Hoppa till innehåll
Innehållsförteckning
   Siffertabell
     Allmänt
     Inkomstposter
     Anslag
       21. Riksdagen
       23. Statsrådets kansli
         10. Trafiknätet
         50. Forskning

Statsbudgeten 2015

20. Myndighetstjänster för trafikenPDF-versio

Förklaring:Trafiksäkerhetsverket svarar för myndighetstjänsterna för alla trafikformer. Myndighetstjänsterna för trafiken hänför sig till trafiksystemets säkerhet, datalager, driftsäkerhet och marknad. Trafiksäkerhetsverket sköter bl.a.

 • — beskattnings-, registrerings- och informationstjänstuppgifter inom trafiken
 • — tillstånds- och tillsynsuppgifter inom trafiksystemet
 • — uppgifter i anslutning till utbildning och examina inom trafiksektorn
 • — sådana uppgifter i anslutning till trafikmarknaden som hänför sig till verkets ansvarsområde
 • — uppgifter i anslutning till främjande av trafiksäkerheten och miljökonsekvenser av trafiken
 • — kommunikations- och upplysningsuppgifter inom trafiken
 • — säkerställandet av att trafiksystemet är säkert vid störningar under normala förhållanden och under undantagsförhållanden.

Dessutom ska Trafiksäkerhetsverket för sitt eget ansvarsområde sköta bl.a.

 • — uppföljning och utveckling av de mål som ställts för trafiksystemet
 • — förutseende av ändringar i trafiksystemet
 • — utveckling av den nationella och internationella regleringen av trafiksystemet
 • — utveckling och drift av trafiksystemets datalager.

01. Trafiksäkerhetsverkets omkostnader (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett nettoanslag på 48 594 000 euro.

Anslaget får även användas till betalning av medlemsavgifter till internationella organisationer.

Förklaring:För Trafiksäkerhetsverket ställer kommunikationsministeriet preliminärt upp följande verksamhetsmål för 2015, som stöder de mål för samhälleliga verkningar som i motiveringen till huvudtiteln ställts upp för trafiksektorn samt de gemensamma mål som ställts upp för förvaltningsområdet:

Resultatmål 2013
utfall
2014
mål
2015
mål
       
PRODUKTION OCH KVALITETSLEDNING      
Säkerheten inom trafiksystemet samt miljön      
Lägesbild av säkerheten och miljön Genomförts, lägesbilden av miljön har utvecklats, lägesbilden av säkerheten i bruk Lägesbilden av säkerheten och miljön i bruk Lägesbilden har tagits i bruk och utvärderats
Ansvarsfulla verksamhetsmodeller (yrkestrafik) Genomförts, modellerna har utvecklats och tre försök har gjorts Modellerna produktifierade och tagna i bruk Modellen har utvidgats till nya företag
Ansvarsfulla val (privata) Genomförts, försök med responssystem för körbeteende (TrafiSafe) och frågeverktyg för bilval klara TrafiSafe och frågeverktyget för bilval i bruk Användningen av TrafiSafe och frågeverktyget för bilval utvidgas
Effektivare internationell påverkan Genomförts, påverkansprocesserna har identifierats och en påverkansplan har utarbetats Påverkansplanen har genomförts Påverkansplanen har genomförts och utvärderats
Servicenivå      
Kundtillfredsställelse, kunder (skalan 1—5) 3,4 minst 3,6 minst 3,6
Kundtillfredsställelse, intressentgrupper (skalan 1—5) 3,4 minst 3,6 minst 3,6
       
FUNKTIONELL EFFEKTIVITET      
Myndighetsuppgifter      
Utfärdande av normer inom utsatt tid, % 100 100 100
Beviljande av tillstånd inom utsatt tid, % Inte genomförts, 1/6 av tillståndsgruppen genomfördes inte 90 90
Åtgärder som planerats utifrån effektivitets- och resultatprogrammets (VATU) kärnfunktionsanalys   Åtgärderna enligt kärnfunktionsanalysen framskrider planenligt Åtgärderna enligt kärnfunktionsanalysen framskrider planenligt
Utveckling av tillsynen mot riskbaserad tillsyn Genomförts, en metod för riskbaserad tillsyn utvecklats Metodens funktion testas, funktionen utvärderas och godkänns Metoden i bruk
Verkställighet av lagen om fordonsbesiktningsverksamhet och tillsyn över besiktningsverksamheten samt ordnande av uppgifter som gäller enskilt godkännande   Lagen om fordonsbesiktningsverksamhet har verkställts och prestationsmätare för besiktningens kvalitet har testats. Tillgången på tjänster för enskilda godkännanden har säkrats och avtal om beviljare av enskilda godkännanden har slutits Besiktningsverksamheten övervakas och verkningarna av lagen följs
Ökning av arbetets produktivitet, % -0,9 1 1
Ökning av den totala produktiviteten, % 2,0 2 2
Kostnadsmotsvarighet för offentligrättsliga prestationer, % (genomsnittet för tre år, %) 109 101..108 101..107
Kostnadsmotsvarighet för företagsekonomiska prestationer, % (genomsnittet för tre år, %) 136 125..131 118..125
Elektroniska tjänster och elektronisk ärendehantering Genomförts, antal tjänster och nyttjandegraden ökat Antal tjänster och nyttjandegraden ökat Antal tjänster och nyttjandegraden ökat

