Statens budgetpropositioner
 


  Startsida  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Tidigare budgetar 

  Anvisningar  

Finansministeriet    Suomi    
 
Innehållsförteckning
 REGERINGENS PROPOSITION TILL RIKSDAGEN OM STATSBUDGETEN FÖR 2015
   Allmän motivering
   Siffertabell
   Detaljmotivering
     Allmänt
     Inkomstposter
     Anslag
       21. Riksdagen
       22. Republikens president
       23. Statsrådets kansli
       24. Utrikesministeriets förvaltningsområde
       25. Justitieministeriets förvaltningsområde
       26. Inrikesministeriets förvaltningsområde
       27. Försvarsministeriets förvaltningsområde
       28. Finansministeriets förvaltningsområde
       29. Undervisnings- och kulturministeriets förvaltningsområde
       30. Jord- och skogsbruksministeriets förvaltningsområde
       31. Kommunikationsministeriets förvaltningsområde
         01. Förvaltning och verksamhetsområdets gemensamma utgifter
         10. Trafiknätet
              01. Trafikverkets omkostnader
              20. Bastrafikledshållning
              35. Statsbidrag för byggande av en metrolinje västerut
              41. Statsbidrag för byggande och underhåll av vissa flygplatser
              50. Statsbidrag för underhåll och förbättring av enskilda vägar
              70. Anskaffning av isbrytare
              76. Anskaffningar av och ersättningar för jord- och vattenområden
              77. Utveckling av trafikledsnätet
              78. Vissa trafikledsprojekt
              79. Livscykelsfinansieringsprojekt
         20. Myndighetstjänster för trafiken
         30. Stöd till trafiken och köp av tjänster
         40. Kommunikationstjänster och kommunikationsnät samt stöd för kommunikation
         50. Forskning
       32. Arbets- och näringsministeriets förvaltningsområde
       33. Social- och hälsovårdsministeriets förvaltningsområde
       35. Miljöministeriets förvaltningsområde
       36. Räntor på statsskulden

Statsbudgeten 2015

70. Anskaffning av isbrytare (reservationsanslag 3 år)PDF-versio

Under momentet beviljas 55 000 000 euro.

Anslaget får användas till betalning av utgifter för anskaffning av en ny isbrytare.

Fullmakt

För anskaffning av en isbrytare bemyndigas Trafikverket att ingå avtal enligt den fullmakt som beviljats 2013 till den del som fullmakten inte har använts.

Förklaring: Isbrytaren färdigställs för verksamhetsperioden 2015—2016. I budgeten för 2013 har en fullmakt på 125 miljoner euro beviljats för anskaffning av en isbrytare. Fullmakten justerades till 128 miljoner euro i den femte tilläggsbudgeten för 2013. Vid dimensioneringen av fullmakten har ett belopp på ca 123 miljoner euro beaktats som anskaffningskostnad för en standardisbrytare och ett belopp på ca 5 miljoner euro beaktats som kostnad för oljebekämpningsutrustning. Utgifterna för underhåll, bemanning och drift av Murtaja finansieras under moment 31.10.20 från och med 2016. Utgifter som föranleds av oljebekämpningsberedskapen finansieras från moment 35.10.20. Behovet av tilläggsfinansiering under momentet är 500 000 euro från och med att fartyget tas i drift.

Användningen av fullmakten föranleder staten utgifter till ett belopp av 55,0 miljoner euro 2015.

Fullmakterna för tidigare år beräknas bli förnyade till ett belopp av ca 20 miljoner euro. Förnyandet av fullmakterna föranleds av nya avtal som ingås när projektet framskrider.

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

  
Behov av anslag som justeringen av fullmakten medför3 000
Nivåförändring6 000
Sammanlagt9 000

2015 budget55 000 000
2014 budget46 000 000
2013 bokslut27 000 000