Statens budgetpropositioner
 


  Startsida  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Tidigare budgetar 

  Anvisningar  

Finansministeriet    Suomi    
 
Innehållsförteckning
 REGERINGENS PROPOSITION TILL RIKSDAGEN OM STATSBUDGETEN FÖR 2015
   Allmän motivering
   Siffertabell
   Detaljmotivering
     Allmänt
     Inkomstposter
     Anslag
       21. Riksdagen
       22. Republikens president
       23. Statsrådets kansli
       24. Utrikesministeriets förvaltningsområde
       25. Justitieministeriets förvaltningsområde
       26. Inrikesministeriets förvaltningsområde
       27. Försvarsministeriets förvaltningsområde
       28. Finansministeriets förvaltningsområde
       29. Undervisnings- och kulturministeriets förvaltningsområde
       30. Jord- och skogsbruksministeriets förvaltningsområde
       31. Kommunikationsministeriets förvaltningsområde
         01. Förvaltning och verksamhetsområdets gemensamma utgifter
         10. Trafiknätet
         20. Myndighetstjänster för trafiken
         30. Stöd till trafiken och köp av tjänster
         40. Kommunikationstjänster och kommunikationsnät samt stöd för kommunikation
              01. Kommunikationsverkets omkostnader
              42. Understödjande av tidningspressen
              44. Innovationsstöd till medierna
              50. Statsunderstöd för genomförande av det riksomfattande bredbandsprojektet
              60. Överföring till statens televisions- och radiofond
         50. Forskning
       32. Arbets- och näringsministeriets förvaltningsområde
       33. Social- och hälsovårdsministeriets förvaltningsområde
       35. Miljöministeriets förvaltningsområde
       36. Räntor på statsskulden

Statsbudgeten 2015

40. Kommunikationstjänster och kommunikationsnät samt stöd för kommunikationPDF-versio

Förklaring: Kommunikationstjänsterna och kommunikationsnäten utgör en väsentlig del av utvecklingen av informationssamhället, eftersom en avsevärd del av samhällets tjänster produceras och konsumeras med utnyttjande av kommunikationstjänster och kommunikationsnät. För Finlands ekonomiska utveckling och konkurrenskraft är det centralt att kunna omvandla det starka kunnandet inom kommunikationsinfrastrukturen och kommunikationstjänsterna till en styrka för produktionen och det omfattande nyttiggörandet av digitala tjänster. Man utvecklar ny teknologi och nya kommunikationstjänster och strävar efter att ta dem i bruk inom så många livsområden som möjligt för att underlätta medborgarnas vardag.

01. Kommunikationsverkets omkostnader (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett nettoanslag på 11 894 000 euro.

Anslaget får även användas till betalning av medlemsavgifter till internationella organisationer. För deras del budgeteras anslaget enligt kontantprincipen.

Förklaring: Digital teknik och digitala tjänster utnyttjas i omfattande grad inom samhällets olika delområden. Kommunikationens och informationssamhällets bastjänster och deras säkerhet säkerställs. Mångsidiga och högklassiga kommunikations- och informationssamhällstjänster finns tillgängliga till ett rimligt pris i hela landet. Användning av informations- och kommunikationsteknik och digitala tjänster fullt ut främjar samhällets funktion, medborgarnas välfärd och företagens konkurrenskraft.

Målet för Kommunikationsverket är att utbudet på kommunikationstjänster ska bli mångsidigare, tillgången till grundläggande kommunikationstjänster ska förbättras och funktionssäkerheten och säkerheten inom kommunikationsnäten och kommunikationstjänsterna ska utvecklas. I enlighet med prioriteringarna för verksamheten 2015 ska Kommunikationsverket ingripa i missförhållanden på kommunikationsmarknaden, erbjuda frekvenser för nya användningsområden, öka transparensen på marknaden, främja utbyggnaden av snabba bredbandsnät och se till att post-, telefon-, tv- och bredbandtjänsterna håller en miniminivå. Kommunikationsverket förbättrar dessutom den nationella datasäkerheten och effektiviserar den tekniska styrningen och övervakningen.

