Hoppa till innehåll
Innehållsförteckning
   Siffertabell
     Allmänt
     Inkomstposter
     Anslag
       21. Riksdagen
       23. Statsrådets kansli
         10. Trafiknätet
              01. Trafikverkets omkostnader
              20. Bastrafikledshållning
              70. Anskaffning av isbrytare
              78. Vissa trafikledsprojekt
         50. Forskning

Statsbudgeten 2015

77. Utveckling av trafikledsnätet (reservationsanslag 3 år)PDF-versio

Under momentet beviljas 338 501 000 euro.

Anslaget får användas till

1) utgifter som föranleds av genomförandet av sådana investeringar för utveckling av trafikledsnätet som är budgeterade under momentet

2) utgifter som föranleds av projektplanering av investeringsprojekt som finansieras under momenten för investeringsutgifter innan det i samband med statsbudgeten fattas ett beslut om inledande av projektet.

Fullmakt

Fullmakt att ingå följande förbindelser om nya trafikledsprojekt: Trafikverket bemyndigas att ingå avtal om de projekt som specificerats i tabellen nedan så att de föranleder staten utgifter för högst det belopp som nämns i tabellen (maximibeloppet för utgifter som av förbindelserna föranleds staten).

Nya trafikledsprojekt

  Maximibeloppet för utgifter som av förbindelserna föranleds staten (euro)
   
Rv 3 Tammerfors—Vasa (Laihela), 1 fasen 27 000 000
Rv 22 Uleåborg—Kajana—Vartius 15 000 000
Triangelspåret i Riihimäki 10 000 000
Utökning av kapaciteten på banavsnittet Helsingfors—Riihimäki, 1 fasen 150 000 000
Bennäs—Jakobstad, elektrifiering 4 000 000
Förflyttning av Nyslotts djupfarled 40 000 000

Fullmakt att ingå följande förbindelser för farledsprojekt som beslutats tidigare budgetår:

Trafikverket bemyndigas att ingå förbindelser för nedan i tabellen specificerade projekt som det beslutats om i tidigare budgetar på det sättet att de utgifter som föranleds staten inklusive de tidigare förbindelserna uppgår högst till det belopp som nämns i tabellen (maximibeloppet för utgifter som av förbindelserna föranleds staten, inkl. utgifter som föranleds av förbindelser som ingåtts tidigare budgetår):

Trafikledsprojekt från tidigare budgetår

Maximibeloppet för utgifter som av förbindelserna föranleds staten (euro)
   
Vägprojekt  
Rv 6 Villmanstrand—Imatra 177 000 000
Rv 4 vid Kemi inklusive broar 74 000 000
Stamväg 51 Kyrkslätt—Stensvik 80 000 000
Rv 5 Päiväranta—Vuorela 90 000 000
Rv 6 vid Joensuu 47 100 000
E18 Fredrikshamns omfartsväg 180 000 000
Rv 8 Smedsby omfartsväg 55 000 000
Rv 19 Seinäjoki östra omfartsväg 75 500 000
E18 Forsby—Kotka separat projekt 33 000 000
Rv 8 Åbo—Björneborg 92 500 000
Anslutningsförbindelser för Västmetron 19 900 000
Rv 4 vid Rovaniemi 25 000 000
Rv 5 vid S:t Michel 27 000 000
Lv 101 förbättring av Ring I 32 000 000
Rv 6 Taavetti—Villmanstrand 76 000 000
Lv 148 förbättring vid Kervo 13 000 000
Rv 3 en planskild anslutning i Arolammi 6 000 000
Stamväg 77 Viitasaari—Keitele 13 000 000
   
Banprojekt  
Rovaniemi—Kemijärvi, elektrifiering 24 000 000
Ilmala bangård 115 000 000
Förbättrande av servicenivån i Mellersta Böle 50 000 000
Ringbanan 489 000 000
Österbottenbanan 674 000 000
Mellersta Böle, ett nytt spår i väster 40 000 000
   
Vattenledsprojekt  
Havsfarleden till Jakobstad 11 400 000
Havsfarleden till Nystad 11 000 000
Havsfarleden till Raumo 20 000 000
   
Gemensamma trafikledsprojekt  
Rv 14 Nyslotts centrum, 1 fasen 20 000 000
Rv 14 Nyslotts centrum, 2 fasen 80 000 000

Förklaring:Under momentet budgeteras alla anslag för farledsprojekt som genomförs med direkt finansiering från statsbudgeten. Projektens externa finansieringsandelar beaktas under moment 12.31.10 i de fall där Trafikverket betalar i första hand och därefter fakturerar den externa parten. På motsvarande sätt minskar behovet av anslag under detta moment. Med externa finansieringsandelar avses att andra aktörer deltar i kostnaderna för farledsprojekt som hör till statens ansvar.

