Statens budgetpropositioner
 


  Startsida  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Tidigare budgetar 

  Anvisningar  

Finansministeriet    Suomi    
 
Innehållsförteckning
 REGERINGENS PROPOSITION TILL RIKSDAGEN OM STATSBUDGETEN FÖR 2015
   Allmän motivering
   Siffertabell
   Detaljmotivering
     Allmänt
     Inkomstposter
     Anslag
       21. Riksdagen
       22. Republikens president
       23. Statsrådets kansli
       24. Utrikesministeriets förvaltningsområde
       25. Justitieministeriets förvaltningsområde
       26. Inrikesministeriets förvaltningsområde
       27. Försvarsministeriets förvaltningsområde
       28. Finansministeriets förvaltningsområde
       29. Undervisnings- och kulturministeriets förvaltningsområde
       30. Jord- och skogsbruksministeriets förvaltningsområde
       31. Kommunikationsministeriets förvaltningsområde
         01. Förvaltning och verksamhetsområdets gemensamma utgifter
         10. Trafiknätet
              01. Trafikverkets omkostnader
              20. Bastrafikledshållning
              35. Statsbidrag för byggande av en metrolinje västerut
              41. Statsbidrag för byggande och underhåll av vissa flygplatser
              50. Statsbidrag för underhåll och förbättring av enskilda vägar
              70. Anskaffning av isbrytare
              76. Anskaffningar av och ersättningar för jord- och vattenområden
              77. Utveckling av trafikledsnätet
              78. Vissa trafikledsprojekt
              79. Livscykelsfinansieringsprojekt
         20. Myndighetstjänster för trafiken
         30. Stöd till trafiken och köp av tjänster
         40. Kommunikationstjänster och kommunikationsnät samt stöd för kommunikation
         50. Forskning
       32. Arbets- och näringsministeriets förvaltningsområde
       33. Social- och hälsovårdsministeriets förvaltningsområde
       35. Miljöministeriets förvaltningsområde
       36. Räntor på statsskulden

Statsbudgeten 2015

78. Vissa trafikledsprojekt (reservationsanslag 3 år)PDF-versio

Under momentet beviljas 22 000 000 euro.

Anslaget får användas till utgifter för genomförande av utvecklingsinvesteringar i trafikledsnätet.

Fullmakt

Trafikverket bemyndigas att ingå avtal enligt de fullmakter som beviljats tidigare år till den del fullmakterna inte har använts.

Förklaring: Under momentet budgeteras de efterfinansierade projekt som också finansieras av utomstående, såsom t.ex. kommuner och företag.

Projekt

 GodkändFärdigt för trafikFullmakt att ingå avtal
mn €
Beräknad användning
mn €
Anslag 2015
mn €
Behov av finansiering senare
mn €
       
Oavslutade trafikledsprojekt      
Vägprojekt      
Rv 12 Tammerfors strandledBudget 2012/Tilläggsbudg. 2013201761,0-5,056,0
E18 Ring III, 2 fasenBudget 2013/Tilläggsbudg. 20132016110,022,017,051,0
Sammanlagt  171,022,022,0107,0

Utgifter för staten som förbindelser och avtal i anslutning till användningen av fullmakter föranleder (1 000 euro)

 201520162017 2018— Sammanlagt fr.o.m. 2015
      
Förbindelser som ingåtts före år 201522 00056 00058 000-136 000

Fullmakterna för tidigare år beräknas bli förnyade till ett belopp av ca 41,3 miljoner euro. Förnyandet av fullmakterna föranleds av nya avtal som ingås när projekten framskrider.

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

  
Nivåförändring-3 000
Sammanlagt-3 000

2015 budget22 000 000
2014 budget25 000 000
2013 bokslut120 827 000