Hoppa till innehåll
Innehållsförteckning
   Siffertabell
     Allmänt
     Inkomstposter
     Anslag
       21. Riksdagen
       23. Statsrådets kansli
         10. Trafiknätet
              01. Trafikverkets omkostnader
              20. Bastrafikledshållning
              70. Anskaffning av isbrytare
              78. Vissa trafikledsprojekt
         50. Forskning

Statsbudgeten 2015

78. Vissa trafikledsprojekt (reservationsanslag 3 år)PDF-versio

Under momentet beviljas 22 000 000 euro.

Anslaget får användas till utgifter för genomförande av utvecklingsinvesteringar i trafikledsnätet.

Fullmakt

Trafikverket bemyndigas att ingå avtal enligt de fullmakter som beviljats tidigare år till den del fullmakterna inte har använts.

Förklaring:Under momentet budgeteras de efterfinansierade projekt som också finansieras av utomstående, såsom t.ex. kommuner och företag.

Projekt

  Godkänd Färdigt för trafik Fullmakt att ingå avtal
mn €
Beräknad användning
mn €
Anslag 2015
mn €
Behov av finansiering senare
mn €
             
Oavslutade trafikledsprojekt            
Vägprojekt            
Rv 12 Tammerfors strandled Budget 2012/Tilläggsbudg. 2013 2017 61,0 - 5,0 56,0
E18 Ring III, 2 fasen Budget 2013/Tilläggsbudg. 2013 2016 110,0 22,0 17,0 51,0
Sammanlagt     171,0 22,0 22,0 107,0

Utgifter för staten som förbindelser och avtal i anslutning till användningen av fullmakter föranleder (1 000 euro)

  2015 2016 2017 2018— Sammanlagt fr.o.m. 2015
           
Förbindelser som ingåtts före år 2015 22 000 56 000 58 000 - 136 000

Fullmakterna för tidigare år beräknas bli förnyade till ett belopp av ca 41,3 miljoner euro. Förnyandet av fullmakterna föranleds av nya avtal som ingås när projekten framskrider.

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

   
Nivåförändring -3 000
Sammanlagt -3 000

2015 budget 22 000 000
2014 budget 25 000 000
2013 bokslut 120 827 000