Statens budgetpropositioner
 


  Startsida  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Tidigare budgetar 

  Anvisningar  

Finansministeriet    Suomi    
 
Innehållsförteckning
 REGERINGENS PROPOSITION TILL RIKSDAGEN OM STATSBUDGETEN FÖR 2015
   Allmän motivering
   Siffertabell
   Detaljmotivering
     Allmänt
     Inkomstposter
     Anslag
       21. Riksdagen
       22. Republikens president
       23. Statsrådets kansli
       24. Utrikesministeriets förvaltningsområde
       25. Justitieministeriets förvaltningsområde
       26. Inrikesministeriets förvaltningsområde
       27. Försvarsministeriets förvaltningsområde
       28. Finansministeriets förvaltningsområde
       29. Undervisnings- och kulturministeriets förvaltningsområde
       30. Jord- och skogsbruksministeriets förvaltningsområde
       31. Kommunikationsministeriets förvaltningsområde
         01. Förvaltning och verksamhetsområdets gemensamma utgifter
         10. Trafiknätet
              01. Trafikverkets omkostnader
              20. Bastrafikledshållning
              35. Statsbidrag för byggande av en metrolinje västerut
              41. Statsbidrag för byggande och underhåll av vissa flygplatser
              50. Statsbidrag för underhåll och förbättring av enskilda vägar
              70. Anskaffning av isbrytare
              76. Anskaffningar av och ersättningar för jord- och vattenområden
              77. Utveckling av trafikledsnätet
              78. Vissa trafikledsprojekt
              79. Livscykelsfinansieringsprojekt
         20. Myndighetstjänster för trafiken
         30. Stöd till trafiken och köp av tjänster
         40. Kommunikationstjänster och kommunikationsnät samt stöd för kommunikation
         50. Forskning
       32. Arbets- och näringsministeriets förvaltningsområde
       33. Social- och hälsovårdsministeriets förvaltningsområde
       35. Miljöministeriets förvaltningsområde
       36. Räntor på statsskulden

Statsbudgeten 2015

77. Utveckling av trafikledsnätet (reservationsanslag 3 år)PDF-versio

Under momentet beviljas 338 501 000 euro.

Anslaget får användas till

1) utgifter som föranleds av genomförandet av sådana investeringar för utveckling av trafikledsnätet som är budgeterade under momentet

2) utgifter som föranleds av projektplanering av investeringsprojekt som finansieras under momenten för investeringsutgifter innan det i samband med statsbudgeten fattas ett beslut om inledande av projektet.

Fullmakt

Fullmakt att ingå följande förbindelser om nya trafikledsprojekt: Trafikverket bemyndigas att ingå avtal om de projekt som specificerats i tabellen nedan så att de föranleder staten utgifter för högst det belopp som nämns i tabellen (maximibeloppet för utgifter som av förbindelserna föranleds staten).

Nya trafikledsprojekt

 Maximibeloppet för utgifter som av förbindelserna föranleds staten (euro)
  
Rv 3 Tammerfors—Vasa (Laihela), 1 fasen27 000 000
Rv 22 Uleåborg—Kajana—Vartius15 000 000
Triangelspåret i Riihimäki10 000 000
Utökning av kapaciteten på banavsnittet Helsingfors—Riihimäki, 1 fasen150 000 000
Bennäs—Jakobstad, elektrifiering4 000 000
Förflyttning av Nyslotts djupfarled40 000 000

Fullmakt att ingå följande förbindelser för farledsprojekt som beslutats tidigare budgetår:

Trafikverket bemyndigas att ingå förbindelser för nedan i tabellen specificerade projekt som det beslutats om i tidigare budgetar på det sättet att de utgifter som föranleds staten inklusive de tidigare förbindelserna uppgår högst till det belopp som nämns i tabellen (maximibeloppet för utgifter som av förbindelserna föranleds staten, inkl. utgifter som föranleds av förbindelser som ingåtts tidigare budgetår):

Trafikledsprojekt från tidigare budgetår

Maximibeloppet för utgifter som av förbindelserna föranleds staten (euro)
  