Projekt

  Godkänd Färdigt för trafik Fullmakt att ingå avtal
mn €
Den ext. finansieringens andel av fullmakten att ingå avtal
mn €
Beräknad användning
mn €
Anslag 2015
mn €
Behov av finansiering senare
mn €
               
Oavslutade trafikledsprojekt              
Vägprojekt              
E18 Fredrikshamns omfartsväg Budget 2011 2015 180,0 5,2 155,3 11,2 13,5
Rv 8 Smedsby omfartsväg Budget 2011 2014 55,0   51,0 4,0 -
Rv 19 Seinäjoki östra omfartsväg Budget 2011 2016 75,5 2,8 41,1 24,6 9,8
E18 Forsby—Kotka separat projekt Budget 2012 2015 33,0 16,4 21,0 12,0 -
Rv 8 Åbo—Björneborg Tilläggsbudg. 2013 2018 92,5 2,5 33,1 33,5 25,9
Anslutningsförbindelser för Västmetron Tilläggsbudg. 2013/Tilläggsbudg. 2014 2015 19,9 6,8 8,0 9,9 2,0
Rv 4 vid Rovaniemi Budget 2014 2016 25,0 2,0 5,0 14,0 4,0
Rv 5 vid S:t Michel Budget 2014 2017 27,0 3,0 2,0 10,0 12,0
Lv 101 förbättring av Ring I Budget 2014 2018 32,0   6,0 5,5 20,5
Rv 6 Taavetti—Villmanstrand Tilläggsbudg. 2014 2018 76,0   1,5 3,0 71,5
Rv 22 Uleåborg—Kajana—Vartius II tilläggsbudg. för 2014 2017 15,0   1,5 8,5 5,0
               
Banprojekt              
Ringbanan Budget 2009/Tilläggsbudg. 2013/Tilläggsbudg. 2014 2015 489,0 22,5 474,7 14,3 -
Österbottenbanan Budget 2011/III tilläggsbudg. för 2011 2017 674,0   414,2 166,7 93,1
Mellersta Böle, ett nytt spår i väster Budget 2014 2020 40,0   5,0 4,0 31,0
               
Vattenledsprojekt              
Havsfarleden till Jakobstad Budget 2009 2015 11,4   9,3 2,1 -
Havsfarleden till Raumo II tilläggsbudg. för 2014 2017 20,0   1,0 - 19,0
               
Gemensamma trafikledsprojekt              
Planering av Centrumslingan Budget 2012 2016   6,8 27,0 2,0 11,0
Annan planering av utvecklingsprojekt         - 8,0 -
Oavslutade trafikledsprojekt sammanlagt     1 850,3 68,0 1 255,2 324,8 313,3
               
Nya trafikledsprojekt              
Rv 3 Tammerfors—Vasa (Laihela), 1 fasen Budget 2015 2017 27,0     2,0 25,0
Rv 22 Uleåborg—Kajana—Vartius Budget 2015 2017 15,0     2,7 12,3
Triangelspåret i Riihimäki Budget 2015 2016 10,0   - 4,5 5,5
Utökning av kapaciteten på banavsnittet Helsingfors—Riihimäki, 1 fasen Budget 2015 2019 150,0   - 2,0 148,0
Bennäs—Jakobstad, elektrifiering Budget 2015 2017 4,0     0,5 3,5
Förflyttning av Nyslotts djupfarled Budget 2015 2018 40,0     2,0 38,0
Nya trafikledsprojekt sammanlagt     246,0   - 13,7 232,3
Pågående och nya trafikledsprojekt sammanlagt     2 096,3 68,0 1 255,2 338,5 545,6

Fullmakterna att ingå avtal för sådana pågående projekt som inte inbegriper projektplanering och som beviljas anslag i denna budget uppgår till sammanlagt 1 850,3 miljoner euro, varav den externa finansieringsandelen är 68,0 miljoner euro. Fram till utgången av 2014 beräknas den kumulativa användningen av projektens anslag vara sammanlagt 1 228,2 miljoner euro. År 2015 har det vid dimensioneringen av momentet beaktats 324,8 miljoner euro i anslag. De nya projekten beräknas föranleda staten utgifter på sammanlagt 13,7 miljoner euro år 2015. Planeringen av trafikledsprojekten medför dessutom utgifter till ett belopp av sammanlagt 10,0 miljoner euro.

Av anslaget på 338,5 miljoner euro under momentet utgör 326,8 miljoner euro statlig medfinansiering. År 2015 är de externa finansieringsandelarna ca 11,7 miljoner euro, vilket har beaktats under moment 12.31.10.

Som justeringar av fullmakterna för projekt enligt tidigare beslut föreslås

Österbottenbanan

Projekten för slutförande av andra etappen för förbättrande av servicenivån på banavsnittet Seinäjoki—Uleåborg och för det andra spåret till banavsnittet Karleby—Ylivieska sammanfördes till ett projekt för Österbottenbanan för att trygga synergieffekten och reducera fördröjningar i trafiken med en fullmakt på 654 miljoner euro i budgeten för 2014. I denna budget justeras den fullmakt på 654 miljoner euro som beviljats projektet med 20 miljoner euro till 674 miljoner euro. Justeringen föranleds av ett större behov av grundlig reparation av järnvägsbroar i dåligt skick än beräknat och av en högre prisnivå för överbyggnadsarbeten än beräknat.