För Kommunikationsverket ställer kommunikationsministeriet preliminärt upp följande verksamhetsmål för 2015, som stöder de mål för samhälleliga verkningar som i motiveringen till huvudtiteln ställts upp för kommunikationssektorn och de gemensamma mål som ställts upp för förvaltningsområdet.

Resultatmål2013
utfall
2014
mål
2015
mål
    
PRODUKTION OCH KVALITETSLEDNING   
Auktion av radiofrekvenser genomförs, tidpunkt1—10/2013--
Ökning av antalet frekvenser som anvisats för användning av tillståndspliktiga radioanläggningar i näringslivet och hobbyverksamhet, %/år1 (näring), 5 (hobby)1 (näring), 4 (hobby)1 (näring), 4 (hobby)
Antalet tillämpningar som befriats från radiotillstånd, st./år833
Cybersäkerhetscentralens verksamhet inleds och etableras. Kommunikationsverket producerar lägesbilder om cybersäkerheten och tjänster för observation av datasäkerhetsavvikelser. Cybersäkerhetscentralens samarbetsnätverk utvärderar lägesbildens kvalitet. Enkät för samarbetsnätverket (skalan 1—5)-3,73,7
Kommunikationsverket producerar aktuella lägesbilder om kommunikationsnäten och om fel- och störningssituationer i näten på Kommunikationsverkets webbplats. Uppdaterad information om kommunikationsnätens tillstånd i form av en behändig karta tas i bruk etappvis på följande sätt:   
1 etappen: temperaturkarta över allvarliga störningaruppnås--
2 etappen: detaljerad karta över störningar och kvalitet-uppnås-
3 etappen: servicekarta (störningar, kvalitet, tillgång och övervakning)--uppnås
Operatörer som erbjuder bredbandstjänster har tillträde till fiberbaserade accessnät till ett rimligt pris. Utveckling i fråga om antalet tillträden till fiberbaserade accessnät som hyrts ut till konkurrenter, %/år20055
Tillgången till snabba (över 30 Mb) bredbandsförbindelser förbättras. Tillgången till bredbandsuppkopplingar ökar, %/år9,555
Snabb behandling av ansökningar om statligt stöd för bredband. Andelen anhängiga ansökningar som behandlats inom tre månader efter att tillräckliga utredningar inkommit, andel %1008080
Frekvensplaneringen är högkvalitativ. Skadliga störningar som beror på frekvensplanering högst, st./år088
Tillgången till postens samhällsomfattande tjänster säkerställs. Medborgarnas tillfredsställelse med postens samhällsomfattande tjänster, kundenkät (skalan 1—5)3,93,53,5
Användbarheten i fråga om kommunikationsnäten och kommunikationstjänsterna ligger på en god nivå. Antalet långvariga allvarliga fel högst, st./år666
Enkät för kunder och intressentgrupper (skalan 1—5)3,83,53,5
Verket främjar användning av internettjänster genom att utveckla den nationella datasäkerheten. Enkät för kunder och intressentgrupper (skalan 1—5)3,83,53,5
Verket främjar utveckling av internettjänster genom att garantera en fungerande nätmiljö. Användbarheten i fråga om namnservrar, %100100100
Besluten om tillstånd och frekvenser uppnår målet för servicetiden. Målet för servicetiden är 28 dagar, andel %/år989595
Effektiv utredning av radiostörningar. Utredning av radiostörningar i nöd- och säkerhetstrafiken samt myndighetsradionätet högst, timmar under tjänstetid161616
Verket har genomfört en standardisering av datasäkerheten enligt en allmänt godkänd datasäkerhetsstandard. Avsikten är att datasäkerheten ska granskas årligen.-uppnåsuppnås
Intressentgruppernas tillfredsställelse med Kommunikationsverkets verksamhet (skalan 1—5)3,63,63,6
    