Vägprojekt 
Rv 6 Villmanstrand—Imatra177 000 000
Rv 4 vid Kemi inklusive broar74 000 000
Stamväg 51 Kyrkslätt—Stensvik80 000 000
Rv 5 Päiväranta—Vuorela90 000 000
Rv 6 vid Joensuu47 100 000
E18 Fredrikshamns omfartsväg180 000 000
Rv 8 Smedsby omfartsväg55 000 000
Rv 19 Seinäjoki östra omfartsväg75 500 000
E18 Forsby—Kotka separat projekt33 000 000
Rv 8 Åbo—Björneborg92 500 000
Anslutningsförbindelser för Västmetron19 900 000
Rv 4 vid Rovaniemi25 000 000
Rv 5 vid S:t Michel27 000 000
Lv 101 förbättring av Ring I 32 000 000
Rv 6 Taavetti—Villmanstrand76 000 000
Lv 148 förbättring vid Kervo13 000 000
Rv 3 en planskild anslutning i Arolammi6 000 000
Stamväg 77 Viitasaari—Keitele13 000 000
  
Banprojekt 
Rovaniemi—Kemijärvi, elektrifiering24 000 000
Ilmala bangård115 000 000
Förbättrande av servicenivån i Mellersta Böle50 000 000
Ringbanan489 000 000
Österbottenbanan 674 000 000
Mellersta Böle, ett nytt spår i väster40 000 000
  
Vattenledsprojekt 
Havsfarleden till Jakobstad11 400 000
Havsfarleden till Nystad 11 000 000
Havsfarleden till Raumo20 000 000
  
Gemensamma trafikledsprojekt 
Rv 14 Nyslotts centrum, 1 fasen20 000 000
Rv 14 Nyslotts centrum, 2 fasen80 000 000

Förklaring: Under momentet budgeteras alla anslag för farledsprojekt som genomförs med direkt finansiering från statsbudgeten. Projektens externa finansieringsandelar beaktas under moment 12.31.10 i de fall där Trafikverket betalar i första hand och därefter fakturerar den externa parten. På motsvarande sätt minskar behovet av anslag under detta moment. Med externa finansieringsandelar avses att andra aktörer deltar i kostnaderna för farledsprojekt som hör till statens ansvar.

Projekt

 GodkändFärdigt för trafikFullmakt att ingå avtal
mn €
Den ext. finansieringens andel av fullmakten att ingå avtal
mn €
Beräknad användning
mn €
Anslag 2015
mn €
Behov av finansiering senare
mn €
        
Oavslutade trafikledsprojekt       
Vägprojekt       
E18 Fredrikshamns omfartsvägBudget 20112015180,05,2155,311,213,5
Rv 8 Smedsby omfartsvägBudget 2011201455,0 51,04,0-
Rv 19 Seinäjoki östra omfartsvägBudget 2011201675,52,841,124,69,8
E18 Forsby—Kotka separat projektBudget 2012201533,016,421,012,0-
Rv 8 Åbo—BjörneborgTilläggsbudg. 2013201892,52,533,133,525,9
Anslutningsförbindelser för VästmetronTilläggsbudg. 2013/Tilläggsbudg. 2014201519,96,88,09,92,0
Rv 4 vid RovaniemiBudget 2014201625,02,05,014,04,0
Rv 5 vid S:t MichelBudget 2014201727,03,02,010,012,0
Lv 101 förbättring av Ring IBudget 2014201832,0 6,05,520,5
Rv 6 Taavetti—VillmanstrandTilläggsbudg. 2014201876,0 1,53,071,5
Rv 22 Uleåborg—Kajana—VartiusII tilläggsbudg. för 2014201715,0 1,58,55,0
        
Banprojekt       
RingbananBudget 2009/Tilläggsbudg. 2013/Tilläggsbudg. 20142015489,022,5474,714,3-
ÖsterbottenbananBudget 2011/III tilläggsbudg. för 20112017674,0 414,2166,793,1
Mellersta Böle, ett nytt spår i västerBudget 2014202040,0 5,04,031,0
        