Som motivering till de nya projekten föreslås följande:

Rv 3 Tammerfors—Vasa (Laihela), första fasen

I den första fasen av projektet byggs en planskild anslutning mellan rv 3 och rv 18 i Maunula och genomförs vägarrangemang i anknytning till det, bl.a. så att två farliga korsningar med trafikljus kan elimineras från riksvägarna. Dessutom genomförs anslutningsarrangemang i Ratinkylä och förbättras den lätta trafikens förbindelser. Förhållandet nytta/kostnad för projektet är 1,2.

Rv 22 Uleåborg—Kajana—Vartius

Syftet med projektet är att förbättra smidigheten i trafiken närmast i stadsregionen kring Uleåborg och även att förbättra trafiksäkerheten på hela sträckan. Inom projektet har man gjort en omvärdering, som visade att de mest kostnadseffektiva objekten finns i Uleåborg och Kajana. Projektet omfattar i Uleåborg närmast förbättrandet av riksväg 22 på sträckan Joutsentie–Iinatti. Dessutom görs på flera ställen längs med hela sträckan små trafikarrangemang som förbättrar säkerheten. Kostnadsberäkningen för projektet är 15,0 miljoner euro i fråga om statens utgifter (MAKU-index 150, 2005=100). Dessutom omfattar projektet finansieringsandelar för kommunernas egna arbeten. Förhållandet nytta/kostnad för projektet är ca 2,8.

Triangelspåret i Riihimäki

Syftet med projektet är att effektivisera godstrafiken. Projektet går ut på att det mellan banan till Kouvola och banan till Tammerfors byggs ett ca 1,2 km långt triangelspår i Riihimäki som möjliggör för godstågen att röra sig direkt och flexibelt mellan de livligast trafikerade rangerbangårdarna. Projektet möjliggör också persontrafik utan byten. Kostnadsberäkningen för projektet är 10 miljoner euro (MAKU-index 150, 2005=100). Förhållandet nytta/kostnad för projektet är 2,8.

Utökning av kapaciteten på banavsnittet Helsingfors—Riihimäki, 1 fasen

Syftet med projektet är att förbättra verksamhetsförutsättningarna för järnvägstrafiken genom att utöka förmedlingskapaciteten på banavsnittet. Projektet genomförs i två faser. Under den första fasen ska man förbättra tågtrafikens funktionssäkerhet och minska antalet fördröjningar som beror på störningar och exceptionella situationer. Projektet omfattar utbyggnaden av ytterligare spår på sträckan Kyrölä—Purola, spår- och växelarrangemang samt iståndsättning av plattformer (bl.a. i Riihimäki). Utbudet på regelbunden tågtrafik kan på sträckan Helsingfors—Riihimäki utökas med två tågpar i timmen vid sidan av de nuvarande två. Utbudet på tågtrafik kan utökas avsevärt först efter det att de övriga spår som byggs under den andra fasen har färdigställts. Kostnadsberäkningen för projektet är 150,0 miljoner euro (MAKU-index 150, 2005=100). Förhållandet nytta/kostnad för projektet är 1,2.

Bennäs—Jakobstad, elektrifiering

Syftet med projektet är att förbättra järnvägstransporternas kostnadseffektivitet och att minska de skadliga utsläppen från transporter. Inom projektet elektrifieras banavsnittet Bennäs—Jakobstad—Alholmen (11 km) och de banarbeten som krävs för elektrifieringen. Kostnadsberäkningen för projektet är 4,0 miljoner euro (MAKU-index 150, 2005=100). Förhållandet nytta/kostnad för projektet är 3,9.

Förflyttning av Nyslotts djupfarled

Inom projektet förflyttas djupfarleden till Saimen så att den i Nyslott går via Laitaatsalmi. Laitaatsalmi breddas och rätas ut till att motsvara djupfarledstrafikens behov och på rv 14 byggs fasta broar med en underfartshöjd på 24,5 meter. Förhållandet nytta/kostnad för projektet är 0,5.

Utgifter för staten som förbindelser och avtal i anslutning till användningen av fullmakter föranleder (1 000 euro)

  2015 2016 2017 2018— Sammanlagt fr.o.m. 2015
           
Oavslutade trafikledsprojekt 314 801 178 727 75 415 39 000 607 943
Nya trafikledsprojekt 13 700 66 500 70 500 95 300 246 000
Utgifter sammanlagt 328 501 245 227 145 915 134 300 853 943

Fullmakterna för tidigare år beräknas bli förnyade till ett belopp av ca 360 miljoner euro.

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

   
Förnyande av styrsystemen för väg-, sjö- och bantrafik (överföring till moment 31.10.20) -8 000
Förändring av behovet av anslag för trafikledsprojekt -72 001
Reparationer av huvudbanorna på områden med tjälskador och mjuk mark (överföring till moment 31.10.20) -5 000
Råvirkesterminaler (överföring till moment 31.10.20) -7 000
Ändring i externa finansieringsandelar -1 139
Omfördelning 38 000
Sammanlagt -55 140

2015 budget 338 501 000
2014 II tilläggsb. 48 000 000
2014 I tilläggsb. 16 500 000
2014 budget 393 641 000
2013 bokslut 369 303 000