FUNKTIONELL EFFEKTIVITET   
Kostnaderna för styrningen av och tillsynen över televerksamheten exkl. medlemsavgifter till internationella organisationer, euro/anslutning till det allmänna telenätet (innefattar konventionella anslutningar och bredbandsanslutningar)0,380,400,40
Kostnaderna för styrningen av och tillsynen över datasäkerheten exkl. medlemsavgifter till internationella organisationer, euro/anslutning till det allmänna telenätet (innefattar konventionella anslutningar och bredbandsanslutningar)0,300,750,90
Kostnaderna för tillsynen över posttjänsterna exkl. medlemsavgifter till internationella organisationer, euro/mottagarhushåll0,500,580,58
Kostnaderna för övervakning av medietjänster, euro/tv-tittarhushåll0,260,340,34
Kostnaderna för frekvensförvaltningen exkl. medlemsavgifter till internationella organisationer, euro, i relation till antalet gällande radiokoncessioner och kompetensbevis samt det totala antalet koncessions- och intygsansökningar och ordnade examina77125125
Förändring i arbetsproduktiviteten, %4,911
Förändring i den totala produktiviteten, %4,8622
Kostnadsmotsvarighet för offentligrättsliga prestationer, %1029495
Kostnadsmotsvarighet för prestationer av skattenatur, %1089697

Inkomsterna grundar sig på kommunikationsministeriets förordning om frekvensavgifter och övriga avgifter som tas ut för Kommunikationsverkets prestationer gällande radioförvaltningen (1222/2010) och kommunikationsministeriets förordning om vissa av Kommunikationsverkets avgifter (865/2012), vilka har utfärdats med stöd av lagen om grunderna för avgifter till staten, samt på lagen om statens televisions- och radiofond (745/1998).

Kommunikationsverket tar ut en informationssamhällsavgift samt en tillsynsavgift för televisions- och radioverksamhet på de grunder som anges i informationssamhällsbalken, en tillsynsavgift för postverksamhet på de grunder som anges i postlagen (415/2011) samt en avgift hos leverantörer av tjänster för elektronisk identifiering på de grunder som anges i lagen om stark autentisering och elektroniska signaturer (617/2009).

Informationssamhällsavgiften 4 180 000 euro, tillsynsavgiften för postverksamheten 1 535 000 euro, tillsynsavgiften för televisions- och radioverksamheten 1 069 000 euro och certifikatavgiften 208 000 euro intäktsförs under moment 11.19.04. Utgifterna för dessa funktioner har beaktats vid dimensioneringen av anslaget för Kommunikationsverkets omkostnader.

Utgifter för och inkomster av verksamheten (1 000 euro)

 2013
utfall
2014
ordinarie
budget

2015
budgetprop.
    
Bruttoutgifter31 16931 35733 050
Bruttoinkomster22 61420 31221 156
Nettoutgifter8 55511 04511 894
    
Poster som överförs   
— överförts från föregående år4 516  
— överförts till följande år5 856  

Kostnadsmotsvarighetskalkyl för den avgiftsbelagda verksamheten (1 000 euro)

 2013
utfall
2014
ordinarie
budget
2015
budgetprop.
    
Intäkter   
Frekvensavgifter och andra prestationer gällande radioförvaltningen9 93310 55810 668
Domännamnsavgifter3 5503 6003 600
Avgifter för numrering2 7742 7802 780
Övrig avgiftsbelagd verksamhet6 2944 5354 078
Intäkter sammanlagt22 55121 47321 126
    
Kostnader   
Frekvensavgifter och andra prestationer gällande radioförvaltningen10 75311 69211 725
Domännamnsavgifter3 0353 6763 568
Avgifter för numrering2 6982 8682 772
Övrig avgiftsbelagd verksamhet5 7254 6234 186
Kostnader sammanlagt22 21122 85922 251
    
Överskott (+)/Underskott (-)   
Frekvensavgifter och andra prestationer gällande radioförvaltningen-820-1 134-1 057
Domännamnsavgifter515-7632
Avgifter för numrering76-888
Övrig avgiftsbelagd verksamhet569-88-108
Överskott (+)/Underskott (-) sammanlagt340-1 386-1 125
    
Kostnadsmotsvarighet, %   
Frekvensavgifter och andra prestationer gällande radioförvaltningen929091
Domännamnsavgifter11798101
Avgifter för numrering10397100
Övrig avgiftsbelagd verksamhet1109897
Kostnadsmotsvarighet, % sammanlagt1029495

Kostnadsmotsvarighetskalkyl för verksamhet av skattenatur (1 000 euro)

 2013
utfall
2014
ordinarie
budget
2015
budgetprop.
    