Vattenledsprojekt       
Havsfarleden till JakobstadBudget 2009201511,4 9,32,1-
Havsfarleden till RaumoII tilläggsbudg. för 2014201720,0 1,0-19,0
        
Gemensamma trafikledsprojekt       
Planering av CentrumslinganBudget 20122016 6,827,02,011,0
Annan planering av utvecklingsprojekt    -8,0-
Oavslutade trafikledsprojekt sammanlagt  1 850,368,01 255,2324,8313,3
        
Nya trafikledsprojekt       
Rv 3 Tammerfors—Vasa (Laihela), 1 fasenBudget 2015201727,0  2,025,0
Rv 22 Uleåborg—Kajana—VartiusBudget 2015201715,0  2,712,3
Triangelspåret i RiihimäkiBudget 2015201610,0 -4,55,5
Utökning av kapaciteten på banavsnittet Helsingfors—Riihimäki, 1 fasenBudget 20152019150,0 -2,0148,0
Bennäs—Jakobstad, elektrifieringBudget 201520174,0  0,53,5
Förflyttning av Nyslotts djupfarledBudget 2015201840,0  2,038,0
Nya trafikledsprojekt sammanlagt  246,0 -13,7232,3
Pågående och nya trafikledsprojekt sammanlagt  2 096,368,01 255,2338,5545,6

Fullmakterna att ingå avtal för sådana pågående projekt som inte inbegriper projektplanering och som beviljas anslag i denna budget uppgår till sammanlagt 1 850,3 miljoner euro, varav den externa finansieringsandelen är 68,0 miljoner euro. Fram till utgången av 2014 beräknas den kumulativa användningen av projektens anslag vara sammanlagt 1 228,2 miljoner euro. År 2015 har det vid dimensioneringen av momentet beaktats 324,8 miljoner euro i anslag. De nya projekten beräknas föranleda staten utgifter på sammanlagt 13,7 miljoner euro år 2015. Planeringen av trafikledsprojekten medför dessutom utgifter till ett belopp av sammanlagt 10,0 miljoner euro.

Av anslaget på 338,5 miljoner euro under momentet utgör 326,8 miljoner euro statlig medfinansiering. År 2015 är de externa finansieringsandelarna ca 11,7 miljoner euro, vilket har beaktats under moment 12.31.10.

Som justeringar av fullmakterna för projekt enligt tidigare beslut föreslås

Österbottenbanan

Projekten för slutförande av andra etappen för förbättrande av servicenivån på banavsnittet Seinäjoki—Uleåborg och för det andra spåret till banavsnittet Karleby—Ylivieska sammanfördes till ett projekt för Österbottenbanan för att trygga synergieffekten och reducera fördröjningar i trafiken med en fullmakt på 654 miljoner euro i budgeten för 2014. I denna budget justeras den fullmakt på 654 miljoner euro som beviljats projektet med 20 miljoner euro till 674 miljoner euro. Justeringen föranleds av ett större behov av grundlig reparation av järnvägsbroar i dåligt skick än beräknat och av en högre prisnivå för överbyggnadsarbeten än beräknat.

Som motivering till de nya projekten föreslås följande:

Rv 3 Tammerfors—Vasa (Laihela), första fasen

I den första fasen av projektet byggs en planskild anslutning mellan rv 3 och rv 18 i Maunula och genomförs vägarrangemang i anknytning till det, bl.a. så att två farliga korsningar med trafikljus kan elimineras från riksvägarna. Dessutom genomförs anslutningsarrangemang i Ratinkylä och förbättras den lätta trafikens förbindelser. Förhållandet nytta/kostnad för projektet är 1,2.

Rv 22 Uleåborg—Kajana—Vartius

Syftet med projektet är att förbättra smidigheten i trafiken närmast i stadsregionen kring Uleåborg och även att förbättra trafiksäkerheten på hela sträckan. Inom projektet har man gjort en omvärdering, som visade att de mest kostnadseffektiva objekten finns i Uleåborg och Kajana. Projektet omfattar i Uleåborg närmast förbättrandet av riksväg 22 på sträckan Joutsentie–Iinatti. Dessutom görs på flera ställen längs med hela sträckan små trafikarrangemang som förbättrar säkerheten. Kostnadsberäkningen för projektet är 15,0 miljoner euro i fråga om statens utgifter (MAKU-index 150, 2005=100). Dessutom omfattar projektet finansieringsandelar för kommunernas egna arbeten. Förhållandet nytta/kostnad för projektet är ca 2,8.

