Statens budgetpropositioner
 


  Startsida  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Tidigare budgetar 

  Anvisningar  

Finansministeriet    Suomi    
 
Innehållsförteckning
 REGERINGENS PROPOSITION TILL RIKSDAGEN OM STATSBUDGETEN FÖR 2015
   Allmän motivering
   Siffertabell
   Detaljmotivering
     Allmänt
     Inkomstposter
     Anslag
       21. Riksdagen
       22. Republikens president
       23. Statsrådets kansli
       24. Utrikesministeriets förvaltningsområde
       25. Justitieministeriets förvaltningsområde
       26. Inrikesministeriets förvaltningsområde
       27. Försvarsministeriets förvaltningsområde
       28. Finansministeriets förvaltningsområde
       29. Undervisnings- och kulturministeriets förvaltningsområde
       30. Jord- och skogsbruksministeriets förvaltningsområde
       31. Kommunikationsministeriets förvaltningsområde
         01. Förvaltning och verksamhetsområdets gemensamma utgifter
         10. Trafiknätet
         20. Myndighetstjänster för trafiken
              01. Trafiksäkerhetsverkets omkostnader
         30. Stöd till trafiken och köp av tjänster
         40. Kommunikationstjänster och kommunikationsnät samt stöd för kommunikation
         50. Forskning
       32. Arbets- och näringsministeriets förvaltningsområde
       33. Social- och hälsovårdsministeriets förvaltningsområde
       35. Miljöministeriets förvaltningsområde
       36. Räntor på statsskulden

Statsbudgeten 2015

20. Myndighetstjänster för trafikenPDF-versio

Förklaring: Trafiksäkerhetsverket svarar för myndighetstjänsterna för alla trafikformer. Myndighetstjänsterna för trafiken hänför sig till trafiksystemets säkerhet, datalager, driftsäkerhet och marknad. Trafiksäkerhetsverket sköter bl.a.

 • — beskattnings-, registrerings- och informationstjänstuppgifter inom trafiken
 • — tillstånds- och tillsynsuppgifter inom trafiksystemet
 • — uppgifter i anslutning till utbildning och examina inom trafiksektorn
 • — sådana uppgifter i anslutning till trafikmarknaden som hänför sig till verkets ansvarsområde
 • — uppgifter i anslutning till främjande av trafiksäkerheten och miljökonsekvenser av trafiken
 • — kommunikations- och upplysningsuppgifter inom trafiken
 • — säkerställandet av att trafiksystemet är säkert vid störningar under normala förhållanden och under undantagsförhållanden.

Dessutom ska Trafiksäkerhetsverket för sitt eget ansvarsområde sköta bl.a.

 • — uppföljning och utveckling av de mål som ställts för trafiksystemet
 • — förutseende av ändringar i trafiksystemet
 • — utveckling av den nationella och internationella regleringen av trafiksystemet
 • — utveckling och drift av trafiksystemets datalager.

01. Trafiksäkerhetsverkets omkostnader (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett nettoanslag på 48 594 000 euro.

Anslaget får även användas till betalning av medlemsavgifter till internationella organisationer.

Förklaring: För Trafiksäkerhetsverket ställer kommunikationsministeriet preliminärt upp följande verksamhetsmål för 2015, som stöder de mål för samhälleliga verkningar som i motiveringen till huvudtiteln ställts upp för trafiksektorn samt de gemensamma mål som ställts upp för förvaltningsområdet:

Resultatmål2013
utfall
2014
mål
2015
mål
    
PRODUKTION OCH KVALITETSLEDNING   
Säkerheten inom trafiksystemet samt miljön   
Lägesbild av säkerheten och miljönGenomförts, lägesbilden av miljön har utvecklats, lägesbilden av säkerheten i brukLägesbilden av säkerheten och miljön i brukLägesbilden har tagits i bruk och utvärderats
Ansvarsfulla verksamhetsmodeller (yrkestrafik)Genomförts, modellerna har utvecklats och tre försök har gjortsModellerna produktifierade och tagna i brukModellen har utvidgats till nya företag
Ansvarsfulla val (privata) Genomförts, försök med responssystem för körbeteende (TrafiSafe) och frågeverktyg för bilval klara TrafiSafe och frågeverktyget för bilval i brukAnvändningen av TrafiSafe och frågeverktyget för bilval utvidgas
Effektivare internationell påverkanGenomförts, påverkansprocesserna har identifierats och en påverkansplan har utarbetatsPåverkansplanen har genomförtsPåverkansplanen har genomförts och utvärderats
Servicenivå   
Kundtillfredsställelse, kunder (skalan 1—5) 3,4minst 3,6minst 3,6
Kundtillfredsställelse, intressentgrupper (skalan 1—5)3,4minst 3,6minst 3,6
    
FUNKTIONELL EFFEKTIVITET   
Myndighetsuppgifter   
Utfärdande av normer inom utsatt tid, % 100100100
Beviljande av tillstånd inom utsatt tid, %Inte genomförts, 1/6 av tillståndsgruppen genomfördes inte9090
Åtgärder som planerats utifrån effektivitets- och resultatprogrammets (VATU) kärnfunktionsanalys Åtgärderna enligt kärnfunktionsanalysen framskrider planenligtÅtgärderna enligt kärnfunktionsanalysen framskrider planenligt
Utveckling av tillsynen mot riskbaserad tillsynGenomförts, en metod för riskbaserad tillsyn utvecklatsMetodens funktion testas, funktionen utvärderas och godkännsMetoden i bruk
Verkställighet av lagen om fordonsbesiktningsverksamhet och tillsyn över besiktningsverksamheten samt ordnande av uppgifter som gäller enskilt godkännande Lagen om fordonsbesiktningsverksamhet har verkställts och prestationsmätare för besiktningens kvalitet har testats. Tillgången på tjänster för enskilda godkännanden har säkrats och avtal om beviljare av enskilda godkännanden har slutits Besiktningsverksamheten övervakas och verkningarna av lagen följs
Ökning av arbetets produktivitet, % -0,911
Ökning av den totala produktiviteten, % 2,022
Kostnadsmotsvarighet för offentligrättsliga prestationer, % (genomsnittet för tre år, %)109101..108101..107
Kostnadsmotsvarighet för företagsekonomiska prestationer, % (genomsnittet för tre år, %)136125..131118..125
Elektroniska tjänster och elektronisk ärendehanteringGenomförts, antal tjänster och nyttjandegraden ökatAntal tjänster och nyttjandegraden ökatAntal tjänster och nyttjandegraden ökat

Trafiksäkerhetsverkets bruttoutgifter är ca 133,6 miljoner euro. Av dessa täcks 85,0 miljoner euro med inkomster av den avgiftsbelagda verksamheten och 48,6 miljoner euro med ett nettoanslag. Vid dimensionering av nettoanslaget har man beaktat utgifter till ett belopp av 11 100 000 euro motsvarande tillsynsavgiften för flygtrafiken, som budgeterats under moment 11.19.05, och utgifter till ett belopp av 7 329 000 euro motsvarande tillsynsavgiften för besiktningsverksamheten, som budgeterats under moment 11.19.07. Utgifterna för fordonsbeskattningen uppgår till 11 157 000 euro. De viktigaste offentligrättsliga prestationerna med tanke på inkomstbildningen utgörs av prestationer som gäller registrering och ibruktagning av vägtrafikfordon, körprov, examina och körkort samt olika prestationer som gäller personers behörighet.

Utgifter för och inkomster av verksamheten (1 000 euro)

 2013
utfall

2014
ordinarie
budget
2015
budgetprop.
    