Intäkter   
Vissa avgifter på kommunikationsområdet6 6466 6336 992
Intäkter sammanlagt6 6466 6336 992
    
Kostnader   
Vissa avgifter på kommunikationsområdet6 1436 9007 186
Kostnader sammanlagt6 1436 9007 186
    
Överskott (+)/Underskott (-)   
Vissa avgifter på kommunikationsområdet503-267-194
Överskott (+)/Underskott (-) sammanlagt503-267-194
    
Kostnadsmotsvarighet, %   
Vissa avgifter på kommunikationsområdet1089697
Kostnadsmotsvarighet, % sammanlagt1089697

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

  
Cybersäkerhetscentral500
Informationssamhällsavgift300
PRS-myndighetsverksamhet150
Skötsel av NCSA-uppgifter100
Den inbesparing som motsvarar indexhöjningen av hyresutgifterna-17
Indexhöjning av hyresutgifterna17
Produktivitetsinbesparing i omkostnaderna-60
Ytterligare besparing i omkostnaderna -141
Sammanlagt849

2015 budget11 894 000
2014 budget11 045 000
2013 bokslut9 895 000

42. Understödjande av tidningspressen (fast anslag)

Under momentet beviljas 500 000 euro.

Anslaget får användas för att stödja tidningar som publiceras på de riksomfattande minoritetsspråken svenska, samiska, romani eller karelska samt motsvarande elektroniska publikationer, motsvarande elektroniska publikationer på teckenspråk samt produktionen av svenskspråkiga nyhetstjänster. Anslaget får också användas för produktion av innehåll på samiska eller karelska i anslutning till tidningar som ges ut på finska eller svenska.

Förklaring: Avsikten med anslaget är att främja pluralismen och mångsidigheten i den inhemska tidningspressen och informationsförmedlingen.


2015 budget500 000
2014 budget500 000
2013 bokslut500 000

44. Innovationsstöd till medierna (reservationsanslag 3 år)

Under momentet beviljas 10 000 000 euro.

Anslaget får användas till betalning av understöd för forsknings-, utvecklings- och innovationsprojekt i mediebranschen.

Anslaget budgeteras enligt principen om betalningsbeslut.

Förklaring: Syftet med innovationsstödet till medierna är att främja strukturomvandlingen i mediebranschen och stödja skapandet och utvecklandet av nytt journalistiskt innehåll och nya journalistiska tjänster och lösningar i ett digitalt medielandskap.


2015 budget10 000 000

50. Statsunderstöd för genomförande av det riksomfattande bredbandsprojektet (reservationsanslag 3 år)

Under momentet beviljas 16 000 000 euro.

Anslaget får användas för betalning av sådant statligt stöd som beviljats av Kommunikationsverket och som avses i lagen om stöd för byggande av bredband i glesbygdsområden.

Anslaget budgeteras enligt principen om betalningsbeslut.

Fullmakt

Kommunikationsverket bemyndigas att med landskapsförbund och teleföretag ingå avtal så att de utgifter som de föranleder staten uppgår till högst 5 500 000 euro.

Kommunikationsverket bemyndigas dessutom att ingå avtal enligt de fullmakter som beviljats 2009 till den del dessa fullmakter inte har använts.

Förklaring: Lagen om stöd för byggande av bredband i glesbygdsområden och en ändring av lagen om stöd för utveckling av landsbygden trädde i kraft den 1 januari 2010. Avsikten är att man som stöd för byggande av bredband genom Kommunikationsverkets beslut använder anslag under detta moment samt genom beslut av närings-, trafik- och miljöcentralerna använder sådant anslag under moment 30.10.61 som avses i lagen om stöd för utveckling av landsbygden. Villkoret för statligt stöd är att kommunerna förbinder sig att projektvis finansiera sin egen andel av det offentliga finansieringsstödet. Det offentliga finansieringsstödet kan vara högst 2/3 av projektets kostnader. Statens finansieringsandel är högst 33 % av bredbandsprojektets stödberättigande kostnader och kommunens finansieringsandel 33 %. Statens finansieringsandel är dock högst 58 % och kommunens andel 8 % i de kommuner där finansieringen av projektet annars skulle bli en oskälig ekonomisk belastning. Bestämmelser om grunderna för fastställandet av den kommunrelaterade andelen utfärdas genom förordning av statsrådet.