Trafiksäkerhetsverkets bruttoutgifter är ca 133,6 miljoner euro. Av dessa täcks 85,0 miljoner euro med inkomster av den avgiftsbelagda verksamheten och 48,6 miljoner euro med ett nettoanslag. Vid dimensionering av nettoanslaget har man beaktat utgifter till ett belopp av 11 100 000 euro motsvarande tillsynsavgiften för flygtrafiken, som budgeterats under moment 11.19.05, och utgifter till ett belopp av 7 329 000 euro motsvarande tillsynsavgiften för besiktningsverksamheten, som budgeterats under moment 11.19.07. Utgifterna för fordonsbeskattningen uppgår till 11 157 000 euro. De viktigaste offentligrättsliga prestationerna med tanke på inkomstbildningen utgörs av prestationer som gäller registrering och ibruktagning av vägtrafikfordon, körprov, examina och körkort samt olika prestationer som gäller personers behörighet.

Utgifter för och inkomster av verksamheten (1 000 euro)

  2013
utfall

2014
ordinarie
budget
2015
budgetprop.
       
Bruttoutgifter 133 971 135 972 133 635
Bruttoinkomster 89 693 88 359 85 041
Nettoutgifter 44 278 47 613 48 594
       
Poster som överförs      
— överförts från föregående år 16 767    
— överförts till följande år 15 051    

Kostnadsmotsvarighetskalkyl för den avgiftsbelagda verksamheten (1 000 euro)

  2013
utfall
2014
ordinarie
budget
2015
budgetprop.
       
Intäkter av den avgiftsbelagda verksamheten      
Offentligrättsliga prestationer 79 797 80 019 75 824
— Registrering av fordon 37 018 35 270 33 975
— Registrering av behörigheter 8 188 9 232 8 522
— Examina, tillstånd och tillsyn 34 591 35 517 33 327
Företagsekonomiska prestationer (informationstjänst) 9 323 8 340 9 217
Intäkter sammanlagt 89 120 88 359 85 041
       
Totala kostnader för den avgiftsbelagda verksamheten      
Offentligrättsliga prestationer 77 429 81 301 75 627
— Registrering av fordon 32 424 34 231 30 675
— Registrering av behörigheter 7 761 9 189 9 159
— Examina, tillstånd och tillsyn 37 244 37 881 35 793
Företagsekonomiska prestationer (informationstjänst) 8 402 7 644 8 612
Kostnader sammanlagt 85 831 88 945 84 239
       
Kostnadsmotsvarighet (intäkter - kostnader)      
Offentligrättsliga prestationer 2 368 -1 282 197
— Registrering av fordon 4 594 1 039 3 300
— Registrering av behörigheter 427 43 -637
— Examina, tillstånd och tillsyn -2 653 -2 364 -2 466
Företagsekonomiska prestationer (informationstjänst) 921 696 605
Kostnadsmotsvarighet, sammanlagt 3 289 -586 802
       
Kostnadsmotsvarighet, %      
Offentligrättsliga prestationer 103 98 100
— Registrering av fordon 114 103 111
— Registrering av behörigheter 106 100 93
— Examina, tillstånd och tillsyn 93 94 93
Företagsekonomiska prestationer (informationstjänst) 111 109 107
Kostnadsmotsvarighet, % sammanlagt 104 99 101

Kostnadsmotsvarighetskalkyl för verksamhet av skattenatur (1 000 euro)

  2013
utfall
2014
ordinarie
budget
2015
budgetprop.
       
Intäkter      
Tillsynsavgift för flygtrafiken 11 139 11 100 11 100
Tillsynsavgift för besiktningsverksamheten - 4 785 7 329
Intäkter sammanlagt 11 139 15 885 18 429
       
Kostnader      
Tillsynsavgift för flygtrafiken 12 348 11 874 11 870
Tillsynsavgift för besiktningsverksamheten - 4 785 7 329
Kostnader sammanlagt 12 348 16 659 19 199
       
Överskott (+)/Underskott (-)      
Tillsynsavgift för flygtrafiken -1 209 -774 -770
Tillsynsavgift för besiktningsverksamheten - - -
Överskott (+)/Underskott (-) sammanlagt -1 209 -774 -770
       
Kostnadsmotsvarighet, %      
Tillsynsavgift för flygtrafiken 90 93 94
Tillsynsavgift för besiktningsverksamheten 0 100 100
Kostnadsmotsvarighet, % 90 95 96

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

   
Avgiftsfrihet för elektroniskt utlämnande av uppgifter (regeringsprog.) (överföring från moment 27.10.01) -10
Intäktsförluster till följd av öppnad data 400
Justering av anslaget med anledning av att tillsynsavgiften för besiktningsverksamheten sänkts 2 544
Den inbesparing som motsvarar indexhöjningen av hyresutgifterna -72
Indexhöjning av hyresutgifterna 23
Koncentrering av statens skadeståndsverksamhet (överföring till moment 28.50.50) -5
Löneglidningsinbesparing -27
Lönejusteringar 78
Produktivitetsinbesparing i omkostnaderna -259
Utgiftsbesparing som gäller IT-kostnader inom den offentliga förvaltningen, II periodisering (regeringsprogr.) -1 560
Ytterligare besparing i omkostnaderna -575
Nivåförändring 444
Sammanlagt 981

2015 budget 48 594 000
2014 budget 47 613 000
2013 bokslut 42 562 000