket bemyndigas att med landskapsförbund och teleföretag ingå avtal så att de utgifter som de föranleder staten uppgår till högst 5 500 000 euro.

Kommunikationsverket bemyndigas dessutom att ingå avtal enligt de fullmakter som beviljats 2009 till den del dessa fullmakter inte har använts.

Förklaring:Lagen om stöd för byggande av bredband i glesbygdsområden och en ändring av lagen om stöd för utveckling av landsbygden trädde i kraft den 1 januari 2010. Avsikten är att man som stöd för byggande av bredband genom Kommunikationsverkets beslut använder anslag under detta moment samt genom beslut av närings-, trafik- och miljöcentralerna använder sådant anslag under moment 30.10.61 som avses i lagen om stöd för utveckling av landsbygden. Villkoret för statligt stöd är att kommunerna förbinder sig att projektvis finansiera sin egen andel av det offentliga finansieringsstödet. Det offentliga finansieringsstödet kan vara högst 2/3 av projektets kostnader. Statens finansieringsandel är högst 33 % av bredbandsprojektets stödberättigande kostnader och kommunens finansieringsandel 33 %. Statens finansieringsandel är dock högst 58 % och kommunens andel 8 % i de kommuner där finansieringen av projektet annars skulle bli en oskälig ekonomisk belastning. Bestämmelser om grunderna för fastställandet av den kommunrelaterade andelen utfärdas genom förordning av statsrådet.

Närings-, trafik- och miljöcentralerna betalade åren 2010—2013 i statlig andel av bredbandsprojekten 25,15 miljoner euro under moment 30.10.61. I dessa projekt var kommunens betalningsandel 22 %. Närings-, trafik- och miljöcentralerna begär utlåtande av Kommunikationsverket före beslutet om statsstöd.

Genom en justering av fullmakten från 64 miljoner euro till 69,5 miljoner euro främjas det att statens andel av finansieringen till de projekt som redan inletts inom ramen för bredbandsprojektet i glesbygdsområden är tillräcklig i enlighet med den halvtidsöversyn av projektet som gjordes 2013. Efterfrågan på finansiering har överskridit de uppskattningar som gjordes när projektet inleddes. Justeringen av fullmakten föranleds också av behovet att finansiera projektet, eftersom projekt inte längre 2015 kan finansieras under moment 30.10.61.

Statsrådet har genom ett principbeslut den 4 december 2008 uppställt som mål att det senast den 31 december 2015 överallt i landet beroende på efterfrågan ska finnas tillgång till ett optiskt fibernät eller kabelnät, som möjliggör 100 megabits förbindelser, eller något annat nät med jämförbara egenskaper. En anslutning till dessa nät med en högst två kilometer lång fast eller trådlös abonnentförbindelse medför att åtminstone 99 % av alla fasta bostäder samt av fasta driftställen för företag och organisationer inom den offentliga förvaltningen kan använda sådana kommunikationstjänster och andra informationssamhällstjänster som kräver mycket stora överföringshastigheter.

Bevillningsfullmakten beräknas bli förnyad till ett belopp av ca 20 miljoner euro. Förnyandet av fullmakten beror på att besluten om beviljande av stöd för bredband har fattats under flera finansår.

Utgifter för staten som förbindelser och avtal i anslutning till användningen av fullmakter föranleder (1 000 euro)

  2015 2016 2017 2018— Sammanlagt fr.o.m. 2015
           
Förbindelser som ingåtts före år 2015 16 000 16 100 11 000 - 43 100
Förbindelser år 2015 - 2 500 1 500 1 500 5 500
Utgifter sammanlagt 16 000 18 600 12 500 1 500 48 600

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

   
Omfördelning 5 500
Sammanlagt 5 500

2015 budget 16 000 000
2014 I tilläggsb. 1 409 000
2014 budget 10 500 000
2013 bokslut 18 870 000

60. Överföring till statens televisions- och radiofond (reservationsanslag 3 år)

Under momentet beviljas 507 948 000 euro.

Anslaget får med stöd av 3 § i lagen om statens televisions- och radiofond användas till en överföring till fonden.

Förklaring:Enligt 3 § i lagen om statens televisions- och radiofond (745/1998) ska det för att täcka kostnaderna för den allmännyttiga verksamheten enligt 7 § i lagen om Rundradion Ab (1380/1993) till fonden betalas ersättning ur ett anslag i statsbudgeten. Anslagsbeloppet justeras årligen så att det motsvarar förändringen i kostnadsnivån, men undantagsvis görs det ingen sådan justering för 2015. Enligt 5 § i lagen om statens televisions- och radiofond ska medel ur fonden årligen användas för att finansiera Rundradion Ab:s verksamhet till ett belopp som avses i 3 § 2 mom. Medel får också användas för utbetalning av arvoden för förhandsprövning enligt 6 a § i lagen om Rundradion Ab samt för förvaltning av fonden. Medel ur fonden kan även i övrigt användas för att främja televisions- och radioverksamheten. År 2015 ska ovannämnda utgifter för upplösning av det system för televisionsavgifter som varit i bruk inkl. utgifter täckas med medel som flutit in från fondens televisionsavgifter.

Överföringen till fonden för att täcka kostnaderna för Rundradion Ab:s allmännyttiga verksamhet finansieras med rundradioskatten.


2015 budget 507 948 000
2014 budget 507 948 000
2013 bokslut 500 000 000