Närings-, trafik- och miljöcentralerna betalade åren 2010—2013 i statlig andel av bredbandsprojekten 25,15 miljoner euro under moment 30.10.61. I dessa projekt var kommunens betalningsandel 22 %. Närings-, trafik- och miljöcentralerna begär utlåtande av Kommunikationsverket före beslutet om statsstöd.

Genom en justering av fullmakten från 64 miljoner euro till 69,5 miljoner euro främjas det att statens andel av finansieringen till de projekt som redan inletts inom ramen för bredbandsprojektet i glesbygdsområden är tillräcklig i enlighet med den halvtidsöversyn av projektet som gjordes 2013. Efterfrågan på finansiering har överskridit de uppskattningar som gjordes när projektet inleddes. Justeringen av fullmakten föranleds också av behovet att finansiera projektet, eftersom projekt inte längre 2015 kan finansieras under moment 30.10.61.

Statsrådet har genom ett principbeslut den 4 december 2008 uppställt som mål att det senast den 31 december 2015 överallt i landet beroende på efterfrågan ska finnas tillgång till ett optiskt fibernät eller kabelnät, som möjliggör 100 megabits förbindelser, eller något annat nät med jämförbara egenskaper. En anslutning till dessa nät med en högst två kilometer lång fast eller trådlös abonnentförbindelse medför att åtminstone 99 % av alla fasta bostäder samt av fasta driftställen för företag och organisationer inom den offentliga förvaltningen kan använda sådana kommunikationstjänster och andra informationssamhällstjänster som kräver mycket stora överföringshastigheter.

Bevillningsfullmakten beräknas bli förnyad till ett belopp av ca 20 miljoner euro. Förnyandet av fullmakten beror på att besluten om beviljande av stöd för bredband har fattats under flera finansår.

Utgifter för staten som förbindelser och avtal i anslutning till användningen av fullmakter föranleder (1 000 euro)

 2015201620172018—Sammanlagt fr.o.m. 2015
      
Förbindelser som ingåtts före år 201516 00016 10011 000-43 100
Förbindelser år 2015-2 5001 5001 5005 500
Utgifter sammanlagt16 00018 60012 5001 50048 600

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

  
Omfördelning5 500
Sammanlagt5 500

2015 budget16 000 000
2014 I tilläggsb.1 409 000
2014 budget10 500 000
2013 bokslut18 870 000

60. Överföring till statens televisions- och radiofond (reservationsanslag 3 år)

Under momentet beviljas 507 948 000 euro.

Anslaget får med stöd av 3 § i lagen om statens televisions- och radiofond användas till en överföring till fonden.

Förklaring: Enligt 3 § i lagen om statens televisions- och radiofond (745/1998) ska det för att täcka kostnaderna för den allmännyttiga verksamheten enligt 7 § i lagen om Rundradion Ab (1380/1993) till fonden betalas ersättning ur ett anslag i statsbudgeten. Anslagsbeloppet justeras årligen så att det motsvarar förändringen i kostnadsnivån, men undantagsvis görs det ingen sådan justering för 2015. Enligt 5 § i lagen om statens televisions- och radiofond ska medel ur fonden årligen användas för att finansiera Rundradion Ab:s verksamhet till ett belopp som avses i 3 § 2 mom. Medel får också användas för utbetalning av arvoden för förhandsprövning enligt 6 a § i lagen om Rundradion Ab samt för förvaltning av fonden. Medel ur fonden kan även i övrigt användas för att främja televisions- och radioverksamheten. År 2015 ska ovannämnda utgifter för upplösning av det system för televisionsavgifter som varit i bruk inkl. utgifter täckas med medel som flutit in från fondens televisionsavgifter.

Överföringen till fonden för att täcka kostnaderna för Rundradion Ab:s allmännyttiga verksamhet finansieras med rundradioskatten.


2015 budget507 948 000
2014 budget507 948 000
2013 bokslut500 000 000