Bruttoutgifter133 971135 972133 635
Bruttoinkomster89 69388 35985 041
Nettoutgifter44 27847 61348 594
    
Poster som överförs   
— överförts från föregående år16 767  
— överförts till följande år15 051  

Kostnadsmotsvarighetskalkyl för den avgiftsbelagda verksamheten (1 000 euro)

 2013
utfall
2014
ordinarie
budget
2015
budgetprop.
    
Intäkter av den avgiftsbelagda verksamheten   
Offentligrättsliga prestationer79 79780 01975 824
— Registrering av fordon37 01835 27033 975
— Registrering av behörigheter8 1889 2328 522
— Examina, tillstånd och tillsyn34 59135 51733 327
Företagsekonomiska prestationer (informationstjänst)9 3238 3409 217
Intäkter sammanlagt89 12088 35985 041
    
Totala kostnader för den avgiftsbelagda verksamheten   
Offentligrättsliga prestationer77 42981 30175 627
— Registrering av fordon32 42434 23130 675
— Registrering av behörigheter7 7619 1899 159
— Examina, tillstånd och tillsyn37 24437 88135 793
Företagsekonomiska prestationer (informationstjänst)8 4027 6448 612
Kostnader sammanlagt85 83188 94584 239
    
Kostnadsmotsvarighet (intäkter - kostnader)   
Offentligrättsliga prestationer2 368-1 282197
— Registrering av fordon4 5941 0393 300
— Registrering av behörigheter42743-637
— Examina, tillstånd och tillsyn-2 653-2 364-2 466
Företagsekonomiska prestationer (informationstjänst)921696605
Kostnadsmotsvarighet, sammanlagt3 289-586802
    
Kostnadsmotsvarighet, %   
Offentligrättsliga prestationer10398100
— Registrering av fordon114103111
— Registrering av behörigheter10610093
— Examina, tillstånd och tillsyn939493
Företagsekonomiska prestationer (informationstjänst)111109107
Kostnadsmotsvarighet, % sammanlagt10499101

Kostnadsmotsvarighetskalkyl för verksamhet av skattenatur (1 000 euro)

 2013
utfall
2014
ordinarie
budget
2015
budgetprop.
    
Intäkter   
Tillsynsavgift för flygtrafiken11 13911 10011 100
Tillsynsavgift för besiktningsverksamheten-4 7857 329
Intäkter sammanlagt11 13915 88518 429
    
Kostnader   
Tillsynsavgift för flygtrafiken12 34811 87411 870
Tillsynsavgift för besiktningsverksamheten-4 7857 329
Kostnader sammanlagt12 34816 65919 199
    
Överskott (+)/Underskott (-)   
Tillsynsavgift för flygtrafiken-1 209-774-770
Tillsynsavgift för besiktningsverksamheten---
Överskott (+)/Underskott (-) sammanlagt-1 209-774-770
    
Kostnadsmotsvarighet, %   
Tillsynsavgift för flygtrafiken909394
Tillsynsavgift för besiktningsverksamheten0100100
Kostnadsmotsvarighet, %909596

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

  
Avgiftsfrihet för elektroniskt utlämnande av uppgifter (regeringsprog.) (överföring från moment 27.10.01)-10
Intäktsförluster till följd av öppnad data400
Justering av anslaget med anledning av att tillsynsavgiften för besiktningsverksamheten sänkts2 544
Den inbesparing som motsvarar indexhöjningen av hyresutgifterna-72
Indexhöjning av hyresutgifterna23
Koncentrering av statens skadeståndsverksamhet (överföring till moment 28.50.50)-5
Löneglidningsinbesparing-27
Lönejusteringar78
Produktivitetsinbesparing i omkostnaderna-259
Utgiftsbesparing som gäller IT-kostnader inom den offentliga förvaltningen, II periodisering (regeringsprogr.)-1 560
Ytterligare besparing i omkostnaderna -575
Nivåförändring444
Sammanlagt981

2015 budget48 594 000
2014 budget47 613 000
2013 bokslut42 562 000