Triangelspåret i Riihimäki

Syftet med projektet är att effektivisera godstrafiken. Projektet går ut på att det mellan banan till Kouvola och banan till Tammerfors byggs ett ca 1,2 km långt triangelspår i Riihimäki som möjliggör för godstågen att röra sig direkt och flexibelt mellan de livligast trafikerade rangerbangårdarna. Projektet möjliggör också persontrafik utan byten. Kostnadsberäkningen för projektet är 10 miljoner euro (MAKU-index 150, 2005=100). Förhållandet nytta/kostnad för projektet är 2,8.

Utökning av kapaciteten på banavsnittet Helsingfors—Riihimäki, 1 fasen

Syftet med projektet är att förbättra verksamhetsförutsättningarna för järnvägstrafiken genom att utöka förmedlingskapaciteten på banavsnittet. Projektet genomförs i två faser. Under den första fasen ska man förbättra tågtrafikens funktionssäkerhet och minska antalet fördröjningar som beror på störningar och exceptionella situationer. Projektet omfattar utbyggnaden av ytterligare spår på sträckan Kyrölä—Purola, spår- och växelarrangemang samt iståndsättning av plattformer (bl.a. i Riihimäki). Utbudet på regelbunden tågtrafik kan på sträckan Helsingfors—Riihimäki utökas med två tågpar i timmen vid sidan av de nuvarande två. Utbudet på tågtrafik kan utökas avsevärt först efter det att de övriga spår som byggs under den andra fasen har färdigställts. Kostnadsberäkningen för projektet är 150,0 miljoner euro (MAKU-index 150, 2005=100). Förhållandet nytta/kostnad för projektet är 1,2.

Bennäs—Jakobstad, elektrifiering

Syftet med projektet är att förbättra järnvägstransporternas kostnadseffektivitet och att minska de skadliga utsläppen från transporter. Inom projektet elektrifieras banavsnittet Bennäs—Jakobstad—Alholmen (11 km) och de banarbeten som krävs för elektrifieringen. Kostnadsberäkningen för projektet är 4,0 miljoner euro (MAKU-index 150, 2005=100). Förhållandet nytta/kostnad för projektet är 3,9.

Förflyttning av Nyslotts djupfarled

Inom projektet förflyttas djupfarleden till Saimen så att den i Nyslott går via Laitaatsalmi. Laitaatsalmi breddas och rätas ut till att motsvara djupfarledstrafikens behov och på rv 14 byggs fasta broar med en underfartshöjd på 24,5 meter. Förhållandet nytta/kostnad för projektet är 0,5.

Utgifter för staten som förbindelser och avtal i anslutning till användningen av fullmakter föranleder (1 000 euro)

 201520162017 2018— Sammanlagt fr.o.m. 2015
      
Oavslutade trafikledsprojekt314 801178 72775 41539 000607 943
Nya trafikledsprojekt13 70066 50070 50095 300246 000
Utgifter sammanlagt328 501245 227145 915134 300853 943

Fullmakterna för tidigare år beräknas bli förnyade till ett belopp av ca 360 miljoner euro.

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

  
Förnyande av styrsystemen för väg-, sjö- och bantrafik (överföring till moment 31.10.20)-8 000
Förändring av behovet av anslag för trafikledsprojekt-72 001
Reparationer av huvudbanorna på områden med tjälskador och mjuk mark (överföring till moment 31.10.20)-5 000
Råvirkesterminaler (överföring till moment 31.10.20)-7 000
Ändring i externa finansieringsandelar-1 139
Omfördelning38 000
Sammanlagt-55 140

2015 budget338 501 000
2014 II tilläggsb.48 000 000
2014 I tilläggsb.16 500 000
2014 budget393 641 000
2013 bokslut369 303 000